Usnesení z 30. schůze Rady města Kroměříže

| 06.12.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 30. schůze Rady města Kroměříže konané 2. prosince 2019

 

Schválení znění a uzavření smlouvy o pronájmu mobilního kluziště o rozměru 15 x 20 m – č. 860

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření Smlouvy o pronájmu mobilního kluziště o rozměru 15 x 20 m, a to se společností PERFECT ICE s. r. o., se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 278 60 221, podle předložené zprávy.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 ve výši 1.149.500 Kč na pronájem mobilního kluziště.

 


    Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže