Usnesení z 50. schůze Rady města Kroměříže

| 02.07.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 50. schůze Rady města Kroměříže konané 25. června 2020


Samostatný parkovací systém P + G a B + R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – zrušení zadávacího řízení k části 2 veřejné zakázky „Parkovací dům“ – č. 1309

Rada města Kroměříže po projednání

1.
r u š í

zadávací řízení k části 2 „Parkovací dům“ veřejné zakázky s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, podle předložené zprávy.


2.
b e r e  n a  v ě d o m í

přípravu podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele pro „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, podle předložené zprávy.


3.
s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností pro podlimitní veřejnou zakázku na výběr dodavatele pro „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, a to se společností JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., IČO: 045 49 431, podle předložené zprávy.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže