Usnesení z 18. schůze Rady města Kroměříže

| 15.08.2019 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 18. schůze Rady města Kroměříže konané 8. srpna 2019


Přenechání předmětu výpůjčky  do užívání třetí osobě - 570

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. Martina Bsonka – zástupce SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. a Ing. Petra Opravila – zástupce Sportovního zařízení města Kroměříže, p. o.

1.
s c h v a l u j e

přenechání do užívání  předmětu výpůjčky, a to:

prostory v budově bez č. p. nacházející se na pozemku parc. č. 6211 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101,02 m2 v k. ú. Kroměříž, a to:
místnost č. 2.17 16,30 m2
místnost č. 2.18 1,59 m2
místnost č. 2.19 2,42 m2
místnost č. 2.20 14,12 m2
místnost č. 2.21 29,69 m2
místnost č. 2.22 32,79 m2
místnost č. 2.23 4,11 m2,

a to bezúplatně

2.
s c h v a l u j e

přenechání do užívání předmětu výpůjčky, a to:

nebytové prostory v budově bez č .p. nacházející se na pozemku parc. č. 7704 – zastavěná plocha  a nádvoří o celkové výměře 114,01 m2 v k. ú. Kroměříž, a to:
místnost č. 7  14,43 m2
místnost č. 8  7,10 m2
místnost č. 10  20,77 m2
místnost č. 11  20,77 m2
místnost č. 12  7,70 m2
místnost č. 15  3,30 m2
místnost č. 19  21,30 m2
místnost č. 20  18,64 m2,

a to bezúplatně,

SK Hanácké Slavii Kroměříž, z. s., IČ: 181 89 172, se sídlem Obvodová 3607/19, 767 01 Kroměříž, za stávajících podmínek nájemní smlouvy ze dne 5. ledna 2018.

 

Uzavření  nájemní smlouvy na nebytové prostory,  Riegrovo náměstí v Kroměříži  – č. 571

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

1.
s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 07.12.2005 s xx,  na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149,  Riegrovo náměstí v Kroměříži nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží shora uvedeného domu za účelem provozování zubní laboratoře dohodou, a to ke dni 31.12.2019

2.
s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu s xx, IČ: 750 53 861, se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149, Riegrovo náměstí v Kroměříži na nebytové prostory nacházející se ve 2. nadzemním podlaží shora uvedeného domu, a to:

Název místnosti Plocha v m2
Místnost č. 2.40 17,08 m2
1/3 chodby 3,56 m2
Celkem 20,64 m2

s účinností od 01.01.2020 na dobu neurčitou za výši ročního nájemného 46.130 Kč, s tím že pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně zvyšovat o index inflace za účelem provozování zubní laboratoře.


Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory na Riegrově náměstí v Kroměříži  – č. 572

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

1.
s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 07.12.2005 s xx  na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149, Riegrovo náměstí v Kroměříži nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží shora uvedeného domu za účelem provozování zubní laboratoře dohodou, a to ke dni 31.12.2019

2.
s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu s xx,  IČ: 750 53 853, se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149, Riegrovo náměstí v Kroměříži na nebytové prostory nacházející se ve 2. nadzemním podlaží shora uvedeného domu, a to:

Název místnosti Plocha v m2
Místnost č. 2.41 10,80
1/3 chodby 3,56 m2
Celkem 14,36 m2

s účinností od 01.01.2020 na dobu neurčitou za výši ročního nájemného 32.095 Kč, s tím že pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně zvyšovat o index inflace za účelem provozování zubní laboratoře.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 658, ul. Kollárova v Kroměříži – č. 573

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 5 o velikosti 59,10 m2 v domě č. p. 658, ul.  Kollárova v Kroměříži xx, a to na dobu určitou s účinností od 09.08.2019 do 28.02.2020, ostatní podle předložené zprávy.


Prodej části pozemku parc. č. 85 v k. ú. Těšnovice – č. 574

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej části  pozemku parc. č. 85 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2     v k. ú.  Těšnovice  pro    xx, 767 01 Kroměříž.   

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko – č. 575

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 101/1 – ostatní plocha     o výměře cca 135 m2     v k. ú.   Hradisko a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 
Zveřejnění záměru  prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice – č. 576

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 219 – trvalý travní porost  o výměře 947 m2     v k. ú.   Těšnovice   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Jarohněvice, zahrádkářská kolonie) – č. 577

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  237/93 v katastrálním území Jarohněvice  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového venkovního vedení VN , kabelového vedení NN , sloupové trafostanice, uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Jarohněvice, zahr.. kolonie, VN+TS+NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  12.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Nabytí pozemků parc. č. 417/8 a 503/16 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu – č. 578

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemků  parc. č.  417/8 – ostatní plocha o výměře 323 m2 a parc. č. 503/16 – trvalý travní porost o výměře 2.747 m2, oba v  k. ú.  Bílany   z vlastnictví  ČR –  Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Ukončení smlouvy se společností DARUMA  spol. s r. o. – č. 579

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené dne 01.04.2008 se společností DARUMA spol. s  r. o., IČ: 167 36 842, se sídlem Plzeň, Zelinářská 330/10, 301 00 Plzeň na pronájem části pozemků parc. č. 3112/5, parc. č. 3116/1 a parc. č. 3075/2 vše v k. ú Kroměříž za účelem umístění zvukových informačních panelů dohodou, a to nejpozději k 31.12.2019

2.
s c h v a l u j e

majetkové vypořádání multimediálních infomačních nosičů ve variantě č. 2 podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019  ve výši 30.000  Kč + DPH pro právní odbor na realizaci majetkového vypořádání multimediálních infomačních nosičů, podle předložené zprávy


Pojmenování nových ulic – č. 580

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  pojmenování   nových ulic: 
1. v k. ú.  Vážany u Kroměříže    ulice   Holubí
2. v k. ú. Kroměříž   ulice    Jana Kozánka,
podle předložené situační  zprávy.

 

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Kroměříž   – č. 581

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru  užívání pozemku parc. č. 167/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2  v k. ú. Kroměříž za účelem údržby pozemku.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 601/73 v k. ú. Kroměříž, žádost  – č. 582

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 601/73 – ostatní plocha v  k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2 za účelem parkování osobního vozidla.


Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/0020 – č. 583

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Mgr. Petra Sedláčka – zástupce Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2017, uzavřené mezi smluvními stranami společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., IČ: 262 76 437  a spolkem Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČ: 044 12 672, podle předložené zprávy, bez prodloužení stávající doby nájmu ve variantě 2, podle předložené zprávy.


Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1433/7 v k. ú. Zlámanka – č. 584

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízní

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o nájmu pozemku s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 1433/7 – ostatní plocha v k. ú. Zlámanka o výměře cca 30 m2 za výši nájemného 10 Kč/m2/rok   na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2019 za účelem parkování soukromého vozidla.

 

Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3753/2019-BKMM – č. 585

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 515 z 16. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27.06.2019 v plném znění

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3753/2019-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem pozemku – stavební parcela č. 587/2 o výměře 258 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kroměříž na dobu určitou, a to od 01.09.2019 do 31.08.2027 za výši nájemného 33 Kč/m2/rok, ostatní podle smlouvy, podle předložené zprávy.


Odstranění pódia umístěného na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 586

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odstranění venkovního pódia umístěného na pozemku parc. č. 3075/1 – Velké náměstí v Kroměříži a jeho uskladnění v areálu Kroměřížských technických služeb, spol. s r.o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019  do výše  50.000  Kč + DPH pro odbor kultury a cestovního ruchu na realizaci odstranění  a uskladnění venkovního pódia umístěného  na Velkém náměstí v Kroměříži

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu  zajistit odstranění venkovního pódia umístěného na Velkém náměstí v Kroměříži

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 15.02.2013 mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o., IČ: 709 62 642,  se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Vyřazení majetku města – č. 587

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku,  podle předložených návrhů jednotlivých inventarizačních komisí, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 35/2019 mezi městem Kroměříž a xx– č. 588

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/2019  stavby „Novostavba rodinného domu v Těšnovicích“    mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci v Těšnovicích, místní části  Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 36/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 589

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2019  stavby „Zřízení nového sjezdu k domu č. p. 1401/2, ul. Lutopecká, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na Lutopecké ulici v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 37/2019 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 590

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2019  stavby „Sjezd na parcelu č. 1989/2, ul. J. Silného, Kroměříž“    mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci na ulici Jožky Silného v Kroměříži, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 38/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 591

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2019  stavby „Stavební úpravy rodinného domu,       Na Sladovnách 1511/5 v Kroměříži„   mezi městem Kroměříž  a  xx, spočívající v realizaci přípojek inženýrských sítí     /přípojky kanalizace, vody včetně vodoměrné šachty, plynu, elektro/ a nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci na ulici Na Sladovnách v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 39/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 592

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 39/2019  stavby „Zpevněná plocha u RD č. p. 258 Kroměříž, ul. Požárníků“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové zpevněné plochy na ulici Požárníků ve Vážanech místní části Kroměříže., podle  předložené zprávy.


Příkazní smlouva na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu k akci „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a“ – č. 593

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na zpracování prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracování prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele pro instalaci solární soustavy a zpracování položkového rozpočtu ve věci dotační akce „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a“, a to s příkazníkem Energy Benefit Centre a. s., se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 290 29 210, podle předložené zprávy.

 

Výsledky analytické části, výsledky dopravních průzkumů – PUMM – č. 594

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

obsah a formu předaných výsledků dopravních měření a průzkumů od společnosti UDIMO s. r. o., podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

pokračování zpracování  návrhů řešení dopravních situací, podle  smlouvy č 691/2018 odst. II čl. 1(návrhová část) na základě předaných výsledků analýz.


Provedení hydroizolací vlhkého zdiva budovy MěÚ, Husovo nám. 534 – č. 595

Rada města Kroměříže po projednání

1.
u k l á d á

odboru kancelář úřadu objednat u společnosti   František  Hróz - izolace a sanace vlhkého zdiva,  Družstevní  237/41, 750 02 Přerov III - Lověšice provedení  hydroizolací  vlhkého zdiva budovy Městského úřadu  Kroměříž,  Husovo  nám. 534,  za odhadovanou cenu 271.307 Kč bez  DPH, podle předložené zprávy

termín. 09.08.2019
zodpovídá: Mgr.  Ing.  Marie Navrátilová

2.
u k l á d á

odboru rozvoje města zrealizovat  provedení   hydroizolací  vlhkého zdiva budovy Městského úřadu  Kroměříž,  Husovo  nám. 534 ve spolupráci  se společností  František  Hróz - izolace a sanace vlhkého zdiva,  Družstevní  237/41, 750 02 Přerov III - Lověšice na základě objednávky vystavené odborem  kancelář úřadu, podle předložené zprávy


termín: 31.08. 2019
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

 

Oprava ležatých rozvodů u budovy B a D MěÚ Kroměříž – 1. etapa – č. 596

Rada města Kroměříže po projednání

1.
u k l á d á

odboru kancelář úřadu objednat  opravu ležatých  rozvodů  kanalizace v objektu  budovy „B“  a „D“  Městského úřadu  Kroměříž,  Husovo  náměstí  534, které jsou  v havarijním  stavu,  u  společnosti  HARKO s. r. o., Trávník 140, Kroměříž 767 01, která realizuje investiční  akci  „Rotátory pro  MěÚ Kroměříž za nabídkovou  cenu 442.090 Kč včetně DPH, podle předložené zprávy

termín: 09.08.2019
zodpovídá: Mgr.  Ing.  Marie Navrátilová

2.
u k l á d á

odboru rozvoje města zrealizovat  opravu  ležatých  rozvodů  kanalizace v objektu  budovy „B“  a „D“  Městského úřadu  Kroměříž,  Husovo  náměstí  534, které jsou  v havarijním  stavu, dle projektové  dokumentace zpracované  společnosti  Projekce -  TZB,  Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž a ve spolupráci  se společností HARKO s. r. o., Trávník 140, Kroměříž 767 01 na základě objednávky vystavené odborem  kancelář úřadu, podle předložené zprávy

termín: 31.08.2019
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová


Žádost Knihovny Kroměřížska, p. o. o úpravu venkovních prostor kolem knihovny – č. 597

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost PhDr. Šárky Kašpárkové - ředitelky Knihovny Kroměřížska, p. o. o úpravu venkovních prostor kolem Knihovny Kroměřížska, p. o.  ze dne  3. července 2019

u k l á d á

odboru rozvoje města: zadat zpracování studie  venkovních prostor sousedících s Knihovnou Kroměřížska, p. o. Slovanské nám. 3920, Kroměříž

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová
termín: 30. listopadu 2019

 

Výběr dodavatele  „Kroměříž – Rozšíření a digitalizace MKMS“ – č. 598

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávky v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Kroměříž - Rozšíření a digitalizace MKMS" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Bezpečnostní systémy s. r. o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ: 255 30 828, podle předložené zprávy.


Schválení dodavatele a uzavření kupní smlouvy „Nákup licencí Microsoft Exchange 2019 + CAL – č. 599

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na nákup licencí Exchange Serveru a CAL s uchazečem: T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha, Chodov, IČO 649 49 681, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.


Návrh na rozpočtové opatření – spoluúčast města na akcích – č. 600

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navýšení rozpočtu města Kroměříže o částku 100.000  Kč. Finanční prostředky budou použity na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.


Pověření ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k pořádání akcí – č. 601

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže pořádáním kulturních a společenských akcí určených pro klienty a pracovníky sociálních služeb a seniory z města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Žádost Domova pro seniory Napajedla, p. o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 602

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.
neschválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Domov pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976, na provoz a činnost

2.
neschválit  uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976.

 

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž a stanovení počtu zaměstnanců města Kroměříž zařazených v Městském úřadu Kroměříž – č. 603

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž  s účinností od 1. září 2019, podle předložené zprávy

s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž  na 219 s účinností od 1. září 2019, podle předložené zprávy.

 

Schválení dotací – II. výzva 2019 – č. 604

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019 takto:

 

Rozdělení dotací II. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu,cestovní ruch, prezentaci města  a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

dotace

Česká archeologická společnost-Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska

134/02/19/2

5 000 Kč

5 000 Kč

JAZZ Club Kroměříž, z. s.

161/02/19/2

32 000 Kč

32 000 Kč

Spolek přátel SPgŠ Kroměříž

160/02/19/2

28 000 Kč

28 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

159/02/19/2

15 000 Kč

15 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

159/02/19/2

50 000 Kč

50 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

159/02/19/2

1 000 Kč

1 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

159/02/19/2

10 000 Kč

10 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

141 000 Kč

141 000 Kč

 

 

 

 

Komise sportovní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně

136/02/19/2

30 000 Kč

15 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

145/02/19/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Klub orientačního běhu Směr z. s.

143/02/19/2

10 000 Kč

10 000 Kč

 Lodní sporty Kroměříž z. s.

141/02/19/2

15 000 Kč

15 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

138/02/19/2

18 750 Kč

15 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.

138/02/19/2

23 250 Kč

20 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

139/02/19/2

15 000 Kč

15 000 Kč

TC Bajda Kroměříž, z. s.

142/02/19/2

26 000 Kč

25 000 Kč

TC Bajda Kroměříž, z. s.

142/02/19/2

17 500 Kč

15 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

144/02/19/2

10 000 Kč

5 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

144/02/19/2

70 000 Kč

35 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

144/02/19/2

10 000 Kč

5 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

255 500 Kč

185 000 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž

156/02/19/2

4 100 Kč

3 000 Kč

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž

156/02/19/2

4 900 Kč

3 000 Kč

Charita Kroměříž - Sociální poradna

147/02/19/2

21 000 Kč

16 500 Kč

Charita Kroměříž - Sociální rehabilitace Zahrada

148/02/19/2

14 700 Kč

7 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.-Horizont Kroměříž

154/02/19/2

9 800 Kč

6 500 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

151/02/19/2

10 000 Kč

6 500 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

152/02/19/2

15 000 Kč

8 500 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

152/02/19/2

9 900 Kč

8 500 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče

135/02/19/2

6 205 Kč

3 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče

135/02/19/2

3 600 Kč

3 000 Kč

ROSKA Kroměříž, z. s.

117/02/19/2

6 000 Kč

3 000 Kč

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež

153/02/19/2

7 000 Kč

5 000 Kč

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež

153/02/19/2

9 000 Kč

5 000 Kč

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež

153/02/19/2

8 000 Kč

6 000 Kč

Unie Roska - reg.org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

155/02/19/2

20 000 Kč

15 500 Kč

KOMISE CELKEM

 

149 205 Kč

100 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klubíčko Kroměříž, z. s.

163/02/19/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Spolek Barbořice

162/02/19/2

4 950 Kč

4 950 Kč

Spolek Barbořice

162/02/19/2

3 350 Kč

3 350 Kč

KOMISE CELKEM

 

18 300 Kč

18 300 Kč

 

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klub UNESCO Kroměříž

158/02/19/2

6 000 Kč

6 000 Kč

Spolek přátel Montessori

157/02/19/2

9 950 Kč

0 Kč

Spolek přátel Montessori

157/02/19/2

8 700 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

24 650 Kč

6 000 Kč

 


b)
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy


n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019  těmto žadatelům:

 

Nepodpořené žádosti II. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Kuželkářský klub Kroměříž

140/02/19/2

10 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

10 000 Kč

0 Kč

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., ZO

149/02/19/2

2 500 Kč

0 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., MO č. 1 Kroměříž

150/02/19/2

2 500 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

5 000 Kč

0 Kč

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

Spolek přátel Montessori

157/02/19/2

9 950 Kč

0 Kč

Spolek přátel Montessori

157/02/19/2

8 700 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

18 650 Kč

0 Kč


   
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
a)
poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019:

 

Rozdělení dotací II. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

137/02/19/2

119 200 Kč

65 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

119 200 Kč

65 000 Kč

      

b)
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

 

      Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže