Usnesení z 61. schůze Rady města Kroměříže

| 06.11.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané 6. listopadu 2020

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/336/2020 na provedení stavebních prací stavby „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ – č. 1523

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. SML/336/2020  na provedení stavebních prací stavby  „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“, podle předložené zprávy. 


Přesun provozních neinvestičních prostředků na investiční výdaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví - č. 1524

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních neinvestičních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z pol. 5169 na investiční prostředky pol. 6122 ve výši 30 000 Kč, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže      místostarostka města Kroměříže