Usnesení z 73. schůze Rady města Kroměříže

| 15.04.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 73. schůze Rady města Kroměříže konané 8. dubna 2021


Návrh Správy železnic, státní organizace, na umístění vytěžené zeminy v lokalitě bývalého dobývacího prostoru Vážany – č. 1825      

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti zástupců  státní organizace Správa železnic:
Ing. Viktor Vik, Ph.D. – náměstek  ředitele pro techniku, Stavební správy východ, Správa
                                          železnic, státní organizace
Ing. Petr Mrkva, MBA, náměstek  ředitele pro investice

u k l á d á

odboru právnímu vstoupit do jednání se Správou železnic, státní organizací,  ohledně záměru umístění vytěžené zeminy ze stavby „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" do lokality bývalého dobývacího prostoru Vážany, dále podle předložené zprávy

termín: 30.04.2021
zodpovídá: Mgr. Ladislava Žiaková


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3162 v ul. Tovačovského – č. 1826

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Miloslava Dedka – ředitele  společnosti AVOS a. s.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností AVOS, a. s., IČ: 005 58 311,  se sídlem Ztracená 78, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházející se v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 3162 v ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 67,5 m2,  konkrétně:

-  prodejna o výměře   32 m2
-  sklad o výměře   28,06 m2
-  šatna o výměře   3,35 m2
-  umývárna o výměře  3,13 m2
-  WC o výměře   0,96 m2

na dobu neurčitou s účinností od 1. května 2021  za výši nájemného 1.100 Kč/m2/rok,  za účelem provozování prodejny potravin.

 

Podáni žádosti o převod pozemků v areálu Bajda do vlastnictví města Kroměříže – č. 1827

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města  Kroměříže     schválit    podání    žádosti  o úplatný převod pozemků parc. č. 290/2 o výměře 3.850 m2,  parc. č. 290/5 o výměře 1.586 m2, parc. č. 290/22 o výměře   1.699 m2,  parc. č. 290/25 o výměře 3.440 m2,  parc. č 3384/6 o výměře   22 m2, parc. č. 3748/1 o výměře 186 m2, parc. č. 3384/3 o výměře 496 m2 , parc. č. 3384/4 o výměře    4 m2, vše ostatní plochy  v katastrálním území Kroměříž   z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 107/1, 107/12 a 456/1 v k. ú. Těšnovice, žádost xx  – č. 1828

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí  pozemků  parc. č. 107/1 – ostatní plocha   o výměře cca  87 m2, parc. č. 107/12 -  trvalý travní porost       o výměře cca  90 m2  a parc. č. 456/1 – ostatní plocha   o výměře cca  9 m2,     vše  v   k. ú.   Těšnovice   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3385 v k. ú. Kroměříž, žádost manželů  xx  – č. 1829

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 3385 – ostatní plocha   o výměře  17 m2    v k. ú.   Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž, žádost manželů xx – č. 1830

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č. 2762/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 79 m2   v k. ú.   Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž, žádost manželů xx – č. 1831

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č.   604/37 – zahrada   o výměře  cca 215 m2         v k. ú.   Kroměříž.


Souhlas s výší kupní ceny za pozemky st. parc. č. 6226/1, parc. č. 979/43, 3659/1, 3659/2 a 3659/3 v k. ú. Kroměříž (Knihovna Kroměřížska) – č. 1832

Rada města Kroměříže po projednání

1.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit nabytí pozemku   st. parc. č. 6226/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.972 m2   v k. ú. Kroměříž a pozemků   parc .č. 979/43  o výměře 663 m2,  parc.  č. 3659/1 o výměře 60 m2,  parc. č. 3659/2 o výměře 47 m2   a  parc. č. 3659/3  o výměře 3 m2,  vše  ostatní plochy v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   ČR – Úřadu  pro  zastupování  státu  ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže za kupní cenu  v celkové  výši  3.050.000 Kč

2.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši 3.050.000 Kč za účelem výkupu pozemků shora uvedených.


Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3338/10 v domě č. pop. 3338, ul. Havlíčkova – č. 1833

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v  bodě  XI. v usnesení  z  XIX. zasedání   Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2012, a to  ve věci převodu podílu o velikosti id. 51/100 na nebytové jednotce č. 3338/10 a příslušejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 3338 a pozemku stpč. 7728, vše v k. ú. Kroměříž z xx na xx 767 01 Kroměříž

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž,  žádost xx – č. 1834

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře 512 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem rozšíření stávajícího hangáru.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Vážany – č. 1835

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 704/10   v katastrálním území Vážany u Kroměříže,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení VN, telekomunikační sítě,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Vážany, Obid  p. č. 704/25, přel.VN“    pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., ul. Chropyňská – č. 1836

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 2402/109 v  katastrálním území   Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,  kabelového  pilíře  NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Chropyňská-lokalita 3 O.M.“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.100  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., ul. Velehradská – č. 1837

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 849/1, 849/44, 849/94, 849/95, 849/96 v  katastrálním území   Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového  vedení VN,   kabelového  vedení NN, kabelového  pilíře  NN, uzemnění ,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž,  Velehradská – 123 x OM“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  9.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Žádost o pronájem části budovy č. pop. 6 v místní části Zlámanka  - č. 1838           

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 6 v místní části Zlámanka o celkové výměře cca 20 m2 na dobu  neurčitou  s účinností od 1. května 2021 za výši nájemného  2.000 Kč ročně za účelem využití garáže pro parkování traktoru.


Zrušení usnesení č. 1694 z 69. schůze RMK z 21. 1. 2021, kanalizace Těšnovice – č. 1839

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1694 z 69. schůze Rady města Kroměříže konané dne 28. ledna 2021 v plném znění

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871, se sídlem Kojetínská č.p. 3666, 767 11  Kroměříž dne 20.05.2013 na pronájem kanalizační sítě pro veřejnou potřebu ve městě Kroměříž, místní části Těšnovice, kterým se mění a doplňuje článek č. III.,  podle předložené zprávy.

 

Souhlas vlastníka pozemku pro akci pořádanou Muzeem Kroměřížska, p. o.  – č. 1840

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uspořádáním akce „Jarní mravenčení“ v termínu od 17.04.2021 do 02.05.2021 pořádanou organizací Muzeum Kroměřížska, p. o., IČ: 000 91 138, se sídlem Velké náměstí 38, 767 01  Kroměříž na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříže nacházejících se v lokalitě „Barbořina“, vymezených situační mapou, která je přílohou předložené zprávy za podmínek:
- že nedojde k poškození stromové výsadby,
- po skončení akce bude místo uvedeno do původního stavu,
- dodržení aktuálních protiepidemických opatření platných v době pořádání akce


Vydání souhlasu s vybudováním zpevněného sjezdu na pozemku parc. č. 681/2 – č. 1841

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vydání souhlasu s vybudováním zpevněného sjezdu na části pozemku parc. č. 681/2 v k. ú. Kroměříž k zamýšleným garážím pro stavebníka pro xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 17/2021 mezi městem xx – č. 1842

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2021 „Novostavba RD Vážany, parc. č. 456“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 19/2021 mezi městem a xx – č. 1843

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2021 „Novostavba rodinného domu, k. ú. Trávník, p. č. 437/3“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 20/2021 mezi městem a JiMaCo s. r. o. – č. 1844

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2021 „Caffe Corso – letní zahrádka, u objektu č.p. 490, Masarykovo náměstí, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a JiMaCo s. r. o., se sídlem Sokolovská 2470/2, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 21/2021 mezi městem a xx – č. 1845

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2021 „Novostavba RD Kroměříž“- parc. č. 4778 v k. ú. Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 22/2021 mezi městem a xx – č. 1846

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2021 na úpravu travnatého povrchu, a to položením plastových zatravňovacích tvárnic v ploše 2,0 m x 2,0 m, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, a xx, 682 01 Vyškov podle předložené zprávy.


Žádost o vyjádření k realizaci komunikace na pozemku parc. č. 421 v k. ú. Těšnovice – č. 1847

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost xx  ve věci realizace komunikace na pozemku parc. č. 421 v k. ú. Těšnovice

u k l á d á

odboru právnímu sdělit ve věci stanovisko města Kroměříže,  podle předložené zprávy.

 

Informativní zpráva k 3. etapě budování optické sítě společností T-Mobile – č. 1848

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

informativní zprávu k 3. etapě budování optické sítě společností T-Mobile

s c h v a l u j e

udělení souhlasu se stavební projektovou dokumentací,  podle předložené zprávy


Uzavření smlouvy na pronájem ideální ½ dvojgaráže v ulici Nitranská v Kroměříži – č. 1849

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s xx, 1422, 767 01  Kroměříž na pronájem ideální ½ dvojgaráže v budově kotelny č. p. 4097 – stpč. 6431 v ulici Nitranská v Kroměříži.


Nabytí částí pozemků v k. ú. Kroměříž a v k. ú. Miňůvky z vlastnictví Arcibiskupství olomouckého – č. 1850

Rada města Kroměříže po projednání

1
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  nabytí   částí   pozemků    parc. č.   4633 – orná půda o výměře cca 2505  m2,  parc.  č. 4635 – orná půda  o výměře cca 3069  m2,  parc. č. 4643 – orná půda  o výměře  cca 2307  m2       a  parc. č. 4899 – ostatní plocha   o výměře cca 69 m2,  vše   v k. ú. Kroměříž  a pozemku parc. č. 568 - orná půda o výměře cca 629 m2  v k. ú. Miňuvky  z vlastnictví    Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 77900 Olomouc  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní     kupní cenu  100 Kč/m2, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.
Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího
2.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši 857.900  Kč za účelem výkupu pozemků shora uvedených.

 

Schválení zpracované technické pomoci „Kanalizace m. č. Těšnovice, prodloužení stoky T – 1. etapa“ – č. 1851

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

dokument „Technická pomoc - Kanalizace m. č. Těšnovice, prodloužení stoky T - 1. etapa", podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

platnost skutečností uvedených v kapitole 8 - zásady řešení komunikačního systému v dotčené oblasti, podle předložené zprávy

3.
s c h v a l u j e
uložení stoky T na pozemku par. č. 390/1 v optimální trase podle výkresu B-TP.6, podle předložené zprávy

4.
s c h v a l u j e
uložení stoky T na pozemku par. č. 390/1 v alternativním prohloubení podle výkresu B-TP.6, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat  vypracování projektové dokumentace „Kanalizace Kroměříž m. č. Těšnovice, prodloužení stoky T - 1. etapa", podle předložené zprávy.

 

Využití prostor v budově č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži – č. 1852

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s pronájem prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži podle kapacitních potřeb České pošty, s. p. a uzavřením nájemní smlouvy se sníženým  nájmem za předpokladu, že prostory budou zrekonstruovány z prostředků České pošty, s částečným příslibem účasti - prostředků města.

 

Investiční požadavek – úprava veřejného prostoru kolem rybníku v m. č. Těšnovice – oprava cesty a dešťových vpustí, vytvoření parkovacích stání – č. 1853

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

investiční požadavek zpracovaný odborem regionálního rozvoje na akci „Úprava veřejného prostoru kolem rybníku v místní části Těšnovice – oprava cesty a dešťových vpustí, vytvoření parkovacích stání“

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadání zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby podle investičního požadavku na akci „Úprava veřejného prostoru kolem rybníku v místní části Těšnovice – oprava cesty a dešťových vpustí, vytvoření parkovacích stání“

termín: 31. 12. 2021


Finanční příspěvek pro Hortus Moraviae z. s. – č. 1854

Rada města Kroměříže  po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit:

a)
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021  ve výši 120.000 Kč pro  HORTUS MORAVIAE, z. s., Na Dílech 156/3, Vážany, 767 01 Kroměříž, IČ 226 72 672  na právní služby spojené se záměrem modernizace a rozšíření chovu prasat v areálu SZP Těšnovice
b)
uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž  a  HORTUS MORAVIAE, z. s., Na Dílech 156/3, Vážany, 767 01 Kroměříž, IČ 226 72 672, ve výši 120.000 Kč  na právní služby spojené se záměrem modernizace a rozšíření chovu prasat v areálu SZP Těšnovice

 

Audity udržitelného rozvoje – č.  1855

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

10 auditů udržitelného rozvoje města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Analýza kvality ovzduší – navrhovaná opatření – č. 1856

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrhy opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve městě, podle předložené zprávy.


Změna termínů plnění úkolů uložených Radou města Kroměříže – č. 1857

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu termínů  a problematiku řešení u těchto úkolů:

a)
zpracování projektové dokumentace k úpravě světelné křižovatky Hulínská x Nádražní x Chropyňská včetně stavebních úprav s důrazem na optimalizaci přechodů, jízdních pruhů a případně cyklistů v návaznosti na obměnu nového řadiče SSZ,
Termín: do 31. 12. 2021

b)
komplexní řešení cyklodopravy koordinátorem městské mobility /včetně požadavku osadního výboru na cyklostezku Kotojedy – Vážany
Termín: do 31. 12. 2021

c)
zpracování projektové dokumentace stezky pro chodce a cyklisty v úseku K Terezovu - Za Kolonádou (podél plotu psychiatrické nemocnice)
Termín: po vyřešení majetkoprávních vztahů

d)
problém v řešení zadaného úkolu spočívajícího v zavedení změny (otočení) jednosměrného provozu v ulici Pilařova ze současného stavu na jednosměrný provoz ve směru od Sněmovního náměstí po křižovatku s ulicí Jánská.  Úkol bude řešen v součinnosti se zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace revitalizace Masarykova náměstí

e)
nereálnost zpracování projektové dokumentace výstavby okružní křižovatky Tovačovského x Spáčilova x Komenského náměstí z důvodu kolize s navrhovanou studií revitalizace předprostoru Domu kultury

f)
zpracování investičního záměru chodníku ulice Talichova, podle předložené zprávy.
Termín: do 31. 12. 2021

 

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu – č. 1858

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje ve výši 500.000 Kč z položky 3313/6121 (investice) „Kino Nadsklepí - sanace sklepů" ORG 768 na položku 3322/5171 Oprava dveří Informačního centra a Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (ve výši 250.000 Kč) a na položku 3313/5169 Restaurátorský záměr - kino Nadsklepí (ve výši 250.000 Kč), podle předložené zprávy.

 

Žádost o dotaci na výsadbu stromů v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 – č. 1859

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí

2.
s c h v a l u j e

výsadbu stromů v lokalitě, podle předložené zprávy

3.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje předložit žádosti o dotaci do výzvy č. 9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí,  podle předložené zprávy

termín: 30.04.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

4.
u k l á d á

v součinnosti odboru regionálního rozvoje a odboru služeb zajistit výsadbu  stromů,  podle předložené zprávy

termín: 31.12.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

Jmenování  nového člena komise RMK pro regeneraci  MPR, památky města a veřejná prostranství – č. 1860

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

PhDr. Luboše Kavana členem komise RMK pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství.


Smlouva o dílo č. SML/113/2021 odborná technická kontrola dětských hřišť a sportovišť – č. 1861

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo SML/113/2021 o provedení roční, ze zákona povinné „Odborné technické kontroly" v roce 2021 na dětských hřištích, sportovištích a fitness nářadích panem Josefem Venským, se sídlem Hanácká 70/28, 751 24 Přerov, IČO: 488 22 612, podle předložené zprávy.


Program odboru životního prostředí určen pro zadržování vody v krajině  a opatření proti erozi na zemědělském a lesním půdním fondu – č. 1862

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program odboru životního prostředí  MěÚ Kroměříž, určený pro zadržování vody v krajině a opatření proti erozi na zemědělském a lesním půdním fondu, podle předložené zprávy.


Personální změna složení bytové komise Rady města Kroměříže – č. 1863

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci z funkce člena bytové komise Rady města Kroměříže pana Ing. Jiřího Smělíka

j m e n u j e

pana Viktora Daňka  členem bytové komise Rady města Kroměříže


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2020 SsmK, p. o. – č. 1864

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dotčené účetní jednotky, tj. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO: 711 93 430, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2020, podle předložené zprávy.


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 SsmK, p. o. – č. 1865

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přidělení zlepšeného výsledku hospodaření Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž za rok 2020, IČO: 711 93 430,  ve výši 32.930 Kč, do rezervního fondu, podle předložené zprávy.


Schválení odpisového plánu SsmK, p. o. na rok 2021 – č.  1866

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisový plán na rok 2021 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO: 711 93 430, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o. projednal a schválil případné změny v odpisovém plánu na rok 2021, podle předložené zprávy.

 

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 SsmK, p. o.  – č. 1867

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO: 711 93 430, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž projednal a schválil případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2021, podle předložené zprávy.


Schválení rozpočtu na rok 2021 SsmK, p. o. – č. 1868

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2021 zřízené příspěvkové organizace a to Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, IČO: 711 93 430, podle předložené zprávy.

 

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi SsmK  a MDDr. P. Veselským s. r. o. – č. 1869

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO: 711 93 430 a MDDr. Petrem Veselským s. r. o., Tyršova 799, 768 24 Hulín, IČO: 090 51 597, podle předložené zprávy.

 

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2020 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, SzmK, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 1870

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2020, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, SzmK, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 1871

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně: 
 
Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 312 917,25 Kč
- fond odměn               0     Kč         
- fond rezervní  312 917,25 Kč               

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 22 339,69 Kč
- fond odměn                     0      Kč     
- fond rezervní  22 339,69 Kč
          
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 615 100, 04 Kč
- fond odměn       15 600,00 Kč           
- fond rezervní  599 500,04 Kč  

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 365 863,44 Kč
- fond odměn                        0      Kč              
- fond rezervní  365 863,44 Kč   
       
Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 130 771,99 Kč
- fond odměn       30 130, 00 Kč         
- fond rezervní                      100 641,99 Kč  

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 60 232,52 Kč
- fond odměn   22 368,48 Kč       
- fond rezervní  37 864,04 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
  rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 231 484,60 Kč
- fond odměn               0     Kč                         
- fond rezervní  231 484,60 Kč       .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 239 116,34 Kč
- fond odměn     25 000,00 Kč           
- fond rezervní  214 116,34 Kč      

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 81 811,93 Kč
- fond odměn      10 000,00 Kč        
- fond rezervní              71 811,93 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 91 447,30 Kč 
- fond odměn     30 000,00 Kč          
- fond rezervní    61 447,30 Kč            .

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 180 052,08 Kč
- fond odměn            5 000,00 Kč  
- fond rezervní              175 052,08 Kč
Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 57 834,61 Kč
- fond odměn      7 834,00 Kč      
- fond rezervní     50 000,61 Kč        

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 167 702,77 Kč
- fond odměn       20 000,00 Kč     
- fond rezervní              147 702,77 Kč    

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 96 918,95 Kč
- fond odměn            0      Kč     
- fond rezervní  96 918,95 Kč  

Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 1 063 171,75 Kč
- fond odměn            0      Kč
- fond rezervní         1 063 171,75 Kč

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 1 190 255,71 Kč
- fond odměn            0      Kč
- fond rezervní             1 190 255,71 Kč

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2020 činí 269 425,89 Kč
- fond odměn            0      Kč
- fond rezervní           269 425,89 Kč

 

Odpisové plány na rok 2021 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, SzmK, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 1872

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány na rok 2021 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovními zařízeními města Kroměříže, Domem kultury v Kroměříži a Knihovnou Kroměřížska, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž, projednal a schválil případné změny v odpisových plánech na rok 2021, podle předložené zprávy.


Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, SzmK, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 1873

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovními zařízeními města Kroměříže, Domem kultury v Kroměříži a Knihovnou Kroměřížska, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž, projednal a schválil případné změny v plánech tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021, podle předložené zprávy.

 

Návrh řešení dluhu na nájemném a službách za společností RK Scéna s. r. o. – č. 1874

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Domu kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, se sídlem Tovačovského 2828, Kroměříž na řešení dluhu na nájemném a službách za společností RK Scéna s. r. o., se sídlem Kojetínská 3881/84, Kroměříž, podle předložené zprávy.


Závěry z jednání sportovní komise RMK – č. 1875

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení sportovní komise Rady města Kroměříže z jednání komise dne 22. března 2021, podle předložené zprávy.


Žádost  M. Popovského o souhlas k užívání vnitřní plochy Velkého náměstí  - č. 1876

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

provozování  průvodcovské činnosti formou provozu elektromobilu na vnitřní ploše Velkého nám. žadateli p. Miroslavu  Popovskému, IČ: 652 73 338, podle předložené zprávy.


Žádost  Kroměřížské plavební s. r. o. o poskytnutí finančního  příspěvku – č. 1877

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč Kroměřížské plavební s. r. o. na zabezpečení provozu lodě Bruno v sezóně 2021, podle předložené zprávy. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město  Kroměříž.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kroměřížské plavební s. r. o.  na zabezpečení provozu lodě Bruno v sezóně 2021.

 

Žádost Olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýr, z. s o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1878

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  30.000  Kč pro Olomoucko-zlínskou krajskou organizaci Pionýr, z. s., na zajištění republikového finále Dětské Porty 2021, které se uskuteční v termínu 3. - 5. 9. 2021 v Kroměříži, podle předložené zprávy. Finanční       prostředky budou použity z částky na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Olomoucko-zlínské krajské organizaci Pionýr, z. s.


Výběr provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 1879
          
Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana Dalibora Vyzuly a pana Martina Heinze

s c h v a l u j e

provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v letní sezóně 2021: Piano Club, Martin Heinz, Moravcova 257/13, 767 01  Kroměříž, IČ: 687 69 768.


Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2021 – č. 1880

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.


Režim stavby akce Samostatný parkovací dům  - č. 1881

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a   v ě d o m í

režim provozování Samostatného parkovacího domu s poměrovým nárokem čerpání DPH na vstupu.

 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Poskytování služeb mobilního operátora   pro město Kroměříž“ – schválení znění zadávací dokumentace – č. 1882

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Poskytování služeb mobilního operátora“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma QCM,s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Vratislav Krejčíř / náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Pavel Kopecký / náhradník: Jaroslav Dratva
Petr Procházka / náhradník: Bc. Zdeněk Kozák

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Vratislav Krejčíř / náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Pavel Kopecký / náhradník: Jaroslav Dratva
Petr Procházka / náhradník: Bc. Zdeněk Kozák
Mgr. Veronika Škrabalová, LL.M. / náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Bc. Zuzana Kytlicová / náhradník: Mgr. Tereza Neulsová

z m o c ň u j e
tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení předložených nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž“ – č. 1883

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž" s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 91 257, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 1884

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1: Dodávka stolních počítačů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ s uchazečem M Computers s. r. o., se sídlem: Bedřicha Smetany 206, 380 01 Dačice, IČ: 260 42 029, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2: Dodávka monitorů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.


Veřejná zakázka  „Restaurování sloupu Nejsvětější  Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž – opakované zadání – č. 1885

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání“ a to s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí a.s., IČO: 252 53 361, podle předložené zprávy.


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Kroměřížskou nemocnici a. s. – č. 1886

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční dar ve výši 500.000 Kč, formou  darovací smlouvy s příkazem pro Kroměřížskou nemocnici a. s., IČ 276 60 532, se sídlem Havlíčkova 660/69,767 01Kroměříž  na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozováním velkokapacitního očkovacího místa

 

Provozní poplatky při svatebních obřadech – č. 1887

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení  č. 567 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané 14. září 2015, jímž byla schválena úhrada provozních nákladů při konání svatebních obřadů.

 

Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  – č. 1888

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže, jako majoritnímu akcionáři   společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

1.
zmocnit  v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  Ing.  Jaroslava Adamíka  - člena Zastupitelstva města Kroměříže  k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2021 v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Rada  města Kroměříže doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže  zmocnit Petra Stoklasu – člena Zastupitelstva města Kroměříže    k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2021, a to také v plném rozsahu

2.
uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
19. května 2021 , hlasovat pro:

a) 
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 19. května 2021, podle předložené pozvánky
b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

Schválení dotací – I. výzva 2021 – č. 1889

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 takto:

Rozdělení dotací I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

 

Komise pro kulturu,cestovní ruch, prezentaci

 města  a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Art Collegium 2002 Kroměříž  z.s

70/02/21/1

20 000 Kč

10 600 Kč

Vánoční koncert

Česká archeologická společnost 

z. s.

10/02/21/1

10 000 Kč

2 000 Kč

Vydání sborníku

Český svaz pro film a video z.s.

13/02/21/1

20 000 Kč

11 200 Kč

Česká vize 2021

Fotoklub DK Kroměříž, z. s.

24/01/21/1

16 000 Kč

8 500 Kč

Provoz a činnost

Fotoklub DK Kroměříž, z. s.

25/02/21/1

20 000 Kč

10 600 Kč

Fotobraní 2021

Hanácké sóbor Kroměříž, z. s.

65/01/21/1

36 000 Kč

18 400 Kč

Provoz a činnost

Klub amatérského filmu Kroměříž z. s.

28/01/21/1

8 200 Kč

6 200 Kč

Provoz a činnost

Klub UNESCO Kroměříž z. s.

78/01/21/1

46 000 Kč

23 500 Kč

Provoz a činnost

Klub UNESCO Kroměříž z. s.

79/02/21/1

50 000 Kč

23 000 Kč

Dny zahrad a zámku KM 2021

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

10 000 Kč

7 500 Kč

Velikonoční cesta

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

9 200 Kč

5 600 Kč

Umění je hra

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

10 000 Kč

8 100 Kč

Folklórní soubor

Kroměřížská dráha, z. s.

86/02/21/1

20 000 Kč

8 000 Kč

140 let na trati

Kroměřížská dráha, z. s.

86/02/21/1

50 000 Kč

26 500 Kč

Výletní vlaky

Kroměřížská dráha, z. s.

86/02/21/1

1 000 Kč

500 Kč

Závod s vláčkem

Kroměřížská dráha, z. s.

86/02/21/1

20 000 Kč

10 600 Kč

Železniční muzeum

Motyčková Juráňová Petra - OSVČ

67/02/21/1

10 000 Kč

6 600 Kč

Příměstský tábor I. turnus

Motyčková Juráňová Petra - OSVČ

67/02/21/1

10 000 Kč

6 600 Kč

Příměstský tábor II. turnus

Moravští Madrigalisté z. s.

57/01/21/1

25 000 Kč

13 300 Kč

Provoz a činnost

Moravští Madrigalisté z. s.

58/02/21/1

18 000 Kč

11 000 Kč

Vánoční koncert

Pěvecký sbor Moravan Kroměříž

 z. s.

36/01/21/1

29 600 Kč

17 200 Kč

Provoz a činnost

Pěvecký sbor Moravan Kroměříž

z. s.

27/02/21/1

5 950 Kč

3 300 Kč

Dožínky

Pěvecký sbor Moravan Kroměříž

z. s.

27/02/21/1

18 760 Kč

11 300 Kč

Vánoční koncert

Říše loutek z. s.

54/01/21/1

40 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Sbor uniformovaných ostrostřelců

v Kroměříži z. s.

34/01/21/1

10 000 Kč

6 100 Kč

Provoz a činnost

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska z.s.

22/01/21/1

15 000 Kč

9 900 Kč

Provoz a činnost

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska z.s.

23/02/21/1

7 000 Kč

5 600 Kč

KM salon 2021

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska z.s.

23/02/21/1

20 000 Kč

5 200 Kč

Setkání Litomyšl

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska z.s.

23/02/21/1

5 000 Kč

3 800 Kč

Ateliér pro veřejnost

T. J. Sokol Kroměříž

03/02/21/1

15 000 Kč

11 300 Kč

Přehl. divadelních souborů

Základní umělecká škola Kroměříž

74/02/21/1

45 000 Kč

38 700 Kč

Baletní a taneční vystoupení

Základní umělecká škola Kroměříž

74/02/21/1

26 000 Kč

20 800 Kč

Soubor ročník. představení

KOMISE CELKEM

 

646 710 Kč

381 500 Kč

 

 

 

 

 

 

Komise sportovní - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně z. s.

52/02/21/1

40 000 Kč

28 000 Kč

Chřibská 50 MTB

Lodní sporty Kroměříž z. s.

42/02/21/1

6 000 Kč

4 000 Kč

Krajský přebor

Lodní sporty Kroměříž z. s.

42/02/21/1

15 000 Kč

8 000 Kč

ME Bulharsko

Lodní sporty Kroměříž z. s.

42/02/21/1

15 000 Kč

8 000 Kč

MS Barcelona

Lodní sporty Kroměříž z. s.

42/02/21/1

15 000 Kč

8 000 Kč

MS Itálie

Nohejbalový klub Bajda z. s.

56/02/21/1

6 000 Kč

6 000 Kč

Okresní přebor družstev

Nohejbalový klub Bajda z. s.

56/02/21/1

6 000 Kč

6 000 Kč

Turnaj nadšenců

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 11

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 10

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 8

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 9

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 7

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 12

SK Hanácká Slavia  Kroměříž, z. s.

62/02/21/1

7 000 Kč

7 000 Kč

Turnaj U 13

TK Gradace Kroměříž, z. s.

27/02/21/1

40 000 Kč

40 000 Kč

O cukrovou číši

TK Gradace Kroměříž, z. s.

27/02/21/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Showdance

TC Bajda Kroměříž z. s.

32/02/21/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Junior cup

TC Bajda Kroměříž z. s.

32/02/21/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Kroměříž cup

TJ. Sokol Kroměříž

03/02/21/1

25 000 Kč

20 000 Kč

Soutěž v breakdance

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

92/02/21/1

16 000 Kč

11 000 Kč

Kroměřížské slalomy

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

92/02/21/1

8 000 Kč

6 000 Kč

Baraka CUP

Volejbal Kroměříž, z. s.

40/02/21/1

49 000 Kč

37 000 Kč

Mezinárodní turnaj

KOMISE CELKEM

 

320 000 Kč

261 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Komise sportovní - volnočasové aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

GO - ED!, z. s.

91/02/21/1

10 000 Kč

8 000 Kč

Spáčilka CUP 2021

Junák - středisko Polárka

20/01/21/1

35 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Junák - středisko Polárka

21/02/21/1

14 000 Kč

13 000 Kč

Polárka florbal

KOB Směr Kroměříž z. s.

73/01/21/1

40 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

9 000 Kč

9 000 Kč

Drakiáda

M Dance Crew KM Junior, z. s.

38/01/21/1

50 000 Kč

38 000 Kč

Provoz a činnost

Moravský rybářský svaz - odd. rybolovná technika

4/02/21/1

45 000 Kč

20 000 Kč

Mistrovství ČR

Moravský rybářský svaz - odd. Zlaté udice

6/01/21/1

30 000 Kč

16 000 Kč

Provoz a činnost

Pionýrské centrum Kroměříž

85/01/21/1

15 000 Kč

11 000 Kč

Provoz a činnost

SH ČMS SDH Kroměříž

35/02/21/1

15 000 Kč

11 000 Kč

115. výročí založení

SHM Klub Kroměříž

49/01/21/1

42 000 Kč

28 000 Kč

Provoz a činnost

Ski Team Chřiby

30/01/21/1

15 000 Kč

10 000 Kč

Provoz a činnost

Studio Activity Kroměříž, z. s.

93/01/21/1

5 000 Kč

4 000 Kč

Provoz a činnost

TEFO Bílany, z. s.

45/01/21/1

7 000 Kč

5 000 Kč

Provoz a činnost

Zakopal Petr, OSVČ

8/02/21/1

30 000 Kč

16 000 Kč

Kroměřížský drak 2021

Zakopal Petr, OSVČ

8/02/21/1

15 000 Kč

12 000 Kč

Závod škol Kroměříž

KOMISE CELKEM

 

377 000 Kč

261 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Centrum pro seniory Zachar, z. s.

68/01/21/1

16 000 Kč

6 000 Kč

Provoz a činnost

Charita Kroměříž

84/02/21/1

25 000 Kč

22 500 Kč

Den bez bariér

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

50/01/21/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Provoz a činnost

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

51/02/21/1

10 000 Kč

9 000 Kč

Výroční člen. schůze

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

10 000 Kč

9 000 Kč

Besedy

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

10 000 Kč

6 000 Kč

Festival rodiny

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

19 600 Kč

14 000 Kč

Tajemné putování Podzám.z.

OS ČČK Kroměříž

15/02/21/1

9 950 Kč

8 000 Kč

První pomoc

OS ČČK Kroměříž

15/02/21/1

9 900 Kč

8 000 Kč

Světový den ČČK

Poradenské centrum pro sluchově postižené

77/02/21/1

40 000 Kč

18 000 Kč

Neslýchaně zábavný večer

Svaz postižených civilizačními chorobami

17/01/21/1

4 000 Kč

1 000 Kč

Provoz a činnost

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO 1 Kroměříž

16/01/21/1

4 500 Kč

1 000 Kč

Provoz a činnost

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

59/01/21/1

32 900 Kč

15 000 Kč

Provoz a činnost

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

60/02/21/1

7 850 Kč

5 500 Kč

Rozsviťme ČR

KOMISE CELKEM

 

219 700 Kč

133 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Spolek Barbořice, z. s.

01/01/21/1

3 500 Kč

3 200 Kč

Provoz a činnost

Spolek Barbořice, z. s.

02/02/21/1

5 700 Kč

5 000 Kč

Volné výměny věcí

Spolek Barbořice, z. s.

02/02/21/1

7 050 Kč

6 000 Kč

EVVO tábor

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

5 200 Kč

5 000 Kč

Besedy oblast EVVO

KOMISE CELKEM

 

21 450 Kč

19 200 Kč

 

  

 

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

GO-ED! Z. s.

82/01/21/1

20 000 Kč

15 000 Kč

Provoz a činnost

Slováková Jarmila, OSVČ

63/02/21/1

5 500 Kč

5 000 Kč

Finanční gramotnost dětí

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽIVOT.VZDĚL.CELKEM

 

25 500 Kč

20 000 Kč

 

 

2.
n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 těmto žadatelům:

Nepodpořené žádosti I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise  - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Lodní sporty Kroměříž z. s.

42/02/21/1

15 000 Kč

0 Kč

Jachtařinka

TC Bajda Kroměříž z. s.

32/02/21/1

25 000 Kč

0 Kč

Tenisový kemp

MSKS - Kynologický klub Kroměříž

11/01/21/1

20 600 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

Rodinné centrum Kalíšek

53/01/21/1

30 000 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

TAJV, z. s., Poděbrady

19/02/21/1

10 000 Kč

0 Kč

Sportovní den v Kroměříži

KOMISE CELKEM

 

100 600 Kč

0 Kč

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise - volnočasové aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Junák - středisko Polárka

21/02/21/1

14 000 Kč

0 Kč

Prodloužený víkend

Junák - středisko Polárka

21/02/21/1

14 000 Kč

0 Kč

Skautský tábor

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

51/02/21/1

9 800 Kč

0 Kč

Minigolf

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

51/02/21/1

2 000 Kč

0 Kč

Petanque

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

51/02/21/1

5 800 Kč

0 Kč

Bowling

KOMISE CELKEM

 

45 600 Kč

0 Kč

 

 

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Chytrá Péče s. r. o.

69/01/21/1

40 000 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

Klubíčko Kroměříž, z. s.

76/02/21/1

8 400 Kč

0 Kč

Zase spolu chodíme

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež

83/01/21/1

25 000 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

73 400 Kč

0 Kč

 

 

3.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 těmto žadatelům:

Rozdělení dotací I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

účel

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

43/01/21/1

259 300 Kč

124 500 Kč

Provoz a činnost

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

44/02/21/1

193 400 Kč

116 000 Kč

Divadelní fest. L. Cápkové

Kulturní Morava z. s.

61/02/21/1

100 000 Kč

20 000 Kč

Hortus magicus 2021

Rádio Kroměříž s. r. o.

48/02/21/1

68 904 Kč

19 300 Kč

Největší zábava na Moravě

Rádio Kroměříž s. r. o.

48/02/21/1

76 299 Kč

15 300 Kč

Ples Radia Kroměříž

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

09/02/21/1

90 000 Kč

38 700 Kč

Forfest

Vyšší odb. šk. pedagog. a sociální a SPgŠ Kroměříž

81/02/21/1

65 000 Kč

46 200 Kč

Animág

KOMISE CELKEM

 

852 903 Kč

380 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Lodní sporty Kroměříž z. s.

41/01/21/1

100 000 Kč

51 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky Infinity z. s.

33/01/21/1

100 000 Kč

81 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s.

12/01/21/1

254 700 Kč

65 000 Kč

Provoz a činnost

Nohejbalový klub Bajda, z. s.

55/01/21/1

52 000 Kč

28 000 Kč

Provoz a činnost

TK Gradace Kroměříž, z. s.

26/01/21/1

80 000 Kč

76 000 Kč

Provoz a činnost

TC Bajda Kroměříž, z. s.

31/01/21/1

60 000 Kč

56 000 Kč

Provoz a činnost

TJ Těšnovice

46/01/21/1

100 000 Kč

85 000 Kč

Provoz a činnost

TK - Henzély - Swing z. s.

87/01/21/1

400 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

TK - Henzély - Swing z. s.

88/02/21/1

115 500 Kč

40 000 Kč

Národní taneční soutěž

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

29/01/21/1

110 000 Kč

51 000 Kč

Provoz a činnost

Volejbal Kroměříž, z. s.

40/02/21/1

78 000 Kč

47 000 Kč

Mezinárodní turnaj

KOMISE CELKEM

 

1 450 200 Kč

640 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise - volnočasové aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Jezdecká stáj Al-Kham-Sa, z. s.

47/01/21/1

98 000 Kč

40 000 Kč

Provoz a činnost

Junák - středisko M. Svobody

71/01/21/1

60 000 Kč

33 000 Kč

Provoz a činnost

MRS - odd. rybolovné techniky

5/01/21/1

70 000 Kč

26 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

228 000 Kč

99 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

ADRA o. p. s.

80/01/21/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Charita Kroměříž - domácí zdravotní péče

64/01/21/1

10 000 Kč

49 000 Kč

Provoz a činnost

Klubíčko Kroměříž, z. s.

75/01/21/1

125 000 Kč

61 000 Kč

Provoz a činnost

Korálky Kroměříž z. s.

66/01/21/1

122 500 Kč

48 000 Kč

Provoz a činnost

OS ČČK Kroměříž

14/01/21/1

64 900 Kč

29 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

382 400 Kč

217 000 Kč

 

 

4.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 těmto žadatelům:

Nepodpořené žádosti I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

Komise sportovní - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

TK - Henzély - Swing z. s.

88/02/21/1

119 700 Kč

0 Kč

Taneční tábor

TS Henzély, z. s.

89/01/21/1

376 500 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

TS Henzély, z. s.

90/02/21/1

152 600 Kč

0 Kč

Letní taneční tábor

 

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

648 800 Kč

0 Kč

 

 

    Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže         místostarostka Města Kroměříže