Usnesení z 81. schůze Rady města Kroměříže

| 19.08.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 12. srpna 2021


Zpráva o stavu majetku podle smlouvy o výpůjčce – KTS, s. r. o.  – č. 2156


Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. Mariana Vítka, BA – ředitele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. o stavu svěřeného nemovitého majetku ze dne 28. 6. 2021, podle předložené zprávy.


Žádost společnosti KTS, s. r. o. o souhlas s pronájmem nebytových prostor v ulici  U Sýpek č. p. 3209/7 – č. 2157

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. Mariana Vítka, BA – ředitele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. a nadačním fondem: Šatník - nadační fond, IČ: 108 46 221, se sídlem Vřesová 679/11, Troja, 181 00 Praha 8, na pronájem nebytových prostor bývalého obchodu v ulici U Sýpek v Kroměříži, č. p. 3209/7 o celkové výměře 84 m2, konkrétně – místnost prodejny o výměře 7,13 m2 a dále skladu o výměře 148 m2 s účinností od 1. 9. 2021 za výši ročního nájemného  1 Kč /m2/rok a  úhrady energií,  , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování charitativní sociální služby,  podle předložené zprávy.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4921 v k. ú. Kroměříž, žádost manželů  xx  – č. 2158

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí  pozemku  parc. č. 4921- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   cca  84 m2   a cca 60 m2 , vše  v k. ú.  Kroměříž     a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 719/1 v k. ú. Kroměříž Zlínskému kraji – č. 2159

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 719/1 -   orná půda  o celkové výměře 2180  m2, podle nového geometrického plánu  č. 6555-214/2014 ze dne 29. 10. 2014, označených jako pozemek parc. č. 719/3 – ostatní plocha o výměře 51 m2  a  pozemek st. parc. č.  8398/2 -    zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 7 m2, vše v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví  Zlínského  kraje.

 

Nabytí pozemků parc. č. 893/33 a 893/51 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu – č. 2160

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí  pozemků    parc. č.     893/33 – orná půda    o     výměře  41   m2   a  parc. č. 893/51  -  ostatní plocha výměře  71   m2, oba   v k. ú.   Kroměříž  z  vlastnictví   ČR -   Státního pozemkového ůřadu  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., ul. Chropyňská, kabel NN – č. 2161

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.   2402/105 a  parc. č. 2402/108 v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,   kabelového pilíře NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská-kabel NN, Beran“     pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Těšnovice, kabel NN – č. 2162

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č.   390/1, parc. č. 416, a parc. č. 417 v katastrálním území Těšnovice   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,   kabelového pilíře NN 3 x, uzemnění,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice,  kab. ved. NN, obnova, Hanzlíková“ pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  33.100  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Smlouva o realizaci stavby č. 42/2021 mezi městem a xx  – č. 2163

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2021 „Novostavba rodinného domu k. ú. Vážany u Kroměříže, p. č. 612/1“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 43/2021 mezi městem,  xx a xx - č.  2164

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2021 „Novostavba RD, parc. č. 1058/1, Bílany“, mezi městem Kroměříž a xx,   podle předložené zprávy.

 

Vydání souhlasu k povolení výjimky z požadavků na odstavná a parkovací místa,  ul. Křižná – č. 2165

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

vydání souhlasu k povolení výjimky § 5 odst. 2 z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění pro stavbu s názvem „Adaptace a oprava objektu polyfunkční dům – Křižná ul. 166/2, Kroměříž“ podle předložené zprávy.


Informativní zpráva ke 2. etapě budování optické sítě společností T-Mobile – č.  2166

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a   v ě d o m í

informativní zprávu ke 2. etapě budování optické sítě společností T-Mobile

s c h v a l u j e

udělení souhlasu se stavební projektovou dokumentací,  podle předložené zprávy.


Žádost HZS Zlínského kraje o realizaci přípojky optické sítě  - č. 2167

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

realizaci optické přípojky pro HZS do budovy na adrese: Nerudova 450, Kroměříž, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

znění smlouvy o výpůjčce vláken optického kabelu mezi městem Kroměříž a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, podle předložené zprávy

3.
u k l á d á

odboru informačních technologií zajistit realizaci optické přípojky pro HZS do budovy na adrese: Nerudova 450, Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o dílo č. SML/318/2021 celoplošná deratizace veřejných prostranství prostor města Kroměříže – č. 2168

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností DERATEX,  s. r. o., se sídlem: Staromlýnská 47, 760 01 Zlín - Příluky, IČO:188 10 624, podle předložené zprávy.


Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení – č. 2169

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu, jejímž předmětem je využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843, zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva, podle předložené zprávy.


III. Rallye Kroměříž  - žádost o souhlas s užíváním komunikací – č. 2170

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s o u h l a s í

s uzavírkou účelových komunikací v katastru Postoupky za účelem konání III. RALLYE KROMĚŘÍŽ, dle předložené zprávy

2.
s o u h l a s í

s průjezdem vozidel účastníků III. RALLYE  KROMĚŘÍŽ po uzavřené silnici ve vlastnictví  Zlínského kraje v místní části Těšnovice, podle předložené zprávy.

 

Zábor veřejného prostranství  ke konání akce „Autogramiáda knihy Andreje Babiše“ – č. 2171

Rada města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

se záborem veřejného prostranství ke konání akce autogramiáda knihy Andreje Babiše pro Hnutí ANO 2011, Babická 2329/2, Praha 4, IČO 714 43 339, podle předložené zprávy.

 

Modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž – č. 2172

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace s názvem „Modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje KM admin s. r. o, se sídlem Bílany 26, Kroměříž 767 01, IČ: 051 07 521, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Vratislav Krejčíř                    náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr. Vít Peštuka                   náhradník: Ing. arch. Radmila Vraníková
Ing. Simona Prečanová         náhradník: Ing. Michaela Jiříková
Ing. Jana Gregorová             náhradník: Mgr. Iva Káňová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec            náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Vratislav Krejčíř                   náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr. Vít Peštuka                  náhradník: Ing. arch. Radmila Vraníková
Ing. Simona Prečanová        náhradník: Ing. Michaela Jiříková
Ing. Jana Gregorová            náhradník: Mgr. Iva Káňová

 

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Pumptrack Kroměříž“ – č. 2173

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Pumptrack Kroměříž" s uchazečem: Tomáš Brožík, se sídlem: Palackého 458, 334 41 Dobřany, IČ 755 58 858, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“ – č. 2174

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“, a to s uchazečem: VRV + LÖW, se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO: 471 16 901, podle předložené zprávy.

 

Variantní řešení vybudování propojovací komunikace ul. Skopalíkova x ul. Zborovská a vybudování parkovacích míst – č. 2175

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci variantního řešení "C" „vybudování propojovací komunikace ul. Skopalíkova s ul. Zborovská a vybudování parkovacích míst“,  podle předložené zprávy a studie proveditelnosti

u k l á d á

odboru investic zadat  zpracování dalších stupňů projektové dokumentace  „varianty C" a následné zajištění finančních prostředků na realizaci akce do rozpočtu odboru investic pro rok 2022
termín: 31. 10. 2021

 

Parkovací plochy ul. Nitranská v Kroměříži  - č. 2176

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zpracování dalších stupňů projektové dokumentace „parkovací plochy ul. Nitranská v Kroměříži“,  podle předložené studie proveditelnosti a následnou realizaci akce

u k l á d á

odboru investic zadat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a následné zajištění finančních prostředků na realizaci této akce do rozpočtu odboru investic pro rok 2022, podle předložené zprávy.
termín: 31. 10. 2021


ÚSES – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionální rozvoje  - č. 2177

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje ve výši 2.800.000 Kč z položky 3745/6119 ORG 752  „Aktualizace plánu ÚSES - předfinancování projektu" na položku kapitálových výdajů 3745/5166 ORG 752, podle předložené zprávy.


Poradenské služby – odpadové hospodářství – č. 2178

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

marketingový průzkum provedený za účelem získání přehledu o možnostech spolupráce s externími poradenskými společnostmi v oblasti odpadového hospodářství.

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem služeb a odborem životního prostředí definovat konkrétní cíle města v oblasti odpadového hospodářství. Tento dokument bude sloužit jako jednotný podklad pro jednání s externími poradenskými společnostmi o cenách za  tyto specifikované služby.


       Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže