Usnesení z 56. schůze Rady města Kroměříže

| 10.09.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 56. schůze Rady města Kroměříže konané 7. září 2020

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na  „Samostatný parkovací systém P+G a B+R  v Kroměříži – Parkovací dům na ulici  Havlíčkova – příprava území“ - č. 1409

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – příprava území“, a to se zhotovitelem Sdružení firem VW WACHAL a. s. a GriToN CZ s. r. o., zkratkou S-VWGR, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, zastoupeno Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem, podle předložené zprávy.

 

Vyjádření podpory Centru duševního zdraví Kroměříž – č. 1410

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podporu zdravotně sociální službě Centru duševního zdraví Kroměříž, identifikátor služby 47 597 51, zřizovanou Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 253 00 083, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže