Usnesení z 2. schůze Rady města Kroměříže

| 05.12.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 29. listopadu 2018


Bytové záležitosti – č. 43

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

xx

byt č. B 19 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, 

za podmínky uvolnění bytu č. A 27 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou. 

Prodej pozemku parc. č. 23/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže -  č. 44

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc.  č. 23/3- zahrada  o   výměře  207 m²  v    k. ú. Vážany u Kroměříže   pro xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 600  Kč/m²,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Trávník – č. 45

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny    pozemku parc. č.   184/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře cca 10 m2      v k. ú.    Trávník  ve  vlastnictví města Kroměříže  za pozemek   parc. č. 184/20  - orná půda  o výměře cca 10 m2   v k. ú.  Trávník  ve vlastnictví xx. 


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (K. Světlé, kab. NN) – č. 46

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 3361/1, v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, K. Světlé - úprava kab. NN, obnova“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Žižkova ul., NN) – č. 47

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 3744/4, 3744/50 a 3744/53  v katastrálním území Kroměříž     pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelového pilíře NN, uzemnění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Žižkova - kabel NN, Moric“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši      1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník, p. Žahourek) – č. 48

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 184/2 v katastrálním území Trávník   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník, kabel. smyčka NN - Žahourek“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.100  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Chropyňská, NN) – č. 49

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 2402/104, parc. č. 2402/109 a parc. č. 2402/110 v katastrálním území Kroměříž     pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelového pilíře NN, uzemnění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, 2 O.M.“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Immobiliare, byt. dům) – č. 50

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  3123/9, 3123/2, 3669/1, 1582/115  a  3137/5  v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  zemního kabelové vedení VN, zemního kabelové vedení NN, telekomunikační sítě,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Slovákova - byt. dům - IMMOBILLIARE“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   10.200  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO,  Vážany - ul. Velehradská) – č. 51

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  parc. č. 807/2,   parc. č. 3233/1,   parc. č. 3234/2,   parc. č. 3234/6,   parc. č. 3234/9,   parc. č. 3234/14 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního   plynovodního řadu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „REKO MS KM Vážany - Velehradská, číslo stavby: 7700101159“         pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO, ul. Požárníků) – č. 52

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  č. 548/1  v   k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního   plynovodního řadu a přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „REKO MS KM Vážany - Požárníků, číslo stavby: 7700101158“ pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 100 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Chropyňská ul.) – č. 53

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 2402/109  a  2402/111 v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská -kab. smyčka NN,2 O.M.“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.200 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro CNGVitali s. r. o. – č. 54

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 64/8  a parc. č. 64/27  v katastrálním území Kotojedy   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  STL  přípojky plynu,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v   geometrických plánech č. 560-175a/2018   a   560-175b/2018, pro společnost  CNGVitall s. r. o.  se sídlem   1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00  Ostrava jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   100 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž (Slovanské náměstí) – č. 55

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu jména a bydliště nájemce, a to:

Z: xx, Vracov

NA: xx,   Kroměříž

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 05.05.2003 s paní xx,  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, kterým se doplňuje znění bodu  č. III., a to takto: 

Nájemce je povinen uhradit výši vodného a stočného na základě vyúčtování vystaveného podle smlouvy uzavřené se společností VAK, a. s., IČ: 494 51 871, se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01  Kroměříž č. SMV-2018-10-001466 ze dne 30.05.2018 na odběrní místo č. 1507-5511-0000 na ulici Sokolovská, parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž na účet města Kroměříže vedeného u ČSOB, a. s. pobočky Kroměříž č. 104002553/0300 v řádném termínu a výši podle vystavené faktury. 

Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Moravy, s. p. – č. 56

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno na pronájem části pozemku, a to:

p. č. 3287/6 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře v rozsahu dočasného záboru 84 m2

p. č. 3287/2 - vodní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře v rozsahu dočasného záboru 118 m2

p. č. 2275/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře v rozsahu dočasného záboru 43 m2 

o celkové výměře pronajaté plochy 245 m2 za účelem využití pozemků dle schválené projektové dokumentace „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“, ostatní podle smlouvy, která je přílohou této zprávy.  

Výpověď smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Zlámanka  - č. 57

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výpověď smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 25. 5. 1999 s panem xx,  767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 70/1 - trvalý travní porost o výměře 255 m2 v k. ú. Zlámanka za účelem zahrady s tím, že výpovědní lhůta končí k 31. 12. 2018

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 70/1 – trvalý travní porost o výměře 255  m2 v k. ú. Zlámanka. 

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2018 mezi městem a Lidl Česká republika v. o. s. – č. 58

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 59/2018 „Lidl Kroměříž, Velehradská 451/4b, Modernizace TYP NFK 17, k. ú. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  Lidl Česká republika, v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, spočívající v realizaci úpravy plynovodu, opravy a úpravy inženýrských sítí včetně přípojek, v lokalitě ulice Velehradská v Kroměříži, podle  předložené zprávy. 


