Pozvánka na 2. schůzi Rady města Kroměříže

| 26.11.2010 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na 2. schůzi Rady města Kroměříže

konanou ve čtvrtek 2. prosince 2010 ve 14.00 hodin

v kanceláři starostky města Kroměříže

Program:

1. Zahájení, upřesnění programu

2. Majetkové záležitosti

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice pro manžele Blanku

a MUDr. Petra Křížovy 14.15 hod. – výběrové řízení

2/2 Prodej, případně pronájem, pozemku parc. č. 2769/88 v k. ú. Kroměříž

na ulici Kazimíra Rudého 14.30 hod. – výběrové řízení

2/3 Pronájem části pozemku parc. č. 2402/102 v k. ú. Kroměříž pro paní

Janu Kotáskovou výběrové řízení – bez účasti

2/4 Pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž panu Ernestu Rubintovi

výběrové řízení – bez účasti

2/5 Pronájem části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice pro paní Blanku

Křížovou výběrové řízení – bez účasti

2/6 Pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 v k. ú. Kroměříž pro manžele Blešovy

výběrové řízení – bez účasti

2/7 Pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 v k. ú. Kroměříž pro manžele Nezdařilovy výběrové řízení – bez účasti

2/8 Pronájem části pozemku parc. č. 1115/4 v k. ú. Kroměříž pro pana Jana Klecha

výběrové řízení – bez účasti

2/9 Pronájem části pozemku parc. č. 115/4 v k. ú. Kroměříž pro Elkrom s. r. o.

výběrové řízení – bez účasti

2/10 Bezúplatné nabytí veřejného osvětlení k rodinným domům (Kotojedy)

– bez účasti

2/11 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3228/1 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Mgr. Lenku a Jana Klechovy

2/12 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Bílany pro Ladislava

Sukovítého

2/13 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 813/1 v k. ú. Kroměříž

pro Tomáše Smutného

2/14 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1111 v k. ú. Postoupky a parc.

č. 1093 v k. ú. Hradisko pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

2/15 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky

pro Františka Stejskala

2/16 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 17/1 v k. ú. Trávník

pro Ing. Kateřinu Otáhalovou

2/17 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž

pro pana Michala Suma v k. ú. Kroměříž pro MUDr. Jiřího Krejčíře

-2-

2/18 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž

pro společnost MVDr. Šotola s. r. o.

2/19 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 v k. ú. Kroměříž

pro MUDr. Jiřího Krejčíře

2/20 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele Marii a RSDr. Jana Juříčkovy

2/21 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1003/21 v k. ú. Kroměříž pro manžele Kláru a Tomáše Parobkovy

2/22 Žádost Agility Kroměříž o. s. o rozšíření nájemní smlouvy

2/23 Žádost pana Dalibora Ondruše o slevu z nájmu

2/24 Žádost pana Josefa Pospíšila o prodloužení nájemní smlouvy

2/25 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (Kotojedy, bytový dům)

2/26 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (ul. Chropyňská)

2/27 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (ul. Tomečkova)

2/28 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (Trávník)

2/29 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (ul. Obvodová)

2/30 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (ul. Březinova)

2/31 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – VAK Kroměříž, a. s.

a městem Kroměříž (Riegrovo nám.)

2/32 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP NET, s. r. o. a městem Kroměříž (Výstaviště Floria)

2/33 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MATVE, s. r. o.,

a Ing. Lachendrem a městem Kroměříž (Dolní Zahrady)

2/34 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Petrem Klapilem

a městem Kroměříž (ul. Bílanská)

2/35 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (Bílany, Křetínský)

2/36 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MUDr. Tomášem Grézlem

a městem Kroměříž (ul. Havlíčkova)

2/37 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Vladimírem Koutným

a městem Kroměříž (Erbenovo nábř.)

2/38 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP NET, s. r. o.

a městem Kroměříž (Jiráskova)

2/39 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (Kotojedy, lokalita zahrad)

2/40 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s.

a městem Kroměříž (Moravská)

2/41 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi Taťánou

a Vladimíre Soukupovými a městem Kroměříž

2/42 Změna v usnesení z XII. ZMK konaného dne 15. 11. 2007, bod II.

(prodej části pozemku parc. č. 1539/23 v k. ú. Kroměříž)

-3-

2/43 Žádost ZŠ Slovan Kroměříž, p. o. o povolení umístění reklamních panelů

2/44 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Karolínou Rozmahelovou

a městem Kroměříž

2/45 Žádost společnosti NEW CLASS, s. r. o. o snížení nájemného

2/46 Žádost pana Ivana Pisetty o prodloužení nájemní smlouvy

2/47 Bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 1115/10 a 1115/14 pro nájemníky

plaveckého bazénu

2/48 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – PharmDr. Helenou

Polachovou a městem Kroměříž

2/49 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Jaromírem Láníkem

a městem Kroměříž

2/50 Prodej domu č. pop. 996 a pozemků parc. st. č. 2391a parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž na ul. Rostislavova

3. Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2010

4. Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

6. Žádost o změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK pro rok

2010

7. Pověření Mgr. Miloše Malého řízením Městské policie Kroměříž

8. Personální záležitosti – zrušení části usnesení č. 4 z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010

9. Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže

10. Návrh na odměny ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka

11. Poskytnutí finančního příspěvku na pořad Radiodárek pro Český rozhlas

12. Vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu

13. Užití znaku města Kroměříže P.F. Art, spol. s r. o. Brno

14. Určení zastupitele vykonávajícího činnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

15. Změna organizačního řádu MěÚ Kroměříž – evidence válečných hrobů

16. Žádost o povolení celoročního záboru veřejného prostranství v Kroměříži

č. p. 20, ul. Kovářská, k umístění restaurační zahrádky

17. Různé

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže