Usnesení z 15. schůze Rady města Kroměříže

| 13.06.2019 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 15. schůze Rady města Kroměříže konané 6. června 2019

 

Prodej části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž – č. 450

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx, který na základě plné moci zastupoval paní  xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku   parc. č. 1500/239 – ostatní plocha     o výměře cca 40 m2     v k. ú. Kroměříž   pro xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  600  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 85 v k. ú. Těšnovice, xx  – č. 451

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 85 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2   v k. ú.  Těšnovice.


Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Trávník  – č. 452

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny  části    pozemku  parc. č. 90/2 – zahrada   o výměře cca 100 m2      v k. ú.   Trávník za pozemek  parc. č. 584/2 -  ostatní plocha     o výměře 24 m2  v k. ú. Trávník   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže

 

Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – č. 453

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků    ve vlastnictví města Kroměříže, a to   v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 2089/1, ostatní plocha, silnice o výměře 7 696 m2
pozemek p. č. 2089/95, ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2
pozemek p. č. 3164/19, ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2
pozemek p. č. 3164/26, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2
pozemek p. č. 2089/54, ostatní plocha, silnice o výměře 263 m2
pozemek p. č. 2089/60, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
pozemek p. č. 3164/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2
pozemek p. č. 3164/17, ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
pozemek p. č. 3164/22, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č. 3164/23, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2

a  v k. ú. Bílany:

pozemek  p.  č. 1367/3, ostatní plocha, silnice o výměře 325 m2
pozemek  p.  č. 1368/2, ostatní plocha, silnice o výměře   14 m2

za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. , se sídlem Na Pankráci 56, 14505 Praha 4, a to v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 3164/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51m2
pozemek p. č. 3630/6, ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 750 m2
pozemek p. č. 4842/5, ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 642 m2
pozemek p. č. 4847/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 4848,  ostatní plocha,   silnice o výměře 118 m2
pozemek p. č. 4850/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2
pozemek p. č. 4851/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2
pozemek p. č. 4923/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2
pozemek p. č. 4923/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2
pozemek p. č. 4923/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2

v k. ú. Bílany:

pozemek p. č. 1353/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2
pozemek p. č. 1354/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2
pozemek p. č. 1354/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m2
pozemek p. č. 1354/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 m2
pozemek p. č. 1354/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 1355/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2
pozemek p. č. 1356/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2
pozemek p. č. 1359/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
pozemek p. č. 1367/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2
pozemek p. č. 1367/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
pozemek p. č. 1368/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
pozemek p. č. 1369/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 852 m2
v k. ú. Hradisko:

pozemek p. č. 1272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2
pozemek p. č. 1272/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2
pozemek p. č. 1272/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2    
v k. ú.  Postoupky:

pozemek p. č. 198/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2
pozemek p. č. 198/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2
pozemek p. č. 198/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 772 m2
pozemek p. č. 198/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2
pozemek p. č. 1154/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 245 m2
pozemek p. č. 1154/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
a  v k. ú. Miňůvky:

pozemek p. č. 226/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2
pozemek p. č. 226/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 596 m2
pozemek p. č. 226/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2
pozemek p. č. 226/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2
pozemek p. č. 226/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2
pozemek p. č. 793/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 793/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2
pozemek p. č. 793/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2
pozemek p. č. 793/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2
pozemek p. č. 793/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 327 m2
pozemek p. č. 793/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2

 

Nabytí pozemku parc. č. 583 v k. ú. Skaštice z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 454
 
Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  583 – ostatní plocha o výměře 152 m2 v  k. ú.  Skaštice  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany – kabelová smyčka  NN, Jarka) – č. 455

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  316 v katastrálním území Vážany u Kroměříže   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany - kabel. smyčka NN, Jarka“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany - kabelová přípojka NN, Sukovitý) – č. 456

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 115/1 a  312, v katastrálním území Bílany pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Bílany - kab. příp. NN, Sukovitý“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (PREL, plynovodní přípojka, Motalíková) – č. 457

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 48/1  v  k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,  spočívající v umístění přeložky NTL přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „PREL, Kroměříž, Plynovodní přípojka Motalíková, číslo stavby: 8800092968“   pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pro SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. – č. 458

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 01.03.2016 s xx, 767 01  Kroměříž uzavřené na pronájem nebytových prostor v budově bez č. p. nacházející se na parc. č. 6211 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 101,01 m2 ukončené řádnou výpovědí.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu  nebytových prostor:

a)
v budově bez č. pop. nacházející se na pozemku parc. č. 7704 v k. ú. Kroměříž  o celkové výměře 114,01 m2 pro SK Hanáckou Slavii Kroměříž, z. s. za účelem zřízení šaten pro děti
b)
v budově bez č. pop. nacházející se na pozemku parc. č. 6211 v k.ú. Kroměříž o celkové výměře 101,01 m2

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 625, ul. Velehradská v Kroměříži, žádost Okresní hospodářské komory – č. 459

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 625, ulice  Velehradská v Kroměříži nacházející se ve 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 59,90 m2.


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1433/7 v k. ú. Zlámanka  – č. 460

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1433/7 – ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Zlámanka za účelem parkování soukromého vozidla.


Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 87  v k. ú. Zlámanka – č. 461

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s manželi xx, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 87 – zahrada o výměře 1.137 m2 v k. ú. Zlámanka za účelem sečení trávy a pastvy na dobu neurčitou s účinností od 07.06.2019, a to za nájemné vyjádřené jinak než v penězích za hodnotu poskytovaného plnění, kterým je sečení a údržba předmětného pozemku, podle předložené zprávy.


Změna usnesení č. 370 ze 13. schůze RMK konané 9. května 2019 (pronájem nebytových prosto, xx,  Riegrovo nám.) – č. 462

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 370 ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané dne 9. května 2019 v části týkající se čísla pronajaté místnosti, a to:

z: ½ čekárna – místnost č. 2.15  9,88 m2
na: ½ čekárna – místnost č. 2.19  9,88 m2


Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku – č. 463

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis  č. 2 ze zasedání komise RMK  pro likvidaci nepotřebného majetku města Kroměříže konaného 28. května 2019.


Smlouva o realizaci stavby č. 31/2019 mezi městem Kroměříž  – č. 464

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2019  stavby „Stavba předzahrádky a výměna vstupních dveří, pizzerie Dalconte“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci restaurační zahrádky, a to před objektem č. p. 153 na Riegrově náměstí v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a OKC, s. r. o. – č. 465

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.
zrušit usnesení č. X.  z  XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 05.11.2015 v plném znění

2.
schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9 rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  OKC s. r. o., Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON distribuce, a. s. (Kroměříž, nám. Míru  - kabelová smyčka NN, ČTI) – č. 466

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č.   3104/1  v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Nám. Míru - kabel smyčka NN, ČTI“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/11 v domě č. pop. 3269, ulice Talichova v Kroměříži – č. 467

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce  bytové jednotky  č. 3269/11 v domě č. pop. 3269, ulice Talichova  v Kroměříži   z xx,  767 01 Kroměříž  na xx,  Nitranská 4067/6, 76701 Kroměříž  

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  XI., odst. 11  v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu     bytové jednotky  č. 3269/11 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku  stpč. 7114 v k. ú. Kroměříž, a to z xx,  767 01 Kroměříž  na xx,  767 01 Kroměříž  

 

Uzavření smlouvy s Povodím Moravy, a. s. – č. 468

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy č. 1159/2019-SML s Povodím Moravy, s. p., IČ: 708 90 013 se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00  Brno, Veveří, na pronájem části pozemku parc. č. 3287/2 v k. ú. Kroměříž o výměře 18 m2 a dále části pozemku parc. č. 3287/6 v k. ú. Kroměříž o výměře 119 m2 za účelem umístění a provozování plovoucího mola o rozměru 9 x 2 m pro kotvení malých plavidel, včetně přístupového schodiště, ostatní podle předložené zprávy.


Žádost  o souhlas k záboru veřejného prostranství před domem č. pop. 41/28, Velké náměstí v Kroměříži – č. 469

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění stánkového prodeje před domem č. pop. 41/28,  Velké náměstí v Kroměříži pro společnosti EUROM.CZ s. r. o., Kojetínská 3881/84, 767 01  Kroměříž,  podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí“ – č. 470

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek s názvem "Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži“ podle předložené zprávy.

2.
j m e n u j e
v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži " jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    

Komise:                    Náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř         Mgr. Jaroslav Němec
Lambert Hanzal        Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lubomír Fila               Ing. Soňa Mertová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Podzemní a polopodzemní kontejnery – projektové práce“ – č. 471

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek na služby s názvem „Podzemní a polopodzemní kontejnery – projektové práce“, podle předložené zprávy.

2.
j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Podzemní a polopodzemní kontejnery - projektové práce“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      

Komise:                                                      Náhradníci členů komise:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA                       Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Soňa Mertová                                       Lambert Hanzal
Soňa Borková                                              Ing. Martina Vybíralová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

3.
s c h v a l u j e
seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání cenové nabídky:

STAZEPO a. s.; IČO: 255 49 839
Ing. Josef Horák, IČO: 105 88 531
ENVIprojekt CZECH s. r. o., IČO: 035 81 853

 

Výběr dodavatele „Obnova technologického centra města Kroměříže“ – č. 472

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Obnova technologického centra města Kroměříže“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČO: 292 42 681, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“ – č. 473

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 253 01 144, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Škola pro všechny – věda hrou“ – dílčí část 2 „KONEKTIVITA + IT“ – č. 474

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření kupní smlouvy v dílčí části 2 – KONEKTIVITA + IT veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny - věda hrou", a to s uchazečem DC4 CZ, a. s. se sídlem: Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČO: 292 42 681, podle předložené zprávy.


Smlouva č. SMV–2019–10–001272 – parc. č. 3235/1 – vodní prvek mlžení – č. 475

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy číslo: SMV-2019-10-001272 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01  Kroměříž, IČ: 494 51 871, s tím, že zástupcem odběratele ve věci plnění smlouvy jsou pověřeny Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959/6,767 01, Kroměříž, IČ: 262 76 437. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod k vodnímu prvku mlžení vybudovanému na pozemku p. č. 3235/1 v rámci stavby „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

Smlouva č. SM -2019-10-001273 – p. č. 3104/1 – vodní prvek střiky – č. 476

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy číslo: SMV-2019-10-001273 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01  Kroměříž, IČ: 494 51 871, s tím, že zástupcem odběratele ve věci plnění smlouvy jsou pověřeny Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959/6,767 01, Kroměříž, IČ: 262 76 437. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění  a čištění odpadních vod k vodnímu prvku střiky na pozemku p. č. 3104/1, vybudovaném v rámci stavby „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Realizace zvýšení bezpečnosti: přechod křižovatce Moravská – Vrobelova, zastávky MHD DS  Vážany – Kroměříž – č. 477

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Realizace zvýšení bezpečnosti: PŘECHOD V KŘIŽOVATCE MORAVSKÁ – VROBELOVA, ZASTÁVKY MHD DS VÁŽANY - KROMĚŘÍŽ“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 08 298, podle předložené zprávy.


Zrušení předkupního práva k nemovitostem, ul. Tovačovského, v majetku xx  – č. 478

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o zrušení věcného předkupního práva k budově č. p. 337 – budova občanské vybavenosti, postavená na pozemku parc. č. st. 763, a budově č. p. 431 – budova občanské vybavenosti, postavená na pozemku parc. č. st. 1142 v k. ú. Kroměříž (které bylo zřízeno podle smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 23.12.2011), dle které bude věcné předkupní právo zrušeno ke dni právní moci vydání rozhodnutí o kolaudaci budovy č. p. 337 a budovy č. p. 431 nebo vydání jiného rozhodnutí, jehož předmětem bude vydání souhlasu s užíváním budovy č. p. 337 a budovy č. p. 431, jakožto bytového domu v kombinaci s nebytovými prostory, určenými pro školské, výukové a vzdělávací účely,  podle předložené zprávy.

 

Program regenerace MPR na rok 2019 – č. 479

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vybrané objekty do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování:
 
                                                            celkové náklady    stát. podpora   příspěvek města
                                                                
Výměna oken měšťanského domu  
 ul. Farní č. p. 95
 (xx)                                                      1 284 787 Kč         630 000 Kč      129 000 Kč
 
Restaurování sochařské výzdoby             454 051 Kč          393 000 Kč           ----
včetně opravy balustrády – 1. etapa                            
na měšťanském domě
ul. Kovářská č. p. 20 (Z-FIN)                      

Restaurování portálu měšťanského          86 020 Kč             81 000 Kč           ----
domu Riegrovo nám. č. p. 142
(město Kroměříž)                   
                                                 
Restaurování vitráží kostela sv.            1 126 000 Kč        1 126 000 Kč         ----
Mořice,   Stojanovo nám. 1139
(ŘKF sv. Mořice)
II. etapa okna č. 9 + okno č. 10 (včetně
kamenických prvků)+ okno č. 4
a část okna č. 3                                        
____________________________________________________________________

Celkem                                              2 950 858 Kč         2 230 000 Kč    129 000 Kč

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2019 – č. 480

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 6/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu, podle předložené zprávy.

 

Nákup licencí poštovního serveru – Microsoft  Exchange – č. 481

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup licencí Microsoft Exchange formou minitendru rámcové smlouvy MV ČR za využití finančních prostředků rozpočtovaných pro metropolitní optickou síť

u k l á d á

vedoucímu odboru informačních technologií MěÚ Kroměříž zajistit nákup licencí Microsoft Exchange formou minitendru rámcové smlouvy MV ČR, za využití finančních prostředků rozpočtovaných pro metropolitní optickou síť

termín: 30. září 2019
zodpovídá: Ing. Pavel Kopecký – vedoucí odboru IT


Schválení žádosti o poskytnutí Vzdálené dílčí podpory – č. 482

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

spolupráci města Kroměříže, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 002 87 351, s Úřadem vlády České republiky, Sekce pro lidská práva, Agentura (Odbor) pro sociální začleňování, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, IČO 000 06 599, a podání žádosti o poskytnutí Vzdálené dílčí podpory, podle předložené zprávy.


Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Sociálním službám Pačlavice, p. o. – č. 483

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:
1.
neschválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Sociální služby Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771, na provoz a činnost, podle předložené zprávy.

2.
neschválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771, podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Domu sociálních služeb Návojná, p. o. – č. 484

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.
neschválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Dům sociálních služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 708 50 852, na provoz a činnost,  podle předložené zprávy.

2.
neschválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domem sociálních služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 708 50 852, podle předložené zprávy.


Zakoupení nového vozu Sociálními službami města Kroměříže, p. o. pro odlehčovací sociální službu – č. 485

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, nákup osobního vozidla Dacia DOKKER určeného pro terénní odlehčovací sociální službu Chůvičky, podle předložené zprávy.


Dar osobního automobilu Sociálním službám města Kroměříže, p. o. – č. 486

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Sociálním službám města Kroměříže, p. o. pořízení osobního automobilu Škoda Octavia kombi a to na základě darovací smlouvy uzavřené mezi TOSHULIN, a. s., Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO 255 10 851 a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 487

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž  odměnu za splnění úkolů,  které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle upravené předložené zprávy.


Žádost Konzervatoře P. J. Vejvanovského o poskytnutí finančního příspěvku – č. 488

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 pro Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž ve výši 30.000 Kč na přípravu a organizaci 70. výročí založení školy, za podmínky předložení rozpočtu akce v termínu nejpozději do 13. června 2019.


Žádost Sdružení pro záchranu barokního hřbitova z. s. o poskytnutí finančního příspěvku – č. 489

Rada města Kroměříže po projednání

s ch v a l u j e

1.
poskytnutí účelové dotace pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova z. s. ve výši  5.000 Kč na zajištění turistické sezony. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce jejich spolupořadatelem je město Kroměříž
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Občanským sdružením pro záchranu barokního hřbitova z. s. ve výši 5.000  Kč na zajištění turistické sezony, podle předložené zprávy.


Návrh sportovní komise  RMK na řešení technického stavu SzmK – č. 490

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

doporučení sportovní komise Rady města Kroměříže na řešení současného stavu budov a technického zařízení Sportovních zařízení města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Žádost xx  o poskytnutí finančního daru – č. 491

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč xx, Kroměříž, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce AG Fest (zapůjčení mobilního pódia, ozvučení) a na další drobné výdaje spojené s pořádáním akce, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, 767 01  Kroměříž, jako obdarovaným, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce AG Fest (zapůjčení mobilního pódia, ozvučení) a na další drobné výdaje spojené s pořádáním akce, podle předložené zprávy.
 

Výsledek konkursu a jmenování ředitelky příspěvkové organizaci Základní škola Zámoraví, Kroměříž, p. o. – č. 492

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž

j m e n u j e

paní Mgr. Ivanu Uherkovou, bytem xx, ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, s účinností od 1. srpna 2019.

 

Změna zřizovací listiny Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 493

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  změnu zřizovací listiny  příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, podle předložené zprávy.


Návrh na rozpočtové opatření – č. 494

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019  ve výši 210 000 Kč pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci úpravy budovy města v ulici Kollárova 658/13, Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit realizaci úprav budovy města v ulici Kollárova 658/13, Kroměříž.


Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Těšnovice – č. 495

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 ve výši 129.900 Kč pro TJ Těšnovice, Těšnovice 191, 767 01  Kroměříž, IČ: 181 89 881, na zakoupení sekačky na trávu  pro potřeby TJ Těšnovice, podle předložené zprávy
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 a Tělovýchovnou jednotou Těšnovice, Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 89 881, ve výši 129.900 Kč na zakoupení sekačky na trávu pro potřeby TJ Těšnovice, podle předložené zprávy.


Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Slavia Kroměříž, z. s.  – č. 496

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 ve výši 50.000 Kč pro TJ Slavia Kroměříž, z. s. Kotojedská 2590,  767 01  Kroměříž, IČ: 181 88 362, na materiální zabezpečení a podíl na nákladech s účasti šachového družstva v extralize ČR, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 a TJ SLAVIA Kroměříž, z. s., Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 88 362, ve výši 50.000 Kč na materiální zabezpečení (povinné digitální šachové soupravy) a podíl na nákladech spojených s víkendovými dvojkoly, která se v extralize hrají, podle předložené zprávy.


Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby osadních výborů města Kroměříže – č. 497

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení  drobného hmotného  dlouhodobého  majetku  pro potřeby osadních výborů města Kroměříže, podle upravené předložené  zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření na pořízení  drobného hmotného dlouhodobého  majetku pro potřeby osadních výborů  města Kroměříže ve výši 200.000  Kč, podle předložené zprávy.


Podání žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost – výzva č. 092 – č. 498

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost - č. výzvy 092

u k l á d á

tajemnici Městského úřadu Kroměříž zajistit vypracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost - č. výzvy 092 a podání žádosti v termínu nejpozději do 21. června 2019.

 

Výběr dodavatele „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj – rámcová smlouva“ – č. 499

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností JUTTY GROUP s. r. o., Na Příkopě 1047/17, Praha 1 – Staré Město, 110 00, IČO: 258 49 620, podle předložené zprávy.


Schválení služební cesty do partnerského města Nitra  v rámci „Cyrilo-metodské slávnosti Nitra, milá Nitra“ – č. 500

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu Mgr. Daniely Hebnarové – místostarostky města Kroměříže, Vratislava Krejčíře – místostarosty města Kroměříže  a Petry Krejčířové  do partnerského města Nitra (Slovenská republika) v termínu 5. - 7. července  2019.  K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž.


Program VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže  konaného 20. června 2019 – č. 501

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. června 2019:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

Řádná valná hromada společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 502

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, podle  ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění

1.
s c h v a l u j e

program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s.r.o. podle předloženého návrhu

2.
s c h v a l u j e

orgány valné hromady:
Mgr. Jaroslav Němec - předseda valné hromady
Mgr. Daniela Hebnarová  - ověřovatelka zápisu valné hromady
Anna Snídalová - zapisovatelka  valné hromady

3.
s c h v a l u j e

zprávu jednatele společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2018, podle předložené zprávy

4.
b e r e   n a   v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2018 a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2018 , podle předložené zprávy

5.
b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2018, podle předložené zprávy

6.
s c h v a l u j e

účetní závěrku společnosti za rok 2018, podle předložené zprávy

7.
s c h v a l u j e

úhradu ztráty společnosti za rok 2018 takto:
1. Zákonný rezervní fond 1.393.774,00 Kč
2. Fond rozvoje                                                          1.940.953,46 Kč
_______________________________________________________
Celkem                                                                       3.334.727,46 Kč 

8.
s c h v a l u j e

převod zůstatku fondu rozvoje ve výši 8.221.279,51 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let a dále převod zůstatku na účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 5.225.033,43 Kč také na účet nerozděleného zisku minulých let – zůstatek tohoto účtu pak bude ve výši 2.996.246 Kč

9.
s c h v a l u j e

auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou (e. č. KAČR 2165) pro audit účetní závěrky za rok 2019


Návrh na změnu ceníku Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 503

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

s účinností od 1. července 2019 změnu ceníků Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,
podle předložené zprávy. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže navýšit rozpočet města pro rok 2019 v těchto položkách:
3631, 5169
Veřejné osvětlení                                                  +      1.200.000 Kč 
3631, 5169
Vánoční výzdoba                                                   +          70.000 Kč
2212, 5169
Čistota města                                                         +       2.000.000 Kč
2212, 5171
Oprava světelné signalizace                                  +          55.000 Kč      
2212, 5171
Oprava vozovek                                                     +       100.000 Kč
2212, 5171
Dešťové vpusti                                                       +         50.000 Kč
2219, 5171
Oprava chodníků                                                    +         25.000 Kč
2221, 5171
Oprava čekáren                                                      +         22.000 Kč
2212, 5171
Dopravní značení                                                    +          5.000 Kč                        
2212, 5171
Mosty                                                                       +         10.000 Kč
3421, 5169
Hřiště, lavičky, pískoviště                                        +      175.000 Kč
3421, 5171
Hřiště, lavičky, pískoviště                                        +      100.000 Kč  
3745, 5169
Městský mobiliář                                                    +        15.000 Kč
3729, 5169
Divoké skládky                                                        +       50.000 Kč
2219, 5169
Údržba cyklostojanů                                                +       8.000 Kč
______________________________________________________                                                                                                                   
Celkem                                                                       3.885.000 Kč


u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o.  připravit na schůzi Rady města Kroměříže variabilní řešení zvýšení nájmu v městských bytech,  změnu systému placeného parkování v Kroměříži (modré zóny, změnu tarifu,  změnu řešení parkovacích karet  pro předplatitele a rezidenty).

termín: schůze RMK 5. září 2019

 

   Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže