Usnesení z 65. schůze Rady města Kroměříže

| 08.12.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 65. schůze Rady města Kroměříže konané 3. prosince 2020


Směna pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a KS HOLDING s. r. o. – č. 1606

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
směnu    pozemků ve vlastnictví města Kroměříže, a to parc. č. 989/42 o výměře 243 m2,  parc. č. 989/44 o výměře 44 m2, parc. č. 989/46 o výměře 16 m2, parc. č. 989/47 o výměře 4 m2, parc. č. 989/49 o výměře 168 m2, parc. č. 989/51 o výměře 192 m2, parc. č. 989/53 o výměře 42 m2, parc. č. 989/54 o výměře 3 m2, parc. č. 989/55 o výměře 129 m2, parc. č. 989/56 o výměře 15 m2, parc. č. 989/57 o výměře 19 m2, parc. č. 989/59 o výměře 24 m2, vše  ostatní plochy v k. ú. Kroměříž  a částí pozemků parc. č. 116/6 o výměře cca 245 m2 a  parc.č. 989/1  o výměře cca 6 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž za pozemky ve vlastnictví společnosti KS HOLDING s. r. o., IČ: 262 35 404, se sídlem  Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to:  parc. č. 1115/1 – orná půda o výměře 1957 m2,  parc. č. 1115/35 – ostatní plocha  o výměře 478 m2,  parc. č. 1116/10 -  orná půda o výměře 92 m2   v k. ú. Kroměříž  a  části pozemku parc.č. 1116/8 – orná půda  o výměře cca 7291 m2, vše  v k. ú. Kroměříž.
Město Kroměříž doplatí  společnosti KS HOLDING s. r. o., rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků, a to  ve výši 17 336 000  Kč, po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.
znění a  uzavření směnné  smlouvy s doplatkem mezi městem  Kroměříž a   společností  KS HOLDING s. r. o.,  podle předložené zprávy.

 

Nařízení města Kroměříže č. 9/2020, kterým se vydává tržní řád – č. 1607

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 9/2020, kterým se vydává tržní řád, podle předložené zprávy.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 10/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místních poplatcích ze dne 28. 5. 2020 – č. 1608

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 10/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místních poplatcích, ze dne 28. 5. 2020, podle předložené zprávy.


Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 11/2020, o místním poplatku ze psů – č. 1609

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 11/2020, o místním poplatku ze psů,  podle předložené zprávy.


Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 12/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – č. 1610

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 12/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě „Oprava komunikace v Kroměříži (ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka“ – č.  1611

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo číslo SML/427/2020 na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu "Oprava komunikace Kroměříž (ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka)“, se společností SKANSKA a. s., se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 262 71 303.


    Mgr. Jaroslav Němec                                 Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže                      místostarostka města Kroměříže