Usnesení z 71. schůze Rady města Kroměříže

| 11.03.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané 4. března 2021


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky, xx – č. 1748

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře 4.482 m2      v k. ú.    Postoupky  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Trávnické Zahrádky – kabel NN – č. 1749

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 552  a parc. č.  553    v katastrálním území Trávník,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávnické Zahrádky - kabel NN, lok. 9 RD, OKC“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.800  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Trávnické Zahrádky – lokalita 4 RD – č. 1750

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 552   v katastrálním území Trávník,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávnické Zahrádky-lokalita 4 RD, Smutek“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku.   

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D,  a. s., Trávník  vedle HARKO, Vojtuš – č. 1751

Rada města Kroměříže  po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 570/2, parc. č. 570/3 a parc. č. 570/4, vše  v katastrálním území   Trávník   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení  NN   a uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávník, vedle HARKO, Vojtuš“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D,  a. s., Těšnovice, kabel, lokalita zahrada – č. 1752

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 258 v katastrálním území Kotojedy a části pozemků parc. č. 157/2, parc. č. 26/4, parc. č. 397/3, parc. č. 459, parc. č. 460, parc. č. 461 a  st. parc. č. 193, vše  v katastrálním území   Těšnovice,,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN, 3 x kabelového  pilíře  NN   a uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Těšnovice – kabel . vedení NN, lokalita zahrad“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  15.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D,  a. s., Těšnovice, NN kabel, obnova – č. 1753

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 258 v katastrálním území Kotojedy a části pozemků parc. č. 157/2, parc. č. 158/3, parc. č. 26/4, parc. č. 397/3, parc. č.  457, parc. č. 459, parc. č. 460, parc. č. 461, st. parc. č. 193, vše  v katastrálním území   Těšnovice,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení VN, telekomunikační sítě, kabelové vedení NN, 6 x kabelového  pilíře  NN   a uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Těšnovice – TS + VN, NN kabel - obnova“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  38.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Kroměříž,  Ostrov, lokalita zahrad – č. 1754

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 4874  v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to pro  stavbu pod označením:  „Kroměříž,   Ostrov - kab. NN, lok. zahrad“   v rozsahu geometrického  plánu  č.: 7497-257/2020 zhotoveného  firmou GEOKAR s. r. o., který ověřil Ing. Ivo Řezníček dne 17.06.2020,  pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  spoluvlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši    3.425  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 04/2021 mezi městem a xx  – č. 1755

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 04/2021 „Ocelokolna“ – parc. č. 616 v k. ú. Skaštice, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Skaštice, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 10/2021 mezi městem a AF Concept s. r. o. – č. 1756

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2021 „Stavební úprava, přístavba bytového domu, ul. Soudní, Kroměříž“ – parc. č. st. 1850 v k. ú. Kroměříž, mezi městem Kroměříž a  AF Concept s. r. o., se sídlem 8. listopadu 582/32, 169 00 Praha 6, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 11/2021 mezi městem a xx – č. 1757

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 11/2021 „Zpevnění polní cesty v Hradisku“ – parc. č. 224, 284, 1168, 1263, vše v k. ú. Hradisko, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 12/2021 mezi městem a xx – č. 1758

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2021 „Garáž – změna užívání, Kroměříž, Havlíčkova 1207/30“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2021 mezi městem a xx – č. 1759

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2021 „Výstavba oplocení – parc. č. 314/14 v k. ú. Trávník“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 14/2021 mezi městem a xx – č.  1760

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření upravené smlouvy o realizaci stavby č. 14/2021 „Restaurační zahrádka – Centrál Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že doba umístění stavby se zřizuje do 31. prosince  2021.


Smlouva o realizaci stavby č. 15/2021 mezi městem a xx – č. 1761

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2021 „Dodatečné stavební povolení zahradního domku a přístřešků v zahradě RD č. p. 2909/54 Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Prodloužení projektu MAP II Kroměříž – č. 1762

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené mezi městem Kroměříž a Místní akční skupinou Hříběcí hory, z. s. a Jižní Haná o. p. s., podle předložené zprávy. 

 

Útulek pro kočky města Kroměříže a  skladovací hala – č. 1763

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navržené řešení kombinace útulku pro kočky města Kroměříže a skladovacích prostor podle předložené architektonické studii v rámci rekonstrukce objektu na pozemku st. 2774, k. ú. Kroměříž

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení

termín: 30. 11. 2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová 


Smlouva o poskytování poradenských, konzultačních služeb a odborných činností – č. 1764

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování poradenských, konzultačních služeb a odborných činností  s xx, 763 61 Napajedla na dobu určitou do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění, na odborné poradenství, konzultace a specializované odborné činnosti v oblasti dopravy, mobility, sportu a rekreace, podle předložené zprávy.


Žádost o souhlas s umístěním restaurační zahrádky  před kavárnou v ul. Ztracená, č. p. 69/13 – č. 1765

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky v ul. Ztracená č. p. 69/13, před kavárnou, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava světelných signalizačních zařízení – ul. Hulínská a Husovo náměstí v Kroměříži – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1766

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Oprava světelných signalizačních zařízení – ul. Hulínská a Husovo náměstí v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava světelných signalizačních zařízení – ul. Hulínská a Husovo náměstí v Kroměříži“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                   náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                        Lubomír Fila
Miloslav Gerla                           Ing. Vlastimil Foltýn

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek

s c h v a l u j e

seznam firem, které budou osloveny zasláním výzvy:

1. PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, 627 00 Brno, IČO: 155 46 501
2. CROSS Zlín, a. s. Hasičská 397, 763 02 Zlín - Louky, IČO: 607 15 286
3. JTS CZ s. r. o., Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
    IČO: 290 26 806

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Sloup se sochou Panny Marie – Velké náměstí, Kroměříž – II. ETAPA“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1767

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Sloup se sochou Panny Marie – Velké náměstí, Kroměříž – II. ETAPA“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Sloup se sochou Panny Marie – Velké náměstí, Kroměříž – II. ETAPA“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                        náhradníci členů komise:
Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Vítek Marian, BA                     Mgr. Petr Sedláček
Ing. arch. Radmila Vraníková          Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Simona Prečanová                  Mgr. Lenka Melichová
Ing. Jana Gregorová                      Mgr. Iva Káňová

host: Antonín Knapek

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek

s c h v a l u j e

seznam firem, které budou osloveny zasláním výzvy:

1.  MgA. Radka Levínská akad. soch., IČO: 012 04 491
2. Mgr. Ladislav  Werkmann, IČO: 126 78 171
3. MALANG s. r .o., IČO: 277 20 993
4. Sochaři, v. o. s., IČO: 253 91 321
5. MgA. Václav Mašek, IČO: 746 09 815

 

Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 1768

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma KMadmin, s. r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Daniela Hebnarová                   náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Jana Gregorová                        náhradník: Mgr. Iva Káňová
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.  náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Daniela Hebnarová                    náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Jana Gregorová                         náhradník: Mgr. Iva Káňová
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.   náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Simona Prečanová                     náhradník: Mgr. Lenka Melichová
Ing. Vítek Marian, BA                        náhradník: Mgr. Petr Sedláček
Host: Ing. Antonín Knapek

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení předložených nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – schválení znění zadávací dokumentace a schválení vyhlášení veřejné zakázky – č. 1769

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek k akci „Nákup výpočetní techniky“,  podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:
komise:               náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř    Mgr. Jaroslav Němec                       
Pavel Kopecký      Jiří Sedláček
Jaroslav Dratva     Michal Urban

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.


Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o., o schválení ceníku – č. 1770

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

ceník pronájmu Klubu Starý pivovar na rok 2021 stanovený Domem kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizací, podle předložené zprávy.


Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o partnerství a finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 Základní školou, Oskol Kroměříž, p. o. – č. 1771

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 Základní školou Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 3861, Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Veřejnoprávní smlouvy – projekt Otevřené brány – č.  1772

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Kroměříž a  Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, IČO: 469 98 110, se sídlem Riegrovo nám. 165, 767 01  Kroměříž, ve výši 40.000  Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány v roce 2021, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností sv. Mořice Kroměříž, IČO: 652 68 831, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01  Kroměříž, ve výši 80.000 Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány v roce 2021, podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků – č. 1773

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků s Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., podle předložené zprávy.


Smlouva o poskytování úklidových služeb – společné prostory v budově Hanácké nám., č. p. 625 a v budově Riegrovo nám. č. p. 149 – č. 1774

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o  poskytování úklidových  služeb mezi městem  Kroměříž  a Kroměřížskými technickými  službami,  s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, ve věci provádění  úklidových služeb  společných prostor  v budově Hanácké náměstí 625  a  v budově Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž,  podle předložené  zprávy.

 

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – č. 1775

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

připojení se města Kroměříže k mezinárodní kampani   „Vlajka pro Tibet", a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2021 na budově úřadu.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                           Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže                místostarostka města Kroměříže