Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

| 11.09.2006 |

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA

KROMĚŘÍŽ č. 3/2006

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

 

Zastupitelstvo města Kroměříže se na svém zasedání dne 22.6.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

 

 

Čl. 2

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště, pískoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství:

a) psa opatřit evidenční známkou v souladu s obecně závaznou vyhláškou města

Kroměříže č.3/2004, o místních poplatcích;

b) s výjimkou prostor, uvedených v čl. 3 této obecně závazné vyhlášky, vodit psa na

veřejných prostranstvích vždy na vodítku a je-li vodítko delší než 3 m pak i

s nasazeným náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata,

neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek.

 

(3) Na veřejném prostranství je zakázáno s výjimkou prostor uvedených v této obecně závazné vyhlášky nechat psy volně pobíhat.

Čl. 3

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

Pro volný pohyb psů jsou v obci vyhrazeny tyto prostory veřejného prostranství (viz příloha č.1):

a) p.č. 470/1 – část za domem č.p. 1410 a 1411 na Lutopecké ulici

p.č. 475

p.č. 3751

p.č. 3752

p.č. 2885/1

p.č. 2885/2

p.č. 4435

p.č. 1110/2 – Bagrák, vymezená část parcely

b) místní části města Kroměříže tj. Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka.

 

 

Čl. 4

Sankce

 

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů1).

 

 

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 

Čl. 6 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jejího vyhlášení.

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

Mgr. Jitka Dvořáková

místostarostka

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

1) např.: z. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Odpovědný pracovník: