Výpisy z usnesení XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 23. června 2005

| 24.06.2005 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXIX. zasedání konaném 23. června 2005 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválilo

prodej domu č. pop. 41 na Velkém náměstí v Kroměříži včetně příslušenství se stavební parcelou č. 85 – objekt bydlení o výměře 399 m² v k. ú. Kroměříž pro prvního kupující, a to firmu Dražební společnost Morava, s. r. o., Dlouhá 4433, 763 01 Zlín za smluvní kupní cenu 10.100.000,- Kč.

V případě neuhrazení kupní ceny v plné výši a v uvedeném termínu prvním kupujícím v pořadí schvaluje prodej druhému kupujícímu v pořadí, a to firmě Kresmo, a. s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice za celkovou smluvní kupní cenu 10.050.000,- Kč.

 

zrušilo

v usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže v bodě XIV., část „schvaluje“ a

schválilo

zveřejnění záměru prodeje všech níže uvedených nemovitostí bývalého vojenského objektu „Lazaret Kroměříž“

budovy:

občanského vybavení č. pop. 609 na stav. prac. č. 1175/1

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/2

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/3

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/4

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/5

technického vybavení bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/6

občanského vybavení č. pop. 645 na stav. parc. č. 1255/1

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/2

garáž bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/3

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/4

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/5

pozemky:

stav. parc. č. 1175/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 663 m2

stav. parc. č. 1175/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2

stav. parc. č. 1175/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

stav. parc. č. 1175/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2

stav. parc. č. 1175/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2

stav. parc. č. 1175/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2

stav. parc. č. 1255/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.382 m2

stav. parc. č. 1255/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

stav. parc. č. 1255/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2

stav. parc. č. 1255/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2

stav. parc. č. 1255/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2

p. parc. č. 4948, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5.014 m2

p. parc. č. 4949, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2

p. parc. č. 4950, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.415 m2

p. parc. č. 4951, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2

p. parc. č. 4952, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2

o celkové výměře 10.862 m2, vše v k. ú. Kroměříž,

 

 

se současným zveřejněním záměru prodeje nemovitostí na ulici Na Kopečku v Kroměříži :

budova s č. pop. 1480 včetně pozemku parc. st. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m2, pozemku parc. č. 3331 - ostatní plocha o výměře 351 m2, parc. č. 5000 – ostatní plocha o výměře 362 m2 a budovy postavené na pozemku parc. st. č. 2800 včetně pozemku parc. st. č. 2800 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2,

vše v k. ú. Kroměříž

za celkovou smluvní kupní cenu za všechny výše uvedené nemovitosti, která nebude nižší než 40.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 24. srpna 2005 a složení kauce ve výši 3.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže číslo účtu 86–2989220257/0100 nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Část kupní ceny v částce 20.000.000,- Kč za veškeré nemovitosti výše uvedené v areálu Na Kopečku musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 28. prosince 2005 na účet města Kroměříže číslo účtu: 104002553/0300, zbývající část kupní ceny musí být uhrazena bezhotovostně na stejný účet města Kroměříže v termínu nejpozději do 31. března 2006 před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který případný úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 200.000,-Kč.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí a veškeré případné demolice a úpravy těchto nemovitostí si bude hradit v plné výši na vlastní náklady kupující. Stejná podmínka pro kupujícího platí i pro případnou likvidaci staré ekologické zátěže ropných látek. Všechny výše uvedené nemovitosti budou ke dni fyzického předání kupujícímu prosty všech závazků, a to jak v případě budov a staveb, tak i veškerých pozemků.

 

V ostatním se prodej řídí Pravidly pro prodej nemovitostí z majetku města Kroměříže

 

 

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 39 se stav. parc. č. 265 na Velkém náměstí a Pilařově ulici v Kroměříži za cenu, která nebude nižší než 9.000.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v termínu nejpozději do 24. srpna 2005. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jakou součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce může být provedena na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 40 se stav. parc. č. 266 na Velkém náměstí v Kroměříži za cenu, která nebude nižší než 9.000.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v termínu nejpozději do 24. srpna 2005. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny.

Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízena uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce může být provedena na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje objektu s č. pop. 553 postaveném na pozemku parc. st. č. 2810 a objektu bez č. pop., postaveném na pozemku parc. st. č. 2811 a dále pozemků parc. st. č. 2810 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2, parc. st. č. 2811 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 3372/4 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Kroměříž na ulici Purkyňova v bývalém areálu Žižkových kasáren za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 2.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 24. srpna 2005 a složení kauce ve výši 100.000,-Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitostí, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 100.000,-Kč povinné kauce bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází..

V případě, že se žádný zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí nepřihlásí v uvedeném termínu, schvaluje se zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí bez časového omezení s tím, že žádost zájemce o koupi bude projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, nejdříve však do sedmi dnů od podání přihlášky

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje objektu s č. pop. 2772 postaveném na pozemku parc. st. č. 2812 a objektu s č. pop. 2773 postaveném na pozemku parc. st. č. 2980 a dále pozemků parc. st. č. 2812 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2 , parc. st. č. 2980 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 3372/4 o výměře cca 466 m2 v k. ú. Kroměříž na ulici Purkyňova v bývalém areálu Žižkových kasáren za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 2.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 24. srpna 2005 a složení kauce ve výši 100.000,-Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitostí, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 100.000,-Kč povinné kauce bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází..

V případě, že se žádný zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí nepřihlásí v uvedeném termínu, schvaluje se zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí bez časového omezení s tím, že žádost zájemce o koupi bude projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, nejdříve však do sedmi dnů od podání přihlášky

 

zrušilo

bod č. XVII. z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 3. 3. 2005 v plném znění a

schválilo

zveřejnění záměru prodeje objektu na pozemku parc. stav. č. 7269, včetně pozemku parc. stav. č. 7269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.491 m2 v k. ú. Kroměříž v areálu bývalých Žižkových kasáren za cenu, která nebude nižší než 9.000.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v termínu nejpozději do 24. srpna 2005. Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi této nemovitosti, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitost ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází.

Zastupitelstvo města Kroměříže si vyhrazuje posoudit jednotlivé investiční záměry využití objektů. Tento záměr bude součástí usnesení i smlouvy a jeho nedodržení bude sankcionováno smluvní pokutou, případně bude důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany města Kroměříže

 

 

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 84 na pozemku parc. st. č. 44/2 včetně stavby na části pozemku parc. st. č. 44/1, pozemku parc. st. č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 a části pozemku parc. st. č. 44/1 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 80 m2 v k. ú. Kroměříž na ulici Vodní za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 9.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 24. srpna 2005 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitostí, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 500.000,-Kč povinné kauce bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází..

V případě, že se žádný zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí nepřihlásí v uvedeném termínu, schvaluje se zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí bez časového omezení s tím, že žádost zájemce o koupi bude projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, nejdříve však do sedmi dnů od podání přihlášky.

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 se stav. parc. č. 2391 a parc. č. 1484/6 – zahrada o výměře 465 m² na ulici Rostislavova v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 1.600.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v termínu nejpozději do 24. srpna 2005. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši 100.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 30. srpna 2005.

Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí dané usnesením zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30.listopadu 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 100.000,- Kč povinné kauce může být provedena na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

schválilo

a)

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov poškozených záplavami v červenci 1997 v celkové výši 200.000,- Kč

 

b)

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov (nad 100.000,- Kč) v celkové výši 1.505.000,- Kč

schválilo

 

schválilo

půjčku vlastníkům objektů na území města Kroměříže z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení městu v celkové výši 2.305.000,- Kč

 

schválilo

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2005 (v tis. Kč):

na straně výdajů: např.:

 

3620,0 regenerace sídliště Zachar II

1332,0 92 b.j. Lutopecká

338,0 vestavba 2 b. j. Barbořina

160,0 ZŠ Mánesova - protipožární a spojovací dveře

100,0 přechody Vážany

45,0 prodloužení inž. sítí Bílany

250,0 oplocení areálu osadního výboru Trávník

248,0 E.ON přeložka Brandlova

192,0 E.ON přeložka Bartošova

279,0 E.ON přeložka Chropyňská

127,0 E.ON přeložka Za Oskolí

56,0 E.ON přeložka Stoličkova

257,0 E.ON připojení 94 b.j. Lutopecká

194,0 E.ON přeložka ul.Nová - 2.část,ul.Braunerova 3.část

171,0 E.ON přeložka ul.Braunerova 1.část

195,0 E.ON přeložka Ovocná ul. 2.část,Axmanova ulice

282,0 E.ON přeložka Ovocná ul.1.část,Braunerova ul.

2.část,K.Rajnocha,Nová - 2.část

1000,0 opravy živičných povrchů

1180,0 rekonstrukce vozovky a chodníku Partyzánská ulice

1986,0 MŠ Spáčilova, fasáda vč. zateplení

2021,0 MŠ Spáčilova uzavření koridoru

20000,0 opravy chodníků

1180,0 chodník Resslova vč. části vozovky

2375,0 živičná vozovka Resslova

250,0 příspěvek SVČ Šipka na opravy

144,0 ZŠ U Sýpek přístřešek

495,0 ZŠ Zeyerova Infocentrum

1700,0 výměna oken na PDA

2300,0 SmMK opravy na PDA

100,0 odvlhčení budovy Náboženské obce Církve čs.husitské

30,0 Dívčí pěvecký sbor VOŠ a SPgŠ na koncert

40,0 Nemocnice Kroměříž na pulzní oxymetr

180,0 realizace sadové úpravy ve vstupní části hřbitova

150,0 Atletický klub na provoz a údržbu atletického stadiónu

(oprava oplocení, nátěr konstrukce tribuny, předlažba)

50,0 Muzeum Kroměřížska na vybavení přednáškového sálu

50,0 sdružení při SPGŠ na účast dívčího pěveckého sboru na koncert

592,0 ZŠ s právní subjektivitou na údržbu a DHIM

15,0 ZUŠ Kroměříž na účast na mezinárodním festivalu

108,0 TJ Slavia na opravu fasády

700,0 dešťová kanalizace

100,0 Hokejový klub VTJ na rekonstrukci komp. rozvaděče el. energie

15,0 SPVUK na realizaci výtvarného setkání v Kroměříži

895,0 SmMK na zateplení fasády domu č. 520

870,0 rekonstrukce neb.prostoru na byty domu č. 520

650,0 příspěvek Komdecke na inženýrské sítě Kotojedy

870,0 komunikace Těšnovice ke Žlíbku

9789,0 bezbariérová trasa chodníků Kroměříž přes SFD

25,0 OS Spektrum - podíl města na grantech

1949,0 Knihovna Kroměřížska - zajištění regionální funkce

 

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

příjmy celkem: 759452,7

výdaje celkem: 879659,7

saldo příjmů a výdajů: -120207,0

financování: 120207,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek