Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2005 kterou se vydává řád veřejných pohřebišť

| 14.02.2006 |

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005

 

 

kterou se vydává řád veřejných pohřebišť

 

 

Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9. 2005 podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v jeho pozdějším znění, § 19 citovaného zákona a v souladu s ustanovením § 10 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho pozdějším znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Řád pohřebišť upravuje práva a povinnosti provozovatele pohřebišť, subjektů provozujících pohřební služby, nájemců hrobových míst a ostatních osob při pohřbívání, úpravě a údržbě hrobů, jakož i při návštěvách na pohřebištích v působnosti Města Kroměříže, kterými jsou: Městský hřbitov v Kroměříži, hřbitov Bílany, hřbitov Hradisko, hřbitov Trávník, hřbitov Těšnovice, hřbitov Drahlov a hřbitov Zlámanka.

 

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2. zákona prostřednictvím společnosti:

Kroměřížské technické služby, s.r.o.

se sídlem Kroměříž, Kaplanova č. p. 2959, PSČ 767 01,

kancelář správy hřbitovů - Kroměříž, Velehradská č.p. 983,

dále jen správce pohřebiště.

 

 

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

 

1. Pohřebiště jsou veřejně přístupná denně a to :

od 1. května do 10. listopadu …………………….. od 7 hod. do 20 hod.

od 11. listopadu do 30.dubna ............................... od 7 hod do 18 hod.

 

2. Každý návštěvník pohřebiště je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

 

3. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část omezit nebo zakázat, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků (terénní úpravy, exhumace, sníh, náledí apod.)

 

4. Provozní doba správy hřbitova je v pracovní dny od 7.00 hod do 15.00 hod.

 

 

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2. tohoto řádu.

 

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

 

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových

bruslích.

 

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků, vozidel pohřební služby, vozidel provádějící úklid, odvoz odpadu a vozidel souvisejících se stavebními úpravami ) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

 

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

 

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

 

9. Vstup na plochu vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

 

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

 

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

 

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

 

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

 

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

 

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

 

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

 

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e) pronájem hrobových míst

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

h) údržba komunikací, cest a chodníků, v zimním období nezbytná údržba hlavních komunikací.

i) správu a údržbu objektů na pohřebišti ( rozvody vody, údržba oplocení, hygienické zařízení apod.)

j) zajišťování likvidace odpadu

k) údržbu a úpravu hrobových míst

l) úprava a údržba hrobových míst podle individuálních požadavků objednatelů

m) péče o místa bez nájemců.

Čl. 5

Nájem hrobového místa

 

1. Správce pohřebiště pronajímá místo na základě písemné smlouvy zpravidla na tlecí dobu. Po každém uložení zesnulého však minimálně na tlecí dobu (čl. 9.).

Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

 

2. Místo pro urnu se pronajímá zpravidla na dobu 10 let od prvního uložení. Místo pro hrobku se pronajímá zpravidla na dobu 20 let.

 

3. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, může správce pohřebiště pronajmout místo po uplynutí sjednané lhůty na další dobu. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.

 

4. Pronájem místa na pohřebišti v souladu s uzavřenou smlouvou a tímto řádem vznikne nájemní právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj tělo zemřelého nebo zpopelněné ostatky, upravit povrch místa, zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správou pohřebiště.

 

5. Výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví za každý i započatý m2. Do ceny nájmu a služeb s nájmem souvisejících se započte i plocha, kterou si nájemce upraví v okolí pronajatého hrobového místa. (Např. dláždění okolí hrobu, instalace lavičky, odkládací nádoba / bedna/ apod.)

 

6. Přenechání (pronájem) hrobových míst a urnových míst provádí správce pohřebiště. Nikdo nemá nárok na propůjčení určitého místa. Správce pohřebiště však může vyhovět přání objednatele.

 

7. Podnájem hrobového místa je zakázán.

 

8. Právo k místu může být převedeno na nového nájemce jen prostřednictvím provozovatele

pohřebiště.

 

9. Právo k místu přechází v případě úmrtí nájemce na dědice.

 

10. Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením, že byla provedena úhrada za nájem místa a služby s nájmem související. Úkony osoby, která se takto prokazuje se pokládají za úkony prováděné uživatelem pokud uživatel neohlásil ztrátu dokladu, nebo neomezil dispozici s místem jen na svou osobu.

 

11. Prokázání práva k místu lze výjimečně připustit i jiným způsobem tak, učiní-li osoba jež právo uplatňuje, písemné prohlášení, že je oprávněnou osobou se vztahem k místu na pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by eventuálně provozovateli pohřebiště vznikla, pokud by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.

 

12. V případě úmrtí nájemce prokazuje se nabytí práva k místu a hrobovému příslušenství právoplatným dokladem o dědickém řízení.

 

13. Správce pohřebiště může na základě zvláštní smlouvy vzít do dočasné úschovy urnu se zpopelněnými lidskými pozůstatky.

 

14.Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby návrh na prodloužení smlouvy o nájem, může správce pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v těchto případech:

a) nájemce neplní své povinnosti dle tohoto řádu pohřebiště

b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode

dne, kdy ho k tomu správce pohřebiště písemně vyzval.

c) má-li být pohřebiště zrušeno.

 

15. Úhrada za nájem místa a služby s nájmem související, jsou stanoveny ceníkem. Ceník je zveřejněn obvyklým způsobem.

 

 

Čl. 6

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1. Správce pohřebiště se při své činnosti řídí tímto řádem veřejného pohřebiště, zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v jeho pozdějším znění, Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. v jeho pozdějším znění a dalšími zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v jeho pozdějším znění, zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, v jeho pozdějším znění) a dalšími navazujícími právními předpisy.

 

2. Správce pohřebiště je povinen:

 

a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

 

b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v

čl. 10.

 

c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě,je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

 

 

 

Čl. 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku l0. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

 

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení, vlastním nákladem udržovat místo v řádném stavu, čistit prostory po stranách hrobu a za hrobem a dále v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

 

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

 

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

 

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

e) Na kolumbária není přípustné rozvěšovat jakékoliv ozdoby, pokládat květiny, kytice a věnce, mimo místo k tomu určené. V opačném případě všechny věci tohoto druhu je správa pohřebiště oprávněna odstranit.

 

f) Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Nápisy na hrobech nebo dekorativní předměty a symboly na hrobech umístěné, nesmí být v rozporu s jinými obecně platnými právními předpisy.

 

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. Výsadbu stromů a keřů na pohřebišti lze na pronajatých místech provést jen s předchozím písemným povolením správce pohřebiště. Správce pohřebiště může výsadbu provedenou před nabytím účinnosti tohoto řádu, uzná-li to za potřebné z hlediska celkového vzhledu pohřebiště, či jiných závažných důvodů odstranit bez náhrady tomu, kdo ji vysadil.

 

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

 

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

Při zániku práva k místu nebo i v průběhu sjednaného nájmu je nájemce povinen prokázat na žádost provozovatele pohřebiště vlastnictví náhrobku, rámu, či jiného příslušenství a to písemným dokladem o koupi, výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním řízení nebo jiným věrohodným dokladem. Bez prokázání oprávněnosti provozovateli pohřebiště nelze ze hřbitova odvážet a odnášet hřbitovní příslušenství.

 

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

 

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.

 

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 

10. Instalace odkládacích nádob (beden) na nářadí je možná jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele pohřebiště, který stanoví jejich rozměr a tvar.

 

11. Pokud nájemce neobnovil nájem k místu, je povinen ke dni skončení nájmu odstranit hrobové příslušenství. Po uplynutí této lhůty může provozovatel pohřebiště odstranit hrobové příslušenství na náklad vlastníka. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny a pokud se do jednoho roku ode dne skončení nájmu o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi nakládáno jako s věcmi opuštěnými.

 

 

 

 

 

Čl. 8

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

Správce pohřebiště dbá na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého. Tento dokument je podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

 

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

 

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

 

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

 

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka

nebo

- kovové s nepropustným dnem.

 

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem příslušné hygienické stanice

 

 

Čl. 9

Tlecí doba

 

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků na pohřebištích Kroměříž, Bílany, Hradisko, Zlámanka, Drahlov, Těšnovice a Trávník činí 18 let.

 

 

 

 

Čl. 10

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 

a) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod. a musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 600 mm. Výšku základů lze snížit na úroveň 500 mm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. štěrkovým polštářem. Základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.

 

b) Pohřbívací plocha musí být zachovaná u všech druhů hrobů, hrobek, urnových a epitafních míst podle dispozic správce pohřebiště a je stanovena v těchto rozměrech :

 

- u hrobu a hrobky 80 x 220 cm

- u hrobu pro uložení uren 80 x l40 cm

- u epitafní desky 80 x 80 cm.

 

c) Stěny jednotlivých čel hrobů musí být vzdáleny nejméně 60 cm.

 

d) Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 30 cm.

 

e) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

 

f) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

 

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

 

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

 

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

 

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

 

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané

vyzdívky.

 

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

 

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

 

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

 

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

 

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

 

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

 

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě. Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé díly mezi sebou kotveny.

 

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání

stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 

Vyžaduje-li to místní situace, může správce pohřebiště stanovit další podmínky, např.: celkovou hmotnost naložených vozidel, jízdních tras vozidel, způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě a pod..

 

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do

původního stavu.

 

7. S příslušenstvím hrobového místa (rám, pomník, dekorativní předměty apod.) je oprávněn disponovat jen vlastník tohoto příslušenství. Vlastník hrobového příslušenství je povinen kdykoliv své vlastnické právo prokázat provozovateli pohřebiště.

 

 

Čl. 11

Válečné a čestné hroby

 

1. Hroby, které jsou v souladu s mezinárodními konvencemi označeny za hroby válečné, hroby které vyžadují zvláštního zřetele a čestné hroby určuje svým rozhodnutím Rada města Kroměříže.

 

2. Provozovatel pohřebiště je povinen udržovat čestné a válečné hroby celoročně v důstojném

stavu.

 

3. Užívací právo se u hrobů válečných a čestných poskytuje bezplatně na neomezenou dobu.

 

 

Čl. 12

Sankce

 

Porušení toho řádu bude postihováno podle § 26 zákona č. 256/2001 Sb., v jeho pozdějším znění,

dle zákona o přestupcích a zákona o obcích. Hanobení lidských ostatků bude postihováno podle

trestního zákona č.140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 2/2002 ze dne 5.9. 2002, kterou se vydává řád veřejných pohřebišť a obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2003 ze dne 13.11.2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002.

 

Čl. 14

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Mgr. Petr Sedláček

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

 

MUDr. Olga Sehnalová

Místostarosta města Kroměříže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne :

 

Odpovědný pracovník: