Usnesení z 80. schůze Rady města Kroměříže

| 05.08.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 80. schůze Rady města Kroměříže konané 29. července 2021


Žádost společnosti LP energy, s. r. o. o pronájem pozemku parc. č. 2851/22 – zahrada v k. ú. Kroměříž – č.  2115 

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti xx

1.
n e s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 27.04.2020 mezi městem Kroměříž a panem Pavlem Bartošem, bytem Vrobelova 2741/10, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 – zahrada o výměře 182 m2 v k. ú.  Kroměříž  za účelem zahrady

2.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2851/22 – zahrada o výměře 182 m2 v k. ú.  Kroměříž za účelem zahrady

3.
s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 27.04.2020 mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, kterým se doplňuje čl. VI. smlouvy, a to takto:

Nájemce je povinen vlastníkovi stavby ev. č. 566 umožnit přístup k jeho nemovitosti přes pronajatý pozemek.

Ostatní zůstává beze změny.


Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku parc. č. 2353/50 v k. ú. Kroměříž – č. 2116 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření pachtovní smlouvy s xx, 767 01  Kroměříž  na propachtování pozemku parc. č. 2353/50 – orná půda o výměře 1 734 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu určitou, a to 15 let s účinností od 01.08.2021 za výši ročního pachtovného 12.000 Kč/rok,  za účelem sečení trávy  a zahrady  s tím, že smlouvu bude možné vypovědět vždy k 1.10. příslušného kalendářního roku s výpovědní lhůtou 1 rok.


Zveřejnění záměru prodeje pozemků stpč. 54, včetně budovy č. pop. 6 a parc. č. 1459 a 87 v k. ú. Zlámanka, žádost xx – č. 2117

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  stpč. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o  výměře  345 m2, jehož  součástí je stavba občanské vybavenosti  s  č. pop. 6 a pozemků  parc. č. 87  – zahrada  o výměře 1137 m2   a parc. č. 1459  - ostatní plocha     o výměře 137 m2, vše  v k. ú.  Zlámanka. 


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 237/93 v k. ú. Jarohněvice, žádost xx – č. 2118

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění   záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 237/93 – orná půda  o výměře 151 m2  v   k. ú. Jarohněvice.


Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Moravským rybářským svazem z. s.  –č. 2119

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu    pozemků  parc. č. 2683/3 - zahrada o výměře  982 m²     a parc. č. 4864 – vodní plocha  o výměře  1315 m²      v    k. ú. Kroměříž  a pozemku parc. č. 383/1 – vodní plocha  o výměře  2311 m²  v k. ú. Miňůvky, vše   ve vlastnictví města Kroměříže,  za  pozemky   parc. č. 1808/6   o výměře 532 m², parc. č. 1831/3  o výměře 973 m²,  parc. č. 1835/1 o výměře 861 m², parc. č. 1835/2   o výměře 231 m²,  parc. č. 1888/1 o výměře   6601 m²,  parc. č. 1888/25   o výměře 402 m²,  parc. č. 1892/1   o výměře 361 m² a   parc. č. 3144   o výměře 3244 m²,  vše  ostatní plochy   v    k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví    Moravského rybářského svazu z. s., pobočný spolek Kroměříž, se sídlem  Kojetínská 1180/19, 767 01 Kroměříž. Správní poplatek za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí   město Kroměříž.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě  pro EG.D, a. s., Chropyňská ul. – č. 2120

Rada města Kroměříže po  projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 2402/111 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,  kabelového pilíře NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, Šimková“     pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Tyršova ul. – č. 2121

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č.  849/44 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Tyršova - přel. kab. NN“ pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Těšnovice – č. 2122

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 416 v katastrálním území Těšnovice   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice - kabel NN, Řezníček“     pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s, Bílany, vedení NN – č. 2123

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 48/1   v katastrálním území Bílany  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,  přípojkové skříně, rozpojovací skříně, uzemnění, sloupu kabelového pilíře NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - kabel. vedení NN, obnova“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného  ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši   16.100  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s, Bílany,  Traion property – č. 2124

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č.. 112/1  v katastrálním území   Bílany    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - kab. smyčka NN, Traion  property“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Uzavření smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 456/1, 107/1 a 107/12 v k. ú. Těšnovice – č. 2125

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku  s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 456/1 – ostatní plocha o výměře 9 m2,  části pozemku parc. č. 107/1 – ostatní plocha o výměře 9 m2 a dále části pozemku parc. č. 107/12 – trvalý travní porost o výměře 90 m2 vše v k. ú. Těšnovice na dobru neurčitou s účinností od 01.08.2021 za výši ročního nájemného 1.080  Kč, tj. 10 Kč/m2/rok za účelem zahrady.


Vydání souhlasu se záměrem výstavby sjezdu na pozemek parc. č. 592 v k. ú. Bílany, žádost xx  – č. 2126

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

vydání souhlasu se záměrem výstavby sjezdu na pozemek p. č. 592 v k. ú. Bílany podle předložené zprávy.

 

Zajištění závazku plynoucího z plánovací smlouvy č. 01/2021 – č. 2127

Rada města Kroměříže po projednání

1.
u k l á d á

odboru investic plnění závazků města Kroměříž plynoucích z čl. VIII. odst. 1., 2. a 3. plánovací smlouvy č. 01/2021 ze dne 24.06.2021 uzavřené mezi městem Kroměříž a xx

2.
s t a n o v u j e

termín do 31.12.2021  pro vyhotovení projektové dokumentace a získání stavebního povolení

3.
s t a n o v u j e

termín do 30.06.2023 pro dokončení realizace závazků města Kroměříž, včetně kolaudace.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna stoupacích a ležatých  rozvodů, teplé a studené užitkové vody, Nitranská ulice č. p. 4091 a 4092“ – č. 2128

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Výměna stoupacích a ležatých rozvodů teplé užitkové vody a studené užitkové vody, Nitranská ulice č. p. 4091 a 4092“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437,  podle předložené zprávy.


Úprava tarifních podmínek MHD – č. 2129

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

tarifní podmínky Městské hromadné dopravy v Kroměříži s platností od 1. srpna 2021, podle předložené zprávy.

 

Žádost o zábor veřejného prostranství Velkého náměstí pro „Italské dny“   23. 8. – 28. 8. 2021 – č. 2130

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádost o zábor veřejného prostranství Velkého náměstí v termínu od 23. 8 2021 do 28. 8. 2021 pro firmu Ungaro International s. r. o., IČO 096 86 401, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o dílo, skládka Lutopecny – monitorování skládky po rekultivaci  - č. 2131

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou VEGI,  s  r. o., na zpracování monitoringu skládky Lutopecny po rekultivaci v roce 2021, za předpokládané náklady 128.792,40  Kč  s DPH, podle předložené zprávy.


Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ – schválení výběru dodavatele  - č. 2132

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, s dodavatelem Štec SVT s .r. o., se sídlem: Jasenice 711, 755 01 Vsetín, IČO: 278 45 869, podle předložené zprávy.


Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříž a místních částech – č. 2133

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech“, s dodavatelem FLORA SERVIS s. r. o., se sídlem: Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno, IČO: 283 41 627, podle předložené zprávy. 
 
 „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku  v k. ú. Kroměříž – III. etapa“, schválení výběru dodavatele – č. 2134

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu  „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž – III. etapa“ s uchazečem MORKUS Morava s. r. o., se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČO: 278 48 485, podle předložené zprávy.


„Úprava lesoparku a revitalizace  vodní nádrže Hráza v Kroměříži – Mobiliář“ – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu a opakované vyhlášení – č. 2135

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži – Mobiliář", vyhlášenou dne 25. 6. 2021 z toho důvodu, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži – Mobiliář – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži – Mobiliář – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                    náhradníci členů komise:
Mgr. Daniela Hebnarová             Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Simona Prečanová              Ing. Jana Gregorová
Ing. Michaela Jiříková                Mgr. Iva Káňová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku“ – schválení znění zadávací dokumentace a schválení vyhlášení veřejné zakázky – č. 2136

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                   náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                        Ing. Martin Posolda, Ph.D.
Miloslav Gerla                           Ing. Vlastimil Foltýn

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek. 

 

Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v Kroměříži“ – schválení rozhodnutí o vyloučení a schválení rozhodnutí o výběru dodavatele – č. 2137

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

vyloučení účastníka STROMMY COMPANY s. r. o., se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 019 19 652, ze zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace zeleně v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

a

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace zeleně v Kroměříži“ a to dodavatele KAVYL spol. s  r. o., se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO: 499 75 358, podle předložené zprávy.

 

„Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži“ –  č. 2138

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace s názvem „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako zjednodušeného podlimitního řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje společnost KM admin s. r. o.. IČ: 05107521, se sídlem Bílany 26, Kroměříž 767 01, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA  náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                  náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Jaroslav Pajgr                         náhradník: Bc. Veronika Šojdrová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA      náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                      náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Jaroslav Pajgr                             náhradník: Bc. Veronika Šojdrová
Lambert Hanzal                          náhradník: Miloslav Gerla
Lubomír Fila                              náhradník: Ing. Vlastimil Foltýn

a z m o c ň u j e  tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 

Dodatek na VP „Barborka“ – č. 2139

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/201/2021 v rámci akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář" ze dne 12. 4. 2021 mezi městem Kroměříž, Velké nám. 115,767 01 Kroměříž, jakožto objednatelem a společností  Moravská stavební unie - MSU s. r. o,  IČO 485 29 303, jakožto zhotovitelem, podle předložené zprávy.

 

Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže – č. 2140

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace s názvem „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříže“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako nadlimitního řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje Mgr. Klára Zábrodská, advokát, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec            náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Lambert Hanzal                   náhradník: Ing. Vlastimil Foltýn
Lubomír Fila                        náhradník: Miloslav Gerla

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec            náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Vratislav Krejčíř                   náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                   náhradník: Ing. Vlastimil Foltýn
Lubomír Fila                        náhradník: Miloslav Gerla
Ing. Richard Dvořák             náhradník: Ing. Jiří Sýnek

a  z m o c ň u j e  tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.


Prověření možnosti vydání stavebního povolení na druhou etapu realizace stavebního objektu 104.4 Hromadná garáž – loubí (zastřešení loubí) v rámci projektu „Samostatný parkovací systém P+G a B+R – Parkovací dům  na ulici Havlíčkova“  - č. 2141

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í
 
vyjádření stavebního úřadu ze dne 1. 7. 2021, sp. zn.: 02/334/048643/2286/2021/Bach, týkající se možnosti realizace zastřešení loubí v rámci projektu „Samostatný parkovací systém P+G a B+R – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, podle předložené zprávy.

                             
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace zdroje tepla“ – č. 2142

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem „Modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž“ a to s příkazníkem společností KM admin s. r. o, se sídlem Bílany 26, Kroměříž 767 01, IČ: 051 07 521, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Modernizace zdroje tepla – BD náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž“.


Projektová dokumentace – Výměna zdroje tepla, BD náměstí Míru 520 – č. 2143

Rada města  Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předloženou projektovou dokumentaci na výměnu zdroje tepla bytového domu na náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž zpracovanou firmou Projekce TZB Prokeš s. r. o., Brno

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje realizaci výměny zdroje tepla bytového domu na náměstí Míru č. p. 520, Kroměříž na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projekce TZB Prokeš s. r. o., Brno

termín: 30. 11. 2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje – č. 2144

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje ve výši 700.000 Kč z položky 3745/5169 ORG 749 Revitalizace sídelní zeleně - předfinancování projektu na položku 3419/6121 Projektové dokumentace - cyklostezky, podle předložené zprávy.

 

Aktualizace  „Koncepce kultury na období 2021 – 2025“ – č. 2145

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh pokračovat ve zpracování samostatné koncepce kultury v součinnosti s Útvarem tajemníka a Domem kultury v Kroměříži a připravit veřejnou zakázku malého rozsahu ve spolupráci s odborem investic.


Žádost příspěvkové organizace  Sportovní zařízení města Kroměříže o prominutí odvodu  - č.  2146

Rada města Kroměříže po projednání

n a ř i z u j e

příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, se sídlem Obvodová 3965, Kroměříž, vrácení části odvodu ve výši 5 %, za porušení rozpočtové kázně, § 30  odst. 2  písm. c), zákona č. 250/2000 Sb.,  z celkové částky, z rezervního fondu, do rozpočtu zřizovatele, podle předložené zprávy.

 

Žádost příspěvkové organizace Základní škola Zachar, Kroměříž o prominutí odvodu – č. 2147

Rada města Kroměříže po projednání

n a ř i z u j e

příspěvkové organizaci Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Albertova 4062, Kroměříž, vrácení části odvodu ve výši 5 %, za porušení rozpočtové kázně, § 30 odst. 2 písm. c), zákona č. 250/2000 Sb.,  z celkové částky, z rezervního fondu, do rozpočtu zřizovatele, podle předložené zprávy

 

Jmenování člena komise pro školství, výchovu a vzdělávání RMK – č. 2148

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

paní Leonu Zaoralovou členkou komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MVČR – č. 2149

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě o  umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro  osobní  doklady vydávané  v působnosti  Ministerstva vnitra  mezi  městem  Kroměříž  a STÁTNÍ  TISKÁRNOU CENIN,  státní podnik, Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1, podle předložené zprávy.


Memorandum o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2022 – 2026 – č. 2150

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Memorandum o spolupráci  při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2022 - 2026 v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Pověření  starosty města – č. 2151

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže

1.
rozhodováním o uzavření smluv o hudební produkci, u nichž honorář nepřesáhne výši 20.000 Kč bez DPH, v rámci Adventu 2021;

2.
rozhodováním o uzavření licenčních smluv o veřejném provozování s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. podle předložené zprávy.

 

Umístění pamětní desky – č. 2152

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pamětní desky gen. prof.  JUDr. Bohuslavu Ečerovi na budovu Gymnázia Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01  Kroměříž

u k l á d á

Mgr. Petře Svačinové, vedoucí odboru Útvar tajemníka, zajistit zhotovení a umístění pamětní desky Bohuslavu Ečerovi, podle předložené zprávy
termín: 1. října 2021


Licenční smlouva – č. 2153

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření licenční smlouvy mezi městem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska, příspěvkovou organizací, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o výpůjčce – dřevěný stánek  - č. 2154

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž jako půjčitelem a Správou Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. jako vypůjčitelem, podle předložené zprávy.


Schválení provozní řádu přístaviště  - č. 2155

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provozní řád přístaviště na Erbenově nábřeží v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová      
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže