Výpisy z usnesení XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. listopadu 2005

| 11.11.2005 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXXII. zasedání konaném 10. listopadu 2005 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

prodej domu č. pop. 1551 na nám. Míru v Kroměříži se stavební parcelou č. 277/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.543 m² v k. ú. Kroměříž společnosti TGJ, s. r. o., se sídlem V aleji 20, 620 00 Brno za smluvní kupní cenu 8.000.000,- Kč.

Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv. U nájemců bytů, kteří mají uzavřeny smlouvy na dobu určitou, budou tyto nájemní smlouvy změněny na dobu neurčitou, pokud nájemce nebude dlužníkem města a jeho příspěvkových organizací. Okamžik přeměny těchto smluv na dobu neurčitou bude na nejbližší schůzi Rady města Kroměříže po podpisu kupní smlouvy s kupujícím.

Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Kroměříž a pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu deseti let

schválilo

prodej domu č. pop. 658 se stav. parc. č. 1489 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m² a pozemku parc. č. 96/5 – zahrada o výměře 406 m² v k. ú. Kroměříž, Kollárova ulice, Kroměříž pro Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 za smluvní kupní cenu 2.500.000,- Kč

schválilo

zveřejnění záměru prodeje všech níže uvedených nemovitostí bývalého vojenského objektu „Lazaret Kroměříž"

budovy:

občanského vybavení č. pop. 609 na stav. prac. č. 1175/1

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/2

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/3

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/4

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/5

technického vybavení bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/6

občanského vybavení č. pop. 645 na stav. parc. č. 1255/1

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/2

garáž bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/3

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/4

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/5

pozemky:

stav. parc. č. 1175/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 663 m2

stav. parc. č. 1175/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2

stav. parc. č. 1175/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

stav. parc. č. 1175/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2

stav. parc. č. 1175/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2

stav. parc. č. 1175/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2

stav. parc. č. 1255/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.382 m2

stav. parc. č. 1255/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

stav. parc. č. 1255/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2

stav. parc. č. 1255/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2

stav. parc. č. 1255/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2

p. parc. č. 4948, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5.014 m2

p. parc. č. 4949, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2

p. parc. č. 4950, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.415 m2

p. parc. č. 4951, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2

p. parc. č. 4952, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2

o celkové výměře 10.862 m2, vše v k. ú. Kroměříž,

za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 15.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 7. prosince 2005 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže číslo účtu 104002553/0300 nejpozději do 13. prosince 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.

Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 1.000.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí a veškeré případné demolice a úpravy těchto nemovitostí si bude hradit v plné výši na vlastní náklady kupující. Stejná podmínka pro kupujícího platí i pro případnou likvidaci staré ekologické zátěže ropných látek. V ostatním se prodej řídí Pravidly pro prodej nemovitostí z majetku města Kroměříže.

schválilo

zveřejnění záměru prodeje nemovitostí na ulici Na Kopečku v Kroměříži, a to budovy s č. pop. 1480 včetně pozemku parc. st. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m², pozemku parc. č. 3331 - ostatní plocha o výměře 345 m², parc. č. 5000 – ostatní plocha o výměře 362 m2, parc. č. 5006 – ostatní plocha o výměře 186 m² a dále budov postavených na pozemcích parc. st. č. 2800/1 a 2800/2 včetně pozemku parc. st. č. 2800/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a parc. st. č. 2800/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m² vše v k. ú. Kroměříž za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 20.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 7. prosince 2005 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže číslo účtu 104002553/0300 nejpozději do 13. prosince 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.

Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 1.000.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí.

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 84 na pozemku parc. st. č. 44/2 včetně stavby na pozemku parc. st. č. 44/5, pozemku parc. st. č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 a pozemku parc. st. č. 44/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 v k. ú. Kroměříž na ulici Vodní za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 8.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 7. prosince 2005 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže č. účtu 104002553/0300 nejpozději do 13. prosince 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitostí, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 500.000,-Kč povinné kauce bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí

schválilo

zveřejnění záměru prodeje objektu na pozemku parc. stav. č. 7269, včetně pozemku parc. stav. č. 7269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.491 m2 v k. ú. Kroměříž v areálu bývalých Žižkových kasáren za cenu, která nebude nižší než 5.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 7. prosince 2005 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže nejpozději do 13. prosince 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi této nemovitosti, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí

schválilo

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1468/1 v k. ú. Kroměříž – orná půda o výměře 59.679 m2 za cenu, která nebude nižší než 200,- Kč/m2. Pozemek je dle územního plánu určen pro bydlení. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 7. prosince 2005 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 13. prosince 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tuto nemovitost vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitosti, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 500.000,- Kč povinné kauce, uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 200.000,- Kč.

Podmínkou prodeje je, že na těchto pozemcích budou na náklady kupujícího vybudovány vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a další potřebné inženýrské sítě, zejména kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektrické energie, rozvody telekomunikačních sítí. Další podmínkou prodeje tohoto pozemku je písemný smluvní závazek kupujícího, že po vybudování všech vozovek, chodníků, veřejného osvětlení a případně veřejné zeleně na této parcele, daruje bezplatně tyto nově vybudované stavby a zeleň včetně příslušných pozemků městu Kroměříž pro účely veřejného užívání ve lhůtě do tří měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. Darování se uskuteční na základě platného kolaudačního rozhodnutí ucelených částí včetně předání příslušné dokumentace

schválilo

„Hanácké náměstí" jako název pro bývalé vojenské nástupiště nádvoří bývalých Žižkových kasáren.

schválilo

návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 ke zveřejnění

schválilo

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2005 (v tis. Kč):

na straně výdajů:

např.:

1.135,0 zálivy Moravská ulice

573,0 omunikace náves a panelovky Hradisko

672,0 hřiště Plačkov

150,0 SmmK přípojky kanalizace Račín

10,0 Gymnázium Kroměříž – pěvecký sbor

59,0 Podpora rozvoje cest. ruchu – grafické návrhy

80,0 MŠ Štítného – tel. ústředna

80,0 MŠ Spáčilova – dětské šplhací sestavy a houpačky

406,0 komunikace Postoupky k zahradnictví

230,0 zeleň u Domova důchodců, Kroměříž, Vážany

142,9 obnova porostů

250,0 zeleň a dlažba v prostoru výletiště Bílany

13,0 ZUŠ Kroměříž, doprava sboru na festival do Nitry

10,0 TJ Slavia Kroměříž, III. Vánoční turnaj minibasket.

11,5 Sociální služby města Kroměříže, ples pro klienty

stav rozpočtu města Kroměříže pro provedených změnách:

příjmy celkem: 827.201,5

výdaje celkem: 947.408,5

saldo příjmů a výdajů: -120.207,0

financování: 120.207,0

udělilo

zlatý Kroměřížský tolar Knihovně Kroměřížska za dlouholetý přínos pro občany města Kroměříže v oblasti kulturní, vzdělávací a informační

 

schválilo

úpravu časů světelné signalizace na území města Kroměříže tak, že provoz bude na všech světelně řízených křižovatkách takto:

ve všední dny od 5.00 do 20.00 hod

v sobotu, v neděli a svátky od 7.00 do 20.00 hod

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek