Usnesení z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010

| 17.12.2010 |

Usnesení z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010

 

Jednací řád Rady města Kroměříže – č. 1

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložený jednací řád Rady města Kroměříže.

Změna organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – příloha č. 2, spolupráce starostky, místostarosty a uvolněných členů RMK se zaměstnanci odborů městského úřadu – č. 2

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – příloha č. 2, pro volební období 2010 – 2014 spolupráci starostky, místostarosty a uvolněných členů RMK s pracovníky odborů městského úřadu:

Mgr. Daniela Hebnarová– starostka města Kroměříže

01 odbor vnitřních věcí

04 odbor finanční

05 obecní živnostenský úřad

09 odbor právní

10 odbor školství, kultury a státní památkové péče (cestovní ruch)

11 odbor rozvoje města

Mgr. Miloš Malý – místostarosta města Kroměříže

02 stavební úřad

13 odbor dopravy

Městská policie Kroměříž

MUD. Jarmila Číhalová – uvolněná členka Rady města Kroměříže

07 odbor sociální

10 odbor školství, kultury a státní památkové péče (mimo cestovní ruch)

Marek Šindler – uvolněný člen Rady města Kroměříže

06 odbor služeb

08 odbor životního prostředí

Tímto se nahrazuje příloha číslo 2 stávajícího organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž.

Žádost Mgr. Miloše Malého o pronájem kanceláře v budově č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži – č. 3 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 3. listopadu 2008 mezi Správou majetku města Kroměříže a Evropským polytechnickým institutem, s. r. o. se sídlem Osvobození 699, Kunovice na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži v bodě II následovně: Výměra nebytových prostor se ode dne 15. 12. 2010 snižuje o místnost č. 3.11 o výměře 24,96 m². Ostatní body smlouvy se nemění.

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor místnosti č. 3.11 o celkové výměře 25 m² ve třetím podlaží budovy č. p. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži pro Mgr. Miloše Malého za účelem zřízení kanceláře senátora.

3. užívání nebytových prostor místnosti č. 3.11 o celkové výměře 25 m² ve třetím podlaží budovy č. p. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži pro Mgr. Miloše Malého ode dne 15. prosince 2010, do doby ukončení výběrového řízení, za smluvní výši nájemného 10.000 Kč měsíčně.

Personální záležitosti – odvolání a jmenování vedoucího sociálního odboru MěÚ Kroměříž – č. 4

Rada města Kroměříže po projednání na základě žádosti MUDr. Jarmily Číhalové

r u š í

usnesení č. 2666 z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 23. září 2010

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102, písm. g), v platném znění na návrh tajemníka Městského úřadu Kroměříž od 1. prosince 2010 MVDr. Michala Gutha do funkce vedoucího sociálního odboru Městského úřadu Kroměříž.

Příspěvek na Zemědělskou výstavu – č. 5 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2010, ve výši 25.000 Kč na částečné dokrytí ztráty při pořádání Zemědělské výstavy Kroměříž 2010 pro Okresní agrární komoru Kroměříž.

Ples Sociálních služeb města Kroměříže – č. 6 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2010, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., na úhradu nájemného v Domě kultury v Kroměříži na společenský ples klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů pro seniory, který se bude konat 18. listopadu 2010.

Nařízení města Kroměříže č. 3/2010 – č. 7 – 09/06

Rada města Kroměříže

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 3/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací ve městě Kroměříži, dle předložené zprávy.

Žádost Dětského domova v Kroměříži o umístění pokladničky pod vánočním stromem – č. 8

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude použit na zájmové činnosti a víkendové aktivity dětí z Dětského domova Kroměříž.

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u domu kultury – č. 9 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

R. K.

A. V.

Návrh na složení komise pro výběrové řízení na místo ředitele (ředitelky) Domu kultury v Kroměříži – č. 10 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže

o d v o l á v á

paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010

v y h l a š u j e

výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž.

s c h v a l u j e

1. text pro vyhlášení výběrového řízení

2. složení komise pro výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, dle předložené zprávy.

Projekt ze Strukturálních fondů EU – vzdělávání zastupitelů a úředníků města – č. 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt Vzdělávání úředníků městského úřadu a volených zastupitelů v Kroměříži.

Odvolání a pověření zástupce města Kroměříže v občanském sdružení Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch – č. 12

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA ze zastupování města Kroměříže v občanském sdružení Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou – starostku města Kroměříže zastupováním města Kroměříže v občanském sdružení Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch.

Mgr. Daniela Hebnarová               Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže