Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže – 1. části, konané 3. března 2011

| 17.03.2011 |

Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže – 1. části, konané 3. března 2011

Prodej pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky pro pana R. D. – č. 184 – 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana R. D.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 1143 - orná půda o výměře 871 m² v k. ú. Postoupky pro pana R. D. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Prodej části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro manžele Z. a R. H. – č. 185 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a a provedeném výběrovém řízení za účasti pana R. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 2747/136 - ostatní plocha o výměře cca 164 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Z. a R. H. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

 

Prodej pozemku parc. č. 545 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro p. J. G. – č. 186 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní J. G.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 545 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní J. G. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej části pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž pro manžele H. a K. H. – č. 187 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů H. a K. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej části pozemku parc. č. 1400/4 - orná půda o výměře cca 2.510 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele H. a K. H. za jimi navrhovanou celkovou smluvní kupní cenu 100.000 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Nabytí pozemku parc. č. 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví M. a JUDr. I. B. – č. 188 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí pozemku parc. č. 693/86 – orná půda o výměře 46 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví manželů M. a JUDr. I. B. do vlastnictví města Kroměříže.

 

Bezplatné užívání pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky pro pana F. S. – č. 189 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemku parc. č. 1138 o výměře 603 m² v k. ú. Postoupky ode dne 1. března 2011 na dobu neurčitou pro pana F. S. za účelem údržby tohoto pozemku.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro paní M. H. – č. 190 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2747/136 o výměře cca 80 m² v ulici Profesora Vojtěcha Tučka v Kroměříži pro paní M. H. za účelem zahrádky.

Ceny za dočasné užívání pozemků při ročním pronájmu – č. 191 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

s účinností od 3. března 2011

a) nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce ve městě Kroměříži ve výši 15 Kč/m²/rok

b) nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce v přičleněných obcích města Kroměříže ve výši 10 Kč/m²/rok

Pronájem části pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. – č. 192 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2747/169 o výměře 58 m² na ulici Prof. V. Tučka v Kroměříži pro manžele M. a RSDr. J. J. ode dne 10. března 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 15 Kč/m² ročně za účelem zahrádky.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro paní L. A. – č. 193 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku, případně jeho části, parc. č. 215/1 – ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro paní L. A. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 665/16 a 3030/64 v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. – č. 194 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 665/16 o výměře 577 m² a parc. č. 3030/64 o výměře 1.138 m², oba orná půda v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 734/10, 734/12 a 764 v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s. r. o. – č. 195 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 734/10 – orná půda o výměře 2.766 m², parc. č. 734/12 – orná půda o výměře 5.584 m² a parc. č. 764 – orná půda o výměře 6.838 m² všechny v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav s. r. o. za účelem zemědělské výroby.

Žádost firmy News Outdoor Czech Republic o prodloužení nájemní smlouvy – č . 196 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 19. února 2002 mezi městem Kroměříž a firmou News Outdoor Czech Republic na pronájem části pozemku parc. č. 1453 o výměře 5 m² v k. ú. Bílany v bodě II. následovně:

Nájem se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2016.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Ukončení nájemní smlouvy s panem J. S. dohodou – č. 197 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 9. října 1996 mezi městem Kroměříž a panem J. S. na pronájem pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž o výměře 664 m² dohodou ke dni 31. březnu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1627/1 – orná půda o celkové výměře 668 m² v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky.

 

Žádost o odkoupení parkoviště – č. 198 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje parkoviště realizovaného na parc. č. 967/40 a 967/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m² v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2499, 2500 Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Z. Z. a městem Kroměříž – č. 199 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 466/2 – trvalý travní porost o výměře cca 360 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví pana Z. Z. za pozemek stav. prac. č. 8145/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m² v k. ú. Kroměříž (pozemek pod hangárem na letišti v Kroměříži) ve vlastnictví města Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Albertova – Centrum) – č. 200 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 813/96, 870/56 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Albertova – kabel VN, Centrum, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.900 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávnické zahrady – Foukal) – č. 201 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 540, 546 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávnické zahrady, kabel NN – Foukal, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.900 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kaplanova – Alutex) – č. 202 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2089/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Kaplanova – kabel VN, Alutex pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Line, spol. s r. o.) – č. 203 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3234/14, 3234/2, 877/14, 4566/22, 883/19, 3241, 3240/3 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 694 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění plynárenského zařízení, STL plynovodu a plynovodních přípojek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SO 51 – STL plynovod a propojovací řad pro JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 10.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Gen. Svobody – Develop) – č. 204 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 380, 3100, 3202/2, 406/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, přípojkového pilíře se skříní SS300, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Gen. Svobody – kabel NN, DEVELOP pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Aleuta a. s. a městem Kroměříž – č. 205 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 625/1, 625/31 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Areál Havlíčkova - ENERGOCENTRUM pro Aleuta a. s., se sídlem Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – M. a M. Z. a městem Kroměříž – č. 206 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 468/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení přípojky vody, kanalizace, NTL plynu a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Výstavba rodinného domu, pro M. a M. Z. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – R. D. a městem Kroměříž – č. 207 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 395/1, 1129, 1137, 1138 v k. ú. Postoupky pro účely zřízení přípojky vody, kanalizace, kabelové přípojky NN a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný dům pro R. D. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – J. a V. P. a městem Kroměříž – č. 208 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3744/4, 3744/49, 3744/50 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení kabelové přípojky NN, přípojky vody, kanalizace, NTL plynu a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný dům, ulice Legionářů Kroměříž, pro J. a V. P. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – L. M. a městem Kroměříž – č. 209 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 552 v k. ú. Trávník pro účely zřízení kabelové přípojky NN, přípojky vody, kanalizace a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný domek, pro L. M. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Š. O., O. S. a městem Kroměříž – č. 210 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 479/7 v k. ú. Trávník pro účely zřízení kabelové přípojky NN, přípojky vody, kanalizace, NTL plynu a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný dům, Trávník, pro Š. O. a O. S. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – Home invest) – č. 211 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2089/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Chropyňská – kabel NN, Home invest pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – GAIS, s. r. o., Kroměříž a městem Kroměříž – č. 212 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1599/24, 3137/5, 1582/115, 3123/2, 3669/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení kabelového vedení elektro, přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace, VO, sdělovacího vedení a komunikace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Bytové domy Z2 – Z6, Kroměříž, Dolní Zahrady pro GAIS, s. r. o., se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Z. J. a městem Kroměříž – č. 213 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 145/18 a 264/3 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vjezdu a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením Příjezdová komunikace k rodinnému domu pro Z. J. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

Jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže – č. 214 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

dnem 3. března 2011 dosavadní jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže

s c h v a l u j e

nový jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže s účinností od 4. března 2011, dle předložené zprávy

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb Městského úřadu Kroměříž v termínu do 31. března 2011 oznámit všem dosud evidovaným žadatelům o byt ve vlastnictví města Kroměříže zrušení evidence všech dosavadních žádostí o byt se současným zasláním nových formulářů žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města Kroměříže s uvedením základních podmínek pro přijetí žádostí o byt, pokud mají i nadále zájem, o podání nové žádosti o přidělení tohoto městského bytu.

Územní plán města Kroměříže – č. 215 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. zrušit pořizování úpravy územního plánu města Kroměříže

2. zrušit pořizování změny č. 6 územního plánu města Kroměříže

3. schválit pořízení nového územního plánu města Kroměříže

Zrušení usnesení č. 2529 – 06 ze 78. schůze RMK ze dne 15. července 2010 (Caffe Classic, Vodní ul.) – č. 216 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 2529 – 06 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané 15. července 2010.

Spolupráce města Kroměříže na akci „Stavba roku 2010 Zlínského kraje" - č. 217

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

spolupráci města Kroměříže na akci „Stavba roku 2011 Zlínského kraje" a poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na pronájem Domu kultury v Kroměříži během slavnostního vyhlášení.

Podání přihlášky do soutěže „Stavba roku 2010 Zlínského kraje" – č. 218 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přihlášení stavby revitalizace Hanáckého náměstí do soutěže „Stavba roku 2010 Zlínského kraje".

Návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže – č. 219

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže v celkové výši 377.143 Kč.

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2010 – č. 220 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2010.

Vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů – č. 221 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů s platností od 1. dubna 2011.

Instalace plakátovacích ploch v Kroměříži v lokalitě Velehradská, Chropyňská, Spáčilova, Albertova – č. 222 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

umístění plakátovacích ploch v lokalitách ulic Chropyňská, Spáčilova a Albertova, dle předložené zprávy.

Protipovodňová opatření na území města – č. 223 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á vedoucímu odboru rozvoje města zadat zpracování:

1. studie protipovodňových opatření na území města Kroměříže

2. projektové dokumentace na protipovodňovou ochranu nábřeží řeky Moravy a úseku od silničního mostu po železniční most na trati Kroměříž – Zborovice

3. projektové dokumentace protipovodňové ochrany Bílan

4. projektové dokumentace technických opatření proti zaplavování ulice Polní při přívalových deštích

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky pro projekt Škola hrou – 2. etapa" vyhlášenou v rámci projektu Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol – č. 224 - 11

Rada města Kroměříže na základě doporučení komise pro výběr dodavatele a po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky pro projekt Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol, se společností AutoCont CZ a. s., Olomouc, se sídlem Koželužská 31, 772 00 Olomouc za cenu 1.127.688 Kč včetně DPH.

Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži – jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku – č. 225 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní podium" formou otevřeného řízení

j m e n u j e

v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní podium" v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Mgr. Miloš Malý

Bc. Bronislav Kučera náhradnice: Ing. Jaroslav Adamík

Ing. Josef Koplík náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Radim Hejný náhradník: Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Ing. Petr Vrbka náhradník: Ing. Marek Slabý

z m o c ň u j e

hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) k posouzení kvalifikace dodavatele

j m e n u j e

v souladu s § 71 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

Ing. Petr Vrbka náhradník: Ing. Marek Slabý

Ing. Josef Koplík náhradník: Ing. Josef Císař

Bc. Bronislav Kučera náhradník: Ing. Jaroslav Adamík

IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol – jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku – č. 226 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol" formou otevřeného řízení

j m e n u j e

v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol" v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Mgr. Miloš Malý

Ing. Petr Opravil náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Josef Koplík náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Ladislav Alster náhradník: Ing. Marcela Sedlářová

Ing. Petr Vrbka náhradník: Ing. Marek Slabý

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) k posouzení kvalifikace dodavatele

j m e n u j e

v souladu s § 71 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení.

Ing. Petr Vrbka náhradník: Ing. Marek Slabý

Ing. Josef Koplík náhradník. Ing. Josef Císař

Ing. Petr Opravil náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

 

Vypořádání hospodářského výsledku (Správa majetku města Kroměříže) – č. 227 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu příspěvkové organizace Správy majetku města Kroměříže takto: vykázaný zisk za rok 2010 ve výši 160.495 Kč bude proúčtován s rezervním fondem organizace.

Vypořádání hospodářského výsledku (Sociální služby města Kroměříže) – č. 228 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže takto: vykázaný zisk za rok 2010 ve výši 57.423 Kč bude proúčtován s rezervním fondem organizace.

Financování Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – č. 229 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže přijmout pro potřebu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace Oskol, chodníky Slovan, výtahy Nitranská v rámci předfinancování tohoto projektu překlenovací úvěr ve výši 25.000.000 Kč.

Schválení odpisového plánu (Sociální služby města Kroměříže) – č. 230 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříže – příspěvkové organizace, pro rok 2011, dle předložené zprávy.

Pojištění majetku města Kroměříže – č. 231 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě předložených nabídek uzavření pojistné smlouvy pro pojištění městského majetku a odpovědnosti za škodu na období od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 232 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč)

a) na straně příjmů:

- 189.000,0 pol. 232 návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

- 35.455,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

- 9.157,0 pol. 232 návrh dotace na výkon zřizovatelské funkce

- 4.632,0 pol. 232 návrh dotace na školství

- 2.490,0 pol. 232 návrh dotace na výkon stát. správy soc. služeb, SPOD

325,0 pol. 232 návrh dotace finanční vypořádání

120,0 pol. 232 návrh dotace celoživotní učení

400,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Dům kultury v Kroměříži

240,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Knihovna Kroměřížska

16,0 pol. 411 dotace okamžitá pomoc (stěhování)

189.000,0 pol. 411 dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

35.455,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

4.632,0 pol. 411 dotace na školství

9.157,0 pol. 411 dotace na výkon zřizovatelské funkce

2.490,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy soc. služeb, SPOD

2.269,0 pol. 412 dotace na regionální fce knihoven

- 100,0 pol. 412 neinvestiční náklady na žáky ZŠ

___________________________________________________________________________

3.270,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

10,0 pol. 501-503 refundace mezd hasičů

16,0 pol. 516 okamžitá pomoc (stěhování)

20,0 pol. 516 neuhrazené závazky 2010

20,0 pol. 519 pohřby zesnulých

120,0 pol. 521 OHK celoživotní učení

50,0 pol. 513 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

20,0 pol. 522 otevřené brány – farnosti

10,0 pol. 522 dotace mimo řádné dotační tituly (KVZ VRT Kroměříž)

2.269,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální fce knihoven

1.164,0 pol. 536 finanční vypořádání

50,0 pol. 536 soudní poplatky

640,0 pol. 612 úprava prostoru knihovny

190,0 pol. 612 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

380,0 pol. 549 příspěvek na regeneraci (v případě dodržení dotací)

___________________________________________________________________________

4.959,0 výdaje celkem

c)mfinancování

1.689,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 628.634,0

výdaje celkem: 594.883,0

saldo příjmů a výdajů: 33.751,0

financování: - 33.751,0

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor – I. výzva roku 2011 – č. 233 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit přidělení dotací neziskovým organizacím pro rok 2011 v celkovém objemu 5.200.000 Kč, dle předložené zprávy.

 

Informace o stavu výpočetní techniky – č. 234 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou právu o stavu výpočetní techniky na Městském úřadě v Kroměříži

u k l á d á

vedoucí odboru vnitřních věcí vytvořit návrh strategie obměny výpočetní techniky na Městském úřadě v Kroměříži.

Rozdělení výpočetní techniky v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I – č. 235 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení výpočetní techniky v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, dle předložené zprávy.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 23. února 2011 – č. 236 – 06/13

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Mgr. Petra Sedláčka a Ing. Tomáše Szabo – zástupců Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

s c h v a l u j e

a) zvýšení tarifů MHD, dle varianty č. 1, dle předložené zprávy s tím, že platba obyčejného jízdného v hotovosti u řidiče bude 13 Kč

zodpovídá: Ing. Pavel Suchánek

termín: 3. dubna 2011

b) zpoplatnění parkovací plochy:

1. parkoviště u Květné zahrady

2. parkoviště u nemocnice na ulici Albertova včetně parkovacích míst na Albertově ulici

3. parkoviště pro autobusy na ulici Chropyňská

zodpovídá: Ing. Pavel Suchánek

termín: po převedení ploch na společnost KTS, s. r. o.

u k l á d á

řediteli městské policie zpracovat návrh na přemístění jednoho ze současných měřičů do obce Trávník

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: 30. duben 2011

n e s c h v a l u j e

a) požadavek na zpoplatnění parkovací plochy na Slovanském náměstí

b) požadavek na zaslepení komunikace kolem letiště na Trávnické Zahrádky

c) požadavek na omezení rychlosti v Trávníku před budovou družstva

r u š í

usnesení č. 2663 – 13/06 z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 23. září 2010, týkající se zadání zpracování dopravní studie průtahu v Kroměříži

b e r e n a v ě d o m í

požadavek na měření rychlosti nákladních vozidel v Trávníku při těžbě štěrku u obce Střížovice

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2009 – 30.09.2011 – č. 237 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

R. H.

 

Partnerství v projektu – Cena Salvator - cena hejtmana Zlínského kraje 2010 – č. 238 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – pořadatele Ceny Salvator 2010 – ceny hejtmana Zlínského kraje, za podmínky umístění loga města na reklamním baneru, na plátně při slavnostním večeru, na pozvánkách s programem a DVD se záznamem akce.

