Železniční stanice Kroměříž prošla modernizací

| 24.09.2009 |

Kroměříž, 24. září - (tisková zpráva SŽDC) Slavnostní přestřižení pásky dnes udělalo oficiální tečku za modernizací železniční stanice Kroměříž. Cestující mohou využívat komfortní, bezpečné a bezbariérové nádraží s novým ostrovním nástupištěm, moderním informačním systémem a osvětlením. Modernizace samozřejmě zahrnovala také železniční technologie - sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Nově uspořádáno je také kolejiště v žst. pro potřeby posunu. Je tak výrazně zvýšena plynulost silničního provozu na železničním přejezdu ve frekventované Hulínské ulici. Zmiňovaný železniční přejezd je rovněž vybaven moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením. Investorem modernizace žst. Kroměříž byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek u dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Modernizace železniční sítě v České republice nezahrnuje jen koridorové stavby, jak by se někdy mohlo zdát. Modernizací či optimalizací procházejí také důležité regionální tratě a železniční stanice. Dokladem toho je i právě dokončená modernizace žst. Kroměříž. Cílem této stavby bylo modernizovat stanici pro současné potřeby železniční dopravy a zároveň tak, aby se stala příjemnou vstupní branou do tohoto krásného historického města."

V rámci stavby, která začala v květnu loňského roku, se podařilo kompletně sanovat železniční spodek včetně nového odvodnění a rekonstruovat veškeré staniční koleje číslo 1, 2, 3, 5 a 7 v celkové délce 3001 metrů. Modernizací prošlo 22 výhybek, z nichž je 16 vybaveno elektrickým ohřevem výměn. Nové dělené oboustranné nástupiště o délce 250 m a šířce 6,14 m vyrostlo mezi kolejemi 1 a 5na místě části zrušené koleje č. 3. Pro vlaky ve směru na Zborovice bylo vybudováno nové vnější nástupiště dlouhé 90 m a široké 3,5 m. Hrany obou nástupišť svou výškou 550 mm nad temenem kolejnice umožňují pohodlnější nástup a výstup cestujících. Cestujícím slouží nejen dva nové přístřešky, ale i nové informační zařízení a osvětlení.

 

Modernizace samozřejmě zahrnovala také obnovu železniční technologie - sdělovací a zabezpečovací zařízení. Elektronické stavědlo je nyní ovládáno z jednotného obslužného pracoviště, traťové zabezpečovací zařízení v úsecích Kroměříž - Hulín a Kroměříž - Kojetín disponuje novým automatickým hradlem typu AH. Veškerá zabezpečovací zařízení patří do nejmodernější III. kategorie - pomocí vlastní diagnostiky přenášejí provozní stavy na obslužné pracoviště a na pracoviště údržby.

Také silnoproudá zařízení v železniční stanici byla rekonstruována. Stávající osvětlení bylo upraveno a doplněno novou osvětlovací věží na hulínském zhlaví, byla provedena náhrada stávajícího dieselagregátu náhradního napájení železniční stanice za nový s automatickým startem a byla vybudována nová stožárová trafostanice. Stavbaři položili nový sdělovací traťový kabel a místní

kabely, vyměnili stávající nevyhovující telefonní ústřednu za novou digitální. Pro lepší informovanost cestujících vznikl nový informační systém a rozhlas. Byly rovněž upraveny venkovní prostory kolem železniční stanice včetně příchodů k nástupištím.

 

V souladu s požadavky města Kroměříže, Policie ČR a Hasičské záchranné služby bylo nově uspořádáno kolejiště tak, aby posunující drážní vozidla co nejméně vjížděla do obvodu železničního přejezdu v Hulínské ulici a neblokovala tak silniční provoz. K vyřešení tohoto problému napomáhá také moderní staniční zabezpečovací zařízení a vhodně řešená dopravní technologie železniční stanice při řízení provozu. Projekt modernizace kroměřížského nádraží samozřejmě neopomněl nutná protihluková opatření vyplývající z hygienických studií. V oblasti dotčené bytové zástavby chrání zdraví obyvatel nová protihluková stěna.

 

Náklady na realizaci stavby představují částku 444 milionů korun. Stavba byla financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Projekt Modernizace žst. Kroměříž je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 - 2013 a navržený ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Míra podpory činí 309 250 330 Kč, což představuje 85% uznatelných nákladů stavby.

 

Modernizaci žst. Kroměříž realizovalo sdružení stavebních firem s vedoucím členem TCHAS, spol.s r. o., a členy TOMI-REMONT, a. s., a SIGNALBAU, a. s. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s.

 

Realizace stavby se uskutečnila od května 2008 do srpna 2009.

Sdílejte článek

Tisknout článek