Usnesení z 13. schůze Rady města Kroměříže

| 16.05.2019 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané 9. května 2019


Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. pop. 149, Riegrovo náměstí v Kroměříži – č. 370

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s xx 768 21 Kvasice na pronájem nebytových prostor nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži, a to:

ordinace – místnost č. 2.15  22,60 m2
½ čekárna – místnost č. 2.15     9,88 m2
šatna a sklad – místnost č. 2.17   9,10 m2
1/6 úklidová místnost č. 2.22      0,43 m2
_________________________________________
Celkem    42,01 m2

na dobu určitou s účinností od 01.09.2019 do 31.03.2022 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok za účelem provozování stomatologické ordinace.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž (žádost V. Honsové)  – č. 371

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 1500/239 – ostatní plocha     o výměře cca 40 m2     v Kroměříž.


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 87 v k. ú. Zlámanka (žádost manželů Daňkových) – č. 372

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e


zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 87 – zahrada o výměře 1 137 m2 v k. ú. Zlámanka.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – č. 373

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   směny pozemků    ve vlastnictví města Kroměříže

v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 2089/1, ostatní plocha, silnice o výměře 7 696 m2
pozemek p. č. 2089/95, ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2
pozemek p. č. 3164/19, ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2
pozemek p. č. 3164/26, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2
pozemek p. č. 2089/54, ostatní plocha, silnice o výměře 263 m2
pozemek p. č. 2089/60, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
pozemek p. č. 3164/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2
pozemek p. č. 3164/17, ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
pozemek p. č. 3164/22, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č. 3164/23, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2

v k. ú. Bílany:

pozemek  p.  č. 1367/3, ostatní plocha, silnice o výměře 325 m2
pozemek  p.  č. 1368/2, ostatní plocha, silnice o výměře   14 m2

za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. ,

v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 3164/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51m2
pozemek p. č. 3630/6, ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 750 m2
pozemek p. č. 4842/5, ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 642 m2
pozemek p. č. 4847/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 4848,  ostatní plocha,   silnice o výměře 118 m2
pozemek p. č. 4850/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2
pozemek p. č. 4851/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2
pozemek p. č. 4923/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2
pozemek p. č. 4923/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2
pozemek p. č. 4923/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2

v k. ú. Bílany:

pozemek p. č. 1353/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2
pozemek p. č. 1354/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2
pozemek p. č. 1354/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m2
pozemek p. č. 1354/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 m2
pozemek p. č. 1354/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 1355/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2
pozemek p. č. 1356/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2
pozemek p. č. 1359/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
pozemek p. č. 1367/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2
pozemek p. č. 1367/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
pozemek p. č. 1368/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
pozemek p. č. 1369/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 852 m2

v k. ú. Hradisko:

pozemek p. č. 1272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2
pozemek p. č. 1272/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2
pozemek p. č. 1272/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2    

v k. ú.  Postoupky:

pozemek p. č. 198/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2
pozemek p. č. 198/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2
pozemek p. č. 198/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 772 m2
pozemek p. č. 198/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2
pozemek p. č. 1154/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 245 m2
pozemek p. č. 1154/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2

v k. ú. Miňůvky:

pozemek p. č. 226/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2
pozemek p. č. 226/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 596 m2
pozemek p. č. 226/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2
pozemek p. č. 226/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2
pozemek p. č. 226/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2
pozemek p. č. 793/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 793/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2
pozemek p. č. 793/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2
pozemek p. č. 793/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2
pozemek p. č. 793/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 327 m2
pozemek p. č. 793/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, rozšíření  DS, zahrádkářská kolonie Kroměříž) – č. 374

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  716, parc. č. 693/95 a parc. č.  694 v katastrálním území Vážany u Kroměříže  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany u KM, rozš. DS, zahr. kolonie“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši      2.500 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Na Sádkách – kabel. smyčka VN, ŠROT“ -  č. 375

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 3178/10, parc. č. 3178/2, a parc. č. 3178/8  v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení VN, telekomunikační sítě,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž, Na Sádkách - kabel. smyčka VN,ŠROT“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  43.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Nabytí pozemku parc. č. 1878/50 v k. ú. Kroměříž – č. 376

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí   pozemku   parc. č.  1878/50  – ostatní plocha    o výměře 364  m2     v k. ú.  Kroměříž z vlastnictví  xx 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  250 Kč/m2,    splatnou  jednorázově    po  vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8635/2018 – č. 377

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým   věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8635/2018 - BKMM,  uzavřené  dne 01.03.2019 mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8639/2018 – č. 378

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  č. UZSVM/BKM/ 8639/2018 – BKMM,  uzavřené  dne 01.03.2019   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby  č. 19/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 379

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2019  stavby „Zpevněná plocha na parkování“     mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové zpevněné plochy před rodinným domem v lokalitě Dolní Zahrady, ulice  Ovocná v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 23/2019 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků Březinova 2431, 2432 Kroměříž – č. 380

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2019  stavby „Zateplení bytového domu, ul. Březinova č. p. 2431, 2432 v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků Březinova 2431, 2432 Kroměříž, se sídlem Březinova 2431/10, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zateplení obou štítových stěn bytového domu na ulici Březinova v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č 24/2019 mezi městem Kroměříž a Dřevo Trust – prodej, a. s. – č. 381

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24 /2019  stavby „Skladovací a prodejní hala, parc. č. 1642/2 Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Dřevo Trust – prodej, a. s., Jaromírova 80/51, 128 02 Praha 2, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci, a to v lokalitě Dolní Zahrady, ulice Jožky Silného v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 25/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 382

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2019  stavby „Rodinný dům, parc. č. 3744/72, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /vodovod, plynovod/ a  nový zpevněný sjezd na veřejnou komunikaci, a to na ulici Žižkova v Kroměříži, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2019 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 383

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2019  stavby „Oprava vodovodu ulice Blahoslavova“   mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, spočívající v opravě vodovodu a přípojek k nemovitostem, a to v lokalitě ulice Blahoslavova a Komenské náměstí v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 28/2019 mezi městem Kroměříž a Bistro BQB s. r. o. – č. 384

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2019  stavby „Restaurační zahrádka“   mezi městem Kroměříž  a  Bistro BQB s. r. o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, spočívající v realizaci restaurační zahrádky, a to před objektem č. p. 39 ve Farní ulici v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Přehled hmotného majetku města Kroměříže – č. 385

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í

informativní zprávu – přehled hmotného  majetku města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži – č. 386

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace, týkající se realizace a dokončení projektu „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", předložené  odborem rozvoje města, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon BOZP na stavbě „Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – č. 387

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na činnost a práci koordinátora BOZP na staveništi „Rotační kartotéky pro Městský úřad v Kroměříži", s příkazníkem Pavel Tesař, sídlem: Kolaříkova 622, Morkovice - Slížany, IČO: 666 17 618, podle předložené zprávy.


Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace zvýšení  bezpečnosti: Moravská – Vrobelova; Vážany“ – č. 388

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „REALIZACE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI: Moravská - Vrobelova; Vážany", podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky  „REALIZACE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI: Moravská - Vrobelova; Vážany" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                            náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                          Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Mgr. Soňa Mertová                            Ing. Jana Gregorová
Jaroslav Pajgr                                      Jaroslav Takáč

a zmocňuje tuto komisi k posouzení kvalifikaci dodavatele

s c h v a l u j e
 
seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni zasláním výzvy:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.                         
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 08 298

ČAK CZ, s. r. o.                                                             
Obvodová 3656, 767 01 Kroměříž, IČO: 255 15 608

STRABAG a. s., Oblast VÝCHOD                      
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 608 38 744                                                             

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova technologického centra města Kroměříže“ – č. 389

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu podle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříž, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek na akci „Obnova technologického centra města Kroměříže"

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Obnova technologického centra města Kroměříže", zadané jako zakázka malého rozsahu, komisi  pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

komise:   náhradník členů komise:
Vratislav Krejčíř              Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Pavel Kopecký         Jaroslav Dratva
Bc. Petra Nováková         Petr Procházka

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:
1. Agora Plus, a. s.
2. DC4 CZ, a. s.
3. DNS, a. s.
4. Servodata, a. s.
5. SWS, a. s.


Smlouva o dílo „Oprava povrchů hřišť ZŠ Slovan“ – č. 390

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na akci  „Oprava povrchů hřišť ZŠ Slovan", a to s dodavatelem sport cité + s. r. o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 049 29 845, který v rámci průzkumu trhu předložil ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“ – č. 391

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek s názvem „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž", podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž", jako zakázky malého rozsahu, komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    

komise:    náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec    Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová       Miroslav Marinčák
Ing. Jana Gregorová    Jaroslav Pajgr

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem, kterým  bude odeslána výzva k podání nabídky:

VS - top; IČO: 292 02 825
SASTA CZ a. s.; IČO: 262 40 980
ETES, s. r. o.; IČO: 253 44 820
Navláčil stavební firma s. r. o.; IČO: 253 01 144
Pavel Chmela; IČO: 753 03 680


Žádost Frčíme s. r. o. o poskytnutí finančního příspěvku – č. 392

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000  Kč pro Frčíme spol. s  r. o. na realizaci akce KROM WARS 2019 z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč pro Frčíme spol. s  r. o. na realizaci akce KROM WARS 2019.

 

Žádost Knihovny Kroměřížska p. o. o změnu soustavy závazných ukazatelů – č. 393

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, pro rozpočtový rok 2019, podle předložené zprávy.


Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Zlínským krajem – č. 394

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. D/0476/2019/STR o poskytnutí dotace do výše 160.000 Kč na realizaci projektu „Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži“ mezi poskytovatelem dotace Zlínským krajem, tř. T. Bati 21,761 90  Zlín, IČ: 708 91 320 a příjemcem dotace městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, IČ: 002 87 351, podle předložené zprávy.


Žádost o dotaci ČR – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – č. 395

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1
poskytnutí  dotace ve výši 270.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 pro ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ: 708 87 306, na financování opravy havarijního stavu jídelny a kuchyně v budově hasičského záchranného sboru kraje,  územního odboru Kroměříž, stanice Kroměříž, ul. Oskol 274/4, Kroměříž
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže  pro ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ: 708 87 306, na financování opravy havarijního stavu jídelny a kuchyně v budově hasičského záchranného sboru kraje,  územního odboru Kroměříž, stanice Kroměříž, ul. Oskol 274/4, Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Podnět ve věci závadného ovzduší – č. 396

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

podnět k závadnému ovzduší v Kroměříži, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru životního prostředí odpovědět na podnět k závadnému ovzduší v Kroměříži
zodpovídá: Ing. Petr Vodák
termín: 31. května 2019


Změna usnesení č. 334 z 12. schůze RMK konané 11. dubna 2019 (odkoupení pozemků od I. S. FOND, spol. s r. o.) – č. 397

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 334 z 12. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. dubna 2019 takto:
Rada města Kroměříže po projednání
u k l á d á
právnímu odboru Městského úřadu Kroměříž zadat nezávislému znalci z oboru oceňování nemovitostí zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 3388/2 o výměře 226 m2, parc. č. 3389/2 o výměře 934 m2,  parc. č. 3390/3 o výměře 6 m2 a parc. č. 5145 o výměře 619 m2, vše v k. ú. Kroměříž, za cenu obvyklou v místě a čase.


Veřejnoprávní smlouva na evidenci obyvatel s obcí Chvalnov – Lísky – č. 398

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel s obcí Chvalnov - Lísky podle předložené zprávy.


Veřejnoprávní smlouva na evidenci obyvatel s obcí Zdounky – č. 399

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel s obcí Zdounky podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj“ – č. 400

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na dodávky s názvem „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj", podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj", jako zakázky malého rozsahu, komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      

Komise:                                               náhradníci členů komise:
Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Pavel Zrna                                    Lenka Peclová
Šárka Kučerová                                    Marcela Nehodová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. Milan Skopal, (Tiskomil), IČO 491 55 237,  infotiskomil.cz
2. JUTTY GROUP, s. r. o., IČO 258 49 620, grafikjutty.cz
3. Josef Skopal, (PRINT tiskárna), IČO 105 89 279, printprint-km.cz
4. PRCEK & Spol., s. r. o., IČO 645 10 620, prcek-spolcentrum.cz, prcek-spolquick.cz
5. Alexandr Michajlovič, (DTPstudio), IČO 652 72 676, dtptiskdtptisk.com


Postup při řešení zavážení „Vážanské cihelny“  - informativní zpráva – č. 401

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o postupu při podezření na nedovolené zavážení důlního prostoru „Vážanské cihelny" na městském pozemku, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele „Škola pro všechny – věda hrou“ – dílčí část 1 Stavební práce – č. 402

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo v dílčí části 1 – Stavební práce veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny - věda hrou", a to s uchazečem Stav consult, s. r. o., se sídlem: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž, IČO: 253 21 030, podle předložené zprávy.


Žádost spolku BC Bruiser Kroměříž z. s. o finanční příspěvek pro Michala Láníka – č. 403

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč spolku BC Bruiser Kroměříž z. s., U Rejdiště 3726/3, Kroměříž, IČ 013 55 678,  na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí Michala Láníka na mistrovství Evropy v boxu v Rumunsku ve dnech 22. května až 2. června 2019. Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu schváleného pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovníka místa ředitel/ředitelka Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace – č. 404

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž, IČ: 709 62 642
s c h v a l u j e

požadavky stanovené zřizovatelem na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž, IČ: 709 62 642, uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle předložené zprávy
j m e n u j e
výběrovou komisi pro posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení ve složení podle předložené zprávy.

 

Jmenování vedoucí odboru právního Městského úřadu Kroměříž – č. 405

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž Mgr. Ladislavu Žiakovou vedoucí odboru právního Městského úřadu Kroměříž s účinností od 10. května 2019.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže