Usnesení z 11. schůze Rady města Kroměříže

| 11.04.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 11. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2019

 

Prodej pozemku stpč. 8107 v k. ú. Kroměříž – č. 272

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku   stpč.  8107  - zastavěná plocha a nádvoří    o výměře 8 m2  v k. ú.    Kroměříž  pro   společnost   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  se sídlem   Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 7711/01/2019  ze dne 07.01.2019, vypracovaném Ing. Zdeňkem Havránkem, znalcem  v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, která činí  5.840 Kč. Kupní cena je  splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Prodej pozemku parc. č. 665/81 v k. ú. Kroměříž – č. 273

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku     parc. č. 665/81 – trvalý travní porost    o výměře 88 m2  v k. ú.    Kroměříž  pro   společnost  Kamax - Metal s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 76701 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 600 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž (BKM/1397/2019) – č. 274

Rada  města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1397/2019 – BKMM/1   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 937/21  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž (BKM/8924/2018) – č. 275

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8924/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 1170/1  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/1 v domě č. pop. 3269, ul. Talichova v Kroměříži – č. 276

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce  bytové jednotky  č. 3269/1 v domě č. pop. 3269, ulice Talichova  v Kroměříži  z xx  na xx, 767 01 Kroměříž. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  XI., odst.1  v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu     bytové jednotky  č. 3269/1 v domě č. pop. 3269, ulice  Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7114   v k. ú. Kroměříž, a to z xx 767 01  Kroměříž   na xx, 767 01 Kroměříž. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Zlámanka, Vyorálek, kabel NN) – č. 277

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 1433/1, 1224/1  a  1026/1 v katastrálním území Zlámanka, pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Zlámanka, Vyorálek, kabel NN“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 2.900  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Koperníkova, kabel NN) – č. 278

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 481/2, 3213/2, 470/3, 472, 470/2 a  470/1  v katastrálním území Kroměříž     pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, přípojkové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Koperníkova-kabel NN, Nesvadba “  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 8.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, Lecianová, kabel NN) – č. 279

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  415/1 v katastrálním území Vážany u Kroměříže    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Lecianová, kabel NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (ROZ, Kroměříž, Kožíkova, plynovod a přípojka) – č. 280

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 893/49  a   parc. č. 893/50      v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením   „ROZ, Kroměříž - Kožíkova, Plynovod a přípojka, Kolář, číslo stavby: 9900102681“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč/metr běžný trasy vedení,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 688 v k. ú. Miňůvky   – č. 281

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 688  - ostatní plocha v k. ú. Miňůvky za účelem zahrádky.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 813/27 v k. ú. Kroměříž (žádost RK Zvonek, s. r.  o. zast. firmu Enerstar) – č. 282

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 813/27 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 92 m2 za účelem přístupu do objektu č.p. 4064, zásobování budoucího provozu dodávkovými vozidly a krátkodobé parkování vozidel.


Výpověď z pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 283

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s MUDr. Magdou Domesovou,  767 01  Kroměříž, IČ: 479 30 934, se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově nám. 149 o výměře 42,01 m2  dohodou , a to ke dni 31.08.2019

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 42,01 m2 za účelem provozování stomatologické ordinace.


Výpověď z užívání části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž – č. 284

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené s xx,  767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 1582/115 – ostatní plocha o výměře cca 120 m2 za účel údržby pozemku z důvodu hrubého porušení podmínek smlouvy o užívání pozemku, podle článku č. V smlouvy, a to výpovědí k 31.05.2019, s tím že nájemce je povinen uvést pozemek k datu výpovědi do původního stavu, tj. vyklidit pozemek. 

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3582/2018-BKMM  (zvýšení ročního nájemného pozemku pod Knihovnou Kroměřížska) – č. 285

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3582/2018-BKMM uzavřené dne 08.08.2018 mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, podle předložené zprávy.


Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku   - č. 286

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne 13.03.2019, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 13/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 287

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2019  stavby „Novostavba rodinného domu“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nových distribučních inženýrských sítí /STL plynovodu, vedení NN, sdělovací vedení/ dále pak přípojky vody a umístění zpevněného sjezdu na komunikaci, v lokalitě Pekelce, Kožíkova ulice v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 14/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 288

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2019  stavby  „Dvougenerační rodinný dům, parc. č. 1550/40“  mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nové přípojky vody a umístění zpevněného sjezdu na komunikaci, v lokalitě Dolní Zahrady, ulice  U Trati v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 15/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 289

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2019  stavby „Stavební úpravy a dostavba RD č. p. 670, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  spočívající v realizaci nové přípojky vody a kanalizace, na ulice Albertova v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 16/2019 mezi městem Kroměříž a KTS, s. r. o. – č. 290

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2019  stavby „Rozšíření veřejného osvětlení lokalita Trávník ke hřbitovu a Trávnické Zahrádky k Moravě“ mezi městem Kroměříž a  Kroměřížskými technickými službami, s. r. o, Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového kabelového vedení a osazení nových stožárů veřejného osvětlení v Trávníku a Trávnických Zahrádkách, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č.  291

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2019  stavby „Rodinný dům, na pozemku parc. č. 4812/4, k. ú. Kroměříž „ mezi městem Kroměříž  a  xx, 3166/23, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové přípojky vody a elektro, a umístění zpevněného sjezdu na komunikaci, v lokalitě Horní Zahrady, ulice  Chropyňská v Kroměříži, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 292

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2019  stavby „Novostavba rodinného domu, na pozemku parc. č. 2298/2 v k. ú. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na komunikaci, v lokalitě Horní  Zahrady, ulice  Chropyňská v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 19/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č.  293

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2019  stavby „Zpevněná plocha na parkování“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové zpevněné plochy před rodinným domem v lokalitě Dolní Zahrady, ulice  Ovocná v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 20/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 294

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2019  stavby  „Zřízení sjezdu, ul. Boční, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na komunikaci, a to na ulici  Boční v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 21/2019 mezi městem Kroměříž a René Michalčíkem – č. 295

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2019  stavby  „Restaurační zahrádka - Centrál Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  René Michalčíkem, spočívající v realizaci restaurační zahrádky, a to na Velkém náměstí v Kroměříži, před restaurací Centrál, podle  předložené zprávy.

 

Informační zpráva z jednání z komise  dopravní a BESIP – č. 296

Rada města Kroměříže po projednání

1.
b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání  z komise dopravní a BESIP, ze dne 13. 3. 2019, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zjednosměrnění komunikace mezi Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž – Květnou zahradou s možným parkováním podél Psychiatrické nemocnice  vlevo, u chodníku v úseku od ul. Havlíčkova - ul. Koperníkova, po vjezd k dopravnímu hřišti

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 31. 7. 2019

3.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení zpomalovacího prahu před přechodem pro chodce na ul. Moravcova u ZŠ Komenského

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 8. 2019

4.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení V 12c – Zákaz zastavení na ul. Úprkova, v délce 5 m (zespodu před křižovatkou  s ul. Kostnická)

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2019

5.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci snížení rychlosti na 70 km/h na silnici II/432 ve směru od Jarohněvic, v úseku od vjezdu k zahrádkářské kolonii po začátek města Kroměříž

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2019

6.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení zákazu stání s uvedením času pro zásobování na ul. Sokolovská před prodejnou AVOS

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2019

7.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení zákazu zastavení na ul. Alšova (vrchní část prodloužení o cca 4 m, spodní část vyznačit od ul. U Rejdiště po první vjezd)

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2019

8.
s c h v a l u j e

provádění  kontroly  parkování vozidel mimo vyznačená místa v zóně placeného stání na Riegrově nám. u fary včetně stání před vjezdem

zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

9.
s c h v a l u j e

zpracování studie k vybudování přechodu pro chodce a zálivu na ul. Osvoboditelů mezi OD TESCO – smuteční síní

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová
termín: 30. 8. 2019

10.
s c h v a l u j e

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení zákazu zastavení v  ul. U Rejdiště v úseku podél restaurace

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2019

 

n e s c h v a l u j e

a)
vyznačení zákazu parkování mezi Psychiatrickou nemocnicí  – Květnou zahradou
b)
zrušení parkovacího místa na Husově náměstí před provozovnou motoservisu
c)
snížení rychlosti a zákaz parkování na ul. Úprkova před křižovatkou  s ul. Kostnická
d)
změnu dopravního režimu v  ul. Zborovská
e)
změnu dopravního režimu v ul. F. Vančury
f)
změnu dopravního režimu v  ul. Stavbařů
g)
změnu dopravního režimu na Riegrově nám. (před farou)
h)
vybudování přechodu pro chodce ve Vážanech  (U Klimešů)
ch)
osazení dopravního zrcadla na křižovatce ul.  U Rejdiště x Obvodová

 

Žádost o zrušení věcného předkupního práva Ing. arch. Hany Kostkové, Ing. Petra Kostky – č.  297

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

žádost manželů Ing. arch Hany Kostkové a Ing. Petra Kostky ze dne 19.02.2019 o zrušení věcného předkupního práva a o projednání této otázky u orgánů města, podle předložené zprávy

u k l á d á

právnímu odboru Městského úřadu Kroměříž vstoupit do jednání s vlastníky budovy č. p. 337, stojící na pozemku p. č. st. 763, budovy č. p. 431 stojící na pozemku p. č. st. 1142, vše v k. ú. Kroměříž ve věci jejich žádosti o zrušení předkupního práva.

 

Výběr dodavatele „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“ – č. 298

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži" s uchazečem CZECH Consult, spol. s  r. o., se sídlem: Zderazská 1625/35, 165 00 Praha 16 - Radotín, IČ: 630 73 463, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na organizační zajištění zadávacího řízení „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Kroměříži“ – č. 299

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Kroměříži"

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na organizační zajištění zadávacího řízení „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Kroměříži“, která bude podepsána s firmou TIZZI engineering s. r. o., Bílanská 186/81, 767 01 Kroměříž, IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Dodávka dvou osobních vozidel nižší střední třídy“ – č. 300

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka dvou osobních vozidel nižší střední třídy" s uchazečem AUTOSHOP Paulus, spol. s  r.o., se sídlem: Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 91 257, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu – rámcová smlouva“ – č. 301

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy na dodávky v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu – rámcová smlouva" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PAPERA s. r. o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 259 45 653, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení“ – rámcová smlouva“ – č. 302

Rada města Kroměříže  po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy na dodávky v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení - rámcová smlouva" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností B-Credit s. r. o., se sídlem: Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 259 45 653, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži“ – č. 303

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností NICOM a. s., se sídlem: Smetanova 3, 602 00 Brno, IČO: 262 26 375, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech“ – č. 304

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností FLORA SERVIS s. r. o., se sídlem: Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno, IČ:  283 41 627, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Provedení podlahářských prací – rámcová smlouva“ – č. 305

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy na dodávky v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Provedení podlahářských prací - rámcová smlouva" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Podlahy, s. r. o., provozovna, se sídlem: Hulínská 1812/16, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 80 762, podle předložené zprávy.


Zajištění publicity projektu „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ – č. 306

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o propagaci na zajištění publicity projektu „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společností Asociace měst pro cyklisty, IČ: 019 11 996, podle předložené zprávy.
 

Územní studie sídelní zeleně města Kroměříž – č. 307

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Ing. Alenou Vránovou, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ 717 63 384, jejímž předmětem je zpracování strategického dokumentu „Územní studie sídelní zeleně města Kroměříž", podle předložené zprávy.

 

Nadlimitní veřejná zakázka „Škola pro všechny – věda hrou“ – vyhlášení dílčí části 2 „Konektivita a IT“ – č. 308

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení dílčí části 2 „Konektivita a IT“ veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny – věda hrou“, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním řízení, podle předložené zprávy.
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:
a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová 
Vratislav Krejčíř                    náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Ing. Jana Gregorová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec               náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Vratislav Krejčíř                        náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Bc. Martina Adámková            náhradník: Miroslav Marinčák
Ing. Jana Gregorová                 náhradník: Ing. Adriana Klučková
Ing. Soňa Mertová                    náhradník: Jaroslav Pajgr

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.


Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži – lokality pro měření imisní a hlukové zátěže – č. 309

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

lokality pro měření hlukové zátěže v rámci projektu  „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Rozvoj metody kvality řízení místní Agendy 21 v Kroměříži – č. 310

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010049 na realizaci projektu „Rozvoje metody kvality řízení místní Agenda 21 v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Žádost o převod finančních prostředků roku 2018 do roku 2019 na činnost KROK o. p. s. – č. 311

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převod finančních prostředků roku 2018 v celkové výši 146.327,74 Kč a jeho využití na činnosti KROK o. p. s. v roce 2019.


Připojení objektu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž k pultu centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – č. 312

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

připojení objektu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž k pultu centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže ve výši 120.000 Kč na  připojení objektu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž k pultu centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města vyzvat zástupce Divadelního spolku Kroměříž k doložení   písemného  potvrzení o zajištění provozu a stále obsluhy u ústředny  ve smyslu článku 4.12.2 ČSN 730875  v objektu Klubu Starý pivovar Kroměříž.  Toto písemné potvrzení předložit na schůzi Rady města Kroměříže 11. dubna 2019

termín: ihned


Smlouva o dílo na vyhotovení architektonického návrhu interiérů velké zasedací místnosti a malé zasedací místnosti - 313

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o  dílo  mezi městem  Kroměříž  a Ing.  arch.  Marcelou  Šónovou, Tomečkova 4291, 767 01 Kroměříž, na vyhotovení  architektonických  návrhů interiérů velké zasedací místnosti  a malé  zasedací  místnosti v budově  Městského úřadu  Kroměříž na adrese Velké nám. 115, 767 01  Kroměříž,  podle předložené  zprávy.


Podnájemní smlouva se společností FAKO spol. s r. o. (Tovačovského 337) – č. 314

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  podnájemní  smlouvy mezi městem  Kroměříž  a společností FAKO spol. s r.o., Kotojedská  2588,  767 01 Kroměříž  ve věci podnájmu tělocvičny a s ní  souvisejících  prostor pro kondiční  cvičení,  podle předložené  zprávy.


Nominace města Kroměříže na člena Rady Svazu měst a obcí České republiky – č. 315

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nominaci  města Kroměříže jakožto  člena Svazu  měst  a obcí  České  republiky na člena Rady Svazu  měst  a obcí  České  republiky, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže,  k  zastupování  města Kroměříže v orgánech Svazu  měst a obcí  České  republiky.


Schválení rozpočtu na rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže – č. 316

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2019 zřízené příspěvkové organizace  a to Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna soustavy závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizace  Sociální služby města Kroměříže – č. 317

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
změnu č. 1 soustavy závazných ukazatelů na rok 2019 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovanou  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

b)
podpořená činnost příjemce příspěvku nemá hospodářskou povahu a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto poskytnutí tohoto příspěvku nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Zřízení dětské skupiny při Mateřské škole, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 318

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení dětské skupiny o kapacitě 12 dětí ve věku 1 – 3 let při Mateřské škole, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, jako součást doplňkové činnosti
 
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy

u k l á d á

ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, aby ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečila všechny potřebné dokumenty pro zápis dětské skupiny do Registru dětských skupin a následně podala žádost o zápis do Registru dětských skupin na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na vybudování a následné zabezpečení provozu dětské skupiny při Mateřské škole, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II – č. 319

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0009596-01 na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“

b)
uzavření  upraveného dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem mezi městem Kroměříž, IČ 002 87 351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž, Místní akční skupinou Hříběcí hory, z. s., IČ 270 02 594, se sídlem Zdounky 27, 768 02  Zdounky a Jižní Hanou o. p. s., IČ 293 72 232, se sídlem nám. Míru 162, 768 24  Hulín na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, podle předložené zprávy

c)
složení řídícího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, podle předložené zprávy.


Schválení zřizovatele se zapojením Základní školy Oskol, Kroměříž, p. o. do projektu – č. 320

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 3861, Kroměříž, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, podle předložené zprávy.


Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty – č. 321

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu pana Mgr. Milana Budína, ředitele Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace, do Velké Británie, podle předložené zprávy.

 

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, p. o. – č. 322

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

Mgr. Jaroslav Němec, předseda komise, starosta města
Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:
Mgr. Dalibor Blecha, pracovník odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:
RNDr. Eva Šílová, ředitelka Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Mgr. Martina Hrůzová, učitelka Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

Školní inspektor České školní inspekce:
Mgr. Jana Chodníčková, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

Člen školské rady:
Ing. Bc. Martina Pinďáková, členka Školské rady při Základní škole Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

 

Návrh na převod spoluvlastnického podílu – č. 323

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přípis SBD Rybníčky II – družstvo ze dne 05.02.2019, podle předložené zprávy

u k l á d á

právnímu odboru Městského úřadu Kroměříž vstoupit do jednání s SBD Rybníčky II – družstvem ohledně návrhu k převodu spoluvlastnických podílů na nemovitostech dle přípisu  SBD Rybníčky II – družstvo ze dne 05.02.2019, podle předložené zprávy.


Návrh Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o. na zrušení předkupního práva – č. 324

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s  r. o. ze dne 18.02.2019, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit zrušení předkupního práva zapsaného pro město Kroměříž na LV č. 12732 k pozemku p. č. st. 6270, jehož součástí je budova č.p. 2788, k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost spolku ZUŠKA?ZUŠKA! o finanční podporu projektu „Malí velcí filharmonici – Malí velcí umělci“ – č. 325

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové dotace ve výši  30.000 Kč  z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž pro spolek ZUŠKA?ZUŠKA! na realizaci projektu „Malí velcí filharmonici - Malí velcí umělci"

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro spolek ZUŠKA?ZUŠKA! na realizaci projektu „Malí velcí filharmonici - Malí velcí umělci", podle předložené zprávy.

 

Schválení smlouvy o spolupráci – Relaxační zóna – č. 326

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kroměříž a Piano Clubem, která upravuje podrobné podmínky provozu Relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži v turistické sezóně 2019, podle předložené zprávy.


Personální složení komise RMK pro informatiku a web – č. 327

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění  personálního složení komisí Rady města Kroměříže takto:
komise   pro informatiku a web:
Ing. Radek Zahradníček - člen


Jmenování vedoucího odboru životního prostředí MěÚ – č. 328

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Ing. Petra Vodáka vedoucím  odboru životního prostředí  Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. května 2019.

 

Členství tajemnice MěÚ Kroměříž ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR – č. 329

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

účast Mgr. Jany Kuté ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.

s c h v a l u j e

účast Mgr. Veroniky Škrabalové - tajemnice Městského úřadu Kroměříž ve Sdružení tajemníků  městských a obecních úřadů ČR, z. s. a náklady s tímto spojené, podle předložené zprávy.

 

Stanovisko Rady města Kroměříže k záměru stavby nové nemocnice – č. 330

Rada města Kroměříže po projednání

1.
n e s o u h l a s í
se stavbou nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Záměr není dostatečně připravený a nemá podporu veřejnosti. Žádná z politických stran, které tvoří na Zlínském kraji koalici, neměla před volbami v roce 2016 stavbu nové nemocnice v programu. Rada města Kroměříže je přesvědčena, že by o takto zásadní investici měli rozhodnout občané ve volbách, ať už podporou či odmítnutím volby politické strany a hnutí, které budou stavbu nemocnice v Malenovicích prosazovat

2.
o d m í t á
zatížení krajského rozpočtu částkou osm miliard korun, na kterou nynější krajská reprezentace odhaduje náklady na stavbu nemocnice. Zlínský kraj postupně cenu nové nemocnice navyšuje, od 6,1 miliardy korun z loňského října na stávajících osm miliard korun. Hejtman Jiří Čunek hovoří o pomoci státu, která je ale nejistá, neboť sami představitelé vlády avizují nutnost úspor. Čunek mluví také o tom, že kraj tři miliardy korun ušetří. Rada města Kroměříže se obává, že v době případné hospodářské recese to nebude možné. A pokud ano, bude to například na úkor oprav krajských komunikací, nebo investic do školství, což Rada města Kroměříže považuje za nepřijatelné. Za varovný signál Rada města Kroměříže považuje také to, že s projektem stavby nové nemocnice nesouhlasí náměstek hejtmana pro finance, rozpočet a majetek

3.
o b á v á   s e
o budoucnost Kroměřížské nemocnice a. s. Dopad stavby nové nemocnice v Malenovicích na ostatní krajské nemocnice v čele s kroměřížskou nebyl dosud nikde popsán. Rada města Kroměříže se obává, že stávající úroveň zdravotní péče v kroměřížské nemocnici zachována nebude, že minimálně některé úkony budou převedeny do nové malenovické nemocnice, kam by navíc mohla odejít i část personálu

4.
k o n s t a t u j e,
že jakékoliv omezení zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici a.s. je pro ni nepřijatelné. Plně se odvolává na memorandum, které Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo na  XXXIV. zasedání konaném 15. února 2018.

 

Program kastrace koček a kocourů – změna usnesení č. 247 – 08 z 10. schůze RMK ze dne 30. března 2015 – č. 331

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 247-08 z 10. schůze RMK konané dne 30. 3. 2015 v bodě 3  - pověření k podepisování darovacích smluv

p o v ě ř u j e

vedoucí/ho odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž podepisováním darovacích smluv o poskytnutí finančního příspěvku občanům za město Kroměříž.


Schválení zahraniční služební cesty do Vídně – č. 332

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu  Mgr. Jaroslava Němce - starosty města Kroměříže a Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA – místostarosty města Kroměříže  do Vídně (Rakousko) dne 9. dubna 2019 na základě pozvání arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera  na akci  v rámci projektu  připomínající 200. výročí zvolení a ustanovení kardinála Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. Ke služební cestě bude použito služební vozidlo městského úřadu s řidičem.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
 starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže