Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
U Sýpek 1462
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 338 164

 

Organizace školy

Úplná základní škola pro 1.-9. ročník, s právní subjektivitou. Vzdělává podle Školního vzdělávacího programu Škola pro budoucnost.

Budova

Škola střední velikosti, budova je zděná a nachází se v klidné, málo frekventované části města v blízkosti Květné zahrady. Budova je prostorově členěna na část prvního a druhého stupně. Součástí budovy je školní jídelna, školní hřiště a školní skleník. Autobusové zastávky pro dojíždějící žáky jsou přímo před budovou školy nebo v její těsné blízkosti.

Organizace výuky

V 1. a 2. ročníku přizpůsobují učitelé délku vyučovací hodiny fyziologickým potřebám dětí. Všichni žáci se mohou volně pohybovat v prostorách školy. Dohled je zajištěn a škola je u vchodu opatřena kamerovým systémem. 

Odborné pracovny

Škola má k dispozici odborné učebny informatiky, fyziky a chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy a cvičnou kuchyň, relaxační místnost, školní dílnu a keramickou dílnu. Součástí školy je školní družina a školní klub.

Školní jídelna

Jídelna s kapacitou 400 jídel se řídí zásadami zdravé výživy. Žákům nabízíme dotované školní mléko a žáci prvního stupně dostávají 1-2krát měsíčně ovoce ke svačině zdarma.

Priority školy

V příjemném a bezpečném školním prostředí rozvíjet osobnost každého svěřeného žáka a vybavit ho poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života. 

Sociální vztahy

Škola se zaměřuje na kultivaci osobnosti žáků a posilování základních životních dovedností žáků. Ve škole pracuje žákovský parlament. 

Speciální péče

Škola má dva speciální pedagogy, nabízí dyslektickou i logopedicko péči. 

Profilace školy

Škola je zařazena mezi školy přidružené k UNESCO, je součástí sítě ekologických škol, je členem Klubu ekologické výchovy KEV a M.R.E.K.E.V a klubu Tereza, realizuje projekt Škola podporující zdraví, je zařazena do sítě Bezpečných škol. Ve škole má odloučené pracoviště ZUŠ Jánská ul., vyučuje hru na zobcovou flétnu a hudební nauku.