Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Komenského nám. 440/2
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 338 228, 722 258 662

 

Organizace školy

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník, součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní klub.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Most do života.

Profilace školy 

Poskytujeme žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání využitelné pro další studium i pro životní praxi. Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků nezbytné pro život.

Prioritou ve výchovně vzdělávací práci školy je výuka cizích jazyků – výuku 1. cizího jazyka zahajujeme již v 1. třídě a druhého cizího jazyka od 7. ročníku. Do výuky několika všeobecně vzdělávacích předmětů zařazujeme výuku anglického jazyka metodou CLIL.

Jsme „Školou podporující zdraví“. Projekt Škola podporující zdraví se opírá o tři pilíře – 1. pilíř: Pohoda prostředí, 2. pilíř: Zdravé učení, 3. pilíř: Otevřené partnerství.

Vytváříme ve škole zdravé a příjemné prostředí i klima pro vzdělávání, rozvíjíme dobré vzájemné vztahy a mezilidskou komunikaci, podporujeme atmosféru sounáležitosti, neboť všichni sem patří a každý zde má své místo.

Vytváříme rovné vzdělávací podmínky pro všechny děti, pro žáky nadané i zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Podporujeme integraci dětí v přirozeném prostředí běžných tříd.

Používáme moderní a efektivní metody výuky jako např. činnostní učení, daltonské vyučování, skupinové (kooperativní) vyučování, projektové vyučování aj., které co nejaktivněji zapojují žáky do procesu učení.

Využíváme ve výuce informační a komunikační technologie jako zdroj k získávání informací, dále pak k procvičování získaných znalostí v různých vyučovacích předmětech a k rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem.

Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci.

Systematicky uplatňujeme ve výuce environmentální výchovu a vzdělávání. Prostřednictvím poznání přírodních zákonitostí pěstujeme u žáků hezký vztah k přírodě.

Věnujeme pozornost preventivním programům. Pracujeme v projektu „Bezpečná škola“ zaměřeném na prevenci úrazů dětí. Jako nejúčinnější primární prevenci sociálně patologických jevů využívat širokou nabídku zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času dětí.

Školní družina

Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. ročníku s provozem 6:30 – 7:40 hodin, 11:40 – 16:00 hodin. Žáci jsou rozděleni do třech oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Každý den, po skončení vyučování v jednotlivých třídách, jdou žáci společně s vychovatelkou na oběd do školní jídelny. Po obědě začíná odpolední program. Každý týden žákům nabízíme různorodé aktivity, které rozvíjí nejen jejich schopnosti, ale umožňují žákům poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Kromě relaxace, odpočinku po vyučování a obědě se zaměřujeme na rozvíjení tvořivých zájmových činností, psychických, tělesných dovedností pomocí her a zážitků z nich. Příprava na vyučování se uskutečňuje formou didaktických her. Školní družina také nabízí širokou škálu zájmových kroužků, které jsou pro žáky zdarma.

Školní jídelna

Jídelna je situována přibližně 500 m od budovy školy na Riegrově náměstí. Ve školní jídelně je zaveden bezstravenkový systém. Objednávka i výdej stravy se provádí pomocí bezdotykového čipu nebo karty, které si strávníci kupují v kanceláři školní jídelny.

Žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu, chodí do školní jídelny společně s vychovatelkou.

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. ročníku a svou bohatou nabídkou zájmových kroužků vytváří podmínky pro smysluplnou náplň trávení volného času žáků školy.

Budova a vybavení školy

Škola se nachází v historickém jádru města. V průběhu uplynulého desetiletí proběhla postupně komplexní rekonstrukce celé budovy, která patří k architektonickým dominantám našeho města. Má tři podlaží, v přízemí jsou umístěny třídy 1. stupně, v 1. a ve 2. patře třídy 2. stupně a odborné učebny (cizích jazyků, informatiky, fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, informační centrum, cvičná kuchyň, keramická dílna) s moderním vybavením včetně interaktivních tabulí a připojení na internet. V suterénu školy jsou umístěny žákovské šatny s moderními šatními skříňkami.

Sportoviště

Vlastní tělocvična a hřiště s umělým povrchem.