Usnesení z 55. schůze Rady města Kroměříže

| 03.09.2020 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 55. schůze Rady města Kroměříže konané 27. srpna 2020


Změna usnesení č. 50 z 2. schůze RMK  konané 29. 11. 2018 – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., ul. Slovákova – 1379

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v usnesení č. 50 ze  2. schůze Rady města Kroměříže , konané dne  29. 11. 2018, týkající se výčtu zatížených pozemků z důvodu provedených pozemkových úprav v ulici Slovákova, a to tak, že místo pozemků  „ …. parc. č.  3123/9, 3123/2, 3669/1, 1582/115  a  3137/5  v katastrálním území Kroměříž...“ budou zatíženy pozemky parc. č. 1582/115, 1582/140, 3123/2, 3123/9, 3137/5, 3137/8, 3137/9, 3669/1 v katastrálním území Kroměříž.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Chropyňská – kabel  – č. 1380

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  3182 v katastrálním území Kroměříž , pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN, kabelového pilíře,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, Kohn“   pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1052/2 – č. 1381

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 3707/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p. č. 1052/2  v k. ú. Kroměříž.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1613/4 – č. 1382

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 4204/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p. č. 1613/4  v k. ú. Kroměříž.


Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 3161, ul.  Tovačovského v Kroměříži – č. 1383

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. 2015/0016 uzavřené mezi KTS, s. r. o. a xx na pronájem nebytových prostor nacházejících v budově č. p. 3161 v ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 44,29 m2 dohodou, a to ke dni 31.08.2020

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v domě č. p. 3061 v ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 44,29 m2.


Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/4856/2020-BKMM – č. 1384

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/4856/2020-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem pozemku – stavební parcela č. 8037/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra 158 m2, v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Podmínky pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže – č. 1385

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

stanovené „Podmínky pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže“ podle předložené zprávy
u k l á d á

odboru právnímu MěÚ Kroměříž a Kroměřížským technickým službám, s. r. o. řídit se „Podmínkami pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže“.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1386

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2020 „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 2298/2 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst – č. 1387

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

vydání souhlasu s povolením výjimky z odstavných a parkovacích stání pro stavbu s názvem „Změna užívání objektu na kavárnu a vinárnu“ podle předložené zprávy.


Žádost o stanovisko k nájemní smlouvě mezi Domem kultury v Kroměříži a Divadelním spolkem Kroměříž – č. 1388

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení nájemní smlouvy mezi Domem kultury v Kroměříži a Divadelním spolkem Kroměříž ze dne 22. 12. 2015 uzavřené na dobu určitou do 31. 12. 2020.

 

Zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 3121/12 ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 1104/64 ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., vše v k. ú. Kroměříž – č. 1389

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       
zveřejnění záměru směny  pozemku  parc. č. 3121/12 – orná půda o výměře  12 366 m²   ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemek parc. č. 1104/64 – ostatní plocha   o výměře 2 562m²    ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., se sídlem Tylova 220/17, 76701 Kroměříž,    vše  v    k. ú. Kroměříž.  


Smlouva o vypořádání závazků – č. 1390

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. SML/298/2017 mezi městem Kroměříž, jako objednatelem a společností knesl kynčl architekti s. r. o., IČO: 479 12 481, sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, jako zhotovitelem, podle předložené zprávy.

 

Žádost TJ SLAVIA Kroměříž z. s. o dotaci – č. 1391

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  30.000 Kč  TJ SLAVIA Kroměříž z. s., Kotojedská 2590/6, Kroměříž na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním domácích extraligových šachových zápasů.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ:  002 87 351 a TJ SLAVIA Kroměříž z. s., Kotojedská 2590/6, Kroměříž, IČ 181 88 362 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  30.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním domácích extraligových šachových zápasů, podle předložené zprávy.

 

„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Kroměříži – projekční práce“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky na služby – č. 1392

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI – PROJEKČNÍ PRÁCE“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma KM admin s. r. o., podle předložené zprávy.

2.
Zadavatel si vyhrazuje určit pořadí jednotlivých etap

3.
j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA    náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Tereza Neulsová               náhradník: Ing. Martina Vybíralová
Ing. Soňa Mertová                    náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová

b) hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA   náhradník: Vratislav Krejčíř
Mgr. Jaroslav Němec                náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                   náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Petr Opravil                      náhradník: Soňa Borková
Mgr. Tereza Neulsová              náhradník: Mgr. Martina Vybíralová

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž – výběr dodavatele – č. 1393

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření kupní smlouvy ve věci veřejné zakázky „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž“ a to s uchazečem PERFECT ICE s. r. o., se sídlem: Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČO: 278 60 221,  podle předložené zprávy.


Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 1394

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí“, podle předložené zprávy.

2.
j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise pro otevírání obálek:
Mgr. Daniela Hebnarová / Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Simona Prečanová / Ing. arch. Radmila Vraníková
Ing. Jana Gregorová / Mgr. Iva Káňová

hodnotící komise:
Mgr. Daniela Hebnarová / Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Simona Prečanová / Lambert Hanzal
Ing. Jana Gregorová / Michaela Koplíková, DiS.
Mgr. Iva Káňová / Ing. Eliška Pifková
Ing. arch. Radmila Vraníková / Mgr. Martin Gabryš

a

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

Schválení znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/263/2020 v rámci stavby „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“ – č. 1395

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/263/2020 s názvem  „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Kroměříž – Digitalizace MKMS – č. 1396

Rada města Kroměříže po projednání

1.
n e s c h v a l u j e

odstoupení od  přidělené dotace z Programu prevence kriminality pro projekt s názvem „Kroměříž - Digitalizace MKMS", podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci projektu „Kroměříž - Digitalizace MKMS", a to se zhotovitelem Bezpečnostní systémy s. r. o., se sídlem: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČO: 255 30 828, podle předložené zprávy.

 

Schválení znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/246/2020 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NVR server pro záznam analogových a IP kamer“ – č. 1397

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/246/2020 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "NVR server pro záznam analogových a IP kamer", podle předložené zprávy

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka komunikační infrastruktury – optické trasy mezi budovami Husovo náměstí 534 a Milíčovo náměstí 488/2 – č. 1398

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka komunikační infrastruktury – optické trasy mezi budovami Husovo náměstí 534, Kroměříž a Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž " s uchazečem: VlachStav – výstavby SEK s. r. o., se sídlem: Havlíčkova 3286/121A. 767 01 Kroměříž, IČO: 086 18 585, podle předložené zprávy.


Rekonstrukce sociálních zařízení v budově č. pop. 702/3 ul. Purkyňova – č. 1399

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení číslo 767 z 25. schůze  Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019 takto:
„ukládá Ing. Simoně Prečanové - vedoucí odboru regionálního rozvoje - zajistit vypracování  projektové dokumentace k modernizaci koupelen a sociálních zařízení v budově Purkyňova 702/3 v Kroměříži a to v termínu do 31. prosince 2020, podle předložené zprávy.“


Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce rozvodů objektu MÚ Kroměříž, Husovo náměstí, budova B + D“ – č. 1400

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Rekonstrukce rozvodů – objektu MÚ Kroměříž, Husovo náměstí, budova B+D“, a to se zhotovitelem EHV projekt s. r. o., se sídlem L. Váchy 176, Prštné, 760 01 Zlín, IČ: 255 39 817, podle předložené zprávy.


Žádost o prodloužení termínu pro zadání zpracování studie na realizaci hřiště Hradisko – č. 1401

Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

nový termín pro zadání zpracování studie na realizaci hřiště Hradisko do 31. 12. 2020.


Pumptrack  Kroměříž – č. 1402

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

projektový záměr Pumptrack Kroměříž (uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole), vypracování projektové dokumenatce a jeho následné vybudování

2.
s c h v a l u j e

umístění Pumptracku:v lokalitě za plaveckým bazénem


JRK Partnerství – udržitelná změna odpadového hospodářství – č. 1403

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

a)
cenovou nabídku pro město Kroměříž - JRK Partnerství SUPER+ - celková cena 62.920 Kč za čtvrtletní platbu
b)
cenovou nabídku pro město Kroměříž - JRK Partnerství TOP+ - celková cena 108.900  Kč za čtvrtletní platbu


Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje – č. 1404

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výši 1.500.000  Kč v rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje z 3299/6121 UZ 107517969 ORG 678 na 3699/5171 ORG 743 – „Oprava ciferníků radničních hodin v Kroměříži".


Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 8/2020 – č. 1405

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 8/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020, o nočním klidu.

 

Žádost o záštitu města Kroměříže nad akcí Malej Burger Festival 2020 – č. 1406

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v termínu konání akce Malej Burger Festival 2020 konaný ve dnech 2. – 3. října 2020 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.


Návrh programu XV. zasedání ZMK konaného 10. září 2020 –č. 1407

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. září 2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

Schválení dotací – II. výzva 2020 – č. 1408

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací na akce k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací:

 

Rozdělení dotací II. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace do 50 000 Kč

číslo žádosti

požadavek

dotace

Komise pro kulturu, cetovní ruch, prezentaci města a partnerská města

 

 

 

Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska

126/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Ing. Karásek Miroslav - FO nepodnikající

125/02/20/2

9 600 Kč

6 720 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

120/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

120/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

120/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Švabinské kruh přátel výtvarného umění, z.s.

124/02/20/2

9 000 Kč

6 300 Kč

VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž

123/02/20/2

35 000 Kč

35 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

122/02/20/2

35 000 Kč

35 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

122/02/20/2

49 000 Kč

49 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

177 600 Kč

172 020 Kč

Komise sportovní

 

 

 

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s .

129/02/20/2

25 000 Kč

25 000 Kč

GO-ED!, z. s.

137/02/20/2

10 000 Kč

5 000 Kč

Gymnázium Kroměříž

134/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

133/02/20/2

6 000 Kč

6 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

12 000 Kč

12 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

7 000 Kč

7 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

7 000 Kč

7 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

7 000 Kč

7 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

7 000 Kč

7 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

135/02/20/2

7 000 Kč

7 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

128/02/20/2

40 000 Kč

40 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

128/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

TC Bajda Kroměříž, z. s.

132/02/20/2

18 000 Kč

18 000 Kč

TC Bajda Kroměříž, z. s.

132/02/20/2

28 000 Kč

28 000 Kč

TC Bajda Kroměříž, z. s.

132/02/20/2

9 000 Kč

9 000 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

130/02/20/2

49 000 Kč

49 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

252 000 Kč

247 000 Kč

Komise sociální a zdravotní

 

 

 

Laurenčík Jan - FO nepodnikající

138/02/20/2

10 000 Kč

7 000 Kč

OS ČČK Kroměříž

139/02/20/2

15 000 Kč

15 000 Kč

Poradenské centrum pro sluch.post., o.p.s.

140/02/20/2

40 000 Kč

21 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

65 000 Kč

43 000 Kč

Komise pro životní prostředí

 

 

 

Klubíčko Kroměříž, z. s.

120/02/20/2

5 400 Kč

5 400 Kč

Spolek Barbořice

121/02/20/2

10 000 Kč

10 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

15 400 Kč

15 400 Kč

n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotací na akce k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

 

Nepodpořené žádosti II. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

 

číslo žádosti

požadavek

dotace

Švabinského kruh přátel výtvarného umění, z. s.

124/02/20/2

3 500 Kč

0 Kč

Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z. s.

136/02/20/2

10 000 Kč

0 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

133/02/20/2

15 000 Kč

0 Kč

Spolek Aktivních Rekreačních Sportovců, z. s.

131/02/20/2

25 000 Kč

0 Kč

Laurenčík Jan – FO nepodnikající

138/02/20/2

8 000 Kč

0 Kč

Laurenčík Jan – FO nepodnikající

138/02/20/2

2 000 Kč

0 Kč

Spolek dokolla

127/02/20/2

7 200 Kč

0 Kč

 

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí dotací na akce k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací:

 

 

Rozdělení dotací II. výzva 2020

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50 000 Kč

číslo žádosti

 

požadavek

dotace

Komise pro kulturu, cetovní ruch, prezentaci města a partnerská města

 

 

 

 

Kulturní Morava z. s.

141/02/20/2

 

70 000 Kč

35 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

 

70 000 Kč

35 000 Kč

 

     Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže