Usnesení z 35. schůze Rady města Kroměříže

| 14.02.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 35. schůze Rady města Kroměříže konané 13. února 2020

 

Rozpočtové opatření – výstavba přístřešku ve sportovním areálu Postoupky – č. 996

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provedení investiční akce „Výstavba přístřešku ve sportovním areálu Postoupky" v kalendářním roce 2020, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 1.700.000 Kč včetně DPH na realizaci přístřešku ve sportovním areálu Postoupky.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže