Usnesení z 75. schůze Rady města Kroměříže

| 20.05.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané 13. května 2021

 

Bytové záležitosti – pronájem  bytu č. 19 v domě č. p. 4265 v Nitranské ul. v Kroměříži  - č. 1941

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx,  a to na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, s tím, že nájemní smlouva je podmíněna pracovním poměrem v Kroměřížské nemocnici  a .s.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 937/27 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 1942

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č.  937/27 – zahrada  o výměře cca  38 m2   v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí pozemku parc. č. 3315/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM  - č. 1943

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  3315/2– ostatní plocha o výměře  1,576 m2 v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Zveřejnění záměru pronájmu id.  1/22 pozemku parc. č. 1104/23 v k. ú. Kroměříž, xx  – č. 1944

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu id. 1/22 pozemku parc. č. 1104/23 – ostatní plocha o výměře  cca 115 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky

n e s c h v a l u j e

zveřejňuje záměru  prodeje id.  1/22  pozemku parc. č. 1104/23 – ostatní plocha o výměře  cca 115 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru užívání části pozemků parc. č. 438/1, 438/2 a 437/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže, xx    - č. 1945

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 438/1 – ostatní plocha o výměře cca 40 m2, části pozemku parc. č. 438/2 – ostatní plocha o výměře cca 55 m2 a dále části pozemku parc. č. 437/1 – ostatní plocha o výměře 190 m2,vše v k. ú. Vážany u Kroměříže za účelem údržby zeleně. 


Zveřejnění záměru pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. SML/821/2018 – č. 1946

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Kroměříž  pro xx.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. SML/171/2021 – č. 1947

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 01.04.2021 mezi městem Kroměříž a xx,  602 00  Brno, který se rozšiřuje pronájem pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o 512 m2 s účinností od 01.09.2021 na dobu neurčitou za výši nájemného 15 Kč/m2/rok za účelem rozšíření stávajícího hangáru.
Ostatní zůstává beze změny.


Uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci s organizací Knihovna Kroměřížska, p. o. – č. 1948

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce věci movité mezi městem Kroměříž a Knihovnou Kroměřížska, příspěvkovou organizací, IČ: 000 91 120, se sídlem Slovanské náměstí 3920, 767 01  Kroměříž, kterou se předává do výpůjčky výtahová mobilní plošina pro postižené, vedená pod inv. č. 021-00005921, ostatní podle předložené zprávy.

 

Dodatky ke smlouvám o pronájmu části pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1949

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž (označeno ve smlouvě V+A SALIX), ze dne 12. 9. 2005, kterým se doplňují požadavky požární ochrany, podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, ze dne 22. 6. 2018, kterým se doplňují požadavky požární ochrany, podle předložené zprávy.

 

Uzavření smlouvy na pronájem ideální ½ dvojgaráže v ulici Nitranská v Kroměříži – č. 1950

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní Evou Věrnou, bytem Nitranská 4067/6, 767 01  Kroměříž na pronájem ideální ½ dvojgaráže v budově kotelny č. p. 4097 – stpč. 6431 v ulici Nitranská v Kroměříži.


Vydání souhlasu k povolení výjimky z požadavků na odstavná a parkovací místa – č. 1951

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání souhlasu k povolení výjimky § 5 odst. 2 z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění pro stavbu s názvem „Rekonstrukce rodinného domu Kroměříž, Purkyňova 1112“ podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 26/2021 mezi městem   a xx – č. 1952

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 26/2021 „Sjezd k RD na parcele č. st. 2088, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 27/2021 mezi městem a cyrilek.net z. s.  – č. 1953

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2021 „Ohrazení části veřejného prostoru, ul. Denkova, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a cyrilek.net z. s., ul. Spáčilova 3194, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2021 mezi městem a xx – č. 1954

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2021 „Nově budovaný vjezd na pozemek p. č. 2718/5 v k. ú. Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 29/2021 mezi městem a xx  - č. 1955

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2021 „Rekreační dům, p. č. 2539/2, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 30/2021 mezi městem a xx – č. 1956

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2021 „Rodinný dům, Trávník – parc. č. 35“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 31/2021 mezi městem a xx  - č. 1957

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2021 „Zřízení nového sjezdu k domu č. p. 1114, ul. Myslbekova, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených v Městském úřadu Kroměříž – č. 1958

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž na 224 s účinností od 1. 6. 2021, včetně zřízení a zrušení pracovních míst v rámci organizační struktury Městského úřadu Kroměříž podle přílohy č. 1 – Zdůvodňující zprávy, podle předložené zprávy.

 

Využití prostor budovy č. p. 132 v místní části Trávník – č. 1959

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

investiční požadavek osadního výboru místní části Trávník  na přebudování budovy č. pop. 132 v místní části Trávník -   bývalé prodejny potravin, na komunitní místo.


Stezka pro pěší a cyklisty, ulice U Rejdiště – č. 1960

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty v  ulici U Rejdiště, podle předložené zprávy

1.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat vypracování projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty, ulice U Rejdiště, podle předložené zprávy

termín: 30. 09. 2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

2.
u k l á d á

odboru investic realizaci stezky pro pěší a cyklisty, ulice U Rejdiště, podle předložené zprávy

termín: 31.12.2022
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

Koncepce cyklodopravy města Kroměříže – č. 1961

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a   v ě d o m í

koncepci cyklodopravy města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Sběrný dvůr Zachar Kroměříž a skládka TKO Zachar Kroměříž  - č. 1962

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

přípravu projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Sběrný dvůr Zachar Kroměříž"

2.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat vypracování projektové dokumentace k dodatečnému povolení stavby „Sběrný dvůr Zachar Kroměříž"

termín:31.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

3.
s c h v a l u j e

přípravu studie proveditelnosti na záměr „Rekultivace skládky TKO Vážany- Zachar"

4.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat vypracování studie proveditelnosti na záměr „Rekultivace skládky TKO Vážany- Zachar"

termín:31.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

Plán prevence kriminality města Kroměříže na období 2022 – 2026 – č. 1963

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s Městskou policií Kroměříž aktualizovat strategický dokument „Plán prevence kriminality města Kroměříže na období 2022 - 2026", podle předložené zprávy.

termín: 31.12.2021


Centrální dodávka elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž  - č. 1964

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž formou nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. a zároveň znění a uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, spolu se zplnomocněním Vratislava Krejčíře pro přístup do aplikace PARC, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro cyklostezky Kroměříž“ – č.  1965

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo pro dílčí část 1: Zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku Kroměříž - Sobělice: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 633 20 819, podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo pro dílčí část 2: Zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty: Zdeněk Vladyka, se sídlem: Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín, IČ: 765 32 232, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy SML/380/2020 – č. 1966

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříže“ a to s příkazníkem Mgr. Klárou Zábrdskou, advokátem, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 713 33 193, podle předložené zprávy.


Aktuální informace k rekonstrukci kotelny Domova pro seniory Vážany – č. 1967

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

aktuální informace Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, IČO: 711 93 430, týkající se rekonstrukce kotelny Domova pro seniory Vážany, podle předložené zprávy.


Změna termínu otevření sociálních služeb denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby – č. 1968

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu termínu zahájení provozu sociálních služeb denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby poskytovaných Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO: 711 93 430, podle předložené zprávy.


Pověření ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k pořádání akce – č. 1969

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 002 87 351,  pořádáním akce Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2020 p. o. ZŠ Zachar – č. 1970

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku účetní jednotky Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, zřizované městem Kroměříž v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2020, podle předložené zprávy.


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 p. o. ZŠ Zachar – č. 1971

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, který za rok 2020 činí 702 863,09 Kč následovně:
- fond odměn   0 Kč         
- fond rezervní  702 863,09 Kč               


Odpisový plán na rok 2021 p. o. ZŠ Zachar  - č. 1972

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, podle předložené zprávy,

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby s příspěvkovou organizací Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, projednal a schválil případné změny v Odpisovém plánu na rok 2021, podle předložené zprávy.

 

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021, p. o. ZŠ Zachar – č. 1973

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby s příspěvkovou organizací Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, projednal a schválil případné změny v plánu tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021, podle předložené zprávy.


Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky p. o. MŠ, Kroměříž, Gorkého 2566 – č. 1974

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

že se paní Bc. Šárka Hrdinová vzdává pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace, k 31. 12. 2021

v y h l a š u j e

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace, podle předložené zprávy.


Nařízení města Kroměříže č. 2/2021, kterým se doplňuje a mění nařízení města Kroměříže č. 9/2020, kterým se vydává tržní řád – č. 1975

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 2/2021, kterým se doplňuje a mění nařízení města Kroměříže č. 9/2020, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, podle předložené zprávy.

 

Žádost spolku Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1976

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1.
rozpočtové opatření ve výši 72.000 Kč  pro Collegium musicale z. s. na realizaci akce Letní hudební akademie Kroměříž 2021
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Collegium musicale z. s. podle předložené zprávy.


Provoz relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – schválení smluv  - č. 1977

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kroměříž a Martinem Heinzem, která upravuje podrobné podmínky provozu relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži v turistické sezóně 2021, podle předložené zprávy.
2.
uzavření smlouvy o používání vratných kelímků mezi městem Kroměříž a Martinem Heinzem, podle předložené zprávy.


Licenční smlouva – Vybarvený běh – č. 1978

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření licenční smlouvy mezi městem Kroměříž a Bc. Pavlem Ševčíkem,  podle předložené zprávy.


Žádost o převzetí záštity města Kroměříže nad akcí Malej Burger Festival 2021 – č. 1979

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad akcí Malej Burger Festival 2021, která se uskuteční v termínu 1. - 2. 10. 2021, podle předložené zprávy.

 

Optická trasa Velehradská – č. 1980

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci optické trasy v  ulici Velehradská a Havlíčkova, tj. propojení budovy v  ulici Velehradská 625 a budov parkovacího a polyfunkčního domu v ulici Velehradská a Havlíčkova,  podle předložené zprávy.

u k l á d á

odboru informačních technologií zajistit  realizaci optické trasy, podle předložené zprávy.


Komunikační systém Mobilní Rozhlas – č. 1981

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

objednání komunikačního systému Mobilní Rozhlas na jeden rok, podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e

vypovězení smlouvy na City monitor, podle předložené zprávy.

3.
u k l á d á

odboru informačních technologií zajistit objednání komunikačního systému Mobilní Rozhlas na jeden rok.   


Dodatek ke smlouvě SML/113/2021 provedení roční „Odborné technické kontroly“ – č. 1982

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/113/2021 provedení roční, ze zákona povinné, „Odborné technické kontroly“ s panem Josefem Venským, 751 24 Přerov, IČO:  488 22 612, podle předložené zprávy.

 

Poskytování odborných právních služeb při pořizování územně plánovací dokumentace – č. 1983

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace mezi objednatelem městem Kroměříž a poskytovatelem právních služeb Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Ján Bahýĺ, se sídlem Kotlářská č. p. 29, 602 00  Brno.


Smlouva o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu s platnou obecně závaznou vyhláškou obce Horní Bečva – č. 1984

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy mezi  městem  Kroměříž  a  společností  Služby HB s. r. o.,  Horní  Bečva č.  p. 550, 756 57 Horní  Bečva, o zapojení  do  systému  shromažďování,  sběru, přepravy a odstraňování  komunálního odpadu v souladu  s platnou obecně závaznou vyhláškou obce Horní Bečva, podle předložené zprávy.

 

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže