Usnesení z 58. schůze Rady města Kroměříže

| 07.10.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 58. schůze Rady města Kroměříže konané 1. října 2020

 

Prodej části pozemku stpč. 8123 v k. ú. Kroměříž   - č. 1443

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části    pozemku  st. parc. č. 8123- zastavěná plocha a nádvoří    o výměře cca 14 m2      v k. ú.   Kroměříž  pro společnost  Developer Zlín       s. r. o.  se sídlem Náves 56, 76001 Zlín – Prštné       za   smluvní kupní cenu  1.600   Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3061 v ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1444

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor mezi KTS, s  r. o. a společností Remich  s. r. o., IČ: 292 18 101,  se sídlem Dřínov 76, 768 33  Morkovice na pronájem nebytových prostor nacházejících se v domě č. p. 3061 v  ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 44,29 m2 s účinností od 15. října 2020 za výši nájemného 150 Kč/m2 měsíčně za účelem zřízení interiérového studia. Nájemné je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 1445

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 1701/1 – ostatní plocha o výměře cca 23 m2       v k. ú. Kroměříž   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 1446

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění záměru prodeje pozemku   parc. č. 2771/12 -  ostatní plocha  o výměře  172 m2       v k. ú.   Kroměříž 


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o., ROZ, plynovodní přípojka, Chropyňská ul.  – č. 1447

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3182  v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  s názvem „   ROZ, Kroměříž, Plynovodní přípojka, Chropyňská, Kohn, číslo stavby: 9900107437“,  spočívající v umístění nové STL přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu   stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci pro výše uvedenou stavbu,  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH ve výši 21 %. Služebnost se zřizuje  na dobu neurčitou.
Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Dodatek ke smlouvě o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene pro GasNet, s. r.  o., PREL, plynovod, Spáčilova ul. – č. 1448
 
Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene č. 8800088729_2/BVB/P uzavřené dne 12. 3. 2018  mezi  společností  GasNet, s. r. o.   a    městem Kroměříž, týkající se stavby  „ PREL  Kroměříž, plynovod, č. stavby  8800088729“, podle předložené zprávy.

 

Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro GasNet, s. r. o., Reko, Kojetínská I – č. 1449

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o budoucí smlouvě   o zřízení  věcného břemene č. 7700101232-1/BVB   mezi  společností  GasNet, s. r. o.   a městem Kroměříž ze dne  17.09.2020, týkající se stavby   Reko MS Kroměříž – Kojetínská I. , podle předložené zprávy.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Na Hrázi, kabel.  – č. 1450

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 1448   v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN, uzemnění, 2x kabelového pilíře,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Na Hrázi-kab.smyčka,2 O.M“   pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši    2 100  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Trávník, NN, - č. 1451

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č.  570/2   v katastrálním území Trávník  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy,  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávník-kab. přípojka NN, Zavadilová “   pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši    1000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Žádost Pěveckého sboru Moravan Kroměříž, zájmový spolek, o projednání výše nájemného z nebytových prostor – č. 1452

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 43/2018 uzavřené dne 4. 9. 2018 s Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, IČO: 229 08 854,  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v domě č.p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži, kterým se upravuje znění čl. č. VI. Nájemné odstavce č. 1, a to takto:

Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli za pronájem shora určených nebytových prostor nájemné. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor blíže specifikovaných v čl. II, odst. 1. této nájemní smlouvy byla stanovena s účinností od 01.01.2021 ve výši  6 260 Kč/rok.

a dále upravuje znění čl. VII. – Provozní náklady odstavce č. 3, a to takto:

Pronajímatel a nájemce se dohodli na následující výši čtvrtletních záloh na jednotlivé služby:
el. energie  224  Kč
teplo    672  Kč
vodné, stočné  224  Kč
celkem            1120  Kč
s účinností od 01.01.2021.

Ostatní body smlouvy se nemění.

n e s c h v a l u j e

doplnění dodatku k nájemní smlouvě č. 43/2018 uzavřené dne 4. 9. 2018 s Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, IČO: 229 08 854,  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v domě č.p. 625 v ulici Velehradská v Kroměříži,  o nový odstavce 7) v čl. č. VI. Nájemné, který zní takto:

Nájemné dle odst. 1 tohoto článku nájemce pronajímateli nehradí za období celého kalendářního roku 2020. Případné splátky nájemného, které již nájemce za toto období uhradil, se pronajímatel zavazuje započítat jako zálohu další platby řádného nájemného.


Souhlas s umístěním odkladné schrány pro Českou poštu, s. p. – č. 1453

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas s umístěním odkladné schrány na pozemku parc. č.  920/3 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž (u panelového domu č. p. 3214 na ulici Třasoňova) pro Českou poštu s. p., Region Jižní Morava, DEPO KROMÉŘÍŽ 70 , Skopalíkova 4086/47 B, 767 07  Kroměříž.

 

Smlouva o realizaci stavby  č. 40/2020 mezi městem Kroměříž a společností K1 Kroměříž, s. r. o. – č. 1454

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2020 „Rezidence Obvodová“ mezi městem Kroměříž a společností K1 Kroměříž, s. r. o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO: 060 36 104, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 50/2020 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž – č. 1455

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 50/2020 „Revitalizace bytového domu ul. Havlíčkova 3288/3 v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž, se sídlem Havlíčkova 3288/3, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 51/2020 mezi PMS Reality a. s. a městem Kroměříže – č. 1456

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2020 „Útulek pro kočky města Kroměříže“ – přípojka NN  mezi PMS Reality a. s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/2012 uzavřené mezi městem Kroměříž a xx – č. 1457

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/2012 uzavřené  mezi městem Kroměříž a xx dne 13.06.2012, podle předložené zprávy.

 

Vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst – č. 1458

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vydání souhlasu s povolením výjimky z odstavných a parkovacích stání pro stavbu s názvem „Rekonstrukce RD Stoličkova 1809/9, Kroměříž" podle předložené zprávy.


Vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst a vydání souhlasu k povolení výjimky z umístění oken ve stěně na hranici pozemku – č. 1459

Rada města Kroměříže po projednání

1.
n e s c h v a l u j e      

vydání souhlasu s povolením výjimky z odstavných a parkovacích stání pro stavbu s názvem „Rekonstrukce číslo popisné 117 ulice Kovářská, Kroměříž“ podle předložené zprávy.

2.
n e s c h v a l u j e      

vydání souhlasu s povolením výjimky z umístění oken ve stěně na hranici pozemku pro stavbu s názvem „Rekonstrukce číslo popisné 117 ulice Kovářská, Kroměříž“ podle předložené zprávy.


Informace a žádost KTS, s. r. o. ve věci mimořádných investičních nákladů na opravy – č. 1460

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci a žádost KTS, s. r. o. ve věci mimořádných investičních nákladů na opravy majetku města Kroměříže,  ze dne 17.9.2020, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

zařadit částku ve výši 3 mil. Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 na opravu  majetku města, podle návrhu společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., podle předložené zprávy.

 

Revitalizace Agility hřiště Vážany – projektový záměr – č. 1461

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu 1. varianty projektu revitalizace Agility hřiště  Vážany v cenové relaci cca 211.000 Kč, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje přípravit a realizovat  1. variantu projektu revitalizace v cenové relaci cca 211.000 Kč

termín: 30. listopadu  2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová


Singletrail  Kroměříž – č. 1462

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu projektové dokumentace Singletrailu v Kroměříži a následnou realizaci v roce 2021

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje připravit projektovou dokumentaci Singletrailu v Kroměříži

termín: 30. září 2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová


Akce obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací a Městských památkových zón na rok 2021 – č. 1463

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rekapitulaci akcí připravovaných  v Programu regenerace MPR na rok 2021, které budou financovány z Programu regenerace MPR, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rekapitulaci akcí připravovaných v Programu regenerace MPR na rok 2021.

 

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – č. 1464

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

1.
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 534.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a společností Stroje JMK s. r. o., se sídlem P. Bezruče 985, 768 24 Hulín, IČ 282 83 813, zastoupenou xx  na objekt Dům - Vodní 55 (obnova vnějších omítek - restaurování), podle předložené zprávy.

2.
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 359.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a společností Stroje JMK s .r. o., se sídlem P. Bezruče 985, 768 24 Hulín, IČ 282 83 813, zastoupenou xx, na objekt Dům - Vodní 55 (repase oken, výkladce), podle předložené zprávy.

3.
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 557.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž, IČ 652 68 831, zastoupenou xx, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážového okna č. 3), podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky s názvem „Zajištění  komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu  na území města Kroměříže – č. 1465

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříže“ a to s příkazníkem Mgr. Klárou Zábrdskou, advokátem, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 713 33 193, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva TDS DZU Lutopecká – č. 1466

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž a Ing. Janem Videmanem, Stoličkova 1968/31, 767 01  Kroměříž na „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a“, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na koordinátora BOZP DZU Lutopecká – č. 1467

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy  mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž a společností Požární ochrana HASTES, s. r. o., Sokolská 700, 768 33 Morkovice-Slížany, na „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a“  podle předložené zprávy.


Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži – výběr dodavatele – č. 1468

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“ a to s uchazečem „Moravská stavební unie – MSU s. r. o., se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČO: 485 29 303, podle předložené zprávy.


Oprava komunikací v Kroměříži, ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka  – schválení výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1469

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací v Kroměříži (ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka“ s uchazečem: SKANSKA a. s., se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, doručovací adresa: Břest 86, 768 23 Břest, IČO: 262 71 303, podle předložené zprávy.

 

Dodání herních prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1470

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodání herních prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži“, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodání herních prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků – č. 1471

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků se společností Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 08 298, podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků  FLORA servis, Vážany SLU-0310-2020 – č. 1472

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků se společností FLORA servis, s. r. o., se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČO:  283 41 627, podle předložené zprávy.


Smlouva o vypořádání závazků č. SLU-0102 – č. 1473

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků se společností FLORA servis, s r. o., se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČO:  283 41 627, podle předložené zprávy.

 

Rekonstrukce pavilonu L v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka – další postup – č. 1474

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit záměr realizace rekonstrukce pavilonu L v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a zařadit do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2021 samotnou realizaci akce,  s tím, že  bude financováno ze 40% Sociálními službami města Kroměříže, p. o. a z 60%  městem Kroměříž, z vysoutěžené ceny, podle předložené zprávy.  


Schválení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021 – č. 1475

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1.
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.
2.
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.
3.
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši 7.400.000 Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy.
4
Časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.

 

Žádost Astras, o. p. s o poskytnutí dotace pro účely nocležny na listopad – prosinec 2020 – č. 1476

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a společností Astras, o. p. s., Purkyňova 700/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609, na částku 20 000 Kč na provoz nocležny pro muže, podle předložené zprávy.


Vyjádření podpory sociální službě Terénní program Samaritán – č. 1477

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podporu sociální službě Terénní program Samaritán, identifikátor služby 15 538 60, zřizovanou Charitou Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2, IČO 462 76 262, podle předložené zprávy.


Žádost Volleyball Clubu Kroměříž, z. s. o dotaci – č. 1478

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč  pro Volleyball Club Kroměříž, z. s., Třasoňova 3344/8a, Kroměříž, na  tréninkovou přípravu a utkání v roce 2020

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Volleyball Clubem Kroměříž, z. s., Třasoňova 3344/8a,  Kroměříž, IČ 479 30 071, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  15.000  Kč na tréninkovou přípravu a utkání v roce 2020, podle předložené zprávy.

 

Strategie rozvoje BESIP na území města  Kroměříže na období 2021 – 2030 – č. 1479

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Strategii rozvoje bezpečnosti silničního provozu na území města Kroměříže na období 2021  - 2030, podle předložené zprávy.


Výsledek konkursu a jmenování ředitelky p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, p. č. – č. 1480

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

j m e n u j e

paní Bc. Petru Šťastníkovou, ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2021.

 

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo  ředitele/ředitelky p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, p. o. – č. 1481

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace.


Inventarizace 2020 – č. 1482

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán inventur 2020, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o vypořádání závazků mezi městem Kroměříž a společností 4-fire s. r. o., Svatobořice – Mistřín – č. 1483

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Kroměříž, jako objednatelem a společností 4-fire s .r. o., IČO 070 36 973, se sídlem Pod Kostelem 1278/39, 696 04 Svatobořice – Mistřín, jako dodavatelem, podle  předložené zprávy.


Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů – č. 1484

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení kroměřížských tolarů oceněným účastníkům celonárodní filmové soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2020 takto:

Velká cena města Kroměříže: 1 x zlatý kroměřížský tolar
Cena poroty: 1 x stříbrný kroměřížský tolar
Hlavní cena v každé ze čtyř soutěžních kategorií: 4 x bronzový kroměřížský tolar


Návrh programu XVI. zasedání ZMK konaného 15. října 2020 – č. 1485

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. října  2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže