Usnesení z 77. schůze Rady města Kroměříže

| 10.06.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 77. schůze Rady města Kroměříže konané 3. června 2021

 

Prodej pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany – č. 2033       

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku    parc. č. 307/3  – orná půda     o výměře  54 m2    v k. ú.    Bílany  pro  xx, 768 24 Hulín  za   smluvní kupní cenu   1.000 Kč/m2,  která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 2034

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí pozemku  parc. č.   1701/1 – ostatní plocha   o výměře cca  107 m2 a   cca  165 m2 v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č.  2851/22 v k. ú. Kroměříž, žádost spol. LP  energy s. r. o.   - č. 2035

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č.   2851/22 – zahrada   o výměře 182 m2  v k. ú.   Kroměříž   a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže, žádost  xx  – č. 2036

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny části  pozemků  parc. č.   438/1 o celkové výměře 157  m²    a parc. č. 438/2 o celkové výměře 132  m², oba  ostatní plochy v k. ú.  Vážany u  Kroměříže  ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemek parc. č.  693/86- ostatní plocha o výměře 46 m2             v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví xx   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s.,  - č. 2037

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 4921   v katastrálním území   Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového  vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, K Moravě – kabel. smyčka, Kuběna“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Ukončení nájemní smlouvy č. 43/2018 uzavřené s Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, z. s.  – č. 2038

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. 43/2018 uzavřené dne 04.09.2018 mezi KTS, s. r. o. a Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, z. s., IČ: 229 08 854,  se sídlem Talichova 3698/12, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 625  v ulici Velehradská v Kroměříží o celkové výměře 62,6 m2, dohodou k 30.06.2021.

  

Nabytí pozemku parc. č. 1500/342 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spol. WACHAL s. r. o. – č. 2039

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e     

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit:             

1.
nabytí  pozemku   parc. č. 1500/ 342   -  ostatní plocha   o výměře 287 m²     v    k. ú.  Kroměříž      z vlastnictví společnosti  WACHAL s. r. o., se sídlem  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  2.335  Kč/m2  bez DPH, k níž bude připočtena  DPH ve výši 21 %,  tj. celkem včetně  DPH   810.875  Kč, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

2.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši   810.875  Kč  za účelem výkupu pozemku shora uvedeného.

 

Výběr dodavatele  veřejné zakázky  malého rozsahu „Víceúčelová sportovní hala Kroměříž – investiční záměr a architektonická studie“ – č. 2040

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu  „VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KROMĚŘÍŽ - INVESTIČNÍ ZÁMĚR A ARCHITEKTONICKÁ STUDIE" s uchazečem knesl kynčl architekti s. r. o., se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 479 12 481, podle předložené zprávy.


Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek – schválení znění smlouvy – č. 2041

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi městem Kroměříž (centrální zadavatel) a dotčenými organizacemi (pověřující zadavatelé) pro potřeby centrálního nákupu elektrické energie, podle předložené zprávy.

 

Prověření možnosti vydání stavebního povolení na druhou etapu realizace stavebního objektu 104.4  Hromadná garáž – loubí (zastřešení loubí) v rámci projektu „Samostatný parkovací systém P+G a B+R – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ – č. 2042

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru investic prověřit možnost realizace zastřešení loubí v rámci projektu „Samostatný parkovací systém P+G a B+R – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, podle předložené zprávy

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová


Dodatek č. 1 – Sloup se sochou Panny Marie – Velké náměstí, pozemek parc. č. 3075/1 – II. etapa  - č. 2043

Rada města Kroměříže  po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/192/2021  mezi městem Kroměříž a MgA. Václavem Maškem, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení restaurátorských prací na kovaném plotu kolem Sloupu se sochou Panny Marie a na 4 kusech luceren, včetně jejich povrchové úpravy. Dále se navyšuje cena  díla o 360.000  Kč bez DPH, 414 000, Kč vč. DPH.


Přesun finančních prostředků projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Kroměříž II“ – č. 2044

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přesun zbylých finančních prostředků z projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 ORG 710 a ORG 1710 z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 7. 2021
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit přesun zbylých finančních prostředků z projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 ORG 710 a ORG 1710 z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 7. 2021, podle předložené zprávy.

 

Program kastrace koček – doplnění financí  - č.  2045

Rada města Kroměříže p projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření a navýšit finanční prostředky v programu kastrace koček a kocourů ve městě Kroměříži o 50.000  Kč do konce roku 2021, podle předložené zprávy.


Smlouva o umístění technického zřízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MVČR – č. 2046

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o  umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro  osobní  doklady vydávané  v působnosti  Ministerstva vnitra  mezi  městem  Kroměříž  a STÁTNÍ  TISKÁRNOU CENIN,  státní podnik, Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1, podle předložené zprávy.


Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kroměříže – SH ČMS – č. 2047

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 40.000 Kč,  uzavřenou mezi městem Kroměříž a SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Kroměříž, Hanácké nám. 463/7, 767 01  Kroměříž, IČ: 634 14 333, podle předložené zprávy.


Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o schválení změny použití účelových prostředků – č. 2048

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit změnu použití schválených účelových prostředků na kulturní akce v roce 2021, podle předložené zprávy.

 

Závěrečný účet, aktualizované stanovy a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 – č. 2049

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:
1.
vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020
2.
souhlasit s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO,
podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků (dodávka nanorespirátorů) – č. 2050

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků se SPUR a.s., IČO 469 00 098, podle předložené zprávy.


Přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2021 – č. 2051

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2021 se společností Štolfová audit s. r. o., IČ 067 73 117, se sídlem Školní 691/1, 76502 Otrokovice.


Žádost p. o. Základní škola Oskol, Kroměříž  o souhlas s přijetím účelově určeného daru – č. 2052

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

předchozí souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 3861, 767 01  Kroměříž, zřízené městem Kroměříž, s přijetím účelově určeného daru od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Oskol se sídlem Mánesova 3861/5, Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Regenerace trávníku fotbalového hřiště TJ Těšnovice – č. 2053

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  rozpočtové opatření ve výši 120.000 Kč pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění regenerace hřiště v Těšnovicích

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s panem Dominikem Zavadilem, předsedou Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s. zajistit regeneraci hřiště v Těšnovicích, podle předložené zprávy.

 

Realizace projektů v rámci výzvy č. 02¬_20_080 (Šablony III) – vydávání souhlasu zřizovatele – č. 2054

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zapojením mateřských škol a základních škol zřizovaných městem Kroměříž do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_20_080 (Šablony III),

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy vydávání:
1.
předběžných souhlasů k použití vlastních prostředků základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž v mimořádných případech
2.
souhlasu zřizovatele s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 (Šablony III).

Požadavek KTS, s. r. o. o přidělení finančních prostředků – č. 2055

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1460 z 58. schůze RMK ze dne 1. 10. 2020

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:
1.
zařadit finanční částku ve výši 2.500.000 Kč na opravy majetku města Kroměříže ve výpůjčce KTS, s. r. o. do rozpočtu v roce 2021, podle předložené zprávy

2.
zařadit finanční částku ve výši 500.000 Kč jako příplatek mimo základní kapitál pro Kroměřížské technické služby, s. r. o. Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, do rozpočtu v roce 2021, na vybudování bezpečného přechodu pro chodce v  ulici Moravská, podle předložené zprávy. 

 

Návrh programu XXI. zasedání ZMK konaného 17. června 2021 – č. 2056

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. června  2021:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže