Usnesení z 27. schůze Rady města Kroměříže

| 13.11.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 27. schůze Rady města Kroměříže konané 7. listopadu 2019


Návrh na koupi pozemků parc. č. 3388/2, 3389/2, 3390/3 a 5145 v k. ú. Kroměříž – č. 781

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana Karla Kuropaty

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  nabytí pozemků č. parc. č. 3388/2 o výměře 226 m2, parc. č. 3389/2 o výměře 934 m2, parc. č. 3390/3 o výměře 6 m2 a parc. č. 5145 o výměře 619 m2, vše v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti I.S. FOND, spol. s  r. o., sídlem Malý Val 1586/29, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 89 024,  za smluvní kupní cenu 4.650 Kč/m2, tj. 8.300.000 Kč.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/2 a části parc. č. 395/1 v k. ú. Postoupky, žádost xx – č. 782

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění   záměru    prodeje pozemku  parc. č. 395/2  - ostatní  plocha  o výměře   23 m2 v k. ú. Postoupky

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku p. č. 395/1 -  ostatní  plocha  o výměře    cca 37 m2 v k. ú.   Postoupky a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 783

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 7209/2019 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků    p.  č. 3737/1, p.  č. 3737/2  a   p. č. 3737/3, vše  v k. ú. Kroměříž.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Drahlov – kabel NN) – č. 784

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 275, v katastrálním území Drahlov u Jarohněvic,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Drahlov - kabel NN, Fojt“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.200  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, U Cihelny – kabel NN, Janíčková) – č. 785

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 3229/2, 665/14 a  643/25              v katastrálním území Kroměříž,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a uzemnění,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  U Cihelny - kabel NN, Janíčková“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  9.100  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se spolkem cyrilek.net z. s. – č. 786

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  1500/187 a   parc. č. 1500/305  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního  komunikačního vedení sítě elektronických komunikací, spočívající v umístění nových  optických  kabelů, dále právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č. 7376-124/2019 vypracovaném Ing. Lukášem Fryštákem, ZLINPROJEKT a. s. ze dne 10. 9. 2019, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž dne 13. 9. 2019, pro spolek  cyrilek.net z. s., se sídlem: Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  25 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou.
Oprávněný  se zavazuje předat povinnému bezúplatně,  pro potřeby metropolitní sítě města Kroměříže,  minimálně jedno optické vlákno v celé trase Podzemního  komunikačního vedení realizované stavby podle výše uvedeného geometrického  plánu, jež je přílohou smlouvy.
Oprávněný se dále zavazuje předat povinnému jednu HDPE mikrotrubičku v celé trase podzemního komunikačního vedení realizované stavby podle výše uvedeného geometrického plánu, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.
Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Změna v usnesení č. 577 z 18. schůze RMK konané 8. 8. 2019, zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.) – č. 787

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  v  usnesení č. 577   z 18. schůze Rady města Kroměříže,  konané dne 8. 8. 2019, a to v části týkající se  zařízení distribuční soustavy, takto : místo „…nového venkovního vedení VN , kabelového vedení NN , sloupové trafostanice, uzemnění“ bude uvedeno: „…nového kabelového vedení VN,  telekomunikační sítě  (HDPE trubky ), kabelového  vedení NN, sloupové trafostanice, uzemnění.“

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3303, ul. U Sýpek v Kroměříži – 788

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Lucie Neumanové a Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. – ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor nacházejících  se v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 3303 ulice U Sýpek v Kroměříži o výměře 28 m2 konkrétně:

č. 1 – prodejna  17,0 m2
č. 2 – sklad     7,0 m2
č. 3 -  sociální zařízení   4,0 m2

na dobu  neurčitou s účinností od 1. ledna 2020 za výši nájemného 50 Kč/m2/měsíc,  za účelem zajištění zázemí pro pracovníky organizace  zajišťující terénní sociální službu podpora samostatného bydlení.


Dodatek č. 1SoD – Realizace zvýšení bezpečnosti: 1. Přechod v křižovatce Moravská – Vrobelova, 2. Zastávky městské hromadné dopravy Domov pro seniory Vážany – Kroměříž – č. 789

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/233/2019, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 205.974,33 Kč bez DPH, 249.228,94 Kč včetně DPH na akci: „Realizace zvýšení bezpečnosti: 1) Přechod v křižovatce Moravská - Vrobelova, 2) Zastávky MHD DS Vážany - Kroměříž".

 

Dodatek č. 2 smlouvy Czech Consult s. r. o. (změna původního termínu finálního zpracování návrhu jízdních řádů, zajištění zavedení dat do nového SW)) – č. 790

Rada města Kroměříže po projednán

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č 2 ke smlouvě o dílo č. SML 154/2019, podle předložené  zprávy.

 

Sanace vlhkého zdiva budovy radnice Velké náměstí 115/1, Kroměříž – č. 791

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. Josefa Koláře a Ing. Jakuba Burého

b e r e   n a  v ě d o m í

předložený projektový záměr  týkající se sanace vlhkého zdiva budovy radnice, podle předložené zprávy a podle prezentace způsobu

s c h v a l u j e

zařazení položky  do návrhu rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 ve výši 6.000.000 Kč, za účelem realizace projektu: sanace vlhkého zdiva budovy radnice

p o v ě ř u j e

odbor investic Městského úřadu Kroměříže zadáním projektové dokumentace týkající se sanace vlhkého zdiva budovy radnice
termín:  ihned

 

Návrh řešení k opakovanému vyplavení suterénních prostor Knihovny Kroměřížska – č. 792

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu odboru investic, týkající se řešení  havarijního  stavu a návrhy jeho řešení

1.
p o v ě ř u j e

odbor služeb provést   opravu kynety (dna) šachty na terase severní strany budovy Knihovny Kroměřížska, p. o..

2.
p o v ě ř u j e

odbor investic k vybudování nové přípojky dl cca 37 m a zaústění této přípojky do revizní šachty sběrače v místě u vjezdu na parkoviště Knihovny Kroměřížska, p. o. z Vrchlického ulice.

3.
p o v ě ř u j e

odbor regionálního rozvoje zapracovat přílohy této  zprávy předložené odborem investic  do studie architektonického řešení okolí Knihovny Kroměřížska, p. o.

 

Příkazní smlouva na výkon zadavatelských činností v rámci akce „Bytový dům Havlíčkova č. 1 v Kroměříži“- č. 793

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby pro akci „Bytový dům Havlíčkova č. 1 v Kroměříži", a to s uchazečem Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o., se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO: 039 20 071, podle předložené zprávy.

b e r e   n a  v ě d o m í
podání žádosti o podporu v rámci akce „Bytový dům Havlíčkova č. 1 v Kroměříži“, a to v programu IROP, 78. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5., podle předložené zprávy.

 

Dodatky k příkazním smlouvám na výkon zadavatelských činností v rámci akce „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 794

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 3 příkazní smlouvy č. SML/679/2018 na výkon zadavatelských činností v rámci projektu „Škola pro všechny – věda hrou“, která je uzavřená dne 24. 8. 2018 s příkazníkem TIZZI engineering s. r. o., IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/367/2019 na výkon zadavatelských činností v rámci projektu „Škola pro všechny – věda hrou - dílčí část 2 Konektivita a IT“, která je uzavřená dne 2. 9. 2019 s příkazníkem QCM, s. r. o., IČO: 262 62 525, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 795

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1:  Dodávka mobilních telefonů s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681,  s konečnou cenou 21.500 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2.
s c h v a l u j e

znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2:  Dodávka stolních počítačů (PC) s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681,  s konečnou cenou 320.000 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

3.
s c h v a l u j e
znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 3: Dodávka notebooků a dokovacích stanic s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681, s konečnou cenou 109.500 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

4.
s c h v a l u j e

znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 4:  Dodávka monitorů s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681 s konečnou cenou 103.500  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Ukončení  přípravy investice „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská“ – č. 796

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení příprav investice „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská“ v Kroměříži, a to včetně ukončení veškerých s ní souvisejících smluvních vztahů, podle předložené zprávy.


Příprava podlimitního řízení „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního  určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“ č. – 797

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby pro akci „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži", a to s uchazečem Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o., se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO: 039 20 071, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

schválení žádosti o podporu pro projekt „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“, podle předložené zprávy.


Změna způsobu vytápění a ohřevu TUV v celém objektu bytového domu  č. pop. 520, nám. Míru v Kroměříži  – č. 798

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu odboru investic  o změně způsobu vytápění a ohřevu TUV v domě č. pop. 520, nám. Míru v Kroměříži

p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Sedláčka, jednatele společnosti  KTS, s. r. o.  k získání  a doložení všech potřebných dokumentů pro vypracování projektové dokumentace, na realizaci způsobu vytápění a ohřevu TUV v bytovém domě č. pop. 520, nám. Míru  v Kroměříži , v souladu s platnými pravidly, vyhláškami a ČSN
termín: 31. prosince 2019


Přeložka zařízení distribuční soustavy č. 9090000799 firmy E.ON (oprava chodníku ul. Kojetínská) – č. 799

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000799 s firmou E.ON Distribuce, a. s.


Informativní zpráva z jednání dopravní komise dne 9. října 2019 – č. 800

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise, ze dne 9. 10. 2019

r u š í
v usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 27. června 2019, bod k) část „zákaz vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Vodní ve směru od Velkého náměstí“

s c h v a l u j e

a)
ponechat stávající stav s možností vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Vodní ve směru od Velkého náměstí – k ul. Vejvanovského s důslednou kontrolou městské policie
zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

b)
zpracování PD k úpravě světelné křižovatky Hulínská x Nádražní x Chropyňská včetně stavebních úprav s důrazem na optimalizaci přechodů, jízdních pruhů a případně cyklistů v návaznosti na obměnu nového řadiče SSZ
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

c)
komplexní řešení cyklodopravy koordinátorem městské mobility /včetně požadavku osadního výboru na cyklostezku Kotojedy – Vážany
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

d)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení dopravních značek A 22 – Jiné nebezpečí s dodatkovou  tabulí  symbol chodce, před vybudovaným místem pro přecházení zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

e)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zákazu zastavení a vyznačení plné středové čáry na ul. Třebízského za křižovatkou s ul. Kojetínská
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

f)
zpracování PD stezky pro chodce a cyklisty v úseku K Terezovu – Za Kolonádou (podél plotu psychiatrické nemocnice
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

g)
realizaci dokončení příjezdové cesty p. č. 145/18 k. ú. Kotojedy
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: podle plánování investičních akcí

h)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zákazu stání s časovým omezením na ul. Smetanova v úseku od konce parkoviště Justiční školy – zastávka BUS
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

ch)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci posunutí dopravních značek Obec, Konec Obce na silnici I/47 v Postoupkách, před napojení účelové komunikace
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

i)
projednat s vlastníkem pozemku p. č. 1539/61 k. ú. Kroměříž, odkup jeho části pro vybudování chodníku v úseku Zborovská – Skopalíkova (naproti pyramidy)
zodpovídá Mgr. Ladislava Žiaková
termín: 30. 6. 2020

j)
zpracování PD na vybudování chodníku v úseku Zborovská – Skopalíkova (naproti pyramidy)
Ing. Simona Prečanová
 termín: po vyřešení majetkoprávních vztahů

k)
prověřit rychlost průjezdu vozidel kontrolou měření městské policie na ul. Na Sladovnách před areálem Bajda (v úseku 30 km/h)
zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

l)
provádět zvýšený dohled průjezdu cyklistů pěší zónou ul. Vodní v protisměru v úseku od Velkého náměstí – k ul. Vejvanovského
zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

u k l á d á

vedoucím odborů služeb,  právnímu, regionálního rozvoje a řediteli městské policie, zajistit realizaci shora uvedených úkolů

n e s c h v a l u j e

a)    zjednosměrnění ul. Mánesova v úseku (U Rejdiště – Denkova)
b)    vybudování nových přechodů pro chodce, zpomalovacího prahu, snížení rychlosti v  ul.
       Moravská
c)    osazení dopravního zrcadla, omezení rychlosti, zpomalovacího prahu v  ul. Soudní před
       budovou soudu
d)    osazení zpomalovacího prahu, zpomalovacích polštářů, semaforu  v ul. Smetanova


Schválení návrhu smlouvy o postoupení projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži, aktualizovanou o změnu řešeného území – zachování garáží ze dne 27. 6. 2019“ a návrhu smlouvy o postoupení licenční smlouvy ze dne 18. 2. 2019 – č.801

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
uzavření smlouvy o postoupení projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži, aktualizovanou změnu řešeného území – zachování garáží, ze dne 27. 6. 2019“, podle předložené zprávy

2.
uzavření smlouvy o postoupení licenční smlouvy ze dne 18.02.2019, podle předložené zprávy.


Informace komise MPR o Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2020 – č. 802

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

rekapitulaci akcí připravovaných  v Programu regenerace MPR na rok 2020, které budou financovány z Programu regenerace MPR, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rekapitulaci akcí připravovaných  v Programu regenerace MPR na rok 2020, podle předložené zprávy.

 

Žádost Národního památkového ústavu – č. 803

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru právnímu MěÚ Kroměříž vstoupit do jednání s Národním památkovým ústavem za účelem vyjednání podmínek případného prodeje nemovitosti č. p. 476 na st.p.č 7268 v k. ú. Kroměříž
zodpovídá: Mgr. Ladislava Žiaková
termín: 30. 11. 2019


Architektonický návrh interiérů velké zasedací místnosti a malé zasedací místnosti v budově MěÚ Kroměříž – č. 804

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. arch. Marcely Šónové

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhotovený  architektonický  návrh interiérů velké zasedací místnosti  a malé  zasedací  místnosti v budově  Městského úřadu  Kroměříž na adrese Velké nám. 115, 767 01  Kroměříž, podle předložené  zprávy.


Jmenování vedoucího útvaru interního auditu a vnitřní kontroly – č. 805

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

na návrh starosty města Kroměříže Ing. Bc. Martinu Pinďákovou vedoucí útvaru interního auditu a vnitřní kontroly Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. prosince 2019.


Cena města Kroměříže – č. 806

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Ceny města Kroměříže za rok 2019 paní Ing. Zdeňce Skaličkové.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže