Usnesení z 68. schůze Rady města Kroměříže

| 28.01.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 68. schůze Rady města Kroměříže konané 21. ledna 2021


Výpověď z pronájmu nebytových prostor budovy č. pop. 16 v Hradisku – č. 1658

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.01.2017 s xx, 767 01  Kroměříž., IČ: 675 05 538,  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 16 v k. ú. Hradisko, 767 01  Kroměříž o celkové výměře 121,06 m2 pronajatých za účelem provozování hostinské činnosti v souladu s čl. VII. Smlouvy, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet  01.01.2021 a končí 31.03.2021.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č .p. 16 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 121,06 m2.


Smlouva o realizaci stavby č. 01/2021 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1659

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 01/2021 „Dodatečné povolení staveb na pozemku investora a stavební úpravy RD Hradisko č. p. 32“ mezi městem Kroměříž a xx,   767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Jednací řízení bez uveřejnění „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací  dům na ulici Havlíčkova – dokončení HTÚ v souvislosti s úpravou způsobu zakládání“ – výběr dodavatele a schválení uzavření smlouvy – č. 1660

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření smlouvy o dílo ve věci veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dokončení HTÚ v souvislosti s úpravou způsobu zakládání“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako jednací řízení bez uveřejnění, a to s uchazečem GEMO a. s., Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 136 42 464, podle předložené zprávy.


Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži – č. 1661

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v režimu nadlimitního otevřeného řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., podle předložené zprávy

2
j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec            náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová               náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Lucia Dusíková             náhradník: Mgr. Tereza Neulsová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec                             náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová                                náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Lucia Dusíková                              náhradník: Mgr. Tereza Neulsová
Technický dozor stavebníka                   náhradník: Jaroslav Pajgr
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (AD)  náhradník: Radim Zdražil (zástupce projektanta)

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby: „Bytový dům Havlíčkova 1“ – č. 1662

Rada města Kroměříže po projednání

l.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu příkazní smlouvy s názvem  „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a záruční době stavby „Bytový dům Havlíčkova 1", podle předložené zprávy.

2.
j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a záruční době stavby „Bytový dům Havlíčkova 1" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise                                     náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová                     Soňa Borková
Ing. Lucia Dusíková                   Ing. Martina Vybíralová

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek.

 

Revitalizace Agility hřiště Vážany – podání žádosti o dotace – č. 1663

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory z grantového řízení „Oranžová hřiště" Nadace ČEZ na projekt „Revitalizace Agility hřiště Vážany", podle předložené zprávy.

 

Návrh ceníku za práce KTS, s. r. o., Kroměříž – č. 1664

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ceník za práce pro společnost Kroměřížské technické služby, s .r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, podle předložené zprávy, s účinností od 1. 1. 2021.


Návrh ceníku na provoz veřejného osvětlení KTS, s. r. o. – č. 1665

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ceník na provoz veřejného osvětlení pro společnost Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, dle předložené zprávy, s účinností  od 1. 1. 2021.


Smlouva o poskytování služeb „Výsadba a údržba čestných hrobů na hřbitově v Kroměříži, zamykání hřbitovů v Kroměříži a místních částech, sečení trávy na hřbitovech v Kroměříži a místních částech – č. 1666

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění smlouvy o poskytování služeb v oblasti „Výsadba a údržba čestných hrobů na hřbitově v Kroměříži, zamykání hřbitovů v Kroměříži a v místních částech, sečení trávy na hřbitovech v Kroměříži a v místních částech" se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo – čistota města, zimní údržba, provoz WC Hanácké náměstí – č. 1667

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo o výkonu veřejně prospěšných služeb v oblasti čistoty města a zimní údržby v Kroměříži a místních částech a provozování veřejného WC v budově na Hanáckém náměstí čp. 625, uzavřené dne 14. 2. 2008 se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o provozu veřejného WC Velké náměstí čp. 40, Kroměříž – č. 1668

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění smlouvy o provozu veřejného WC v budově Velké náměstí čp. 40, Kroměříž, s panem Petrem Holubem, IČO 403 65 301, podle předložené zprávy.


Smlouva o provozu veřejného WC Vejvanovského čp. 387/5, Kroměříž – č. 1669

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění smlouvy o provozu veřejného WC v budově Vejvanovského čp. 387/5, Kroměříž, s paní Zuzanou Holomkovou, IČO 720 02 395, podle předložené zprávy. 


Smlouva o dílo na výrobu 44 kusů laviček – č. 1670

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na výrobu laviček se společností Kroměřížské technické služby s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, podle předložené zprávy.


Smlouva o dílo – výměna písku v pískovištích – č. 1671

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo „Výměna písku v pískovištích v Kroměříži a místních částech" v roce 2021 se společností Kroměřížské technické služby s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Žádost Gymnázia Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 1672

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 2 ks bezplatných parkovacích karet pro Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž, s platností do 31.12.2022, podle předložené zprávy.


Návrh cen – Biopas, spol.  s  r. o. – č. 1673

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh ceníku za odpady s platností od 1. 1. 2021, podle předložené zprávy.


Žádost o úpravu cen na úseku údržby veřejné zeleně v Kroměříži předložený firmou Biopas, spol. s r. o. – č. 1674

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh ceníku od 1. 1. 2021 na úseku údržby veřejné zeleně v Kroměříži, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo o výkonu veřejně prospěšných služeb – č. 1675

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo o výkonu veřejně prospěšných služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Kroměříži a místních částech uzavřené dne 14. 2. 2008 se společností Biopas, spol. s  r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 469 60 511, podle předložené zprávy.

 

Změna č. 3 soustavy závazných ukazatelů zřízené p. o. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na rok 2020  (projekt Inovativní přístup) – č. 1676

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu č. 3 soustavy závazných ukazatelů na rok 2020 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – č. 1677

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2021 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, zřizovaných městem Kroměříž, přičemž:
a)
výše příspěvku ve výši 500.000 Kč na provoz Senior taxi má hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Poskytnutí této části příspěvku zakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
b)
výše příspěvku ve výši 1.789.700 Kč na provoz terénní odlehčovací služby Chůvičky se podřazuje pod pověření města Kroměříže k poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu schváleného na 67. schůzi Rady města Kroměříže konané dne 22. prosince 2020, číslo usnesení 1656,
podle předložené zprávy.


Změna složení komise sociální a zdravotní – č. 1678

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Ing. Bc. Evu Badinkovou členkou komise sociální a zdravotní, podle předložené zprávy.

 

Soustava závazných ukazatelů  rozpočtu na rok 2021 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, SzmK, Knihovnu Kroměřížska a Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1679

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovní zařízení města Kroměříže, Knihovnu Kroměřížska a Dům kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Návrh na úpravu platů a příplatků ředitelkám a ředitelům MŠ,  ZŠ a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, p. o. – č. 1680

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. ledna 2021 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků – č. 1681

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků s Davidem Kremlem, podle předložené zprávy.


Dodatek smlouvy o údržbě software Flux – č. 1682

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění dodatku smlouvy o údržbě software Flux, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže