Usnesení z 42. schůze Rady města Kroměříže

| 09.04.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 42. schůze Rady města Kroměříže konané 2. dubna 2020


Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Kostelany a městem Kroměříž – č. 1109

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů / číslo provozovatele: 63/VAK-KM/2014/Pr-D1. mezi obcí Kostelany a městem Kroměříž, spočívající v dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností ve smyslu § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, za účelem zajistit bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících vodovodů v jejich vlastnictví.
Jedná se o lokalitu obce Lhotka, podle předložené zprávy.


Účast města Kroměříže na elektronické aukci – nabytí pozemku parc. č. 1194 v k. ú. Postoupky – č. 1110

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e     
 
účast města Kroměříže na  elektronické aukci  na prodej pozemku parc. č. 1194 - ostatní plocha   o výměře 3.631 m²  v k. ú.  Postoupky z vlastnictví  ČR – Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových

u k l á d á

odboru právnímu přihlásit město Kroměříž do elektronické aukce  na prodej pozemku parc. č. 1194 - ostatní plocha   o výměře 3.631m²  v k. ú.  Postoupky z vlastnictví  ČR – Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1111

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s panem Dušanem Matouškem, bytem Chropyňská 3307, 767 01 Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 – zahrada o výměře cca 115 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou s účinností od 3. dubna 2020 za výši ročního nájemného 230 Kč, tj. 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádky.

 

Žádost o schválení záměru změny PRVKZK a schválení stanoviska města Kroměříže – č. 1112

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

návrh změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje  (PRVKZK) a záměr podat do 15. 5. 2020 na Zlínský kraj žádost pro zpracování, projednání a schválení změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) v navrženém rozsahu – příloha č. 2 a příloha č. 3, podle předložené zprávy
 
2.
s c h v a l u j e

přípravu těchto kladných stanovisek k výše uvedenému záměru – změně plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK):
a)
stanovisko – souhlas města Kroměříže s dotčenou změnou
b)
stanovisko – souhlas vlastníka infrastruktury – města Kroměříže s dotčenou změnou
c)
stanovisko – souhlas provozovatele infrastruktury – města Kroměříže s dotčenou změnou

3.
p o v ě ř u j e

odbor regionálního rozvoje podat do 15. 5. 2020 na Zlínský kraj žádost pro zpracování, projednání a schválení změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) v rozsahu podle zpracovaných podkladů firmou VEGI, s. r. o. Kroměříž

4.
p o v ě ř u j e

odbor služeb a odbor právní k vystavení za město Kroměříž kladná stanoviska k výše uvedenému záměru – změně plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK):
a)
stanovisko – souhlas města Kroměříže s dotčenou změnou
b)
stanovisko – souhlas vlastníka infrastruktury – města Kroměříže s dotčenou změnou
c)
stanovisko – souhlas provozovatele infrastruktury – města Kroměříže s dotčenou změnou

 

Vybudování útulku pro kočky města Kroměříže – č. 1113

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

záměr vybudovat útulek pro kočky města Kroměříže v prostorách bývalého hospodářského objektu živočišné výroby na Čápce, v katastrálním území Kroměříž, st. p. č. 2774, budova s číslem popisným 2140, Za Oskolí

2.
p o v ě ř u j e

odbor regionálního rozvoje vyhotovením projektové dokumentace na vybudování útulku pro kočky města Kroměříže v prostorách bývalého hospodářského objektu živočišné výroby na Čápce, v katastrálním území Kroměříž, st. p. č. 2774, budova s číslem popisným 2140

3.
u k l á d á

Kroměřížským  technickým  službám, s. r. o., podat výpověď  Divadelnímu spolku Kroměříž z nájemní smlouvy uzavřené na pozemek p. č. st. 2774 v k. ú. Kroměříž, jehož součástí je budova č. p. 2140 v ulici Za Oskolí v Kroměříži

4.
u k l á d á

Kroměřížským  technickým  službám, s. r. o. projednat  – nabídnout  náhradní  prostor Divadelnímu spolku Kroměříž,  objekt bývalého obchodu v ulici U Sýpek, popisné číslo 3209, v majetku města Kroměříže, veden na LV 10001, katastrální území Kroměříž, st. p. č. 411/3 a případně  uzavřít  nové nájemní smlouvy na tyto prostory s Divadelním spolkem Kroměříž.

 

Žádost KTS, s. r. o. o změnu názvu zastávek MHD – č. 1114

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu názvu zastávek MHD, podle předložené zprávy.

 

Rozpočet základních škol, mateřských škol, SVČ  Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 1115

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2020 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
Náklady  34 000 818 Kč
Výnosy   34 070 818 Kč              

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
Náklady  30 440 644 Kč
Výnosy  30 480 644 Kč
          
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady  69 441 806 Kč
Výnosy  69 541 806 Kč
 
Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady  46 330 395 Kč
Výnosy  46 393 427 Kč   

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady  54 778 109 Kč
Výnosy  55 655 109 Kč .       

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady  13 467 594 Kč
Výnosy  13 488 594 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
Náklady  12 459 325 Kč
Výnosy  12 479 325 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
Náklady  15 062 209 Kč
Výnosy  15 062 209 Kč       .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
Náklady  25 510 446 Kč
Výnosy  25 510 446 Kč     

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
Náklady  4 507 983 Kč
Výnosy  4 519 283 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
Náklady  6 886 909 Kč
Výnosy  6 906 909 Kč            .

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
Náklady  11 974 913 Kč
Výnosy  11 974 913 Kč
         
Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
Náklady  7 349 117 Kč
Výnosy  7 349 117 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
Náklady  14 104 637 Kč
Výnosy  14 154 637 Kč    

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268
Náklady  6 915 256 Kč
Výnosy  6 915 256 Kč 

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace
Náklady  37 480 000 Kč
Výnosy  37 530 000 Kč

 

Délka „funkčního období“ ředitelky mateřské školy a ředitele základní školy, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1116

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2020, Bc. Libuši Kopalové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
b)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2020, Mgr. Milanu Budínovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

 

Žádost Diakonie Broumov, sociálního družstva, o finanční  výpomoc k zajištění vývozu kontejnerů na textil – č. 1117

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši. 2.000 Kč na svoz starého šatstva ze sbírek a sběrných kontejnerů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 002 87 351 a Diakonií Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČO 492 89 977, podle předložené zprávy.


Žádost Astras, o. p. s. o poskytnutí dotace pro účely nocležny na duben 2020 – č. 1118

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.
schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 ve výši 10.000 Kč na poskytnutí dotace společnosti Astras, o. p. s., Purkyňova 700/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609,  na provoz nocležny pro muže, dle předložené zprávy

2.
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a společností Astras, o. p. s., Purkyňova 700/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609, na částku 10.000 Kč na provoz nocležny pro muže, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska – p. o.“ – č. 1119

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska – p. o." s uchazečem UNICARS CZ s. r. o., se sídlem Tečovská 1052, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO: 253 33 020, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na organizační zajištění zadávacího řízení podlimitní  veřejné zakázky na dodávky „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž“ – č. 1120

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž", podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky „Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž", která bude podepsána s firmou QCM s. r. o., se sídlem: Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 262 62 525, podle předložené zprávy.

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – poslední etapa“ – č. 1121

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – poslední etapa“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – poslední etapa“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    
 
komise:                                     
Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová
Jaroslav Pajgr

náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Jiří Pánek
Miroslav Marinčák


Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1122

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže, jako majoritní akcionáři   společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

1.
zmocnit  v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  Ing.  Jaroslava Adamíka, zastupitele města Kroměříže,    k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29.  června 2020, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Rada  města Kroměříže doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže  zmocnit Ing. Petra Komínka, zastupitele města Kroměříže,   k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. června 2020, a to také v plném rozsahu

2.
uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. června 2020, hlasovat pro:

a) 
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 29. června 2020, podle předložené pozvánky
b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 492181608 programového vybavení CODEXIS – č. 1123

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 492181608 programového vybavení CODEXIS ze dne 11.12.2018, podle předložené zprávy.

 

Dotace I. výzva 2020 – vyřazené žádosti – č. 1124

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení žádosti o dotace zapsaného spolku BC Bruiser Kroměříž vzhledem k tomu, že žádost č. 121/02/20/1 byla doručena po termínu, který byl určen pro předkládání žádosti o dotace v rámci  I. výzvy Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit vyřazení žádosti o dotace č. 120/01/20/1 zapsaného ústavu Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži vzhledem k tomu, že účel žádosti se netýká Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy. 


Změna organizační struktury v KTS, s. r. o. – č. 1125

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

organizační změnu v Kroměřížských technických službách, s. r. o., podle předložené zprávy

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. vyhlásit dne 3. dubna 2020 výběrové řízení na pozici ředitele společnosti Kroměřížských technických služeb, s. r. o., podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže      místostarostka města Kroměříže