Usnesení z 10. schůze Rady města Kroměříže

| 01.04.2019 |

Město Kroměříž

U S N ES E N Í

z 10. schůze Rady města Kroměříže konané 29. března 2019

 

Dodatek ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy lávky pro pěší“ a dodatek k příkazní smlouvě „Technický dozor investora“ – č. 271


Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/820/2018  „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ LÁVKY“, kdy předmětem dodatku je posun termínu, podle předložené zprávy.


2.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. SML/832/2018 pro výkon technického dozoru stavby pro akci s názvem „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ LÁVKY",  kdy předmětem dodatku je změna termínu, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav  Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
 starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže