Usnesení z 52. schůze Rady města Kroměříže

| 21.07.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 52. schůze Rady města Kroměříže konané 16. července 2020


Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. pop. 61 v ulici Vodní v Kroměříži – č. 1333

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností Kanzelsberger, a. s., IČO: 256 93 654,  se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1 na pronájem nebytových prostor nacházejících se v domě č. p. 61 v ulici Vodní v Kroměříži o celkové výměře 182,80 m2, a to:

prodejna  160,30 m2
sklad       8,85 m2
WC + umývárna      3,30 m2
chodba         5,25 m2
šatna       5,10 m2

na dobu určitou s účinností od 01.01.2021 do 31.12.2025 za výši ročního nájemného 510.000 Kč, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem prodeje knih, nahraných nosičů zvukových záznamů a souvisejícího sortimentu.

 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků se spolkem Agility Kroměříž, z. s. – č. 1334

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se spolkem Agility Kroměříž, z. s., IČO: 270 59 197, se sídlem Družba II 1272, 768 24  Hulín na pronájem pozemků parc. č. 601/8 – ostatní plocha o výměře 3 993 m2, pozemku parc. č. 4539 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a dále pozemku parc. č. 2568 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 735 m2 v k. ú. Kroměříž s účinností od 01.10.2020 na dobu neurčitou za výši ročního nájemného 1.000 Kč za účelem výcviku psů a konání závodů agility.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2020 mezi městem a Společenstvím vlastníků jednotek Kollárova 2465, 2466, 2467, 2468, 2469 – č. 1335

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2020 „Revitalizace bytového domu Kollárova 2465 – 2469 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek Kollárova 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, se sídlem Kollárova 2465/60, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. Objekt se nachází v památkově chráněném území, schvaluje se za podmínky zachování současného stavu budov.


Smlouva o realizaci stavby č. 37/2020 mezi městem a Společenstvím vlastníků jednotek Máchova 2448, 2449, 2450 Kroměříž – č. 1336

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2020 „Revitalizace bytového domu Máchova 2448, 2449, 2450 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek Máchova 2448, 2449, 2450 Kroměříž, se sídlem Máchova 2448/11, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 38/2020 mezi městem a xx – č. 1337

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2020 „Rodinný domek parc. č. 290/7 Trávník“ mezi městem Kroměříž a panem Miloslavem Pluhařem,  bytem Husovo náměstí 446/7, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva a závazek k uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti mezi VAK Kroměříž, a. s. a městem Kroměříž – č. 1338

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy a závazku k uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Kroměříž,  a. s. a městem Kroměříž podle předložené zprávy.

 

Garáže v ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 1339

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s výpovědí z nájemní smlouvy  č. 2015/0018 uzavřené dne 23. února 2015 mezi KTS, s. r. o. a  xx,  767 01  Kroměříž  na pronájem garáže ev. č. 1990 nacházející se v  ulici Lutopecká v Kroměříži s tím, že měsíční výpovědní lhůta započne běžet následující měsíc po doručení výpovědi.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 nacházející se na ulici Lutopecká v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od  1. října 2020 za výši ročního nájemného 1.200 Kč,  za účelem parkování vlastního osobního vozidla.


Zrušení usnesení č. 1276 ze 49. schůze RMK konané 18. června 2020, prodejna AVOS, ul. Tovačovského – č. 1340


Rada města Kroměříže po projednání

r u š í 

usnesení č. 1276 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 18. června 2020 v plném znění, a to z důvodu zpětvzetí výpovědi smlouvy, podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro TC Bajda Kroměříž, z. s. – č. 1341

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 ve výši 100.000 Kč jako finanční příspěvek Tenisovému klubu TC Bajda Kroměříž, z. s.,   pro opravu tribuny,  formou darovací smlouvy s příkazem, podle předložené zprávy.

 

Podlimitní veřejná zakázka „Samostatný parkovací systém P+Q a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům“ – schválení znění zadávací dokumentace a schválení vyhlášení veřejné zakázky – č. 1342

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Soňa Borková
Ing. Martina Vybíralová       náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec                             náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová                                náhradník: Soňa Borková
Ing. Martina Vybíralová                         náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Zdeněk Morong (TDS)                    náhradník: Jaroslav Pajgr
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (AD)  náhradník: Radim Vašut (zástupce projektanta)
a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.


Průsečná křižovatka Havlíčkova – Albertova, zpracování projektové dokumentace – č. 1343

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Průsečná křižovatka Havlíčkova – Albertova, zpracování projektové dokumentace“ s projekční kanceláří RYBÁK – PROJEK-TOVÁNÍ STAVEB, spol. s  r. o., IČO: 253 25 680, podle předložené zprávy.

 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – SPISOVNA  MěÚ  Kroměříž, ul. Rumunská  - č. 1344

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s předloženou  architektonickou a dispoziční studíí  s názvem - Spisovna MěÚ Kroměříž, ul. Rumunská, Kroměříž, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - SPISOVNA MěÚ Kroměříž, ul. Rumunská“, a to se zhotovitelem Arch Tech Bohemia s. r. o., projekční kancelář, IČO: 046 33 717, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Moravská před BD 3412 - 3415, Kroměříž“ – č.  1345

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Moravská před BD 3412 - 3415, Kroměříž“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437.


Uzavření smlouvy  o výpůjčce movitého majetku v rámci projektu „Škola pro všechny, věda hrou!“ – č. 1346

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, jako půjčitelem a jednotlivými základními školami, jako vypůjčiteli, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

odbor školství, mládeže a tělovýchovy řádně vést účetní evidenci vypůjčeného movitého majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence jednou ročně předat odboru regionálního rozvoje pro předložení ŘO CRR v rámci zpráv o udržitelnosti projektu.

 

Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, p. o. – č. 1347

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:
Mgr. Jaroslav Němec, předseda komise, starosta města
Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený krajským úřadem:
Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje – určená krajským úřadem

Odborníci určení Českou školní inspekcí:
Mgr. Jaroslava Kvasničková, ředitelka Mateřské školy Zlín, Návesní 64, příspěvkové organizace
Mgr. David Bělůnek, ředitel Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Šárka Dolečková, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:
Bc. Lea Boďová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

 

Žádost spolku Collegium musicale o poskytnutí finančního příspěvku na Letní hudební akademii Kroměříž – č. 1348

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace zapsanému spolku Collegium musicale ve výši 40.166 Kč na pronájem prostor Domu kultury v Kroměříži v rámci projektu Letní hudební akademie Kroměříž 2020. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříží a zapsaným spolkem Collegium musicale o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.166  Kč na pronájem prostor Domu kultury v Kroměříži v rámci projektu Letní hudební akademie Kroměříž 2020, podle předložené zprávy.


Nařízení města Kroměříže č. 7/2020 – č. 1349

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 7/2020, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) na lesním hospodářském celku LHO Kroměříž – ZO Bystřice pod Hostýnem, kód 604 803, podle předložené zprávy.

 

Smlouva na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce rozvodů objektu B a D  MÚ Kroměříž“  - č. 1350

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Rekonstrukce rozvodů – objektu MÚ Kroměříž, Husovo náměstí, budova B+D“, a to se zhotovitelem: Eduard Šober, IČO : 123 03 518, podle předložené zprávy.

 

Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž“ – č. 1351

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma QCM s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA         náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Jiří Pánek                              náhradník: Miroslav Marinčák
Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA     náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Jaroslav Němec                  náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                     náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Petr Opravil                        náhradník: Soňa Borková
Mgr. Jiří Pánek                           náhradník: Miroslav Marinčák

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu  „Dodání herních prvků na vybraná dětská hřiště“ – č. 1352

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Dodání herních prvků na vybraná dětská hřiště“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodání herních prvků na vybraná dětská hřiště“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise                náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec               Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                      Ing. Vlastimil Foltýn
Lubomír Fila                           Miloslav Gerla

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Umístění zpomalovacího prahu  v ul. Na Sladovnách – č. 1353

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění zpomalovacího prahu  v  ul. Na Sladovnách, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru služeb zajistit umístění zpomalovacího prahu v  ul. Na Sladovnách, podle předložené zprávy.

 

Pověření tajemnice Městského úřadu Kroměříž a změna č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 1354

Rada města Kroměříže po projednání
 
p o v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Veroniku Škrabalovou, tajemnici Městského úřadu Kroměříž, rozhodováním o přesunu pracovních míst, vč. zaměstnanců mezi jednotlivými odbory a útvary Městského úřadu Kroměříž a o rušení neobsazených pracovních míst a vytváření nových pracovních míst při zachování stanoveného celkového počtu zaměstnanců města Kroměříže v Městském úřadu Kroměříž, a to s účinností od 1. 8. 2020, podle předložené zprávy. Toto pověření se nevztahuje na rušení obsazených pracovních míst.

s c h v a l u j e

změnu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž, a to s účinností od 1. 8. 2020, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                       Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
starosta města Kroměříže                 místostarosta města Kroměříže