Usnesení z 83. schůze Rady města Kroměříže

| 02.09.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 83. schůze Rady města Kroměříže konané 1. září 2021

 

Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži  z. ú. o dotaci  - č. 2220

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021  ve výši 1.150.000 Kč pro Správu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříž, z. ú. IČ: 088 88 434, Sněmovní 1/2 , 767 01  Kroměříž takto: 
a)
zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady – I. etapa
(mykologický průzkum)                                                          200.000 Kč
b)
oprava parkové cestní sítě I. etapa)                                        300.000 Kč
c)
obnova návštěvnické infrastruktury Podzámecké zahrady – I. etapa
(pořízení a oprava parkových laviček a odpadkových košů)       300.000 Kč
d)
obnova mlýnské strouhy                                                        200.000 Kč
d)
technika pro údržbu parkového areálu                                    150.000 Kč

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  se Správou  Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříž, z. ú. IČ: 088 88 434, Sněmovní 1/2, 767 01  Kroměříž.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2021 – č. 2221

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, dle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž – č. 2222

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž" s uchazečem VAE THERM, spol. s  r. o., IČ: 619 73 815, se sídlem Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Rozhodnutí o změně výběru dodavatele pro VZMR CYKLO opatření – změna TDZ v ulici Na Lindovce a v ulici Lutopecká – č. 2223

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci VZMR „CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži" s uchazečem:  NVB LINE s. r. o., se sídlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, podle předložené zprávy.


s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci VZMR „CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži" s uchazečem: VÝDOZ s. r. o., se sídlem: Parková 488, 728 21 Kvasice, IČ: 255 49 260, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže           místostarostka města Kroměříže