Žádost o odstranění městského mobiliáře – č. 59

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odstranění herních prvků, pískovišť, basketbalových košů a laviček z pozemků 813/48; 813/49; 813/50; 813/51; č. 813/53 a 813/54, podle předložené zprávy, z důvodu neudržitelnosti bezpečného provozu herních prvků a s tím souvisejících  vysokých nákladů na jejich údržbu a opravy. 


Nákup licencí Windows Server DataCenter 2019 – č. 60

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup Windows Server DataCenter 2019 formou realizace dílčího zadávacího řízení na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra o centrálním nákupu, podle předložené zprávy. 


Konsiliář – zakoupení licence nové verze – č. 61

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup nové verze aplikace Konsiliář a Publiko,  a to uzavřením licenční a servisní smlouvy s dodavatelem HD MEDIA s. r. o., Hybešova 261/22, 602 00  Brno střed, podle předložené zprávy. 


Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži – lokality pro měření hlukové zátěže – č. 62

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

lokality pro měření imisní  zátěže v rámci projektu „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a darovací – kompostéry – č. 63

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér ve znění podle předložené zprávy v souvislosti s realizací projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži"

p o v ě ř u j e

Bc. Šárku Hánovou, DiS. a Lucii Sozaňski, DiS., pracovnice finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, za město Kroměříž k podpisu dodatků ke smlouvám o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér ve znění dle předložené zprávy v souvislosti s realizací projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži", a to tak, že uvedenou smlouvu  podepisuje vždy jedna  z pověřených pracovnic. 

Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – č. 64

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže určit Mgr. Víta Peštuku, místostarostu města Kroměříže, členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Kroměříž a územně plánovací dokumentace.

Určení příslušné kompetenční osoby k udělování souhlasu s přijetím daru – č. 65

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v usnesení č. 72 – 09 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané 8. prosince 2014 část „schvaluje“

p o v ě ř u j e 

Mgr. Víta Peštuku, místostarostu města Kroměříže, který v zastoupení města Kroměříže jako zřizovatele bude k jednotlivým darovacím smlouvám u darů Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, udělovat  souhlas v případě, že dárce trvá na uvedení účelu, a ze zákonné úpravy vyplývá nutnost předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím daru. 


Personální složení řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 -2019 – č. 66

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu personálního  složení řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku, podle předložené zprávy.


Členové Řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku:

- Mgr. Vít Peštuka, místostarosta města Kroměříže

- Mgr. Radovan Klabal - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

  Kroměříž

- Bc. Lenka Horáková - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chropyně

- Jiřina Floriánová - sociální pracovnice Městského úřadu Hulín

- Svatava Churá - sociální pracovnice Městského úřadu Morkovice - Slížany

- Bc. Lenka Rotterová - vedoucí odboru sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury 

  Městského úřadu Koryčany


Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 67

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

Žádost Gymnázia Kroměříž o poskytnutí dotace – č. 68

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 5.000 Kč, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, 767 01  Kroměříž na ceny pro soutěžící okresního přeboru v šachu 2018, který se uskuteční 5. prosince 2018

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ: 002 87 351 a Gymnáziem Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, 767 01  Kroměříž, IČ: 708 43 309, ve výši  5.000 Kč na ceny pro soutěžící okresního přeboru v šachu 2018, podle předložené zprávy.


Složení řídícího výboru MAP II – č. 69

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e


složení Řídícího výboru MAP II Kroměříž:


zástupce realizátora projektu MAP II Mgr. Jiří Pánek

zástupce kraje a zástupce KAP Ing. Radovan Výsmek


zástupci zřizovatelů škol Ing. Martin Drkula

Mgr. Pavel Horák

Michaela Kavanová


zástupci vedení škol Mgr. Hana Fuksová

RNDr. Olga Loučková

Mgr. Lenka Beranová

Mgr. Ludmila Kočí

Hana Klabalová

Jiřina Červinková

Jana Řachová

zástupce organizace neformálního

a zájmového vzdělávání Mgr. Jana Valerová


zástupci základních uměleckých škol Bc. Herbert Novotný

MgA. Ivona Křivánková


zástupce pedagogů SŠ PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.


zástupce školních družin a klubů Dagmar Navrátilová


zástupce MAS na území MAP II Mgr. Roman Hoza 

Ing. Petr Galatík 

zástupce Centra podpory projektu 

SRP v daném kraji (NIDV Zlín) Ing. Bc. Radka KrčkováŽádost o schválení studijní cesty – č. 70

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studijní cestu PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace,  po novostavbách polských knihoven v termínu 27. 5. - 31. 5. 2019. 

Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o ponechání předpokládané částky 161 tis. Kč v rozpočtu organizace  - č. 71

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s ponecháním částky 161.000 Kč určené na účelové akce v rozpočtu Domu kultury v Kroměříži, p. o. s tím, že částka bude využita na zajištění kulturních pořadů a technického zabezpečení devítidenního Adventu s Domem kultury v Kroměříži, který se bude konat 1. 12. - 9. 12. 2018 na Velkém náměstí v Kroměříži. 


Cena města Kroměříže – č. 72

Rada  města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Ceny města Kroměříže za rok 2018 panu Josefu Olišarovi.


Návrh na odměnu ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. č. 73

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelce  Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace města Kroměříže   a ředitelce  Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí 2018, které ředitelky podstatným způsobem ovlivnily, podle předložené zprávy.


Výpověď smlouvy – ASPI – č. 74

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď smlouvy mezi městem Kroměříž a Wolters Kluwer ČR, a. s. o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI uzavřené dne 19. 05. 2016, podle předložené zprávy.


Fond sociálních potřeb – č. 75

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit zřízení  fondu  sociálních potřeb  v souladu  s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení).


Projekt Zvyšování  profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži – č. 76

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodloužení realizace projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži do 30. 6. 2019

u k l á d á 

odboru rozvoje města zajistit přípravu veřejné zakázky malého rozsahu  na vzdělávání zaměstnanců IT v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži.

Program města Kroměříže pro poskytování dotaci na rok 2019 – č. 77

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a) 

schválit Program města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019, podle předložené zprávy, 

b)

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019, podle předložené zprávy. 

Zřízení komisí Rady města Kroměříže a výborů Zastupitelstva města Kroměříže – č. 78

Rada města Kroměříže po projednání 

z ř í z u j e

komise Rady města Kroměříže:

komise bytová

komise pro školství, výchovu a vzdělávání 

komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města 

povodňová komise města Kroměříže zřízená podle zákona č. 254/2001, o vodách

komise sociální a zdravotní

komise sportovní

komise dopravní a BESIP

komise pro životní prostředí 

komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností

komise pro likvidaci nepotřebného majetku 

komise pro informatiku a web 

komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství 

Zdravé město a místní Agenda 21

komise pro  bezpečnost a prevenci kriminality 

komise pro komunikaci s osadními výbory

d o p o r u č u j e

1.

Zastupitelstvu města Kroměříže zřídit výbory Zastupitelstva města Kroměříže:

výbor pro územní plán

osadní výbor Bílany

osadní výbor Drahlov

osadní výbor Hradisko

osadní výbor Kotojedy

osadní výbor Postoupky

osadní výbor Těšnovice

osadní výbor Trávník 

osadní výbor Vážany

osadní výbor Zlámanka 


2.

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí určení tajemníků výborů zastupitelstva města Kroměříže: 

Zdeňka Lančíková - tajemnice finančního výboru

Lambert Hanzal - tajemník kontrolního výboru 

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ – č. 79

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. z komise pro otevírání obálek a hodnotící komise  pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

Marka Šindlera jako náhradníka z komise pro otevírání obálek a hodnotící komise  pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

Mgr. Janu Kutou jako náhradníka z komise pro otevírání obálek  pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

j m e n u j e 

Vratislava Krejčíře do komise pro otevírání obálek  a hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

Mgr. Danielu Hebnarovou jako náhradníka do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

Ing. Pavla Kopeckého jako náhradníka do komise pro otevírání obálek  pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny, věda hrou“ 

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

Příkazní smlouva – technický dozor na opravu lávky – č. 80

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy pro výkon Technického dozoru stavby pro akci s názvem „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ LÁVKY", a to se společností SHP TS s. r. o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno podle předložené zprávy. 


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: projekt: Stavební úpravy lávky  pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži – č. 81

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dodatek č.1 smlouvy o dílo č. SML/499/2018 na akci:  „Projekt: Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“, spočívající ve změně termínu předání objednateli realizační dokumentace stavby  na termín do 31.12.2018

Návrh programu II. zasedání ZMK konaného 6. prosince  2018  - 82

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. prosince 2018: 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr


Pravidla pro fungování a financování osadních výborů – dodatek č. 1 – č. 83

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže  schválit  dodatek  č.1 ke směrnici  č. 1/2015 pravidla pro  fungování  a financování  osadních  výborů města Kroměříže ve znění  podle předložené zprávy. 

Pověření řízení Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 84

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e 

Ing. Petra Opravila,   zaměstnance p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže,  s účinností od 1. ledna 2019  vedením a řízením  organizace Sportovní zařízení města Kroměříže,  příspěvkové organizace,  a to po dobu výkonu veřejné funkce Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA, podle předložené zprávy. 


Rezignace Mgr. Daniely Hebnarové na funkci ředitelky – č. 85

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

písemné oznámení Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže, v němž se vzdává funkce pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky  Domu  kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace,  ke dni 30. listopadu 2018

p o v ě ř u j e

paní Dušanu Náplavovou, zaměstnance Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace,   s účinností od 1. prosince  2018 vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace,  a to do doby jmenování ředitele této příspěvkové organizace města.


Mgr. Jaroslav Němec        Mgr. Daniela Hebnarová

      starosta města Kroměříže      místostarostka města Kroměříže