Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 503 250

 

Organizace školy

Úplná ZŠ pro 1. - 9. ročník s právní subjektivitou již od svého založení.

Součásti školy

ZŠ, ŠJ, ŠD, Školní klub

Budova 

Prostorná, barevná a moderně vybavená škola se 2 tělocvičnami, sportovním areálem, řadou pracoven, školní jídelnou.

Sportoviště

Sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřiště na tenis, volejbal a nohejbal s umělými povrchy, basketbalové koše a atletická dráha, hřiště pro malé děti.
Arboretum s naučnou stezkou + učebna v přírodě.

Odborné pracovny

12 učeben pro 1. stupeň, 12 učeben pro 2. stupeň, pracovny F, CH+laboratoř, PŘ, HV, AJ, VV+keramická dílna, cvičný byt+učebna Výchovy ke zdraví, dílna na kov a dřevo, počítačová učebna s volným přístupem na internet + multifunkční učebna s čítárnou – slouží jako prostory pro skupinové a projektové vyučování, promítání a školní klub určený žákům II. stupně, kde mohou trávit čas mezi výukou a po vyučování.

Školní družina

6 oddělení pro 1. - 4. ročník 

Pracovní doba školní družiny vždy po dohodě s rodiči
6:30 - 7:55, po výuce - 16:30 hodin

Školní jídelna

Řídí se zásadami zdravé výživy, výběr ze 3 druhů hlavních jídel, několika druhů salátů, dezerty, zeleninové talíře.

Škola nabízí i svačiny.

Profilace školy

Škola patřila mezi 16 pilotních škol ČR, které ověřovaly zavádění ŠVP ZV.

Vyučuje podle  svého Školního vzdělávacího programu „Škola pro život", překontrolovaného VÚP PRAHA a schváleného MŠMT ČR. 

Škola nabízí od 3. ročníku třídy s rozšířenou výukou AJ.

Filozofie školy je zaměřena na osobnost dítěte a výuku AJ. Snažíme se vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde učitelé a žáci jsou partnery.

Vzděláváme děti dle individuálních potřeb, zaměřujeme se na rozvoj tvořivosti, odpovědnosti, tolerance a komunikace, aby si dítě mohlo najít své vlastní místo ve společnosti a bylo schopné se celoživotně vzdělávat.

Toho dosáhneme smysluplností učení a cílenými různorodými metodami práce/daltonské a kooperativní vyučování, projektová a skupinová výuka, činnostní učení, prožitková pedagogika - osobnostní kurzy pro žáky 6., 7. a 9. ročníku, výuka na I. stupni přizpůsobena věkovým zvláštnostem dětí, komunitní kruhy, celoškolní projekty…/  

Naše škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci „Klubu ekologické výchovy“, „Klubu mladých debrujárů“, ASP UNESCO.  Od roku 2001 jsme zapojeni do celonárodní sítě Škol podporující zdraví a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.

Od roku 2005 patříme do mezinárodní sítě Bezpečných škol jako první BŠ v ČR.