Výpisy z usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 12. ledna 2006

| 13.01.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže projednalo na svém XXXIV. zasedání konaném 12. ledna 2006 mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

podání žádosti o převod pozemků v k. ú. Kotojedy z majetku ČR – Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6, do majetku města Kroměříže formou darování

budovy bez č. pop.:

stav. parc. č. 133 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m²

stav. parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m²

 

pozemky:

 

parc. č. 156/1 – ostatní plocha o výměře 285 m²

 

parc. č. 156/2 – ostatní plocha o výměře 382 m²

 

parc. č. 156/3 – ostatní plocha o výměře 434 m²

 

parc. č. 156/4 – ostatní plocha o výměře 72 m²

 

parc. č. 157/1 – ostatní plocha o výměře 16.886 m²

 

parc. č. 157/2 – ostatní plocha o výměře 578 m²

 

parc. č. 157/3 – ostatní plocha o výměře 775 m²

 

parc. č. 157/4 – ostatní plocha o výměře 659 m²

 

parc. č. 157/5 – ostatní plocha o výměře 691 m²

 

parc. č. 157/6 – ostatní plocha o výměře 730 m²

 

parc. č. 157/7 – ostatní plocha o výměře 218 m²

parc. č. 157/8 – ostatní plocha o výměře 742 m²

parc. č. 157/9 – ostatní plocha o výměře 422 m²

parc. č. 268 – ostatní plocha o výměře 2.095 m²

celkem: 24.969 m², vše v k. ú. Kotojedy

schválilo

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 (v tis. Kč):

např.:

na straně výdajů:

 

223,0 komunikace Hradisko Na Farálovci

 

171,0 komunikace Hradisko – náves

 

422,0 chodník Postoupky – Miňůvky

 

896,0 chodníky Miňůvky

 

746,0 vjezdy Miňůvky

 

479,0 komunikace Drahlov

 

630,0 komunikace Bílany k ZD

 

410,0 komunikace Resslova

 

65,0 komunikace Postoupky – Sádky

 

380,0 úpravy komunikací Moravská, Albertova, včetně značení

 

357,0 Kotojedská – kanalizační řád

 

3.374,0 autocisterna SDH Kroměříž

 

444,0 E.on přeložka Ovocná – dva úseky

 

724,0 chodník Osvoboditelů

 

124,0 vjezdy Resslova

 

1.000,0 chodníky Kroměříž

 

200,0 SmmK místní části ostatní opravy

 

2.150,0 SmmK oprava budovy č. pop. 625

 

150,0 SmmK oprava bytu v domě č. pop. 2129

 

300,0 SmmK kanalizace Račín, propojení přípojek

 

1.095,0 SmmK elektroinstalace PDA

 

288,0 SmmK vnitřní úpravy PDA

 

800,0 SmmK kasárna ostatní opravy

 

960,0 Okresní myslivecký spolek Kroměříž – výkup pozemků

 

pro střelnici

 

860,0 rekonstrukce zeleně

 

 

 

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

 

příjmy celkem: 665.278,5

 

výdaje celkem: 681.310,5

 

saldo příjmů a výdajů: - 16.032,0

 

financování: 16.032,0

 

 

 

zvolilo

 

v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, níže jmenované do funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži na volební období 2006 - 2010:

 

l. Mgr. Jan Babyšta

 

2. Pavel Bjaček

 

3. Milan Čala

 

4. Mgr. Roman Čermák

 

5. Věra Čermáková

 

6. Ivan Jüptner

 

7. Anežka Kaplanová

 

8. František Koutný

 

9. Ludmila Kraťochová

 

10. Jaromír Láník

 

11. František Loučka

 

12. Marie Musilová

 

13. Ing. Marcela Netopilová

 

14. Jaroslav Škrabal

 

15. Ing. František Tichý, CSc.

 

16. Bc. Jiří Vrtaník

 

17. Marie Vrzalová

 

18. Miloslava Vrzalová

 

19. Vladimíra Vrzalová

 

 

 

Zastupitelstvo města Kroměříže

 

1.

 

v souladu s ustanovení § 84 odstavce 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 odstavce 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

schválilo

 

návrh územního plánu města Kroměříže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

ukončilo

 

platnost územního plánu centrální části sídelního útvaru Kroměříž ze dne 10. 12. 1987 ve znění jeho aktualizací a změn

 

 

 

 

 

schválilo

 

Programy prevence kriminality „Partnerství" na rok 2006 a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat.

 

(v Kč)

 

Název projektu Celková Podíl Vlastní Požadovaná

 

cena obce zdroj dotace

Integrace MKMS s PCO PČR

 

a MP 890.000,. 340.000,- - - - 550.000,-

 

Rozvoj a sociální prevence

 

v NZDM Jaspis 230.000,- 23.500,- 6.500,- 200.000,-

 

Celkem 1.120.000,- 363.500,- 6.500,- 750.000,-

 

Sdílejte článek

Tisknout článek