Usnesení z 49. schůze Rady města Kroměříže

| 25.06.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 18. června 2020


Zveřejnění záměru prodeje podílu na pozemcích v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a v k. ú,  Vésky, žádost města Uherské Hradiště – č. 1266

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 470/6 – zahrada o výměře 252 m2 a podílu o velikosti  id.  2/48   na   pozemku parc. č. 470/14 -  orná půda   o výměře 145 m2, oba v k. ú.  Jarošov u Uherského Hradiště a dále podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. 602  -  orná půda    o výměře 1.127 m²       v k. ú.  Vésky.


Nabytí pozemku parc. č. 2252/2 v k. ú. Horní Bečva  - č. 1267

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže    neschválit  nabytí    pozemku  parc.  č.   2252/2 – lesní pozemek o výměře 9.447 m2     v    k. ú.   Horní Bečva.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Miňůvky – kabel NN, - č. 1268

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 792 v katastrálním území Miňůvky,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN, kabelového pilíře,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Miňůvky - kabel NN, Rous“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši     2.600  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě  pro GasNet, s. r. o., plynovodní přípojka, Chropyňská – č. 1269

Rada  města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3182  v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,  spočívající v umístění nového STL plynovodu a přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu   stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci pro stavbu s označením  „ROZ, Kroměříž, Plynovodní přípojka, Chropyňská, Kohn, číslo stavby: 9900107437“,  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH ve výši 21 %. Služebnost se zřizuje  na dobu neurčitou.
Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Hanácké nám., vedení NN – č. 1270

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 849/94, 3743/35, 3743/36, 3743/43, 3743/77, 3743/44, 3743/78, 3743/19  a  3743/83, vše  v katastrálním území Kroměříž, pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN, kabelového pilíře a uzemnění, dále     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Hanácké nám. - kab. vedení NN, KTS“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši     2.600 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o., REKO, MS, Kojetínská I – č. 1271

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 414/3,   parc. č. 432/3,   parc. č. 432/7,   parc. č. 432/9,   parc. č. 432/12,   parc. č. 433/2,   parc. č. 3096/1,   parc. č. 3097/1,   parc. č. 3102/3,   parc. č. 3103/1,   parc. č. 3193/5,   vše v k. ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu a  přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:        „REKO MS Kroměříž - Kojetínská I, číslo stavby: 7700101232“       pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, na dobu neurčitou,  úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč/metr běžný trasy vedení  bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS Kroměříž – Kojetínská II – č. 1272

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 432/10, parc. č. 2710/3, parc. č. 3188/7   a   parc. č. 3449,   vše v k. ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu a  přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „REKO MS Kroměříž - Kojetínská II, číslo stavby: 7700101233“       pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, na dobu neurčitou,  úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč /metr běžný trasy vedení  bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o., REKO MS Kroměříž – Kojetínská III – č. 1273

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 414/3, parc. č. 433/2, parc. č. 3096/1, parc. č. 3097/1, parc. č. 3102/3, parc. č. 3103/1, parc. č. 3193/4, vše  v k. ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu a  přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:        „REKO MS Kroměříž - Kojetínská III, číslo stavby: 7700101262 “       pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, na dobu neurčitou,  úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100  Kč/metr běžný trasy vedení  bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/17 v domě č. pop. 3338 v ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 1274

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3338/17 v domě č. pop. 3338 v ulici Havlíčkova      v Kroměříži, a to  z xx, 767 01 Kroměříž  na xx,  767 01 Kroměříž.


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku k parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž – č. 1275

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/43 – zahrada o výměře 216 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky.

 

Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v ulici Tovačovského v Kroměříži, prodejna AVOS – č. 1276

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e    n a    v ě d o m í

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 18. 1. 2012 se společností AVOS, a. s., IČ: 005 58 311, se sídlem Ztracená 78, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,5 m2 pronajatých za účelem provozování prodejny potravin  v souladu s čl. VII., bodu 2 Smlouvy, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet 01.06.2020 a končí 31.08.2020

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,5 m2, a to konkrétně:
- prodejna  32,00 m2
- sklad   28,06 m2
- šatna    3,35 m2
- umývárna   3,13 m2
- WC     0,96 m2


Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v ulici Sokolovská, prodejna AVOS – č. 1277

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23.05.2012 se společností AVOS, a. s., IČ: 005 58 311, se sídlem Ztracená 78, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 23,79 m2 pronajatých za účelem provozování prodejny potravin  v souladu s čl. V. smlouvy, s tím, že měsíční výpovědní lhůta začíná běžet  01.06.2020 a končí 30.06.2020.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 53,79 m2, a to konkrétně:
- prodejna  27,72 m2
- dílna    9,72 m2
  sklad    6,05 m2
- zadní místnost  6,51 m2
- předsíň k WC  1,80 m2
- WC    1,99 m2

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 61 ve Vodní ulici v Kroměříži – č. 1278

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v domě č.p. 61 na ulici Vodní v Kroměříži o celkové výměře 182,80 m2, a to:
- prodejna  160,30 m2
- sklad       8,85 m2
- WC + umývárna     3,30 m2
- chodba      5,25 m2
- šatna       5,10 m2

pro společnost Kanzelsberger, a. s. za účelem prodeje knih, nahraných nosičů zvukových záznamů a souvisejícího sortimentu.


Uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s KTS, s. r. o. – č. 1279

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 03.12.2012 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s.r.o. , kterým se mění příloha č. 1 smlouvy, podle předložené zprávy.


Žádost o prodloužení smlouvy na pronájem bytových prostor v domě č. pop. 658 v ulici Kollárova v Kroměříži – č. 1280

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení pronájmu bytu č. 5 o velikosti 59,10 m2 v domě č. p. 658 na ulici Kollárova v Kroměříži xx,  767 01  Kroměříž, a to na dobu určitou s účinností od 01.08.2020 do 31.12.2020.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 704/4 v k. ú. Vážany u Kroměříže, žádost  xx  – č. 1281

Rada  města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 704/4 – ostatní  plocha o výměře cca 200 m2, a to 4 x 50 m v k. ú. Vážany u  Kroměříže za účelem vybudování parkování pro 1 vozidlo.


Žádost spolku Agility Kroměříž, z. s. o prodloužení nájemní smlouvy – č. 1282

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku prac. č. 601/8 – ostatní plocha o výměře 3 993 m2, pozemku parc. č. 4539 – zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy bez č. p. o výměře 67 m2 a dále parc. č. 2568 – zastavěná plocha a nádvoří včetně zemědělské budovy bez č. p. o výměře 735 m2 , vše v k. ú. Kroměříž za účelem výcviku psů a konání závodů agility pro spolek Agility Kroměříž, z. s.


Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku města – č. 1283

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného  majetku města, podle bodu č. 3, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 33/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1284

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2020 „Areál zahradnictví U Vávrů k. ú. Miňůvky“ mezi městem Kroměříž a xx,  347 01 Tachov, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2020 mezi městem Kroměříž a xx– č. 1285

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2020 „Novostavba RD p. č. 1474/9 k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst – č. 1286

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst pro stavbu s názvem „Stavební úpravy RD Brandlova 1994/29, Kroměříž“ podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu – č. 1287

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu/ č. provozovatele: 1/VAK-KM/2017/Pr mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy


Peněžitá pomoc pro podnikatele v prostorách města Kroměříže – č. 1288

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

v souladu se „Základními principy“ peněžitou pomoc podnikatelům v souvislosti s krizovým opatřením proti pandemií koronaviru v České republice, kteří mají nájem v prostorách ve vlastnictví města Kroměříže, pro žadatele uvedené v seznamu č. 1 podle předložené zprávy, a to ve výši jednoho měsíčního nájemného pro každého žadatele za podmínek uvedených v jeho čestném prohlášení, formou darovací smlouvy s příkazem, podle předloženého návrhu

2.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit peněžitou pomoc podnikatelům v souvislosti s krizovým opatřením proti pandemií koronaviru v České republice, kteří mají nájem v prostorách ve vlastnictví města Kroměříže, pro žadatele uvedené v seznamu č. 2 podle předložené zprávy, a to ve výši jednoho měsíčního nájemného pro každého žadatele za podmínek uvedených v jeho čestném prohlášení, formou darovací smlouvy s příkazem, podle předloženého návrhu

3.
u k l á d á

odboru právnímu MěÚ Kroměříž připravit návrhy darovacích smluv s příkazem pro všechny žadatele, kterým byla schválena peněžitá pomoc podle bodu 1. a vyzvat žadatele k podpisu smlouvy.


Memorandum o spolupráci – č. 1289

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předložené zprávy.


Žádost o souhlas s umístěním restaurační zahrádky, ul Riegrovo nám. č p. 122/13 pro žadatele UNDERGROUND INVEST, s. r. o. – č. 1290

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky na Riegrově nám u č. p. 122/13,   pro UNDERGROUND INVEST, s. r. o., podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon zadavatelských činností v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ – č. 1291

Rada města Kroměříže  po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STAVEBNÍ OBNOVA“ - opakované zadání, vyhlášenou dne 15. 5. 2020, podle předložené zprávy

b e r e   n a    v ě d o m í

přípravu veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na organizační zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ a to se společností IK consult s. r.o., se sídlem: Živného 1254/8, 635 00 Brno, IČO: 277 13 326, podle předložené zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení nákladů na akci „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ o 2 200 000 Kč, které budou pokryty z provozních výdajů odboru služeb, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza“ – č. 1292

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza" s uchazečem: Bc. Tomáš Zavadil, se sídlem: Husova 1306, 763 61 Napajedla, IČO: 084 17 741,  podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava potrubí a opěrné stěny – fotbalové hřiště Těšnovice – č. 1293

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava potrubí a opěrné stěny – fotbalové hřiště, Těšnovice" s uchazečem Rovina stavební a. s., se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 451 93 096, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení státní dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 – č. 1294

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpis státní podpory ve výši 1.805 tis. Kč přidělených městu Kroměříž v rámci  „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020“ jednotlivým vlastníkům objektů, podle předložené aktualizované tabulky s vyčíslením rozpisu státní finanční podpory, podle předložené zprávy.


Režim stavby parkovacího domu – č. 1295

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

režim provozování parkovacího domu jako vlastní ekonomickou činnost s nárokem na čerpání odpočtů DPH. 


Revokace usnesení č. 1028 – obnova vozového parku města Kroměříže – elektromobil – č. 1296

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1028 - obnova vozového parku města Kroměříže – elektromobil,  z 36. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. února 2020, podle předložené zprávy.


Odstraňování vozidel, která nemají platnou technickou prohlídku, z pozemních komunikací – č. 1297

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru občansko-správních agend Městského úřadu v Kroměříži k zastupování města Kroměříže jako vlastníka pozemních komunikací v řízeních o odstranění vozidla z pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle předložené zprávy.


Smlouva  o bezúplatném převodu  pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – č. 1298

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu moviteho majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o. Pro účely této smlouvy se movitým majetkem rozumí: sudy na dešťovou vodu, zahradní konve na zalévání a vyvýšené záhony, v celkové výši 114.816 Kč, podle předložené zprávy.


Žádost o schválení záměru ro podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 52 zacílená na zpracování plánu ÚSES – č. 1299

Rada města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 52 v rámci Národního programu Životního prostředí, podle předložené zprávy.


Žádost o prodloužení projektu MAP II Kroměříž – č. 1300

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu podstatné změny prodloužení projektu MAP II Kroměříž o 6 kalendářních měsíců do 30. 6. 2022.

 

Schválení záměru Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k nákupu automobilu pro rozvoz stravy a prádla – č. 1301

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, na pořízení motorového vozidla určeného pro přepravu stravy a prádla, podle předložené zprávy.


Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1302

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.


Návrh na rozpočtové opatření – pořízení mobilního kluziště – č. 1303

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  rozpočtové opatření ve výši 3.630.000  Kč na nákup mobilního kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž, který bude uskutečněn formou veřejné zakázky, podle předložené zprávy.


Návrh na rozpočtové opatření – oprava MŠ v Těšnovicích – č. 1304

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření:
pol. 515-517    Provoz mobilního kluziště     -  267 tis. Kč
pol. 516 Odbor školství, Oprava MŠ v Těšnovicích   + 267 tis. Kč,
podle předložené zprávy.

 

Délka „funkčního období“ ředitelky mateřské školy zřizované městem Kroměříž – č. 1305

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let Miluši Suchnové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2021.


Žádost Pionýr z. s. o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1306

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Olomoucko - zlínské krajské organizaci Pionýr, z. s., ve výši 40.000 Kč na náklady spojené s pořádáním třetího ročníku republikového finále Dětské Porty. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Olomoucko-zlínskou krajskou organizací Pionýr, z. s. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000  Kč na náklady spojené s pořádáním třetího ročníku republikového finále Dětské Porty.


Optická trasa kino Nadsklepí – č. 1307

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vybudování optické trasy do kina Nadsklepí podle předloženého položkového rozpočtu,  podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru informačních technologií vypracovat technickou zadávací dokumentaci optické trasy do kina Nadsklepí pro VZMR limit 2, podle předložené zprávy.

 

Optická trasa Husovo náměstí 534 – budova B MěÚ a budova v ulici Velehradská 625/4 – č. 1308

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vybudování optické trasy Husovo náměstí 534 - budova B MěÚ a budovy na ulici Velehradská 625/4, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru informačních technologií objednat vybudování optické trasy Husovo náměstí 534 - budova B MěÚ a budovy v ulici Velehradská 625/4,  podle předložené nabídky společnosti KeyNet.cz., podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže