Výpisy z usnesení XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2006

| 27.01.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXXV. zasedání konaném 26. ledna 2006 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

nabytí dětského dopravního hřiště, a to budovy s č. pop. 2646 na pozemku parc. st. č. 5639, budovy bez č. pop. – garáže na pozemku parc. st. č. 5640 a pozemků parc. č. 469/9 – ostatní plocha o výměře 6.119 m², parc. st. č. 5639 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m² a parc. st. č. 5640 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Koperníkova z majetku ČR – Centra služeb pro silniční dopravu, se sídlem Letňanská 65/24, 190 00 Praha 9 do majetku města Kroměříže formou darování s tím, že záměrem města Kroměříže je zachování provozu dětského dopravního hřiště a školícího střediska v tomto areálu

schválilo

půjčku vlastníku objektu na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravu obytné budovy poškozené záplavami v červenci 1997 ve výši 100.000,- Kč

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení městu Kroměříž v roce 2004:

1.

Správa majetku města Kroměříže, Malý Val 1552, Kroměříž

na opravu domu U Zámečku č. pop. 2086 v Kroměříži do částky 530.000,- Kč

na opravu domu U Zámečku č. pop. 2131 v Kroměříži do částky 425.000,- Kč

na opravu domu U Zámečku č. pop. 2129 v Kroměříži do částky 150.000,- Kč

na 3 % úrok se splatností rovnoměrně do 5 let

2.

Svornost SBD, Ztracená 2647, Kroměříž

na opravu domu Albertova 4058-59, Kroměříž do částky 1.000.000,- Kč na 3 % úrok se splatností rovnoměrně do 5 let

3.

Společenství vlastníků jednotek Nerudova 458, Kroměříž

na opravu domu Nerudova 458, Kroměříž do částky 500.000,- Kč na 3 % úrok se splatností rovnoměrně do 5 let

4.

Svornost SBD, ztracená 2647, Kroměříž

na opravu domu SNP 3986-89, Kroměříž do částky 1.000.000,- Kč na 3 % úrok se splatností rovnoměrně do 5 let

schválilo

zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v ulici Na Kopečku v Kroměříži, a to budovy s č. pop. 1480 včetně pozemku parc. st. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m², pozemku parc. č. 3331 - ostatní plocha o výměře 345 m², parc. č. 5000 – ostatní plocha o výměře 362 m2, parc. č. 5006 – ostatní plocha o výměře 186 m² a dále budov postavených na pozemcích parc. st. č. 2800/1 a 2800/2 včetně pozemku parc. st. č. 2800/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a parc. st. č. 2800/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m² vše v k. ú. Kroměříž za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 20.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 22. února 2006 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže, číslo účtu 862989220257/0100 nejpozději do 28. února 2006.

Uvedená kauce bude zájemcům umístěným na druhém a dalších místech v pořadí vrácena v plné výši do sedmi dnů od projednání v Zastupitelstvu města Kroměříže s tím, že kauce nebude vrácena kupujícímu, který se umístí na prvním místě v pořadí. Pokud tento zájemce doplatí částku do plné výše kupní ceny, kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. dubna 2006 na účet města Kroměříže, a to buď bezhotovostně před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne.

Město Kroměříž umožňuje právnické osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění na předmět podnikání „realitní činnost“, aby při výběrovém řízení zastupovala konkrétní zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí dle výše uvedených podmínek s tím, že pokud se tento zájemce umístí na prvním místě v pořadí a dojde k realizaci prodeje, bude této právnické osobě vyplacena odměna ve výši 1,5 % z kupní ceny za zprostředkování a zajištění realizace prodeje.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 84 na pozemku parc. st. č. 44/2 včetně stavby na pozemku parc. st. č. 44/6, pozemku parc. st. č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 a pozemku parc. st. č. 44/6 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2, vše v k. ú. Kroměříž v ulici Vodní za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 8.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 22. února 2006 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže, číslo účtu 862989220257/0100 nejpozději do 28. února 2006. Uvedená kauce bude zájemcům umístěným na druhém a dalších místech v pořadí vrácena v plné výši do sedmi dnů od projednání v Zastupitelstvu města Kroměříže s tím, že kauce nebude vrácena kupujícímu, který se umístí na prvním místě v pořadí. Pokud tento zájemce doplatí částku do plné výše kupní ceny, kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. dubna 2006 na účet města Kroměříže, a to buď bezhotovostně před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Město Kroměříž umožňuje právnické osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění na předmět podnikání „realitní činnost“, aby při výběrovém řízení zastupovala konkrétní zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí dle výše uvedených podmínek s tím, že pokud se tento zájemce umístí na prvním místě v pořadí a dojde k realizaci prodeje, bude této právnické osobě vyplacena odměna ve výši 1,5 % z kupní ceny za zprostředkování a zajištění realizace prodeje.

Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí

schválilo

zveřejnění záměru prodeje všech níže uvedených nemovitostí bývalého vojenského objektu „Lazaret Kroměříž“

budovy:

občanského vybavení č. pop. 609 na stav. prac. č. 1175/1

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/2

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/3

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/4

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/5

technického vybavení bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/6

občanského vybavení č. pop. 645 na stav. parc. č. 1255/1

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/2

garáž bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/3

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/4

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/5

pozemky:

stav. parc. č. 1175/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 663 m2

stav. parc. č. 1175/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2

stav. parc. č. 1175/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

stav. parc. č. 1175/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2

stav. parc. č. 1175/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2

stav. parc. č. 1175/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2

stav. parc. č. 1255/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.382 m2

stav. parc. č. 1255/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

stav. parc. č. 1255/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2

stav. parc. č. 1255/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2

stav. parc. č. 1255/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2

p. parc. č. 4948, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5.014 m2

p. parc. č. 4949, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2

p. parc. č. 4950, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.415 m2

p. parc. č. 4951, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2

p. parc. č. 4952, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 mo celkové výměře 10.862 m2, vše v k. ú. Kroměříž,

za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 15.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 22. února 2006 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže číslo účtu 862989220257/0100 nejpozději do 28. února 2006. Uvedená kauce bude zájemcům umístěným na druhém a dalších místech vrácena do sedmi dnů od projednání v Zastupitelstvu města Kroměříže v plné výši s tím, že kauce nebude vrácena kupujícímu, který se umístí na prvním místě v pořadí. Pokud tento zájemce doplatí částku do plné výše kupní ceny bude mu započtena jako součást kupní ceny.

Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na prvním místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. dubna 2006 na účet města Kroměříže, a to buď bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne.

Platbu kupní ceny je možno řešit i formou otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch města Kroměříže s tím, že kupní cena bude prodávajícímu zaplacena po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí a po splnění podmínek sjednaných při výběrovém řízení.

Dokumentární akreditiv bude otevřen nejpozději do 30. dubna 2006 a celá kupní cena musí být uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 20. října 2006 s tím, že na plánovaném zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 19. října 2006 může být termín konečné úhrady kupní ceny změněn, a to pouze při prodlení vyvolaném požadavky dotčených orgánů státní správy v průběhu územního řízení.

Město Kroměříž umožňuje právnické osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění na předmět podnikání „realitní činnost“, aby při výběrovém řízení zastupovala konkrétní zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí dle výše uvedených podmínek s tím, že pokud se tento zájemce umístí na prvním místě v pořadí a dojde k realizaci prodeje, bude této právnické osobě vyplacena odměna ve výši 1,5 % z kupní ceny za zprostředkování a zajištění realizace prodeje.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí a veškeré případné demolice a úpravy těchto nemovitostí si bude hradit v plné výši na vlastní náklady kupující. Stejná podmínka platí i pro případnou likvidaci staré ekologické zátěže ropných látek

schválilo

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1468/1 v k. ú. Kroměříž – orná půda o výměře 59.679 m2 za cenu, která nebude nižší než 200,- Kč/m2. Pozemek je dle územního plánu určen pro bydlení. Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 22. února 2006 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže, číslo účtu 862989220257/0100 nejpozději do 28. února 2006. Uvedená kauce bude zájemcům umístěným na druhém a dalších místech vrácena do sedmi dnů od projednání v Zastupitelstvu města Kroměříže v plné výši s tím, že kauce nebude vrácena kupujícímu, který se umístí na prvním místě v pořadí. Pokud tento zájemce doplatí částku do plné výše kupní ceny, bude mu započtena jako součást kupní ceny. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na prvním místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. dubna 2006 na účet města Kroměříže, a to buď bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 200.000,- Kč.

Podmínkou prodeje je, že na těchto pozemcích budou na náklady kupujícího vybudovány vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a další potřebné inženýrské sítě, zejména kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektrické energie, rozvody telekomunikačních sítí. Další podmínkou prodeje tohoto pozemku je písemný smluvní závazek kupujícího, že po vybudování všech vozovek, chodníků, veřejného osvětlení a případně veřejné zeleně na této parcele, daruje bezplatně tyto nově vybudované stavby a zeleň včetně příslušných pozemků městu Kroměříž pro účely veřejného užívání ve lhůtě do tří měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. Darování se uskuteční na základě platného kolaudačního rozhodnutí ucelených částí včetně předání příslušné dokumentace.

Město Kroměříž umožňuje právnické osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění na předmět podnikání „realitní činnost“, aby při výběrovém řízení zastupovala konkrétní zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí dle výše uvedených podmínek s tím, že pokud se tento zájemce umístí na prvním místě v pořadí a dojde k realizaci prodeje, bude této právnické osobě vyplacena odměna ve výši 1,5 % z kupní ceny za zprostředkování a zajištění realizace prodeje.

Podmínkou prodeje je i převzetí závazků vyplývajících z nájemní smlouvy

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 112 na pozemku parc. stav. č. 119/1 včetně pozemku parc. stav. č. 119/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 520 m2 v k. ú. Kroměříž na Velkém náměstí za cenu, která nebude nižší než 13.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 22. února 2006 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže nejpozději do 28. února 2006, číslo účtu 862989220257/0100, variabilní symbol IČO, případně rodné číslo. Kauce v uvedené výši bude vrácena neúspěšným zájemcům o koupi této nemovitosti v termínu do sedmi dnů od konání Zastupitelstva města Kroměříže. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. dubna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne.

Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází

schválilo

Plán odpadového hospodářství Mikroregionu Kroměřížsko s platností pro území města Kroměříže

udělilo

Pamětní medaili města Kroměříže paní Martě Koppové, bytem Spáčilova 3036, Kroměříž za osobní přínos a dlouhodobé úsilí v oblasti veřejného zdraví a nezištnou podporu projektu Kroměříž – Zdravé město

schválilo

Smlouvu o partnerství se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě k projektu Řeka mezi stromy.

odvolalo

pana Zdeňka Parobka z funkce předsedy osadního výboru v Bílanech, na základě jeho žádosti

Sdílejte článek

Tisknout článek