Žádosti o souhlas s použitím finančních prostředků z rezervních fondů k posílení investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž – č. 239 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků:

a) z rezervního fondu Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, Zeyerova 3354, ve výši 200.000 Kč k posílení investičního fondu organizace

b) z rezervního fondu Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvkové organizace, Švabinského nábřeží 2077, ve výši 50.000 Kč k posílení investičního fondu organizace

c) z rezervního fondu Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, ve výši 122.000 Kč k posílení investičního fondu organizace

d) z rezervního fondu Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizace, ve výši 5.000 Kč k posílení investičního fondu organizace

Stanovení základní částky úplaty na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na dítě v mateřských školách a na žáka ve školních družinách základních škol zřizovaných městem Kroměříž – č. 240 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž:

a) stanovit základní měsíční částku úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na jedno zapsané dítě s účinností od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Úplata nebude stanovena u dětí v posledním ročníku mateřských škol, jimž se poskytuje vzdělávání bezúplatně

b) stanovit výši úplaty za kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

2. ředitelům základních škol zřizovaných městem Kroměříž stanovit základní měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech základních škol na jednoho zapsaného žáka s účinností od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 241 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů v I. pololetí školního roku 2010/11, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a):

násobek výše platového tarifu zaměstnance

Marie Rudolfová ředitelka MŠ, Malý Val 1549 1,0

Bc. Šárka Hrdinová ředitelka MŠ, Gorkého 2566 1,0

Stanislava Jančová ředitelka MŠ, Kollárova 3945 1,0

Milada Šromotová ředitelka MŠ, Štítného 3712 1,0

Dagmar Vávrová ředitelka MŠ, Spáčilova 3239 1,0

Mgr. Jaroslava Loučková ředitelka MŠ, Mánesova 3766 1,0

Jana Řachová ředitelka MŠ, Páleníčkova 2581 1,0

Věra Kopačková ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60 1,0

Bc. Libuše Kopalová ředitelka MŠ, Žižkova 4019 1,0

Jarmila Krejčiříková ředitelka MŠ, Postoupky 78 1,0

PaedDr. Marie Viktorinová ředitelka ZŠ, Komenského náměstí 440 1,0

RNDr. Eva Šílová ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462 1,0

Mgr. Jaroslav Němec ředitel ZŠ, Slovan, Zeyerova 3354 1,0

PaedDr. Oldřich Gejda ředitel ZŠ, Oskol, Mánesova 3861 1,0

Mgr. Miroslav Plaček ředitel ZŠ, Zámoraví, Švabinského n. 1,0

Mgr. Petra Fečková ředitelka ZŠ Zachar, Albertova 4062 1,0

Bc. Jana Valerová ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268 1,0

Odměny budou vyplaceny z rozpočtu uvedených příspěvkových organizací.

Žádost Studia Kamarád o finanční příspěvek na ceny do soutěže Kamarád hledá talent – č. 242 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Studio Kamarád Kroměříž, na ceny pro vítěze soutěže Kamarád hledá talent.

Žádost Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. o příspěvek na provoz DZP Zborovice – č. 243 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o. na provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice.

Kroměřížský Schwinncyclingový maraton 2011 – č. 244 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro NEW CLASS, s. r. o., Kroměříž, na uspořádání 5. ročníku Kroměřížského Schwinncyclingového maratonu 2011, který se koná 5. března 2011 v hale TJ Slavia Kroměříž.

 

Mgr. Daniela Hebnarová             Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže