Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže – 2. části, konané 10. března 2011

| 17.03.2011 |

Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže – 2. části, konané 10. března 2011

 

Bezúplatné nabytí id. 1/3 pozemků parc. č. 468/3 a 468/5 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 245 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. 1/3 pozemků parc. č. 468/3 o výměře 14 m² a parc. č. 468/5 o výměře 28 m², oba ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 121/2 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 246 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 121/2 – ostatní plocha o výměře 139 m² v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Půjčka z fondu rozvoje bydlení města Kroměříže – č. 247 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o poskytnutí půjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Kroměříže L. a J. K. na opravu bytové jednotky v Kroměříži, v domě na ulici Kotojedská 943/12 do částky 300.000 Kč na 3% úrok se splatností rovnoměrně do 5 let.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – Fišer) – č. 248 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4507-313, Kroměříž, Chropyňská – příp. do 50m, Fišer pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Na Sladovnách – NPÚ) – č. 249 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3095 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-252, Kroměříž, Na Sladovnách – kabel. smyčka NN, NPÚ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A: Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Slámka) – č. 250 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanovením a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-089, Kroměříž, J. Homoly – příp. do 50m, Slámka pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Třasoň) – č. 251 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 604/293 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-640, Kroměříž, Třešňová – kabelová smyčka NN, Třasoň pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Juráň) – č. 252 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-129, Kroměříž, Havlíčkova – příp. do 50m, Juráň pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Jüptnerová) – č. 253 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1500/235 a stpč. 2391 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-346, Kroměříž, Obvodová – příp. do 50m, Jüptnerová pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Mirbau) – č. 254 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 813/2, 813/141 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-377, Kroměříž, Nitranská – 20 b.j., Mirbau pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.480 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávnické Zahrady – Procházka) – č. 255 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 552 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-086, Trávnické Zahrady – úprava NN, Procházka pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – PMS Reality) – č. 256 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 955/1, 4566/12 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Osvoboditelů – kabel VN, PMS Reality pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.800 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – L. Č. a městem Kroměříž – č. 257 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3202/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky plynovodu NTL, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Technická úprava přípojky NTL pro RD Gen. Svobody 1212, Kroměříž pro L. Č. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost společnosti Vodní eldorádo, s. r. o. o stanovisko k provozování vodních skútrů na řece Moravě – č. 258 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o udělení souhlasu společnosti Vodní eldorádo s. r. o., se sídlem Wolkerova 619/6 683 23 Ivanovice na Hané s provozováním vodních skútrů na řece Moravě v úseku nad jezem Strž v ř. km 183,3 – 184,5 ve stávající plavební dráze pro vodní lyžování, a to na jednu zkušební sezónu do konce roku 2011.

 

Změna zakládací listiny - Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s. – č. 259

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu zakládací listiny Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s., dle předložené zprávy.

 

Změna zakládací listiny KROK o. p. s. – č. 260

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., dle předložené zprávy.

 

Tvorba pracovních míst v souvislosti s dotacemi EU – č. 261 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace o udržitelnosti projektu „Revitalizace prostoru bývalých kasáren – Hanácké náměstí v Kroměříži“, který byl realizován v období 2/2009 – 7/2010

s c h v a l u j e

partnerskou smlouvu s Domem kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizací, v rámci projektu Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži.

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konanou 20. dubna 2011 – č. 262

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1. zmocnit v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA – členku Rady města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 20. dubna 2011, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, doporučuje Rada města Kroměříže Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit PhDr. Šárku Kašpárkovou – členku Rady města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011, a to také v plném rozsahu. V případě, že by se ani PhDr. Šárka Kašpárková nemohla zúčastnit této Řádné valné hromady, doporučuje Rada města Kroměříže Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit Ing. Jana Žárského – člena Zastupitelstva města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011, a to v plném rozsahu.

2. uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011:

a) odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,

b) odvolání těchto členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Mgr. Pavel Horák

Ing. Olga Sehnalová

Jaromír Kunc

RSDr. Vladimír Křemeček

c) navržení a volbu členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. v tomto složení:

Ing. Ladislav Lejsal

Mgr. Daniela Hebnarová

MVDr. Karel Chvátal

MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Pavel Horák

Mgr. Miloš Malý

Marek Šindler

d) navržení a volbu členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. v tomto složení:

Ing. Blanka Šimůnková

Karel Holík

Mirek Štěpánek

RSDr. Vladimír Křemeček

e) schválení všech dalších bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konané 20. dubna 2011

f) v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na přiložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

Kompenzační opatření (Wolfův splávek) – č. 263 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže souhlasit s uzavřením smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 panu R. Z. na pojištění zemědělské půdy v sousedství Wolfova splávku.

 

Nabídka občanského sdružení Aeroklub Kroměříž k odkoupení publikace včetně DVD „100 let létání v Kroměříži“ – č. 264 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zakoupení 40 kusů publikací včetně DVD „100 let létání v Kroměříži“ v celkové ceně 2.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

 

Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a obcí Hoštice – č. 265 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a obcí Hoštice k zajištění správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana obce Hoštice.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – 266 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 232 – 04 z 6. schůze – 1. části Rady města Kroměříže konané 3. března 2011

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč)

a) na straně příjmů:

- 189.000,0 pol. 232 návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

- 35.455,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

- 9.157,0 pol. 232 návrh dotace na výkon zřizovatelské funkce

- 4.632,0 pol. 232 návrh dotace na školství

- 2.490,0 pol. 232 návrh dotace na výkon stát. správy soc. služeb, SPOD

325,0 pol. 232 návrh dotace finanční vypořádání

120,0 pol. 232 návrh dotace celoživotní učení

400,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Dům kultury v Kroměříži

240,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Knihovna Kroměřížska

- 300,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP

16,0 pol. 411 dotace okamžitá pomoc (stěhování)

156,0 pol. 411 dotace sčítání lidu

189.000,0 pol. 411 dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

35.455,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

4.632,0 pol. 411 dotace na školství

9.157,0 pol. 411 dotace na výkon zřizovatelské funkce

2.490,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy soc. služeb, SPOD

2.269,0 pol. 412 dotace na regionální funkci knihoven

- 100,0 pol. 412 neinvestiční náklady na žáky ZŠ

___________________________________________________________________________

3.126,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

10,0 pol. 501-503 refundace mezd hasičů

16,0 pol. 516 okamžitá pomoc (stěhování)

20,0 pol. 516 neuhrazené závazky 2010

156,0 pol. 516 sčítání lidu

180,0 pol. 516 studie aktualizace programu regenerace MPR

20,0 pol. 519 pohřby zesnulých

120,0 pol. 521 OHK celoživotní učení

50,0 pol. 513 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

20,0 pol. 522 otevřené brány – farnosti

10,0 pol. 522 dotace mimo řádné dotační tituly (KVZ VRT Kroměříž)

2.269,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce knihoven

6,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

1.100,0 pol. 533 SmmK úhrada splátek SFRB

- 300,0 pol. 533 SmmK služby MŠ

- 200,0 pol. 533 SmmK skládky, opravy v místních částech

- 600,0 pol. 533 SmmK provoz sportovních zařízení

1.164,0 pol. 536 finanční vypořádání

50,0 pol. 536 soudní poplatky

640,0 pol. 612 úprava prostoru knihovny

190,0 pol. 612 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

380,0 pol. 549 příspěvek na regeneraci (v případě dodržení dotací)

40,0 pol. 521 spoluúčast Wolfův splávek

___________________________________________________________________________

5.341,0 výdaje celkem

c) financování

2.215,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 628.490,0

výdaje celkem: 595.265,0

saldo příjmů a výdajů: 33.225,0

financování: - 33.225,0

Doplnění schváleného organizačního řádu MěÚ Kroměříž (spolupráce uvolněných členů ZMK s pracovníky odborů městského úřadu) – č. 267

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění schváleného organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – přílohy č. 2, pro volební období 2010 – 2014 spolupráci starostky, místostarosty a uvolněných členů RMK a uvolněné zastupitelky (předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města) s pracovníky odborů městského úřadu o text:

Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města

Správa majetku města Kroměříže.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 268

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. R. B. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

2. J. K. - Domov pro seniory Vážany

3. J. L. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

4. J. Č. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

5. M. H. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

6. J. K. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

7. M. K. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

8. F. K. - Domov pro seniory Vážany

9. L. P. - Domov pro seniory Vážany

10. J. P. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

11. J. D. - Domov pro seniory Vážany

12. H. S. -Domov pro seniory Vážany

13. A. H. - Domov se zvláštním režimem, Purkyňova

14. M. M. - Domov se zvláštním režimem, Purkyňova

15. K. S. - Domov se zvláštním režimem, Purkyňova

B) n e s c h v a l u j e

H. G. - kontraindikace přijetí do domova pro osoby se zdravotním postižením a do domova se zvláštním režimem

 

Jednací řád komise RMK pro životní prostředí a veřejná prostranství – č. 269 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

1. zápis z jednání komise RMK pro životní prostředí a veřejná prostranství z 9.února 2011

2. námět komise na změnu systému zadávání prací na péči o městskou zeleň a zelené plochy

s c h v a l u j e

jednací řád komise RMK pro životní prostředí a veřejná prostranství, dle předložené zprávy.

Jednací řád komise RMK pro výchovu a celoživotní vzdělávání – č. 270 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže pro výchovu a celoživotní vzdělávání s účinností od 11. března 2011, dle předložené zprávy.

Jednací řád komise RMK – komise kulturní, společenské a pro partnerská města – č. 271

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád komise RMK – komise kulturní, společenské a pro partnerská města, s účinností od 11. března 2011, dle předložené zprávy.

Jednací řád komise RMK pro nakládání s majetkem města – č. 272

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž pro pana J. H.– č. 273 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 - ostatní plocha o výměře cca 200 m² v k. ú. Kroměříž pro pana J. H. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová           Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže