Usnesení z 9. schůze Rady města Kroměříže konané 5. května 2011

| 13.05.2011 |

Usnesení z 9. schůze Rady města Kroměříže konané 5. května 2011

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 319

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži:

1. L. H. - Domov pro seniory Vážany

2. L. A. - Domov pro seniory U Moravy

3. M. A. - Domov pro seniory U Moravy

4. B. K. - Domov pro seniory U Kašny

5. K. K. - Domov pro seniory U Kašny

6. E. P. - Domov pro seniory U Kašny

7. M. K. - Domov pro seniory U Kašny

8. S. S. - Domov pro seniory U Kašny

9. J. S. - Domov pro seniory Vážany

10. M. P. - Domov pro seniory U Moravy

11. S. Š. - Domov pro seniory Vážany

12. J. Š. - Domov pro seniory Vážany

13. M. B. - Domov pro seniory Vážany

14. V. T. - Domov se zvláštním režimem Strom života

15. E. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života

16. F. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

B) n e s c h v a l u j e

J. N. - kontraindikace pro přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Prodej pozemku parc. č. 2377/5 v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o. – č. 320 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana R. Ch. – zástupce společnosti PIERO s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2377/5 – vodní plocha o výměře 24 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o., se sídlem Kaplanova 3862, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pronájem části pozemku parc. č. 3117/6 v k. ú. Kroměříž pro pana S. L. – č. 321 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana S. L.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3117/6 o výměře 12,5 m² na Vejvanovského ulici v Kroměříži pod novinovým stánkem pro pana S. L. ode dne 1. června 2011 na dobu neurčitou, za smluvní výši nájemného 18.250 Kč ročně, za účelem prodeje novin, časopisů a tabákových výrobků.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

 

Změna v usnesení bodu II. z VI. zasedání ZMK konaného 29. března 2007 – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Skopalíkova z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 322 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě II. v usnesení z VI. zasedání Zastupitelstvu města Kroměříže, konaného dne 29. března 2007 takto:

místo textu „... za cenu podle znaleckého posudku.“ bude „....formou bezúplatného převodu.“

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž pro Ing. I. N. – č. 323 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/37 – zahrada o výměře cca 75 m² v k. ú. Kroměříž pro Ing. I. N.

Žádost pana R. L. o pronájem části pozemku parc. č. 3107/4 na Velehradské ulici v Kroměříži za účelem parkování – č. 324 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3107/4 na Velehradské ulici v Kroměříži o výměře cca 9 m² pro pana R. L. za účelem zřízení parkovacího místa pro jeho osobní automobil.

 

Žádost paní I. K. o pronájem části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany za účelem parkování – č. 325 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany o výměře cca 10 m² pro paní I. K. za účelem zřízení parkovacího místa pro její osobní automobil.

 

Žádost paní S. H. o snížení nájemného – č. 326 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného a zálohy na služby z nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži paní S. H. za měsíce květen - říjen 2011.

 

Žádost pana I. P. o snížení nájemného – č. 327 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného z nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži panu I. P. za měsíce květen – říjen 2011.

Žádost firmy NEMOVITOST SERVIS s. r. o. o ukončení nájemní smlouvy – č. 328 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22. března 2004 mezi městem Kroměříž, zastoupeným ředitelem Správy majetku města Kroměříže Ing. Bohumilem Bartoníkem a firmou NEMOVITOST SERVIS s. r. o. Kvasice, Bělovská 419, zastoupenou paní M. C., na pronájem nebytových prostor o výměře 28 m² v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži dohodou k 31. květnu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 28 m² (prodejna 17 m², sklad 7 m², sociální zařízení 4 m²) v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi M. a městem Kroměříž – č. 329 - 04

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednán

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 552 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování přípojky vody, elektro, plynovodu a vjezdu k RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Novostavba RD Kroměříž, parc. č. 354/1, 354/2, 355 k. ú. Trávník pro manžele M., jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Miňůvky – Nedoma) – č. 330 - 04

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-632, Miňůvky – přípojka do 50m, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – obcí Bezměrov a městem Kroměříž – č. 331 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 195, 208/1, 1258 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování kanalizace spočívající v umístění nového kanalizačního řadu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Dostavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, pro obec Bezměrov čp. 155, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami- Z. V. a městem Kroměříž – č. 332 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 151/1 v k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování vjezdu k RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pro obec Z. V. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – SVORNOST, SBD Kroměříž a městem Kroměříž – č. 333 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1500/44, 1500/66, 1500/72 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky STL plynovodu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Plynová kotelna, Spáčilova 3574-75, Kroměříž pro SVORNOST, stavební bytové družstvo Kroměříž, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky v domě č. pop. 3433 na ul. Karla Čapka v Kroměříži pro MUDr. M. a MUDr. N. Ž. – č. 334 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3433/25 o výměře 10,2 m² v domě č. p. 3433 na ulici Karla Čapka v Kroměříži pro MUDr. M. a MUDr. N. Ž.

 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 5. dubna 2011 – č. 335 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 5.4.2011, včetně způsobu likvidace (nalezené věci na území města Kroměříže), dle předložené zprávy

2. vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v protokolu o vyřazení a likvidaci hospodářského prostředku (SmmK – 2x), dle předložené zprávy

3. bezúplatné převedení movité věci (1 kus POE 07157 mobilní telefon NOKIA 6220 a 1 kus DDHM 8380 notebook HP Compaq) z majetku města Kroměříže do majetku Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

 

Nabytí pozemku parc. č. 400/17 v k. ú. Těšnovice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR – č. 336 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 400/17 – ostatní plocha o výměře 346 m² v k. ú. Těšnovice z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

Dodatky k nájemním smlouvám na bytové jednotky v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 337 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k bytu v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/21 - Mgr. L. P.

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od 1. 1edna 2011 do 31. prosince 2013.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě k bytu v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/26 – Ing. B. a H. K.

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.

pro bytovou jednotku č. 3338/30 - Mgr. R. a Ing. M. S. a č. 3338/34 - paní I. S.

Tyto nájemní smlouvy se sjednávají na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2011 do 30. června 2024.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě k bytům v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/18 - pan J. J.

č. 3338/19 – Ing. P. N.

č. 3338/25 – paní L. Ch.

č. 3338/32 – pan M. C.

č. 3338/35 - MUDr. I. a S. S.

Tyto nájemní smlouvy se sjednávají na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013

pro bytovou jednotku č. 3338/23 – paní D. M.

č. 3338/24 - pan M. Š.

č. 3338/28 - paní J. M.

Tyto nájemní smlouvy se sjednávají na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2011 do 30. června 2024.

Navýšení základního kapitálu společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. – rozšíření lokality placeného parkování – č. 338 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navýšení základního kapitálu společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., IČ 262 76 437, se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41059 a to formou nepeněžitých vkladů městem Kroměříž ve výši dle znaleckého posudku v členění:

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště osobních motorových vozidel na parc. č. 639/5, 870/3 v k. ú. Kroměříž (ulice Albertova)

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště motorových vozidel na parc. č. 406/1, 406/2 v k. ú. Kroměříž (ulice Generála L. Svobody)

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště autobusů na parc. č. 3179/1 v k. ú. Kroměříž (ulice Chropyňská)

Znalecký posudek bude vyhotoven znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně.

 

Vyhlášení Výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ a jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele – č. 339 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

„Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení“ v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“, platností od 9. května 2011, dle předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení“ v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ ve složení:

JUDr. Ivana Bukovská – vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Jaroslav Adamík – člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

Bc. Jan Pšeja – vedoucí oddělení informatiky (manažer aktivity č. 3 v projektu)

Ing. Pavlína Cveková – KROK, o. p. s. (členka aktivity č. 3 v projektu)

Mgr. Iveta Staňková – odbor rozvoje města (členka aktivity č. 3 v projektu)

náhradníci:

Milena Šindelářová – členka komise RMK pro nakládání s majetkem města

Ing. Josef Menčl – tajemník MěÚ, vedoucí projektu

Ing. Josef Koplík – vedoucí odboru rozvoje města (manažer aktivity č. 2 v projektu)

Ing. Josef Císař – odbor rozvoje města

Ing. Libuše Spáčilová – odbor rozvoje města

Uzavření Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, platné od 1. dubna 2011 – č. 340 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže uzavřít Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, s platností od 20. června 2011, dle předložené zprávy.

 

Zpráva o čerpání dotací za rok 2010 dle jednotlivých organizací – č. 341

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o čerpání dotací za rok 2010 dle jednotlivých organizací, dle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium“ – č. 342 - 11

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to:

Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín

a

SYNER Morava a. s. , 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky 36.913.376 Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč: VW Wachal a. s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž a Wachal Moravia s. r. o., Kozomínská 646/6, 184 00 Praha 8

za cenu dle nabídky 36.936.693 Kč vč. DPH.

Zápis z jednání komise pro životní prostředí a veřejná prostranství – č. 343 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro životní prostředí a veřejná prostranství z 6. dubna 2011, dle předložené zprávy.

 

Žádost Volleyball clubu Kroměříž o prodloužení hrací doby na akci XV. ročník Mistrovství ČR v odbíjené seniorek – č. 344 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení hrací doby na kulturní části akce XV. ročník Mistrovství ČR v odbíjené seniorek konané 11. června 2011 v prostorách Tenisového klubu Bajda Kroměříž – restaurace Solárka od 20.00 hodin do 24.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudba ztišena tak, aby nebyly problémy s nadměrnou hlučností.

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Octárnou, s. r. o., zastoupenou paní K. B., se sídlem Tovačovského 318, Kroměříž – č. 345 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Octárnou, s. r. o., Kroměříž zastoupenou Ing. V. T., která byla uzavřena na základě usnesení z 35. schůze Rady města Kroměříže konané 21. května 2008

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Octárnou, s. r. o., Kroměříž zastoupenou K. B. – jednatelkou výše uvedené společnosti. Předmětem smlouvy o výpůjčce je obraz DHM/32-68/03200 od akademického malíře V. Š. „Velké náměstí v Kroměříži“ v pořizovací hodnotě 10.000 Kč, dle předložené zprávy. Výše uvedený obraz bude umístěn v reprezentačních prostorách sálu Maxe Švabinského k bezplatnému užívání a to na dobu neurčitou, za podmínky, že Octárna, s. r. o., Kroměříž odpovídá za případnou škodu či zcizení obrazu.

Smlouva o výpůjčce mezi městem Kroměříž a panem M. S. – č. 346 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Z. D., která byla uzavřena na základě usnesení z 68. schůze Rady města Kroměříže konané 14. ledna 2010

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a M. S. Předmětem smlouvy o výpůjčce je majetek v celkové pořizovací hodnotě 41.773 Kč, dle předložené zprávy. Výše uvedený majetek bude sloužit pro činnost osadního výboru v místní části Těšnovice. Půjčitel přenechává výpůjčiteli předměty k bezplatnému užívání a to v termínu do 31. prosince 2015.

 

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01. 10. 2009 - 30.09.2011 – č. 347 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

R. M.

 

Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže – č. 348 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. na náklady spojené s uspořádáním jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže, který se bude konat 19. května 2011 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Oslavy 880. výročí vzniku obce Těšnovice – č. 349 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Tělovýchovnou jednotu Těšnovice, na náklady spojené s pořádáním oslav 880. výročí vzniku obce Těšnovice.

 

Partnerství mezi městy Kroměříž a Bachčisaraj (Ukrajina) – č. 350 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit uzavření partnerství mezi městy Kroměříž a Bachčisaraj (Ukrajina).

 

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2010 - č. 351 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. schválit hospodaření města Kroměříže a závěrečný účet za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření

2. vzít na vědomí přijatá opatření, která jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

 

Pamětní deska Vincence a Danuše Drápalových – č. 352 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zhotovení pamětní desky manželů Vincence a Danuše Drápalových, která bude umístěna na domě Drápalových, Štěchovice 1366/22, Kroměříž.

p o v ě ř u j e

Správu majetku města Kroměříže zajištěním výroby této pamětní desky a jejím umístěním.

 

Žádost o záštitu třetího ročníku závodů Agility – č. 353 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad třetím ročníkem závodů Agility Cup města Kroměříže 2011 pořádaným občanským sdružením Agility Kroměříž dne 3. září 2011.

 

Příprava nové webové prezentace města – č. 354

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

ustanovení pracovní skupiny pro vytvoření nové webové prezentace města ve složení:

Mgr. Daniela Hebnarová, Bc. Jan Pšeja, Mgr. Pavel Zrna, Emanuel Běhounek, Marek Meitner, Jaroslav Černý

p o v ě ř u j e

pracovní tuto skupinu přípravou nové webové prezentace města Kroměříže s předpokládaným uvedením stránek do provozu od 1. ledna 2012.

 

Návrh na povýšení finančního příspěvku Domu kultury Kroměříž – č. 355 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit převedení finančního příspěvku Domu kultury Kroměříž, příspěvkové organizace, ve výši 810.000 Kč s tím, že tyto prostředky budou požity na organizační a technické zabezpečení kulturních akcí pořádaných ve spolupráci s městem Kroměříž dle následujícího členění:

Den Dětí 120.000 Kč

Rozsvícení vánočního stromu 80.000 Kč

Krajské dožínky Zlínského kraje 380.000 Kč

Festival vojenských hudeb 230.000 Kč

Prostředky budou převedeny z položky 33-19/5/169 rozpočtu odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 356 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 2.400,0 pol. 111 daňové příjmy z kapitálových výnosů

- 2.100,0 pol. 121 daňové výnosy DPH

8.307,0 pol. 112 daň z příjmu právnických osob za obce

1.385,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

32,0 pol. 411 dotace přeshraniční spolupráce

364,0 pol. 232 návrh dotace na výkon st. správy SPOD II. čtvrtletí

437,0 pol. 411 dotace na výkon st. správy SPOD

- 1.432,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

1.432,0 pol. 412 dotace škola hrou

- 400,0 pol. 212 odvody PO – dům kultury

300,0 pol. 212 odvody PO – školská zařízení

290,0 pol. 232 přijatá pojistná plnění

88,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře, meliorační dřeviny

4.502,0 pol. 214 příjem dividendy

___________________________________________________________________________

10.805,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

100,0 pol. 533 SmmK úprava WC na Hanáckém náměstí

250,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – knižní fond

8.307,0 pol. 536 daň z příjmu právnických osob za obce

1.000,0 pol. 517 úprava prostor Mánesova

88,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře, meliorační dřeviny

60,0 pol. 612 software účetnictví Gordic

370,0 pol. 612 fasáda MŠ Trávník

- 370,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

1.000,0 pol. 612 úprava prostor pro informační centrum

___________________________________________________________________________

10.805,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 639.295,0

výdaje celkem: 606.070,0

saldo příjmů a výdajů: 33.225,0

financování: - 33.225,0

Program regenerace pro rok 2011 - upřesnění jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže – č. 357

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže v celkové výši 377.592 Kč, přičemž příspěvek na jednotlivé objekty je následující:

Měšťanský dům č. p. 199, Jánská 15 - příspěvek města 22.635 Kč

Měšťanský dům č. p. 47, Velké náměstí - příspěvek města 70.109 Kč

Měšťanský dům č. p. 108, Velké náměstí - příspěvek města 41.705 Kč

Chrám sv. Mořice - příspěvek města 243.143 Kč

 

Vytvoření dobrovolného svazku obcí SDRUŽENÍ OBCÍ KROMĚŘÍŽ – KVASICE – STŘÍŽOVICE – č. 358

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zakladatelskou smlouvu a stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí KROMĚŘÍŽ – KVASICE – STŘÍŽOVICE.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                  Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže