Usnesení z 38. schůze Rady města Kroměříže

| 19.03.2020 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 38. schůze Rady města Kroměříže konané 12. března 2020

 

Prodej části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko  - č. 1046

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku   parc. č. 249 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2   v k. ú.   Hradisko, a to id 1/2     pro  xx, 767 01 Kroměříž a  id. 1/2  pro xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  300  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 258 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 1047

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemku parc. č. 258   -  ostatní plocha  o výměře cca     55 m² v k. ú.  Kroměříž       a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 127/2 v k. ú. Miňůvky, xx – č. 1048

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku parc. č. 127/2  -  zahrada  o výměře 83m² v k. ú.  Miňůvky   


Nabytí pozemku stpč. 8037/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1049

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  podání  žádosti o úplatný převod pozemku stpč. 8037/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže.

 

Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Čápka, VN – TOMA – č. 1050

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  dodatku č. 001/2020  ke smlouvě č. 1030023475/002  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s.,  se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, týkající se stavby „Kroměříž, Čápka - přel. VN - TOMA“, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 06/2020 mezi městem a xx – č. 1051

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 06/2020  „Oplocení, kanalizační přípojka pro RD č. p. 226“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 07/2020 mezi městem a xx – č. 1052

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 07/2020  „Rodinný dům s provozovnou oční ordinace a optometrie – parcela č. 3744/85 k. ú. Kroměříž “, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 08/2020 mezi městem a xx – č. 1053

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 07/2020  „Novostavba rodinného domu Barbořina II.“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 09/2020 mezi městem a xx  – č. 1054

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 09/2020  „Novostavba rodinného domu Barbořina I.“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 11/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1055

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 11/2020 „Sólový RD na p. č. 184/28“, mezi městem Kroměříž a xx,   625 00 Brno, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 12/2020 mezi městem a xx – č. 1056

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2020 „Sjezd k řadovému rodinnému domu č. p. 1013 na ulici Myslbekova v Kroměříži“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 13/2020 mezi městem a xx – č. 1057

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2020 „Rekonstrukce RD č. p. 1650/55 vč. novostavby garáže“ – Švabinského nábřeží Kroměříž mezi městem Kroměříž a xx. 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Souhlas k povolení výjimky z počtu parkovacích míst – č. 1058

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s povolením výjimky z počtu parkovacích míst pro stavbu s názvem „Rekonstrukce rodinného domu č. p. 591, ul. Kpt. Jaroše, Kroměříž“ podle předložené zprávy.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a BD Blahoslavova s. r. o. – č.  1059

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit   plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu novostavby bytového domu mezi městem Kroměříž a BD Blahoslavova s. r. o., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Informativní zpráva k plnění usnesení č. 943, písm. a), 33, RMK   – č. 1060

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

odpověď společnosti PMS eality a. s. na možnost směny pozemků – parc. č. 890/95 o výměře 711 m2 ve vlastnictví města Kroměříže s pozemky PMS Reality a. s. – parc. č. 4566/32 o výměře 452 m2 a parc.č. 4566/31 o výměře 499 m2 v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 14 ke smlouvě Biopas, spol. s  r.  o. – č. 1061

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené dne 16. 5. 1994, jejímž předmětem je realizovat pro objednatele odpadové hospodářství pro komunální odpad vznikající na území města Kroměříže na své náklady a na své nebezpečí a v souladu s platnými zákony se společností Biopas, spol. s  r. o., se sídlem Kaplanova, 767 01 Kroměříž, IČO: 469 60 511, zastoupená Ing. Antonínem Mudrochem, jednatelem, podle předložené zprávy.

 

Nařízení města Kroměříže č. 2/2020 – č. 1062

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 987 z 34. schůze Rady města Kroměříže konané 6. února 2020

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 2/2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu,  podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

provozní řád placených parkovišť v Kroměříži, podle předložené zprávy.


Závěrečná zpráva optimalizace MHD v Kroměříži – č. 1063

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh optimalizace linek MHD  vč. časových  intervalů spojů a návrhů zastávek, podle předložené zprávy. 


Cenová nabídka a příkazní smlouva na TDS – rekonstrukce technologie chlazení ZS – č. 1064

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

cenovou nabídku od Ing. Jana Videmana, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy na výkon TDS na staveništi „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS Kroměříž",   s vybraným uchazečem Ing. Janem Videmanem, podle předložené zprávy.

 

Možnosti výstavby cyklostezek v Kroměříži a blízkém okolí – č. 1065

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

realizaci níže uvedených  řešení dopravního značení v cyklodopravě 
• Cyklopiktogramy ve vybraných ulicích
• Cyklopruh - Svatopluka Čecha
• Dělená stezka - Obvodová-Spáčilova
• Dělená Stezka - Osvoboditelů
• Dělená stezka - Velehradská - zadání studie
• Smíšená stezka - Hulínská
• Smíšená stezka – Kaplanova

2.
s c h v a l u j e
zadání zpracování níže uvedených investičních záměrů

• Investiční záměr – Bílanská
• Investiční záměr – Jarohněvice
• Investiční záměr – Kotojedy - Vážany

3. 
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje a odboru služeb zajistit přípravu a realizaci  schválených konkrétních řešení dopravního značení v cyklodopravě  v souladu s usnesením č. 833,  29. RMK ze dne 27. 11. 2019

4.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování schválených investičních záměrů v cyklodopravě, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Časomíra a LED obrazovka pro fotbalový stadion Kroměříž“ – č. 1066

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, formou otevřeného výběrového řízení,  včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku LED obrazovky s časomírou pro fotbalový stadión „Časomíra a LED obrazovka pro fotbalový stadión“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Časomíra a LED obrazovka pro fotbalový stadión“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    
 
komise:                                     
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA  
Ing. Petr Opravil
Ing. Soňa Mertová

náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec
Jiří Pánek
Ing. Martina Vybíralová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

s c h v a l u j e

seznam firem, které budou osloveny zasláním výzvy:

1. TEAM ICE s. r. o., Za Beránkem 759, 339 01 Klatovy
2. Tegamo Czech s. r. o., Huťská 1379, 272 01 Kladno
3. DAITE s. r. o., Hájecká 14,   618 00 Brno
4. PERFECT ICE s. r. o., Provozni 3236, 723 00, Ostrava - Martinov
5. Silesia WM s. r. o., Mexická 260,25, Muglinov, 712 00 Ostrava

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska, p. o. – č. 1067

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku užitkového vozidla s názvem „Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska – p .o.“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska – p. o.“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    
 
komise:                                     
Mgr. Daniela Hebnarová  
PhDr. Šárka Kašpárková
Ing. Silvie Teperová

náhradníci členů komise:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová
Mgr. Kamila Brablíková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na  ul. Braunerova, Kroměříž“ – č. 1068

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Braunerova, Kroměříž“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Vznik nové sociální služby poskytované Sociálními službami města Kroměříže, p. o. – č. 1069

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vznik nové sociální služby Chráněné bydlení v Kroměříži,  poskytované Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž,  IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.

 

Dodatky ke smlouvám o výpůjčce  uzavřeným mezi městem Kroměříž a příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž – č. 1070

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. ledna 2003 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Mateřskou školou, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkovou organizací
2.
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 15. února 2013 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Mateřskou školou, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkovou organizací
3.
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. ledna 2003 uzavřené mezi městem Kroměříž a Mateřskou školou, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkovou organizací
4.
dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. prosince 2000 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Základní školou Oskol, Kroměříž, příspěvkovou organizací
5.
dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. prosince 2000 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Základní školou Slovan, Kroměříž, příspěvkovou organizací
6.
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. prosince 2000 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Základní školou, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkovou organizací
7.
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. prosince 2000 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž a Základní školou Zachar, Kroměříž, příspěvkovou organizací,
podle předložené zprávy

 

Dodatek č. 1 memoranda o spolupráci mezi realizátory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání – č. 1071

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 memoranda o spolupráci při realizaci projektu Zlínského kraje schváleného městem Kroměříž na 78. schůzi RMK dne 16. 11. 2017 č. usnesení 2211, podle předložené zprávy.


Přesun finančních prostředků v rámci položek rozpočtu projektu „Škola pro všechny věda hrou“ – č. 1072

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výši 840.000  Kč v rámci rozpočtu projektu „Škola pro všechny, věda hrou" ORG 678 z položky 6121 (investice) na položku 5137 (neinvestice).


Programy pro poskytování dotací na rok 2020 – aktualizace hodnocení žádostí – č. 1073

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  aktualizované znění Programů pro poskytování dotací na rok 2020:

a)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst na rok 2020

b)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2020

c)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti školství, výchovy a vzdělávání na rok 2020

d)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí na rok 2020,

podle předložené zprávy.

 

Žádost xx o finanční příspěvek – č. 1074

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 ve výši 38.000 Kč xx, jako náhradu za  investici na realizaci plotu v lokalitě Račín, podle předložené zprávy.


Schválení závazných ukazatelů a rozpočtu na rok 2020 Knihovny Kroměřížska, p. o. a Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1075

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
soustavu závazných ukazatelů na rok 2020 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.
rozpočet na rok 2020 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Otevřené brány – č. 1076

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Kroměříž a  Římskokatolickou farností P. Marie, IČ: 469 98 110, se sídlem Riegrovo nám. 165, 767 01  Kroměříž, ve výši 40.000 Kč na honoráře průvodců projektu  Otevřené brány v roce 2020, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností sv. Mořice, IČ: 652 68 831, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01  Kroměříž, ve výši 80.000 Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány v roce 2020, podle předložené zprávy.

 

Výběr provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 1077

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí  v Kroměříži v letní sezóně 2020 – Piano Club, Martin Heinz, Moravcova 257/13, 767 01  Kroměříž,  IČ: 687 69 768.


Žádost KROMILK, a. s. o převzetí záštity nad odbornou konferencí – č. 1078

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
převzetí záštity města Kroměříže nad odbornou konferencí „Kroměřížské mlékařské dny 2020", která se uskuteční ve dnech 16. - 17. září 2020
2.
poskytnutí účelové neinvestiční . dotace ve výši 20.000 Kč na realizaci konference „Kroměřížské mlékařské dny 2020". Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž
3.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a KROMILK, a. s. o poskytnutí neinvestiční  dotace ve výši 20.000 Kč  na realizaci konference „Kroměřížské mlékařské dny 2020", podle předložené zprávy.


Návrh komise RMK pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města – č. 1079

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh komise Rady města Kroměříže  pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města.

 


    Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže