Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže

| 06.02.2019 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze 6. schůze Rady města Kroměříže konané 31. ledna 2019


Parkovací dům, ul. Havlíčkova – č. 175

Rada města  Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s nabídnutou částkou 50.915.000 Kč podle přípisu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru  řízení operačních programů  Číslo jednací MMR-1614/2019-26 ze dne 17. 1. 2019 a prohlašuje, že město Kroměříž má zájem projekt CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681  „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ nadále realizovat.


Jednací řád komisí Rady města Kroměříže – č. 176

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád komisí Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Partnerství Kroměříže v projektu Otevřené brány v letech  2019 – 2021 – č. 177

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
zapojení města Kroměříže do projektu Otevřené brány v letech 2019 - 2021 formou spolufinancování projektu částkou 120.000 Kč na rok z rozpočtu města Kroměříže
b)
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Římskokatolickou farností P. Marie, IČ: 469 98 110, se sídlem Riegrovo nám. 165, 767 01  Kroměříž, ve výši 40.000 Kč na honoráře průvodců projektu  Otevřené brány v roce 2019, podle předložené zprávy
c)
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Římskokatolickou farností sv. Mořice, IČ: 652 68 831, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01  Kroměříž, ve výši 80.000 Kč na honoráře průvodců projektu  Otevřené brány v roce 2019, podle předložené zprávy.

 

           Mgr. Jaroslav Němec            Mgr. Daniela Hebnarová
        starosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže