Usnesení z 21. schůze Rady města Kroměříže

| 26.08.2019 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 21. schůze Rady města Kroměříže konané 22. srpna 2019


Dodatek č. 1 – Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan – č. 645

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/243/2019, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je snížení ceny díla o částku  206.346  Kč bez DPH, 249.678,66 Kč  vč. DPH na akci  ,,Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan“ Zeyerova 3354, Kroměříž, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 na akci „Škola pro všechny, věda hrou“ – stavební práce – č. 646

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/252/2019, č. smlouvy zhotovitele: 1910, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku  1 867,27 Kč bez DPH, 2 259,40 Kč vč. DPH  na akci ,,Škola pro všechny, věda hrou“ – stavební práce a organizační změnu ve věci zastoupení objednatele  ve věcech technických školy ZŠ Slovan, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny – věda hrou – dílčí část 2 Konektivita a IT“ – č. 647

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností veřejné zakázky „Škola pro všechny - věda hrou - dílčí část 2 Konektivita a IT", a to se společností QCM, s. r. o., se sídlem: Bellova 370/40, 639 00 Brno, IČO: 262 62 525, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě SML/267/2019 Workoutové hřiště – č. 648

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
znění a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě SML/267/2019 prováděním stavby na staveništi  „Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži”, podle předložené zprávy.

 

Jmenování členů správní a dozorčí rady ústavu Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. – č. 649

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže č. 535 ze dne 27.06.2019

j m e n u j e

s účinností od 10.09.2019
1.
členy správní rady ústavu Pečovatelská služba Kroměříž z. ú.:
Petr Horka
Marek Šindler
2. 
členy dozorčí rady ústavu Pečovatelská služba Kroměříž z. ú.:
Mgr. Věra Koščová
Ing. Petra Dolečková
Lenka Dědková


Personální složení komise RMK pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství – č. 650

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění personálního složení komise  RMK pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství: Ing. arch. Jakub Sysel - člen


Schválení služební cesty do Budapešti – č. 651

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu Mgr. Jaroslava Němce a Mgr. Daniely Hebnarové do Budapešti v rámci akce Setkání starostů česko - maďarských partnerských měst, konané 5. září 2019 na Velvyslanectví České republiky v Budapešti. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže