Usnesení z 79. schůze Rady města Kroměříže

| 08.07.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í
ze 79. schůze Rady města Kroměříže konané 1. července 2021


Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1172/7 a 1182/2 v k. ú. Kroměříž  - č.  2092

Rada města Kroměříže po projednán í

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemků  parc. č. 1172/7 – ostatní plocha   o výměře 747 m2    a  parc. č.    1182/2  – orná půda  o výměře 715 m2 , oba    v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 890/17 v k. ú. Kroměříž – č. 2093

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 890/17  – orná půda  o výměře 1.250 m2             v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru převodu pozemků v k. ú.  Kroměříž pro Zlínský kraj  -  č. 2094

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 719/1 -   orná půda  o celkové výměře 2180 m2,  podle nového geometrického plánu  č. 6555-214/2014 ze dne 29. 10. 2014, označených jako pozemek parc. č. 719/3 – ostatní plocha o výměře 51 m2       a  pozemek st. parc. č.  8398/2 -    zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 7 m2, vše v k. ú. Kroměříž  pro Zlínský kraj.


Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje – č. 2095

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí  pozemků    parc. č.     813/145   o     výměře  12   m2, parc. č. 813/146 o výměře  1   m2, parc. č.  813/161 o výměře  7   m2 , parc. č. 813/162 o výměře  8 m2, parc. č. 817/7 o výměře 38 m2  a parc. č.  817/12   o výměře  1  m2,  vše     ostatní plochy     v k. ú.   Kroměříž  z  vlastnictví  Zlínského kraje, se sídlem  třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,   formou bezúplatného převodu.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2021 mezi městem a xx – č. 2096

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2021 „Novostavba rodinného domu k. ú. Kroměříž, ul. 3. pluku, parc. č. 3744/14“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Koordinační smlouva mezi městem a ČR – Ředitelstvím vodních cest ČR – č. 2097

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření koordinační smlouvy „Založení LBC Vlčetín“ mezi městem Kroměříž a Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/2, 110 15 Praha 1, podle předložené zprávy

u k l á d á

a)
Kroměřížským technickým službám, s. r. o. ukončit pacht části pozemků:

parc. č. 1453/1           - orná půda,
parc. č. 1296/3           - orná půda
parc. č. 1296/4           - trvale travní porost,

vše v k. ú. Kroměříž, Zemědělskému podniku Kvasicko a. s., a to ve lhůtě do 30. 9. 2021.

b) 
odboru právnímu následně připravit vyjmutí části pozemků:

parc. č. 1453/1           - orná půda,
parc. č. 1296/3           - orná půda
parc. č. 1296/4           - trvale travní porost,

vše v k. ú. Kroměříž ze smlouvy o výpůjčce Kroměřížským technickým službám, s. r. o.

 

Uzavření nájemní smlouvy mezi SzmK, p. o. a firmou Pneuservis Hrabal, s. r. o. na nebytové prostory v budově č. pop. 3965 v Kroměříži – č. 2098

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sportovními zařízeními města Kroměříže, p. o. a obchodní firmou Pneuservis Hrabal, s. r. o., IČ: 282 85 883,   se sídlem Havlíčkova 664/24, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v přízemí budovy č. p. 3965 v ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 84 m2, konkrétně – místnost prodejny o výměře 7,13 m2 a dále skladu o výměře 12,7 m2  s účinností od 1. července 2021 za výši ročního nájemného  600 Kč/m2/rok,  ostatní podle předložené zprávy.


Vydání souhlasu se záměrem výstavby na pozemku parc. č. 3743/43 v k. ú. Kroměříž – č. 2099

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání souhlasu se záměrem výstavby na pozemku p. č. 3743/43 v k. ú. Kroměříž pro stavbu s názvem „Žižkova kasárna, Nové sídlo NPÚ ÚSP a ÚOP v Kroměříži“ podle předložené zprávy.


Žádost o souhlas s umístěním restaurační zahrádky v ul. Kovářská před  č. pop. 126 a 125 – č. 2100

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky před provozovnou Chihuahua Grill v Kovářské ulici č. p. 126/21 pro společnost Kromfood s. r. o., Kovářská 126/21, IČ 090 41 010, podle předložené zprávy.


Informační zpráva o konání akcí na Velkém  náměstí a Hanáckém náměstí v Kroměříži v období od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021  - č. 2101

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informační zprávu o konání akcí na Velkém  náměstí a Hanáckém náměstí v Kroměříži  v období od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021.

 

Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SML/379/2020  v rámci akce „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům“ – č. 2102

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SML/379/2020 v rámci akce „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - dílčí část 2 „Parkovací dům - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, podle předložené zprávy.

 

Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Kroměříž, Dolní Zahrady, ul. U Zámečku – III. etapa – schválení znění zadávací dokumentace – č. 2103

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž – III. etapa“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž – III. etapa“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                   náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Daniela Hebnarová
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA    Vratislav Krejčíř           
Ing. Soňa Mertová                    Soňa Borková
Jaroslav Pajgr                          Ing. Martina Vybíralová
Ing. Lucia Dusíková                  Lambert Hanzal

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.

 

„Kroměříž – Digitalizace MKMS“ – schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na dodávku – č. 2104

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo na dodávku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Kroměříž – Digitalizace MKMS“ s dodavatelem Bezpečnostní systémy s. r. o., se sídlem: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČO: 255 30 828, podle předložené zprávy.


Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“ – č. 2105

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
1. Mgr. Vít Peštuka   náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
2. Ing. Simona Prečanová  náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
3. Ing. Leona  Císařová  náhradník: Ing. Kristýna Sedlářová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
1. Mgr. Vít Peštuka   náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
2. Ing. Simona Prečanová  náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
3. Ing. Leona  Císařová  náhradník: Ing. Kristýna Sedlářová
4. Mgr. Julie Veselá   náhradník Mgr. Iva Káňová
5. Mgr. Klára Halířová  náhradník: Ing. Michaela Jiříková

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Lesopark Barbořina – Naučná stezka – Mobiliář“  - č. 2106

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Lesopark Barbořina - Naučná stezka - Mobiliář" s uchazečem: RAUERHOLZ s. r. o., se sídlem: Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov, IČ: 071 04 359, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 vícepráce k akci DZU Lutopecká – č. 2107

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/422/2020 ze dne 26. 10. 2020 mezi městem Kroměříž, jakožto objednatelem a společností  Moravská stavební unie - MSU s. r. o.,  IČO 485 29 303, jakožto zhotovitelem, podle přílohy předložené zprávy.


Dodatek č. 1 technik BOZP Barborka  - č. 2108

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/109/2021 ze dne 11. 2. 2021 mezi městem Kroměříž, jakožto příkazce a Požární ochranou HASTES,  s. r. o.,  IČO 091 15 391,  jakožto příkazník, podle přílohy předložené zprávy.


Dodatek č. 1 technik  BOZP DZU Lutopecká – č. 2109

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/414/2020 ze dne 9. 10. 2020 mezi městem Kroměříž, jakožto příkazce a Požární ochranou HASTES,  s. r. o., IČO 091 15 391,  jakožto příkazník, podle přílohy předložené zprávy.

 

Rozšíření bodů zájmů Metropolitní optické sítě města Kroměříže – verze 3 – č. 2110

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření bodů zájmu Metropolitní optické sítě města Kroměříže – verze 3, podle předložené zprávy.


Oprava oken, dveří a vjezdových vrat na objektech  Základní umělecké školy Kroměříž, domů v Jánské ulici č. p. 27 – 31 – č. 2111

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

opravu oken, dveří a vjezdových vrat Základní umělecké školy v Kroměříži, v objektech Kanovnických domů, Jánská ulici č. p. 27 -  31

1.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat  zpracování projektové dokumentace vedoucí k vydání rozhodnutí, nebo závazného stanoviska státní památkové péče k realizaci prací na repasích oken a dveří, výměně vrat a k vydání souhlasu s udržovacími pracemi

2.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit akvizici dotačních prostředků pro tuto akci, podle předložené zprávy. 


Žádost ChrisEvents s. r. o. o poskytnutí finančního příspěvku – č. 2112

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku pro ChrisEvents s. r. o. na akci Čokoládový trh, která se konala 4. - 6. června 2021 na Výstavišti Kroměříž. 

 

Valná hromada Kroměřížských  technických služeb, s. r. o. – č. 2113

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, podle  ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění

1.
s c h v a l u j e

program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s.r.o. podle předloženého návrhu

2.
s c h v a l u j e

orgány valné hromady:
Mgr. Jaroslav Němec - předseda valné hromady
Mgr. Vít Peštuka  - ověřovatel zápisu valné hromady
Anna Mlčochová - zapisovatelka  valné hromady

3.
s c h v a l u j e

zprávu ředitele  společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2020, podle předložené zprávy

4.
b e r e   n a   v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku  společnosti za rok 2020, podle předložené zprávy

5.
b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2020, podle předložené zprávy

6.
s c h v a l u j e

účetní závěrku společnosti za rok 2020, podle předložené zprávy

7.
s c h v a l u j e

rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 10.000 Kč

příděl do zákonného rezervního fondu:           1.000,00  Kč
převod na účet nerozděleného zisku:             9.000,00   Kč
8.
s c h v a l u j e

auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou (e. č. KAČR 2165) pro audit účetní závěrky za rok 2021

9.
b e r e   n a   v ě d o m í
„zprávu o vypracování vnitropodnikových směrnic", podle předložené zprávy.


Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru kancelář úřadu – část JSDH – č. 2114

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru  kancelář úřadu z běžných výdajů 5512, 5137 na investiční  výdaje 5512, 6122 ve výši 241.000 Kč na uhrazení investiční části projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDH Kroměříž“, podle předložené zprávy.


Vodorovné dopravní značení -  Riegrovo náměstí u Domova pro seniory – č. 2115

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb zajistit zpracování návrhu a realizaci vodorovného dopravního značení před vjezdem do Domova pro seniory na Riegrově náměstí v Kroměříži, podle předložené zprávy.

termín: 15. 10. 2021
zodpovídá: Lambert Hanzal

 

     Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže