Usnesení z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 5. prosince 2002

| 05.12.2002 |

Město Kroměříž U S N E S E N Í

z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 5. prosince 2002

Pronájem nebytových prostor v suterénu domu č. p. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži panu Helískovi – č. 15 - 03

 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Pavla Helíska

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 81,8 m2 v suterénu domu č. p. 4092 na Nitranské ulici v Kroměříži pro firmu Požární servis Helísek, s. r. o. Kroměříž se sídlem Talichova 3536, Kroměříž ode dne 1. 1. 2003 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 20.450,- Kč ročně s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace, za účelem zřízení dílny pro veškeré opravy hasících přístrojů.

 

Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 31 v Těšnovicích paní Iloně Letfusové – č. 16 - 03

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Ilony Letfusové

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 53,6 m2 v 1. poschodí domu č. p. 31 v Těšnovicích (bývalá základní škola) pro paní Ilonu Letfusovou, bytem Těšnovice 126, Kroměříž ode dne 1. 1. 2003 na dobu určitou do 31. 12. 2006 za smluvní výši nájemného 3.200,- Kč ročně, za účelem poskytování masérských rekondičních a regeneračních služeb.

 

Pronájem nebytových prostor v domech č. p. 41 a 42 na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 17 - 03

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Stanislava Krče a pana Josefa Židlíka

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 186,8 m2 v domech č. p. 41 a 42 na Velkém náměstí v Kroměříži pro pana Stanislava Krče, bytem K. Rudého 3777, Kroměříž ode dne 1. 2. 2003 na dobu určitou do 31. 12. 2007 za smluvní výši nájemného 240.000,- Kč ročně s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace, za účelem provozování restaurační činnost. Index inflace bude poprvé uplatněn od 1. 4. 2004.

 

Nabytí části pozemku parc. č. 162/1 v k. ú. Kroměříž z majetku ČR – Okresního ústavu sociálních služeb Kroměříž do majetku Města Kroměříže – č. 18 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí části pozemku parc. č. 162/1 – ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Kroměříž – Erbenovo nábřeží, dle geometrického plánu č. 3557 – 14/2000 ze dne 13. 4. 2000 označeného jako pozemek parc. č. 162/4, z majetku ČR – Okresního ústavu sociálních služeb, se sídlem Kroměříž, Riegrovo náměstí 160, do majetku Města Kroměříže za cenu podle znaleckého posudku.

 

 

Převod id. 51/100 domu s nájemními byty v k. ú. Kroměříž – Rybníčky – č. 19 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej id. 51/100 bytového domu na pozemku parc. č. st. 920/34 a id. 51/100 pozemku parc. č. st. 920/34, vše v k. ú. Kroměříž z majetku Města Kroměříže do vlastnictví SBD Rybníčky II. – družstvo, za cenu veškerých nákladů spojených s převodem, s tím, že k převodu dojde po uplynutí 20 let, což bude nyní upraveno smlouvou o smlouvě budoucí.

Změna usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 27. 6. 2002 – č. 20 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 27. června 2002 v bodě XIII.:

 

1.

část 4, takto: „a nabytí id. ¼ pozemku parc. č. 2619/100 orná půda o výměře 449 m2 a id. ¼ pozemku parc. č. 2619/106 o výměře 64 m2 ostatní plochy z majetku Oldřicha Zapletala, Zamykalova 390/20, Olomouc“

2.

část 5, takto: „a nabytí pozemku parc. č. 2619/29 orná půda o výměře 719 m2 z majetku Věry Butulové, bytem Pivovarská 105/4, Vyškov“.

 

 

 

 

 

Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku v k. ú. Kroměříž pro ing. Annu Neudeckerovou – č. 21 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku parc. č. 955/1 – ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v k. ú. Kroměříž, lokalita Pekelce, pro ing. Annu Neudeckerovou.

 

Žádost Mgr. Evy Zárubové a Mgr. Aleny Hábové o úpravu nájemních smluv - č. 22 - 03

 

Rada města Kroměříže po projednání

 

r u š í

 

část usnesení č. 2517 – 03 z 80. schůze Rady města Kroměříže ze dne 17. 10. 2002 v části týkající se pronájmu nebytových prostor pro Mgr. Evu Zárubovou a Mgr. Alenu Hábovou, v plném rozsahu

 

s c h v a l u j e

 

1.

pronájem nebytových prostor v domě č. p. 437 na Tovačovského ulici v Kroměříži pro Mgr. Evu Zárubovou, bytem U Rejdiště 3728, Kroměříž: místnost č. 13 o výměře 17,78 m2, místnost č. 14 o výměře 11,63 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2003 do 31. 12., 2007, za smluvní výši nájemného 800,- Kč/m2/rok, s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace, za účelem provozování soukromé logopedické praxe.

 

2.

pronájem nebytových prostor v domě č. p. 437 na Tovačovského ulici v Kroměříž pro Mgr. Alenu Hábovou, bytem Svat. Čecha 972/34, Kroměříž: místnost č. 15 o výměře 19,68 m2, místnost č. 16 o výměře 12,20 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007, za smluvní výši nájemné 800,- Kč/m2/rok, s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace, za účelem provozování soukromé logopedické praxe. .

 

 

Úprava výše příspěvků Města Kroměříže pro Správu majetku Města Kroměříže – č. 23 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit úpravu rozpočtu Města Kroměříže pro rok 2002 v jednotlivých položkách příspěvků pro Správu majetku Města Kroměříže k zajištění jmenovitých úkolů dle sloupce „skutečné plnění “ dle tabulky uvedené v předložené zprávě.

 

Projednání podkladu pro „Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO pro rok 2001“ – č. 24

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předložený podklad pro monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO.

Žádost o přidělení finančních prostředků na potraviny pro školní jídelny při mateřských školách – č. 25 –10/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu Města Kroměříže na straně příjmů pol. 5131 ve výši 350.000,- Kč a na straně výdajů pol. 5131 ve výši 350.000,- Kč, na potraviny pro školní jídelny při mateřských školách zřizovaných Městem Kroměříž.

Žádost o povolení výjimky z vyhlášky MŠMT ČR č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech – č. 26 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě žádosti ředitele Základní školy, Kroměříž, Zeyerova 3354 výjimku na zvýšení počtu žáků v jednotlivých odděleních školní družiny v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 87/1992 Sb., § 2, odst. 4 a § 4 odst. 1 o školních družinách a školních klubech a zákonem ČNR č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, na školní rok 2002/2003:

výjimku pro Základní školu, Kroměříž, Zeyerova 3354 a souhlasí s počtem žáků ve školní družině takto:

1. oddělení ….. 27 4. oddělení ….. 30 5. oddělení ….. 30 6. oddělení ….. 30

Schválení nové zřizovací listiny Knihovny Kroměřížska – č. 27 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Města Kroměříže s názvem Knihovna Kroměřížska se sídlem Slovanské nám. 3920, Kroměříž.

Převedení majetku Knihovně Kroměřížska – č. 28 – 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže převést formou darování dnem 1. 1. 2003 příspěvkové organizaci Knihovna Kroměřížska veškerý movitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 zřizovací listiny, z vlastnictví Města Kroměříže.

Žádost Knihovny Kroměřížska o změnu využití finančního příspěvku – č. 29 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu využití částky 3.000,- Kč z celkové částky 7.500,- Kč určené usnesením č. XI. z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 31. 1. 2002 Knihovně Kroměřížska na odměny pro kroměřížské žáky v krajském kole literární soutěže

s c h v a l u j e

změnu užití částky 2.000,- Kč určené usnesením RMK č. 2313 – 10 z 16. 5. 2002 k úhradě lektorného pro Jiřího Černého, na nákup CD pro hudební oddělení Knihovny Kroměřížska.

Návrh na jmenování ředitelky Knihovny Kroměřížska – č. 30 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

dnem 1. 1. 2003 do funkce ředitelky Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárku Kašpárkovou, nar. 28. 3. 1958, bytem Broskvová 4125, Kroměříž.

Operační plán zimní údržby místních komunikací v Kroměříži 2002/2003 – č. 31 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

operační plán zimní údržby místních komunikací v Kroměříži pro zimní období 2002 – 2003

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb Městského úřadu Kroměříž ve spolupráci s vedoucí právního odboru Městského úřadu Kroměříž připravit vyhlášku Města Kroměříže upravující problematiku zimní údržby v termínu do 30. 6. 2003.

Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže – č. 32

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat jednací řád Zastupitelstva města Kroměříže s platností od 19. prosince 2002.

Rozpočtová opatření odboru rozvoje města – č. 33 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu Města Kroměříže na straně výdajů ve výši:

+ 72 tis. Kč projektová dokumentace křižovatky nám. Míru

+150 tis. Kč rekultivace skládky TKO Zachar

+265 tis. Kč regenerace sídliště Zachar

+ 30 tis. Kč rekonstrukce Domu kultury Kroměříž

-180 tis. Kč rekonstrukce střechy MŠ Bělidla

- 80 tis. Kč protipovodňové opatření Kotojedy

-257 tis. Kč projektová dokumentace Domu kultury Kroměříž

Návrh odboru služeb na rozpočtová opatření – č. 34 – 06/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu Města Kroměříže na straně výdajů na položce 517:

293.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů na opravu komunikace a chodníků na ul.

Pilařova

88.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů na opravu chodníků na Riegrově náměstí.

Převod finančních prostředků (Sportcentrum Rozlet) – č. 35 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit převod finančních prostředků ve výši 73.388,- Kč v rámci položky 522 z původního příjemce Sportcentrum Rozlet na TJ Slavia Kroměříž oddíl rekreačního sportu.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2003 – č. 36 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit do doby schválení rozpočtu Města Kroměříže na rok 2003 jeho hospodaření na základě rozpočtového provizoria, ve struktuře návrhu rozpočtu na rok 2003, mimo položky 522 příspěvků, v maximálním objemu finančních prostředků odpovídajících 3/12 provozních výdajů v průběhu l. čtvrtletí 2003.

Příspěvky na zajištění provozu sportovních zařízení (HK Kroměříž VTJ, TJ Plavecké sporty a TJ Slavia) v celkové maximální výši 1.000.000,- Kč budou poskytnuty jen na základě rozhodnutí Rady města Kroměříže.

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže – č. 37

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb. v platném znění, odměny za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže dle předložené zprávy.

Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu na rok 2002 - č. 38 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření na straně příjmů ve výši 1.350.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.350.000,- Kč v členění:

příjmy:

600.000,- Kč pol. 411 dotace úřadu práce na mzdy pracovníků VPP

750.000,- Kč pol. 121 daň z přidané hodnoty

výdaje:

1.300.000,- Kč pol. 511 mzdy zaměstnanců včetně zapojení dotace Úřadu práce

na mzdy pracovníků VPP

50.000,- Kč pol. 522 příspěvek Sdružení Šance na humanizaci

hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu Stanislavu Řachovi – č. 39 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit Pamětní medaili města Kroměříže panu Stanislavu Řachovi, nar. 12. 10. 1958, bytem Moravská 2747, Kroměříž za 50 čestných dárcovství krve.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Hokejový klub Kroměříž VTJ – č. 40 – 10/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 5.000,- Kč pro Hokejový klub Kroměříž VTJ na turnaj v ledním hokeji žáků 6. tříd, který se uskuteční dne 25. 12. 2002.

Komise Rady města Kroměříže – zrušení, zřízení, odvolání a jmenování předsedů a členů komisí – č. 41

Rada města Kroměříže po projednání

1.

z ř i z u j e

sportovní komisi Rady města Kroměříže

j m e n u j e

za členy této komise:

předseda: RSDr. Vladimír Křemeček

tajemník: Mgr. Jiří Pánek

členové: Ludmila Syptáková

Ing. Karel Fleischmann

František Nedopil

Ing. Jan Slanina

Jaroslava Krejčiříková

Mgr. Karel Šerka

Ing. Ivo Dvořák

2.

z ř i z u j e

komisi pro rozvoj města a územní plánování

j m e n u j e

za členy této komise:

předseda: PhDr. Zdeněk Coufal

tajemník: Ing. Josef Koplík

členové: Ing. Jiří Jachan

Ing. arch. Milan Krouman

Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik

Ing. Petr Dvořáček

Rudolf Vykydal

3.

z ř i z u j e

sociální komisi Rady města Kroměříže

j m e n u j e

za členy této komise:

předsedkyně: Ing. Olga Sehnalová

tajemnice: Hana Smítalová

členové: MUDr. Zdeněk Lžičař

Karel Malenovský

Milena Koukalová

Monika Vymazalová

Libor Jarmar

Mgr. Jitka Dvořáková

Mgr. Šárka Janková

4.

z ř i z u j e

komisi Rady města Kroměříže pro mezinárodní styky

(kontaktní města: Chateaudun, Chelmno, Krems, Nitra, Rimnicu Vilcea, Sabionetty, Slaskie Piekary)

j m e n u j e

za členy této komise:

předsedkyně: Mgr. Jitka Dvořáková

tajemník: Mgr. Petr Pálka

členové: Ing. Jiří Jachan

Mgr. Jiří Kubáček

Lubomír Fila

PhDr. Šárka Kašpárková

Mgr. Eduard Barot

Mgr. Petr Sedláček

Mgr. Miroslav Tomešek

Ing. Oldřich Kuchař

MUDr. Olga Sehnalová

MVDr. Libuše Pavlíková

MUDr. Jan Brožík

Mgr. Dagmar Adami

MUDr. Iva Enachescu

Ing. Karel Fleischmann

5.

r u š í

havarijní komisi – štáb CO Města Kroměříže

o d v o l á v á

členy havarijní komise:

předseda: Mgr. Petr Sedláček

l. zástupce předsedy: Ing. Jiří Jachan

2. zástupce předsedy: Ing. Josef Menčl

členové: Jaroslav Ovčačík

Karel Svačina

Ing. Marie Květáková

MUDr. Eva Nováková

Mgr. Miloš Malý

Lambert Hanzal

Ing. Jiří Koukal

Martin Skřenek

Miloslav Skřebský

Ing. Radim Hlaváč

MUDr. Olga Sehnalová

Mojmír Lamoš

6.

r u š í

finanční komisi Rady města Kroměříže

o d v o l á v á

členy finanční komise:

předseda: Ing. Jiří Jachan

tajemník: Ing. Radim Hlaváč

členové: Mgr. Petr Sedláček

MUDr. Olga Sehnalová

Ing. Jaroslav Adamík

Marek Šindler

ing. Jan Videman

ing. Michal Hanačík

Miloslav Skřebský

7.

m ě n í

název „komise k projednávání žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou“ na „bytová komise“

j m e n u j e

členy bytové komise:

Ing. Olga Sehnalová

Ing. Petr Dvořáček

8.

o d v o l á v á

členy dopravní komise:

předseda: Marek Šindler

tajemník: Marta Rubická

členové: ing. Roman Palášek

Luděk Ševčík

Ing. Martíšek Jiří

j m e n u j e

členy dopravní komise:

předsedkyně: MUDr. Olga Sehnalová

tajemník: Libor Hájek

členové: Marta Rubická

Leo Berka

ing. Bohdan Procházka

Jan Brázdil

Miroslav Rozkošný

MVDr. Ivan Popelka

ing. František Koupil

9.

o d v o l á v á

členy komise Kroměříž – Zdravé město:

předseda: MUDr. Eva Nováková

členové: Mgr. Anna Horáčková

PhDr. Jaroslava Chudobová

Ing. Milan Jachan

RNDr. Eva Šílová

Bc. Petra Čečatková

Marta Koppová

MUDr. Jarmila Číhalová

MUDr. Ludmila Mahdalová

Hedvika Juračková

m ě n í

název komise Kroměříž – Zdravé město na komisi Pro projekt Kroměříž – Zdravé město a místní Agendu 21

j m e n u j e

členy komise Pro projekt Kroměříž – Zdravé město a místní Agenda 21

předsedkyně: MUDr. Olga Sehnalová, včetně oblasti dopravy a technické infrastruktury

členové: Mgr. Petr Sedláček – veřejná správa

Ing. Josef Menčl – veřejná správa

Ing. Věra Nováková – životní prostředí

Ing. Petr Vodák – životní prostředí

Ing. Esma Opravilová – zdravý životní styl

Bc. Libuše Borovcová – zdravý životní styl

Ing. Olga Sehnalová – sociální a společenská oblast

MUDr. Ludmila Mahdalová – sociální a společenská oblast

Mgr. Jitka Dvořáková – kultura a vzdělávání

Lenka Peclová – kultura a vzdělávání

JUDr. Karel Smíšek – podnikání a prosperita

Ing. Josef Koplík – podnikání a prosperita

Libor Hájek – doprava a technická infrastruktura

10.

z ř i z u j e

komisi pro Projekt Bezpečná komunita

 

j m e n u j e

členy komise pro Projekt Bezpečná komunita:

předsedkyně: MUDr. Jarmila Číhalová – včetně oblasti data, informace

tajemnice: Ing. Marie Pokorná

členové: Jana Valerová - děti a mládež

Eva Miklendová – děti a mládež - garant

MUDr. Zdeněk Lžičař - senioři

Ludmila Třasoňová –senioři - garant

MUDr. Jan Brožík – pracoviště

Jaroslav Ovčačík – pracoviště - garant

MUDr. Olga Sehnalová – doprava

Marta Rubická - doprava - garant

RSDr. Vladimír Křemeček – sport

Ing. Eva Štěpánová – sport - garant

11.

o d v o l á v á

členy kulturní komise:

předsedkyně Mgr. Jitka Dvořáková

tajemník: Mgr. Petr Pálka

členové: Jaroslav Prokop

Ing. Jana Knapková

Miloslav Mucha

Mgr. Miloslav Fritz

j m e n u j e

členy kulturní komise:

předsedkyně: PhDr. Šárka Kašpárková

tajemnice: Lenka Peclová

členové: Miroslav Šiška

Mgr. Petr Pálka

Mgr. Jitka Dvořáková

MUDr. Eva Nováková

Mgr. Jaroslav Fránek

12.

j m e n u j e

člena letopisecké komise: Mgr. Petr Pálka (Muzeum Kroměřížska)

 

13.

o d v o l á v á

členy likvidační komise:

předseda: ing. Jiří Koukal

člen: Simona Koňárková

Mgr. Jitka Dvořáková

m ě ní

název „komise likvidační“ na „komise likvidační a škodní“

j m e n u j e

členy likvidační a škodní komise:

předseda: Mgr. Bohuslav Janáč

členové: Mgr. Petr Sedláček

Iva Tupá

Ing. Jiří Koukal

Miroslava Pagáčová

14.

o d v o l á v á

členy regenerační komise:

předseda: ing. Alois Veselý

členové: MUDr. Eva Nováková

Jaromír Sum

j m e n u j e

členy regenerační komise:

předseda: Mgr. Petr Sedláček

členové: Ing. Alois Veselý

Ing. Blanka Šimůnková

Ing. arch. Milan Krouman

15.

o d v o l á v á

členy komise pro výchovu a vzdělávání:

předsedkyně: Mgr. Jitka Dvořáková

členové: Mgr. Kristina Doleželová

Jaromíra Jarošová

j m e n u j e

členy komise pro výchovu a vzdělávání:

předseda: Ing. Jan Žárský

členové: RNDr. Eva Šílová

Ing. Karel Fleischmann

Mgr. Jiří Kubáček

Mgr. Jitka Dvořáková

 

 

16.

o d v o l á v á

 

členy komise pro posouzení a vyhodnocení dodavatele:

RSDr. Vladimír Křemeček

MVDr. Ivan Popelka

 

j m e n u j e

 

členy komise pro posouzení a vyhodnocení dodavatele:

MUDr. Ondřej Debef

MUDr. RNDr. Pavel Neshyba, CSc.

 

17.

o d v o l á v á

 

členy povodňové komise:

předsedu povodňové komise Mgr. Petr Sedláček

l. zástupce předsedy: Ing. Petr Vodák

tajemník: Ing. Pavla Jančeková

člen: Ing. Leona Chytilová

 

 

j m e n u j e

 

členy povodňové komise:

předseda: Ing. Petr Dvořáček

1. zástupce předsedy: Mgr. Petr Sedláček

2. zástupce předsedy: Ing. Josef Menčl

tajemník: Ing. Petr Vodák

členové: MUDr. Olga Sehnalová

Jaroslav Ovčačík

Jiří Legát

Alois Novotný

 

15.

o d v o l á v á

 

členy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality:

Josef Novák

Zdeňka Trávníčková

ing. Karel Fleischmann

 

j m e n u j e

členy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality:

člen: Luděk Remeš

Ladislav Chytil

Mgr. Jiří Pánek

 

 

ing. Petr Dvořáček Mgr. Jitka Dvořáková

starosta města Kroměříže místostarostka