Usnesení z 67. schůze Rady města Kroměříže

| 29.12.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N I

z 67. schůze Rady města Kroměříže konané 22. prosince 2020

 

Vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu terénní odlehčovací službě Chůvičky a změna přílohy č. 2  zřizovací listiny Sociálních  služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1656

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Sociálním službám města Kroměříže, p. o. Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, pro rok 2021, na terénní odlehčovací službu Chůvičky identifikátor 7130643, podle předložené zprávy
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   změnu přílohy č. 2 k zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.


Změna usnesení č. 1558 z 62. schůze RMK konané 12. listopadu 2020 (Knihovna Kroměřížska, p. o.) – č. 1657

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 1558 z 62. schůze Rady města Kroměříže konané 12. listopadu 2020  takto:
text  „z fondu rezerv organizace" se nahrazuje: "z rozpočtu organizace".

 

    Mgr. Jaroslav Němec                  Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže       místostarostka města Kroměříže