Usnesení ze 3. schůze Rady města Kroměříže konané 6. ledna 2011

| 19.01.2011 |

Usnesení ze 3. schůze Rady města Kroměříže konané 6. ledna 2011

 

Pronájem nebytových prostor prodejny občerstvení v areálu koupaliště Bajda – č. 87 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. P. a pana M. B.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor prodejny o celkové výměře 36,77 m² v budově technického vybavení bez čísla popisného na pozemku stav. parcela č. 5930 v k. ú. Kroměříž v areálu letního koupaliště Bajda pro pana J. P. ode dne 10. ledna 2011 na dobu určitou tří let za smluvní výši nájemného 40.000 Kč ročně, za účelem provozování rychlého občerstvení.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Pronájem kanceláře v budově č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži pro Mgr. Miloše Malého – č. 88 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. Miloše Malého

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor místnosti č. 3.11 o celkové výměře 25 m² ve třetím podlaží budovy č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži pro Mgr. Miloše Malého ode dne 10. ledna 2011 na dobu určitou jednoho roku za smluvní výši nájemného 10.000 Kč měsíčně, za účelem zřízení kanceláře senátora.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Žádost paní Z. M. o ukončení nájemní smlouvy – č. 89 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 11. září 2007 mezi městem Kroměříž a paní Z. M. na pronájem části pozemku parc. č. 3127/8 na Švabinského nábřeží v Kroměříži o výměře 11,5 m² pod novinovým stánkem, dohodou ke dni 31. lednu 2011 s tím, že k tomuto datu bude stánek z pozemku odstraněn.

Pronájem nebytových prostor o výměře 363,1 m² v budově plaveckého bazénu č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži – č. 90 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní M. M. a pana I. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m² v budově plaveckého bazénu č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži pro pana I. P. ode dne 10. ledna 2011 na dobu určitou do 31. 3. 2013 za smluvní výši nájemného 500,- Kč/m²/rok za účelem provozování fitcentra.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Pronájem části pozemku parc. č. 1115/10 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu pro SOLERI s. r. o. – č. 91 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1115/10 v k. ú. Kroměříž (naproti plaveckému bazénu) o výměře cca 2 m², pro umístění reklamního stojanu SOLERI s. r. o., od 1. února 2011 na dobu určitou jednoho roku za celkovou částku 2.000 Kč ročního nájmu.

Pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu pro pana J. S. – č. 92 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž (naproti plaveckému bazénu) o výměře cca 2 m², pro umístění reklamního stojanu pro pana J. S. od 1. února 2011 na dobu určitou jednoho roku za celkovou částku 2.000 Kč ročního nájmu.

Pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu pro pana R. B. – č. 93 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž (vedle Sportcentra Zapletal) o výměře cca 2 m², pro umístění reklamního stojanu pro pana R. B. od 1. února 2011 na dobu určitou jednoho roku za celkovou částku 2.000 Kč ročního nájmu.

 

Žádost pana J. K. o prodloužení nájemní smlouvy – č. 94 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 26. listopadu 2001 mezi městem Kroměříž a panem J. K. na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 43,08 m² v přízemí domu č. pop. 31 v Těšnovicích v bodě IV. následovně:

Tato nájemní smlouvy se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2015. Ostatní body smlouvy se nemění.

2. ukončení dohody uzavřené dne 9. října 2006 mezi Správou majetku města Kroměříže a paní L. K. na bezúplatné užívání obchodu v domě č. pop. 6 ve Zlámance, na žádost paní K., ke dni 31. prosinci 2010.

3. uzavření dohody na bezúplatné užívání nebytových prostor obchodu v domě č. pop. 6 ve Zlámance s panem J. K. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou, po dobu uzavření obchodu, z důvodu zabezpečení služeb pro občany Zlámanky s tím, že spotřebované energie uhradí pan J. K.

Prodloužení povolení k umístění pojízdného včelínu panu Ing. J. Š. – č. 95 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž pro pana Ing. J. Š. pro rok 2011 a 2012 bezplatně.

 

Změny nájemních smluv v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ul. v Kroměříži – č. 96 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 24. října 2003 mezi městem Kroměříž a paní B. D. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži v bodě V. následovně: Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V bodě č. I. se ode dne 1. ledna 2011 nebytové prostory upravují na současnou výměru 58,59 m².

Ostatní body smlouvy se nemění.

2. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 13. října 2008 mezi městem Kroměříž a paní I. P. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži v bodě II. následovně: Výměra užívaných nebytových prostor se ode dne 1. ledna 2011 upřesňuje na současných 34,64 m².

Ostatní body smlouvy se nemění.

3. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 1. prosince 2009 mezi městem Kroměříž a panem F. Š. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži v bodě II. následovně: Výměra užívaných nebytových prostor se ode dne 1. ledna 2011 upřesňuje na současných 45,13 m².

Ostatní body smlouvy se nemění.

4. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 25. října 1993 mezi městem Kroměříž a paní E. K. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži v bodě II. následovně: Výměra užívaných nebytových prostor se ode dne 1. ledna 2011 upřesňuje na současných 29,13 m².

Ostatní body smlouvy se nemění.

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2009 – 30.09.2011 – č. 97 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

M. B.

 

Smlouva o převodu vkladu, práv a povinností ze zakladatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s. na město Kroměříž – č. 98

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o převodu vkladu, práv a povinností ze zakladatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s. – paní Anny Gruberové na město Kroměříž ode dne 1. ledna 2011.

 

Odvolání a jmenování členů řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – č. 99 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

z funkce člena řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže pana Milana Nálezu, Ing. Jana Slaninu a PhDr. Janu Pošvancovou

j m e n u j e

nové členy řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže:

Ing. Magdu Koukalovou, předsedkyni představenstva Stavebního bytového družstva SVORNOST

Ing. Josefa Baďuru, vedoucího technického úseku Stavebního bytového družstva SVORNOST

Ing. Blanku Šimůnkovou, předsedkyni výboru ZMK pro regeneraci MPR a pro rozvoj města

Ing. Pavlínu Cvekovou, ředitelku KROK, o. p. s.

Zřízení komise a jmenování členů komise státní památkové péče – č. 100

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s § 31 zákona č. 20/1987 S., o státní památkové péči

z ř i z u j e

komisi státní památkové péče

j m e n u j e

členy komise státní památkové péče:

Ing. Blanka Šimůnková, předsedkyně komise

Ing. Jiří Vojta, člen komise

Vít Pořízek, člen komise

Mgr. Pavel Horák, člen komise

Ing. Martin Drkula, člen komise

Ing. Alena Staňová, tajemnice komise

Personální záležitosti – jmenování vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž – č. 101

Rada města Kroměříže po projednání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102, písm. g), v platném znění

j m e n u j e

na návrh tajemníka Městského úřadu Kroměříž od 12. ledna 2011 JUDr. Františka Dočekala, Ph.D. do funkce vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž.

 

Výsledek výběrového řízení a jmenování ředitele příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828 – č. 102 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výsledek výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828

j m e n u j e

pana Ing. Jiřího Králíka do funkce ředitele Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, s účinností od 10. ledna 2011.

Zřízení komisí a jmenování členů komisí Rady města Kroměříže – č. 103

Rada města Kroměříže po projednání

1. z ř i z u j e komisi bytovou

náplň: evidence žádostí o městský byt, přidělování bytů dle schválených pravidel, prodlužování uzavřených nájemních smluv, řešení neplatičů

j m e n u j e členy komise:

Předseda: Marek Šindler

Tajemnice: Jaroslava Stejskalová

Členové: Roland Kemény

Ing. Petr Dvořáček

RSDr.Vladimír Kenša

Mgr. Jakub Popovský

Mgr. Věra Koščová

MUDr. Jarmila Číhalová

Ivona Daňková

Mgr. Petr Bráník

2. z ř í z u j e komisi sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita

náplň: řešení sociální situace ve městě, problematika spojená s komunitním plánem sociálních služeb, urgentní žádosti na řešení bytové situace, grantový systém na podporu veřejného zdraví, řízení projektů Zdravé město a Bezpečná komunita

j m e n u j e členy komise:

Předsedkyně: MUDr. Jarmila Číhalová

Tajemnice: Bc. Marie Sumcová

Členové: MUDr. Jan Brožík

MVDr. Michal Guth

Jana Zahradníková

Bc. Jana Kučerová, MSc.

Mgr. Jan Kapounek

Ing. Marie Pokorná

Pavlína Lizcková

Libuše Pavlínková

3. z ř i z u j e komisi kulturní, společenská a pro partnerská města

náplň: podíl na realizaci grantového systému na podporu kulturních a společenských aktivit, projednávání koncepčních materiálů kultury ve městě, činnost kulturních zařízení ve městě, spolupráce s neziskovým sektorem při kulturních aktivitách, podíl na udržování kontaktů s partnerskými městy

j m e n u j e členy komise:

Předsedkyně: PhDr. Šárka Kašpárková

Tajemnice: Lenka Peclová

Členové: Mgr. Miloslava Nosková

Ing. Věra Knapková

Ing. Esma Opravilová

Ing. Dagmar Fenclová

MUDr. Eva Nováková

Zdeněk Hána

Lukáš Majda

Ing. Martin Krčma

4. z ř i z u j e komisi sportovní

náplň: grantový systém v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, návrhy k činnosti stávajících sportovních zařízení ve městě, nová sportovní zařízení a nové sportovní aktivity ve městě

j m e n u j e členy komise:

Předseda: Karel Holík

Tajemník: Lubomír Fila

Členové: Jaroslava Krejčiříková

Radim Horenský

RSDr.Vladimír Křemeček

Jiří Král

Miroslav Doubrava

Marek Zdráhal

Ing. Otmar Mergenthal, MBA

Bc. Petr Neumann

5. z ř i z u j e komisi pro výchovu a celoživotní vzdělávání

náplň: grantový systém v oblasti školství a výchovně vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, návrhy řešení sítě škol a školských zařízení, jejich rekonstrukce a modernizace, úroveň a kvalita výchovy a vzdělávání na školách, podpora školských zařízení, které nejsou zřizovány městem, studentský parlament

j m e n u j e členy komise:

Předsedkyně: Mgr. Jitka Dvořáková

Tajemník: Miroslav Marinčák

Členové: Mgr. Miloslava Nosková

Michal Kostka

Mgr. Markéta Caklová

Mgr. Pavel Motyčka

Mgr. Jaroslav Němec

Petr Zaoral

Ing. Karel Fleischmann

Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, h. doc.

6. z ř i z u j e komisi pro dopravu a BESIP

náplň: řešení dopravní situace ve městě, aktuální problémy, riziková místa, parkování, projednání koncepčních otázek dopravy, bezpečnost silničního provozu

j m e n u j e členy komise:

Předseda: Mgr. Petr Sedláček

Tajemník: Libor Hájek

Členové: Ing. Věra Fuksová

RSDr. Jaroslav Procházka

MUDr. Richard Kreml

Karel Petráš

Martin Hassa

Alice Juračková

Josef Král

Ing. Petr Komínek

7. z ř i z u j e komisi pro prevenci kriminality

náplň: program prevence kriminality, prevence sociopatologických jevů, návrhy k činnosti Městské policie Kroměříž

j m e n u j e členy komise:

Předseda: Mgr. Miloš Malý

Tajemník: Mgr. Miloslav Skřebský

Členové: Marek Andrýsek

RSDr.Vladimír Kenša

Jitka Popovská

Bc. Vojtěch Navrátil

Ing. Jan Žárský

Milan Komínek

PHDr. Dagmar Cruzová

8. z ř i z u j e komisi pro cestovní ruch a prezentaci města

náplň: grantový systém na podporu turistických produktů ve městě, návrhy na „oživení“ města, návrhy k činnosti informačního centra, spolupráce s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu, návrhy k mediální i webové prezentaci města

j m e n u j e členy komise:

Předsedkyně: Mgr. Daniela Hebnarová

Tajemnice: Ing. Jana Knapková

Členové: Roman Konečný

Formanová Marcela

PhDr. Zdeněk Coufal

Bc. Jan Talafant

Barbora Kadlicová, DiS

Markéta Mercová

Dagmar Skopalová

Ing. Oldřich Kuchař

9. z ř i z u j e komisi pro životní prostředí

náplň: grantový program v oblasti životního prostředí, návrhy na zlepšení jednotlivých segmentů životního prostředí (zeleň, odpady, prašnost, hluk, zvířata ad.)

j m e n u j e členy komise:

Předseda: Mgr. Kamil Navrátil

Tajemnice: RNDr. Božena Ševčíková

Členové: Ing. Věra Nováková

Josef Křižan

Ludmila Konečná

Marie Koutňáková

Ing. Olga Krčmová

Ing. Josef Čech

Emil Sedlařík

Ing. Radka Olšanská

10. z ř i z u j e komisi pro nakládání s majetkem města

náplň: návrhy pro nakládání s majetkem města- využití objektů ve vlastnictví města, jejich rekonstrukce a modernizace, návrhy či připomínky z zamýšleným prodejům nemovitostí, včetně cen, vyřazení nepotřebného či zastaralého vybavení (DHIM, HIM) včetně návrhů způsobu likvidace

j m e n u j e členy komise:

Předsedkyně: Ing. Blanka Šimůnková

Tajemník: Ing. Aleš Opravil

Členové: Ing. Petr Opravil

Ing. Josef Merc

Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Bronislav Kučera, MSc.

Ing. Marian Sehnal

Ing. Milan Hebnar

Jiří Kelnar

d o p o r u č u j e

předsedům shora uvedených komisí Rady města Kroměříže předkládat návrhy na usnesení jako informační zprávu na nejbližší schůzi Rady města Kroměříž.

Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zabezpečení veřejné informační služby v Kroměříži pro rok 2011 – č. 104 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu majetkoprávního oddělení finančního odboru Městského úřadu Kroměříž projednat s majitelem domu č. pop. 50/45 na Velkém náměstí v Kroměříži prodloužení nájemní smlouvy na provozování Informačního centra Kroměříž do 31. prosince 2011

s o u h l a s í

v případě prodloužení nájemní smlouvy v domě č. pop. 50/45 na Velkém náměstí v Kroměříži s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na zabezpečení veřejné informační služby v Kroměříži pro rok 2011 s Informačním centrem Kroměříž, Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž, zastoupené panem Ing. Oldřichem Kuchařem, dle předložené zprávy.

Písemná interpelace pana Mgr. P. M. pro Radu města Kroměříže – č. 105 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

písemnou interpelaci Mgr. P. M. proti usnesení č. 85 – 10 ze 2. schůze Rady města Kroměříže konané 2. prosince 2010.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže