Usnesení z 45. schůze Rady města Kroměříže

| 20.05.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 45. schůze Rady města Kroměříže konané 14. května 2020

 

Prodej části pozemku parc. č. 1500/352 v k. ú. Kroměříž – č. 1179

Rada města Kroměříže p projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části   pozemku parc. č. 1500/352  -  ostatní plocha  o výměře cca   100 m² v k. ú.  Kroměříž    pro   xx, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.600 Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupující.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Kroměříž, Obvodová – kabel, smyčka VN  - č. 1180

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   st. parc. č. 4591   v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  rozvaděče VN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Obvodová - kabel smyčka VN, SZMK“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši 5.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Prodej části pozemku parc. č. 26/4 v k. ú. Těšnovice – č. 1181

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   částí   pozemku parc. č.  26/4  -  ostatní plocha  o výměře cca     20 m² v k. ú.  Těšnovice       pro   společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice   za   smluvní kupní cenu  800 Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1182

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 200 m2 za účelem umístění hangáru - krytého boxu pro letadlo.


Uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o výpůjčce  s KTS, s. r. o.  (NPÚ – parc. č. 7268) – č. 1183

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 03.12.2012 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., kterým se mění příloha č. 1 smlouvy, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 25/2020 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1184

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2020 „Novostavba rodinného domu“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 26/2020 mezi městem  Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu Máchova č. p. 2422, 2423, 2424, Kroměříž – č. 1185

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 26/2020 „Revitalizace bytového domu ul. Máchova 2422-2424 v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu Máchova č. p. 2422, 2423, 2424, Kroměříž, se sídlem Máchova 2423, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 27/2020 mezi městem Kroměříž a společností Bistro BQB s. r. o. – č. 1186

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2020 „Restaurační zahrádka ve Farní ulici“ mezi městem Kroměříž a společností Bistro BQB s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, podle předložené zprávy.


Pověření zaměstnanců oddělení majetkoprávního (činnosti podle organizačního řádu) – č. 1187

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
pověření zaměstnankyně oddělení majetkoprávního, odbor právní, Městského úřadu Kroměříž Ing. Kamily Orsavové k právnímu jednání za město Kroměříž, podle předložené zprávy v rozsahu přiloženého návrhu.

2.
pověření zaměstnankyně oddělení majetkoprávního, odbor právní, Městského úřadu Kroměříž Věry Skřebské k právnímu jednání za město Kroměříž, podle předložené zprávy v rozsahu přiloženého návrhu.

 

Rekultivace skládky odpadů Horní Zahrady a smlouva o realizaci stavby č. 10/2020 mezi xx a městem Kroměříž – č. 1188

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2020 „Rekultivace skládky odpadů Horní Zahrady“, mezi xx, 768 11 Chropyně a městem Kroměříž,  podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat/aktualizovat   vyhotovení projektové dokumentace stavby: „Rekultivace skládky odpadů Horní Zahrady“

zodpovídá: Ing. Simona Prečanová
termín: 30. září 2020


Schválení nabytí pozemku parc. č. 1194 v k. ú.  Postoupky ve veřejné dražbě formou elektronické aukce – č. 1189

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
nabytí pozemku p. č. 1194 o výměře 3.631 m2 v k. ú. Postoupky ve veřejné dražbě formou elektronické aukce za cenu ve výši 60.000 Kč z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, podle předložené zprávy

2.
uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BKM/2797/2020-BKMM, podle předložené zprávy.


Nařízení města Kroměříže č. 4/2020 – č. 1190

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 4/2020, kterým se zrušuje nařízení města Kroměříže č. 3/2020, o opatření k zamezení šíření koronaviru, podle předložené zprávy.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2020 – č. 1191

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 5/2020, o místních poplatcích, podle předložené zprávy.


Vyhrazení parkovacích míst pro farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie v Kroměříži – č. 1192

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhrazení tří parkovacích míst pro farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie v Kroměříži, podle předložené zprávy.


Souhlas s umístěním  restaurační zahrádky v ul. Moravská č. pop. 2815/59 pro NEKR-DRINKS s. r. o. – č. 1193

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění  restaurační  zahrádky  pro společnost NEKR – DRINKS s. r. o., Kroměříž  v ul. Moravská č. p. 2815/59 před pivnicí Holubník,  na zelené ploše, podle předložené zprávy.


Souhlas s umístěním restaurační zahrádky v ul. Farní č. pop. 267/3 pro NEKR-DRINKS s. r. o. – č.  1194

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění  restaurační  zahrádky  pro společnost  NEKR-DRINKS s. r. o., Kroměříž   v ul. Farní č. p. 267/3 před provozovnou S-BAR, Sport & Music pub, pouze v rozsahu  „zahrádka 1. část“, podle předložené zprávy.

 

Souhlas s umístěním restaurační zahrádky v ul. Obvodová č. pop. 3179 pro Nakafe bar – č. 1195
Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky pro Nakafe bar, Jan Dvořák, Kroměříž v ul. Obvodová č. p. 3179/4 před  provozovnou Nakafe bar, podle předložené zprávy.


Žádost o povolení užívání veřejného prostranství na Hanáckém náměstí pro Piano Club, Martin Heinz – č. 1196

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

užívání veřejného prostranství na Hanáckém náměstí pro Piano Club, Martin Heinz, podle předložené zprávy.


Souhlas s rozšířením restaurační zahrádky na Velkém náměstí č. p. 22 a 23 pro ČERNÝ OREL pivovar s. r. o. – č. 1197

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření stávající restaurační zahrádky pro společnost ČERNÝ OREL  pivovar s. r. o., před pilíři domů č. p. 22 a 23, Velké náměstí, podle předložené zprávy.


Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu – sociální zařízení ZŠ Slovan IV. etapa – č. 1198

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ve výši 6.200.000 Kč z položky 3113/6121 (investice) sociální zařízení ZŠ Slovan IV. etapa na položku 3113/5171 (neinvestice) sociální zařízení ZŠ Slovan IV. etapa, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace – Parkovací dům Havlíčkova 1 – č. 1199

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML/298/2017 ze dne 30. 8. 2017, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Parkovací dům Havlíčkova 1"se společností knesl kynčl architekti s. r. o., 602 00 Brno, IČO: 479 12 481, zastoupená Ing. arch. Jiřím Kneslem a doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednateli, podle předložené zprávy.


Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza – projektový záměr – č. 1200

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci 1. varianty projektu v cenové relaci do 600 000 Kč vč. DPH,  z rozpočtu odboru regionálního rozvoje v termínu do: 30. 11. 2020, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje realizovat 1. variantu projektu  v cenové relaci do 600 000 Kč   vč. DPH,  z rozpočtu odboru regionálního rozvoje v termínu do: 30. 11. 2020

zodpovídá: Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 11. 2020


Lutopecny – skládka, monitorování skládky po rekultivaci – č. 1201

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou VEGI, s. r. o, v roce 2020, na zpracování monitoringu skládky po rekultivaci v k. ú. Lutopecny, za předpokládané náklady 169.570 Kč s DPH, podle přeložené zprávy.

 

Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA – opakované zadání“ – schválení znění zadávací  dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1202

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříže s názvem „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA – opakované zadání“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky 
 „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA – opakované zadání" zadané
jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

komise pro otevírání obálek:
Mgr. Jaroslav Němec                                    náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                                           náhradník: Lubomír Fila
Ing. Vlastimil Foltýn                                     náhradník: Miloslav Gerla

hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Němec                                    náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                                           náhradník: Lubomír Fila
Ing. Vlastimil Foltýn                                     náhradník: Miloslav Gerla

 

Program peněžité podpory podnikatelů – č. 1203

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovacích smluv v rámci programu peněžité podpory podnikatelů, kterých se dotklo
povinné uzavření provozoven na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020
v plném rozsahu,  podle předložené zprávy.

 

Stanovení počtu zaměstnanců města Kroměříž zařazených v Městském úřadu Kroměříž –
č. 1204

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž
na 224 s účinností od 1. června 2020,  podle předložené zprávy.

 

Návrh programu XIII. zasedání ZMK konaného 28. května 2020 – č. 1205

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. května 2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec                              Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže                  místostarostka města Kroměříže