Usnesení z 20. schůze Rady města Kroměříže

| 22.08.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z  20. schůze Rady města Kroměříže konané 15. srpna 2019

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku  parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž   - č.  606

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 1539/66 – ostatní plocha     o výměře cca 105 m2     v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany, přípojka NN, Chupík) – č. 607

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  115/1, v katastrálním území Bílany  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelového  pilíře NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - příp. NN, Chupík“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši      1.400  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Nabídka SBD Rybníčky  II – družstvo  na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech – č. 608

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši  49/100 k pozemkům p. č. 920/34, 920/99, 920/100, 920/108, 920/110, 920/111, 920/112, 920/113, 920/114, 920/115, 920/125,  v k. ú. Kroměříž  od prodávajícího SBD Rybníčky  II – družstvo, IČ: 262 65 940, vše za kupní cenu ve výši 1  Kč, přičemž poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/5 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži – č. 609

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3346/5 v domě č. pop. 3345, 3346, ul.  Talichova    v Kroměříži, a to  místo     xx, 763 02 Zlín - Malenovice  na xx, 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIV. ,  odst. 4.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/5 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to   xx,  763 02 Zlín - Malenovice  na xx, 767 01 Kroměříž.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/9 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži – č. 610

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3346/9 v domě č. pop. 3345, 3346, ul.  Talichova                v Kroměříži, a to  xx,  767 01 Kroměříž na manžele xx, 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIV., odst. 8.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/9 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to   xx,  767 01 Kroměříž na xx, 767 01 Kroměříž.

 

Uzavření smlouvy o užívání právního informačního systému Beck-online – č. 611

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a Nakladatelstvím C. H. Beck, s. r. o. o užívání právního informačního systému Beck-online, podle předložené zprávy.


Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 1. dubna 2007   – č. 612

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 01.04.2007, podle předložené zprávy


Vyřazení majetku města  - č. 613

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku podle předloženého návrhu inventarizační komise, podle předložené zprávy.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 614

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx  – č. 615

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx  – č. 616

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx,   767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 40/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 617

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2019  stavby „Zahrada ul. Bílanská – přípojka vody“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové přípojky vody k pozemku – zahradě, a to v ulici Bílanská v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 41/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 618

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2019  stavby  „Samoobslužná myčka, Jožky Silného 2873/1, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové nízkotlaké plynovodní přípojky k pozemku, a to v  ulici Jožky Silného v Kroměříži, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci  stavby č. 42/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 619

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2019  stavby  „Novostavba administrativní budovy“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /přípojky vody a NN elektro/, a to v ulici K Terezovu v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 43/2019 mezi městem Kroměříž a PENTOS, spol. s r. o. a xx  – č. 620

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43 /2019  stavby  „Stavební úpravy RD, Brandlova 1994/29, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  PENTOS, spol. s  r. o., Soudní 5514, 760 01 Zlín   a  xx, 760 01 Zlín - Mladcová, spočívající v realizaci nového zateplení uliční fasády rodinného domu a to v ulici Brandlova v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 44/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 621

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2019  stavby  „Rodinný dům – Trávník p. č. 83/1“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové přípojky NN elektro a zpevněného sjezdu na komunikaci a to v Trávníku, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 45/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 622

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2019  stavby  „Přípojka vody a NN“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek vody a NN elektro, a to v Trávnických Zahradách, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Program regenerace MPR 2019 - veřejnoprávní smlouvy – č. 623

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  1.126.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a  Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž,se sídlem Stojanovo nám.5/3, 767 01 Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem IČ 652 68 831, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážových oken a kamenných prvků), Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  759.000 z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a xx,  Kroměříž,  na objekt na ul. Farní č. p . 95, Kroměříž, podle předložené zprávy.

3.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  393.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a firmou Z-FIN, a. s., se sídlem Petržílkova 2267/12, Praha - Stodůlky, PSČ 158 00, zastoupena Ing. Libuší Vystrčilovou na objekt v ul. Kovářská č. p. 20, Kroměříž, podle předložené zprávy.


Nákup služebního vozidla pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví formou leasingu – č. 624

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

záměr pořízení  služebního  vozidla ŠKODA FABIA formou leasingu pro  odbor  sociálních  věcí  a zdravotnictví, podle předložené  zprávy

2.
s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy   mezi městem  Kroměříž  a leasingovou  společností  TOMA,  a. s.,  tř.  Tomáše Bati, 765 02 Otrokovice na pořízení osobního  vozidla ŠKODA FABIA formou  leasingu,  podle předložené  zprávy.

 

Schválení nového strategického dokumentu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 – 2023 – č. 625

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 – 2023, podle předložené zprávy.


Nákup koncového komunikačního zařízení SOS přístroje pro potřeby sociální služby tísňové péče – č. 626

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
nákup 5  kusů SOS přístrojů pro potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením s trvalým i faktickým pobytem v Kroměříži, z rozpočtu města Kroměříže, které nabízí organizace Anděl na drátě, z. ú., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod IČ: 260 10 585, která poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních službách – tísňová péče

2.
vzor smlouvy o výpůjčce koncového komunikačního zařízení SOS přístroje, podle předložené zprávy.

p o v ě ř u j e

1.
členy komise sociální a zdravotní výběrem seniorů, se kterými bude uzavřena smlouva o výpůjčce koncového komunikačního zařízení SOS přístroje, podle předložené zprávy.

2.
Mgr. Radovana Klabala, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví k uzavírání smluv o výpůjčce koncového komunikačního zařízení SOS přístroje mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a vypůjčitelem koncového komunikačního zařízení SOS přístroje, podle předložené zprávy.

 

Žádost Zemského hřebčince Tlumačov s. p. o. o dotaci – č. 627

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 ve výši  12.000 Kč na poskytnutí dotace Zemskému hřebčinci Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62  Tlumačov, na částečnou úhradu nákladů na akci Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019 (koncert, krojovaný a kostýmový doprovod, dechová hudba)

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ: 002 87 351 a Zemským hřebčincem Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62  Tlumačov, IČ 712 94 571, na 12.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na akci Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019 (koncert, krojovaný a kostýmový doprovod, dechová hudba), podle předložené zprávy.

 

Žádost Gymnázia Kroměříž o dotaci – č. 628

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 ve výši 2.000 Kč na poskytnutí dotace Gymnáziu Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, Kroměříž na akci Sedláčkův memoriál 2019

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ: 002 87 351 a Gymnáziem Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, Kroměříž, IČ 708 43 309, na  2.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na akci Sedláčkův memoriál 2019, podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže  na akci Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. – č. 629

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 293 14 747, na akci Neslýchaně zábavný večer konaný v rámci Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji ve výši 28.000 Kč (25.000 Kč tlumočníci, 3.000 Kč přepisovatelé),  podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na společenskou akci Neslýchaně zábavný večer konaný v rámci Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 293 14 747, na 28.000 Kč,  podle předložené zprávy.


Smlouva o výpůjčce a darovací v rámci projektu Místní akční plán rozvoje – č. 630

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce a darovací v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, implementační aktivita KA04/1/1 Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ se subjekty, podle předložené zprávy.


Řád veřejných pohřebišť – č. 631

Rada měst Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

řád veřejných pohřebišť, podle předložené zprávy.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž  č. 7/2019 – č. 632

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nevydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 7/2019 o omezení provozní doby hostinských zařízení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební údržba mostu ev. č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k. ú. Postoupky – č. 633

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Stavební údržba mostu ev. č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k. ú. Postoupky“, a to se společností MALDREV s. r.o ., Divoky 54, 768 02 Zdounky, IČ: 255 70 501, podle předložené zprávy.

 

Schválení příkazní smlouvy na organizační zajištění zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž“ – č. 634

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na organizační zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž", a to se společností QCM, s. r. o., se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČO: 262 62 525, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž“.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21“ – č. 635

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1: Spotřební materiál pro cílovou skupinu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21", a to s uchazečem VELA CZECH, s. r. o., se sídlem: Svatoplukova 2771/1,703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 268 19 643, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku, ul. Havlíčkova, Kroměříž“ – č. 636

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Havlíčkova, Kroměříž“, a to se společností PSM plus s. r. o., se sídlem: Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČO: 291 83 294, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krytu chodníku, ul. Lutopecká a úprava chodníku, ul. Na Lindovce, Kroměříž“ – č. 637

Rada města Kroměříže po projednání

1,
s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na dílčí část 1: Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká, Kroměříž veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž“ s uchazečem SIMOSTAV, s r. o., sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 282 73 320, podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e
výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na dílčí část 2: Oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž“ s uchazečem PORR a. s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí (sídlo: Dubečská 3238/36, Praha 10, Strašnice 100 00), IČ: 430 05 560, podle předložené zprávy.

 

Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany – č. 638

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

celkový průběh a posloupnosti žádosti o dotaci ve věci evakuační/neevakuační výtahy v Domově pro seniory Vážany, a to od roku 2016 po současnost, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

1.
podání žádosti o dotaci do 2. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na výměnu výtahů v budově Domova pro seniory Vážany (nejpozději v termínu do 11. 9. 2019),  a to ve variantě výtahů s náhradním zdrojem (nejsou evakuační)

2.
ustoupení od smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a projektantem Ing. Jakubem Burým, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „Výměna evakuačních výtahů domova seniorů Vážany“, vč. zajištění inženýrské činnosti (schváleno na 94. schůzi Rady města, ze dne 17. 7. 2018) a zařazení této investiční akce do zmařených investic

u k l á d á

1.
vedoucí odboru rozvoje města (od 1. září 2019 odboru investic)  zajistit projektovou dokumentaci a investiční přípravu na výměnu výtahů v budově Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž,  podle předložené zprávy

2.
vedoucí odboru rozvoje města  (od 1. září 2019 odboru investic) zajistit podání žádosti o dotaci do 2. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 na výměnu výtahů v budově Domova pro seniory Vážany (nejpozději v termínu do 11. 9. 2019), podle předložené zprávy.

termín:  11. září 2019
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kroměříž – Oprava krytu komunikace, ul. Generála Svobody“ – č. 639

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Kroměříž - Oprava krytu komunikace na ulici Generála Svobody“ s uchazečem PORR a. s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí (sídlo: Dubečská 3238/36, Praha 10, Strašnice 100 00), IČ: 430 05 560, podle předložené zprávy.


Odstranění objektů  a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž – č. 640

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru rozvoje města (od 1. září 2019 odboru investic) vypsat výběrové řízení na odstranění dvou hospodářských budov na parcele st. 1848/3 o výměře 174 m2 a na parcele st. 1848/2 o výměře 145 m2, podle schválené projektové dokumentace  „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž",  vypracované Ing. arch. Martinem Jandou, Lomná 1895, Frenštát pod Radhoštěm,  v únoru 2017

termín:        6. září  2019
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová


Žádost společnosti Astras, o. p. s. o rekonstrukci koupelen a sociálních zařízení – č. 641

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. prověřit žádost o rekonstrukci koupelen a sociálních zařízení v budově Purkyňova 702/3 v Kroměříži, podanou Mgr. Robertem Hasalou, ředitelem společnosti Astras, o. p. s. a předložit Radě města Kroměříže plán nápravných opatření

termín: schůze RMK 18. září 2019

 

Směrnice k vyřazování majetku – č. 642

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici k vyřazování majetku č. 3/2019, podle předložené zprávy.


Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 – č. 643

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019  ve výši:
3 mil. Kč na projektové dokumentace odboru rozvoje
1 mil. Kč na studie a posudky odboru rozvoje
  

Návrh programu VIII. zasedání ZMK – č. 644

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna  2019:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže